M BRANDSTOFFEN DANSEN JAC. MET's Automobielbedrijf N.V. "8w&W RENAULT Automobielen GARAGE NAASTEPAD 497e STAATSLOTERIJ BOELHUIS Openbare verkooping Mannenkoor „OBPHEUS" Maandag repetitie i. d. Aula ERt van Nieuw NoordHolIandsch Dagblad 'T WARENHUIS A. J. van Weelden Schagen H. VISSER H. VISSER Spoorgracht 30 Den Helder Twee landarbeiders een schuurknechf1 GEBR. KAPITEIJM HEKPALEN EN SPARRENSLIETEN Fa. C. ZEEMAN KUIKENS Landbouwkuikens Broederij „De Toekomst" STAATSLOTEN Wed. P. N. Bruin- v. d. Idsert Trekking 4 Febr. Coöp. Boerenleenbank 't Zand N.H. Het vervaardigen van LIJSTEN W. KLUT DEN HELDER Zondag 27 Januari Café MOOIJ DEMONSTRATIE BOERENLEENBANK verlengt in eigen carrosserie werkplaats uw G.M.C.-Truck General Motors-producten BOUWBUREAU N. J. SCHAAP SPOORSTRAAT 87 CACAO - CHOCOLADE SUIKERWERKEN zult aantreffen. Mededeeling Distributiedienst Alkmaar SCHACER IJSCLUB AFVALWEDSTRIJD op de ronde baan (aankomend) steno-typist(e) TOB TOCH NIET LANGER!!! HOOGLAND's AdministratiebureauI BERGER IJSSPORTVEREENING DEMONSTRATIE KUNSTRIJDEN v.h. FIRMA CAREL DE WILD EN ZN: STEENEN - PANNEN - CEMENT W. KARLAS - Houttil 62 - Alkmaar OBDAM OPROEPING te ALKMAAR Alkmaarsche Vrijwillige Brandweer „LADDERCORPS" RECEPTIE IN HOTEL „IRENE" ingang Langestraat Er zit schot in! Vier Duit c s ZATERDAG 28 JANUARI 1946 O Op 10 Februari '46 hopen onze lieve Pa en Moe J. BOST en G. VAN DER STOOP hun 12Vï-jarige Echtvereeni. ging te herdenken. Dat God hen nog lang mog'e sparen is de wensch van ons allen. Afra Annie Willie Berta Tienie Theo Rietje Truus Nellie Pietje 's Morgens om half tien is er een H. Mis uit dankbaar heid ter hunne intentie. Wienngen; Oosterklief 10. Op den Sisten Januari a.s. hoopt onze geliefde Vader; Behuwd-; Groot- en Over* grootvader G. OOSTERMEIJER zijn 80sten verjaardag te vieren. Wij hopen d'at de goede God hem nog lang voor ons spaart. Uit aller naam: Trien Oostermeijer Stationsweg K 96, Heiloo. Gevr. HUISHOUDSTER r.k. bij bejaarde menschen. B. Welkers Draafsingel Hoorn Gevraagd omgeving Alkmaar net R. K. Meisje voor dag en nacht. Br. no. 01016 bur. van dit blad. Te koop: 1 paar Ruiter's Schaatsen. Ad'res: J. Schil der Pz. Korteweg 't Zand. IN RUIL aangeb. 1 j. jas of m. mantel lft. 13-15 j. of sch. wol voor zw. d. mantel of zw. stof. Adres: Stoomweg 43 te Breezand'. Wederom ontvangen: FLUITKETELS 1-90 MELKKANNEN. bonvrij 2-25 SCHEERMESJES p.p. 0.45 GASSPAARCOMFOOR 2.95 geeft de HOOGSTE WAARDE voor uw heele en gedeeltelijke inboedels, zolderop ruiming, lompen, me talen era flesschen. Aan huls te ontbieden Beleefd aanbevelend, Heer met dochtertje van 9 jaar zoekt Kath. Pension te Den Helder. Br. no. 30880 bur, van dit blad. en gevraagd voor vast werk Bij: Meerweg 31, BREEZAND uit grooten voorraad leverbaar WIERINGERWAARD Telef. 288 Als van ouds kunnen wij U in het vooriaar leveren onze prima kwaliteit Zendt ons uw bestelbon en wij zorgen voor de rest V.B. 2940 V.K.B. 13983 ACKERMAN Ewisweg 22 - Heiloo verkrijgbaar bij: Breedstr. 51 Alkmaar Prijzen worden in contanten uitbetaald Houders van spaarboekjes worden verzocht deze ten spoedigste ter RENTEBIJSCHRIJVING in te le veren. Houders van spaarboekjes, die tevens een kwi tantie van ingeleverde honderdjes hebben, moetén de ze kwitantie ook inleveren. Na 1 Februari a.s. is de Bank alleen 's morgens ge opend tot 12 uur. HET BESTUUR op Iedere maat voor PORTRETTEN, PLATEN en SCHILDERSTUKKEN, enz. is SLUISDIJKSTRAAT 21 van 36 en van 711 u. Muziek van de BBC-band Beneden 18 jaar geen toe gang. Recht van toegang voorbehouden. EGMOND a. d. HOEF Plaatselijke Commissie inzake Huishoudelijke Voorlichting en Gezins leiding onze Hoe houden wij winterkleeding frisch en netjes? op Dinsdag 29 Januari om 2.30 en 7.30 uur, Woens dag 30 Januari om 2.30 u. in de Demonstratiezaal van de Gasfabriek, Hel- derscheweg, Alkmaar. Kaartverkoop op Maan dag 28 Januari van 1012 uur en van 24 uur in de Huishoudschool. Emmastr. 52, Alkmaar. COÖP. L.T.B. BANK - HOogzijde 4 - SCHAGEN Met uitzondering van Maandagmorgen is het kan toor der Bank, met het oog op de noodzakelijke bij werking der administratie, de komende week voor het publiek gesloten. De Kassier: C. P. JONG Schagen. 25 Januari 1946 HOORN: Tel. 4455 ALKMAAR: TeL 3444 Vraagt offerte, ook voor cabine's enz. Wij geven U alle gewenschte inlichtingen voor het bekomen van toewijzing van onze Emmastraat 10 7 Alkmaar, tel. 3227 Wij ontwerpen, bouwen en ver strekken alle ge wenschte inlich tingen voor den wederopbouw Dinsdag 29 Januari 1946 a.s., HEROPENEN wij ons filiaal Wij noodigen U beleefd uit tot een bezoek aan deze zaak, alwaar U als van ouds een ruime sorteering Wij verwachten binnenkort de 1946- modellen van dit reeds 40 jaren in Nederland bekende merk I Modellen: BESTELAUTO'S van 300 tot 1000 kg. draagvermogen en de zuinige 4pers. 4-deurs SEDAN Vraagt inlichtingen bij het Renault-agentschap Molenvaart 259 - Anna Paulowna - Tel. K 2233-206 BRANDSTOFFEN voor kantoren, winkels, werkplaatsen, centrale verwarming woningen. De Distributiedienst Alk maar maakt bekend, dat houders van identiteits kaarten van het Rijks- kolenbureau (de zgn. groe ne kaart, verstrekt door de Brandstof fencommis- sie). waarop als groeps nummer en -letter een der hieronder genoemde aanduidingen voorkomt, op den daarachter ver melden datum uitsluitend van 912 uur nieuwe brandstoffentoewij zingen kunnen afhalen aan het kantoor Oudegracht bo ven, laatste loket: C 2b C 3, alle nummers Maandag 28 Januari. XHIb, CV-woningen, alle nummers. Dinsdag 29 Januari. C4„ 01, alle nummers, Woensdag 30 Januari. XV 01 nrs. 1 t.m. 140: Donderdag 31 Januari. XV, 01 nrs. 141 en hooger Vrijdag 1 Februari. Zonder overlegging van bovengenoemde identi teitskaart kunnen geen toewijzingen afgegeven worden. Wie niet op den aange geven datum komt, kan zijn! toewijzingen afhalen van 11 t.m. 14 Februari 1946. op ZONDAG 27 JANUARI 1946, des namidd. 1.30 uur. Aangifte tot 1 uur aan de baan. Prijzen bij voldoende deelname f 50, f 40, f 30, f 25, f 20, f 15. f 10 en f 5. Prijsuitreiking bij den heer K. NOTTELMAN Ten kantore van Mrs. A. SCHENKEVELD C. D. SLUIS, Oudegracht 227. te ALKMAAR, wordt gevraagd een Indiensttreding zoo spoedig mogelijk. Salaris nader overeen te komen. Sollicitaties schrif telijk of mondeling. met Uw boekhouding of belasting, docb laat SPOORSTRAAT 51, ALKMAAR, het voor U In orde brengen. ZONDAG A.S., 2 uur: door de beste rijdsters en rijders uit het land. HET BESTUUR N V. BOUWMATERIALENHANDEL ALKMAAR teL K 2200-2482: na 18 uur: K 2208 2283 Zendt ons Uw toewijzingen over en andere spoedig toe. Levering direct uit voorraad. BETON- en BASALTINE TEGELS distributie-vrij !- Bestel nog heden. LOTEN VERKRIJGBAAR bij: 1/1 80 1/2 f 40. 1/4 f 20. 1/10 f 8. 1/20 f 4 TREKKING 4 FEBRUARI A.S. Prijzen worden in contanten uitbetaald wegens opheffing bedrijf, ten verzoeke van den heer J. Deen op 30 Januari 1946 des nam. te 1 ure, a con tant. op het terrein vóór de veiling, van den volle- digen goed onderhouden tuinbouwers inventaris, w.o.: prima bascule met gew., beste spekbak, dito eg, tulpentafel m. toebeh., 250 aardappelbakken, 250 kisten, 125 gaasbakken, zaadbakken, dorschzeil (80 M2.). dekkleeden, schoppen, graven, zaad- machine, grepen, schrapers 2 ijzeren schuiten (3 ton en 1 ton), houten schuit mast, giek en schuit- zeil, platte wagen, 3 krui wagens, enz.: verder 6 stoelen. Notaris APPEL, Obdam. Allen die iets te vorderen hebben van- verschuldigd zijn aan- of waarden, goederen of borgtochten onder zich hebben, be- hoorende tot de nalaten schap van; Joannes Apeldoorn Gz., laatst gewoond hebbende te Alkmaar, Piusstichting en aldaar'overleden op 5 December 1944, voor heen gewoond hebbende te Uitgeest, worden ver zocht, daarvan opgave of betaling te doen ten kantore van Notaris H. A. A. M. van Cranenburgh te Castricum, vóór 20 Fe bruari 1946. NOTARIS G. A. VERKADE, te ALKMAAR, zal op MAANDAG 28 JANUARI 1946, 's middags om 2 uur, (aanv. alzoo 3 uur) bij opbod en afslag in Café BOS. te Alkmaar aan het Waagplein. in het openbaar ver- koopen de navolgende perceelen: 1. PAKHUIS met afzonderlijke BOVENWONING te Alkmaar aan den Achterweg A 49 en C 49. groot 56 c.a. Het pakhuis is verhuurd voor f 2.per week en de bovenwoning voor f 4.25 per week. 2 HUIS en erf te Alkmaar aan de Tuinstraat 36. groot 85 c.a. Verhuurd voor f 6.per week. 3. HUIS en erf te Alkmaar aan den Tienenwal C 1 I, groot 94 c.a. Verhuurd voor f 4.50 per week. 4 TWEE HUIZEN en erf te Alkmaar aan de Popel- manslaan 18 en 20, groot 1 Are 2 c.a. Elk verhuurd voor f 4.25 per week. Te bezichtigen op den veilingsdag van 10 tot 12 uur. Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan v. „Laddercorps" houdt genoemd corps op DINSDAG 29 JANUARI a.s. 's middags van half 3 tot half 5 Als vervolg op de mededeeling in de pers. van het Rijkskolenbureau, waarin er op- gewezen wordt, dat de handelaren niet de soorten ont vangen, die zij vroeger gewend waren aan hun afnemers te leveren, maken wij het publiek er op attent, dat thans ook Amerikaansche Vlamkolen zijn ingezet, zoodat reeds meerdere handelaren genoodzaakt zijn, deze aan hun cliënten voor huisbrand af te leveren. Deze soort is eigenlijk een industrie-kool en moet gemengd worden gestookt, waarom wij dan ook slechts gedeelten op de bonnen af- leveren. Wij zouden niets liever willen, dan iederen afnemer dat bezorgen, waarom gevraagd wordt, doch kunnen niet anders afleveren dan wat wij zelf ontvangen. Daarom verzoeken wij het publiek rekening te houden met de moeilijkheden, waarin ook de brandstoffenhandel verkeert. Volgend jaar zal het ongetwijfeld beter zijn. DE ALKMAARSCHE BRANDSTOFFENHANDELAREN HoofcTr Smits; P. Sigo Abonne per kw maand, kosten. Prijs c 11 ct. 40 m.m 22 ct. i m.m. b aanvrai In oi het vo Z.H. Et voorgel Bern Door van Maagd vene gé bruari - Maria-L dag var Lnurdes sporen Novene lijks bid Wij 1 bijzonde hebben dankbaa bijzonde: is voor de voor; het aïgé. kregen 1 Die pl mogen v Maar dig nieu van Goc de groot in ons maar to men, de genomer ze. Wani schen to den God gedrag Zijn ree Heel t der de de onmf E E In Hessen Zondag naar dt het kies in 9500 Volgt heeït d christen ding, o door d Het res; was or dernacl slechts In de district sociaal- Zij kreg christen commu' pen krt Wat volgens waarsc] democr van de op zich Hier lichte i In het Memmi zen en ren gel

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuw Noordhollandsch Dagblad, editie Schagen | 1946 | | pagina 4