Nieuw ERNSTIG VERMAAN van onzen Bisschop Het nieuwe Frarssche kabinet ERNSTIGE AARDBEVING IN ZWITSERLAND Voor Den Helder, Schagen en omgeving Bureaux: Novene van 2-11 Februari Vier millioen Duitschers WIJ VRAGEN v TREIN MET VERLOFGANGERS VERONGELUKT Vijf dooden en tien zwaar gewond Christison EXTRA BON Voor vleesch in blik Gouin geeft het land een ijskoude douche TVee minuten stilte Wilde paniek in Wallis WEER K.N.V.B. Iff Hoofdredacteur: H. N. Smits; rayon-redacteur P. Sigon. Abonnementsprijs 3.40 per kwartaal; 1.20 per maand, inclusief incasso kosten. Prijs der advertenties: 11 ct. per m.m. regel, 40 m.m. breed; in tekst 22 ct. per m.m. regel, 50 m.m. breed. Contract op aanvraag. Noordhollandscli Dagblad gj| Buiten God U nergens veilig Vondel MAANDAG 28 JANUARI 1946 41e JAARGANG - NUMMER 10842 ALKMAARLangstraat 42A tel. 4330 (K 2200) HOORN: Draafsingel 59, tel. 4712 (K 2290) DEN HELDER: Loods. gracht 69. tel. 2383 K2230 SCHAGEN: Molenstraat 52. tel. 459 (K2240). Bankrelatie: Noorderbank In onze kerken is gisteren het volgende schrijven van Z.H. Exc. Mgr. J. P. Huibers voorgelezen: Beminde Geloovigen, I^OOR DE VELE VEREERDERS van de Onbevlekte Heilige Maagd wordt ieder jaar een No vene gehohuden van 211 Fe bruari dat is van het feest van Maria-Lichtmis tot den gedenk dag van Hare verschijning te Lnurdes. Zooals gewoonlijk sporen wij ook heden aan, deze Novene te houden door het dage lijks bidden van het Rozenhoedje. Wij hebben dit jaar daarvoor bijzondere redenen. Immers, wij hebben een groote schuld van dankbaarheid te voldoen, om de bijzondere hulp, welke wij het is voor ons zeer duidelijk door de voorspraak der H. Maagd in het afgeloopen jaar van God ver kregen hebben. Die plicht van dankbaarhe'd mogen wij niet vergeten. Maar ook is het dringend noo- dig nieuwe gunsten door Maria van God af te smeeken. Schijnt de groote stoffelijke nood waar in ons volk verkeert, langzaam maar toch geleidelijk af te ne men, de geestelijke nood is toe genomen op onheilspellende wij ze. Want, helaas, de meeste men- schen toonen zich aan den goe den God niet dankbaar. Door hun gedrag prikkelen zij dagelijks Zijn rechtvaardige gramschap. Heel de wereld zucht nog on der de rampzalige gevolgen van de onmenschelijkheden van een GlNGEN ZONDAG TER STEMBUS. - KATHOLIE KEN VEELAL IN DE MEERDERHEID. In Beieren, Wurtemberg, Hessen en Groot-Hessen zijn Zondag vier millioen kiezers naar de stembus getogen voor het kiezen van gemeenteraden in 9500 gemeenten. Volgens de eerste uitslagen heeït de katholieke partij der christen-democraten de lei ding, op den voet gevolgd door de sociaal-democraten. Het resultaat der communisten was onbeteekenend. Te mid dernacht waren voor hen slechts 400 stemmen geteld. In de 36 gemeenten van het district Darmstadt hebben de sociaal-democraten de leiding. Zij kregen 224 zetels, tegen de christen-democraten 40 en de communisten 22. Andere groe pen kregen 45 zetels. Wat Baden betreft is het volgens de eerste uitslagen waarschijnlijk, dat de christen democraten bijna tweede:de vaji de uitgebrachte stemmen op zich zullen vereenigen. Hier en daar hebben zich lichte incidenten voorgedaan. In het Noord-Beiersche stadje Memmingen waren nazi-leu zen en swastika's op de rnu ren gekladderd! goddeloos heidenddom. En toch worden de heidensche zeden niet uitgeroeid. 'Integendeel. Het lijkt wel, dat zij door de massa grif zijn overgenomen*. Ons vroeger zoo hoog begrip van recht is gansch verwrongen. De christe lijke opvattingen over orde en tucht, zedelijkheid en schaamte gevoel, over eerbied en ontzag voor ouders en overheden, over plichtsbesef en naastenliefde schijnen verouderd en hebben voor velen afgedaan. De meeste menschen leven alsof alles ge oorloofd is wat zij zelf maar wil len en houden met niets anders rekening zelfs met geen God en met geen wet. Een ongetemde danswoede; een onverzadiglijke trek naar d'e zwoele sfeer van d'e bioscoop een Nafkeer van arbeid een welig laten tieren van haat en wraakgevoel en ont stellende ontrouw in het huwelijk ontwricht de gansche maatschappij. En wij moeten het tot onze zeer gToote spijt bekennen: ook vele Ka tholieken doen daaraan mee. Mis schien voor een deel onbewust. Maar het is toch een feit dat afgezien van een goede, hoopvolle, d'och be trekkelijk kleine kern onder de gToote menigte van ons goede ka tholieke volk het godsdienstig leven sterk is gedaald. In d'e oorlogs jaren hebben-wij zoo vurig gebeden. Nu, in den roes van de bevrijding, is plotseling de drang naar onzen God'delijken Zaligmaker, naar het ontvangen van de H.H. Sacramenten, zichtbaar afgenomen. Het kerkbezoek is op vele plaatsen sterk verminderd en het godsdienstig leven in de huis_ gezinnen, de kern van de christelijke maatschappij, is bij velen kwijnend'. Als dat alles niet anders wordt; dan zullen de vruchten onzer be vrijding spoedig verloren zijn en staan ons nog veel grootere ram pen te wachten. En dat kan alleen anders wor den door Gods hulp. Maar daar voor is het noodzakelijk dat wij Gods gunst weten te verkrijgen. En daarom wenden wij ons; in het diep besef van onze eigen nietigheid; tot de Middelares van alle genaden; de Onbevlekte en Heilige Moedermaagd de Moe der van Jezus en ook onze Moe der. Wij vertrouwen op haar hulp en altijddurenden bijstand. Maar dan moeten we toonen dat we haar kinderen zijn en zelf in niets meedoen met het heidendom en een voorbeeld zijn van christelijk leven. Zoowel in ons gezin als ook daarbuiten. Vervolgens dienen we boete te doen èn voor onszelf èn voor de anderen. Dat vroeg Maria eens aan Bernadette dat vraagt zij van al haar kinderen. Dèn kunnen we komen en dan vereenigen wij ons in een vurig smeekgebed tot de "Re- gina Coelorum", de Koningin des hemels "Succurre cadenti populo" "Kom toch te hulp aan het volk dat dreigt te vallen; dat reeds diep gevallen is, maar van zijn val wil opstaan." En wij bidden den Rozen krans zooveel wij kunnen, dagelijks gezamenlijk. (Vervolg pag.JJ, 5e kolom) WAAROM is het buitenland over onze beste Nederland- sche zaken dikwijls eerder inge licht dan wij zelf? Het komt her haaldelijk voor,' dat dingen van officieelen aard in het buitenland eerder bekend zijn dan bij ons. En dan weten buitenlandsche agentschappen of bladen het eer der dan de eigen pers. Zijn wij, naar oude opvatting, nog te ang stig voor te vroege publiciteit van officieele zaken omeen ander de pxdmeur te geven? Waarom moest Vrijdag een Amerikaansch nieuwsagentschap ons het aardige bericht afsnoe pen, dat Prinses en Prins naar Scandinavië gaan, terwijl eerst daarna,, 24 uur later, de officieele instanties in Nederland met het bericht kwamen? Op het stuk van berichtgeving kunnen we van het buitenland nog veel leeren. Zaterdag is een militaire verlofgangerstrein op weg van Duitschland via Roosen daal naar Engeland, bij Ra- venstein op een goederentrein geloopen, die voor een onvei lig inrijsein stond. Onder de Engelsche militairen vielen vüf dooden en tien zwaar en licbtgewonden. Van den ver lofgangerstrein werden drie rijtuigen versplinterd, van den goederentrein werden er zeven in elkaar gedrukt of ontspoorden. Zondagmorgen was de stremming in het spoorwegverkeer door dit on geval weer opgeheven. LEGT COMMANDO NEER BATAVIA, 28 Jan. - (A.N.P.- Aneta). - A.s. Vrijdag legt ge neraal Christison het comman do neer. Hij wordt opgevolgd door luik-generaal sir Monta gue Stopford. Voor de periode van 2 tot 15 Februari zal een extra-bon voor 224 gram meat and vegetables (vleesch en groente in blik) wor den aangewezen voor de leeftijds groepen boven 4 jaar. O ET NIEUWE FRANSCHE KABINET is thans samengesteld en bestaat uit twintig ministèrs, van wie zeven socialisten, zes com munisten, zes leden van de Republikeinsche Volksbeweging (MRP) en een onafhankelijke, namelijk Longchambon, commissaris van de republiek voor het gebied van Lyon. een sociaiistisehen onderstaats secretaris (Deferre) en twee communist, che staatssecretarissen Het program van Gouin Gouin heeft de volgende maat regelen voorgesteld: Alle wapen, fabrieken voor 12 maanden sluiten en voor civiele productie inscha kelen; demobilisatie van de re- crutenlichting 1943 en zoo noodig weigering de lichting 1946 op te roepen; tijdelijke opheffing van de mogelijkheid tot promotie in burgerlijken dienst en genationa liseerde industrieën; stopzetten van de aanstelling van nieuwe burgerlijke ambtenaren; moge lijke nationaliseering van de ver zekeringsbedrijven; verhoogen van de vervoerskosten en de ko- lenprijzen; prijzen en salarissen streng stabiel houden; verhooging van belastingen inclusief het re- quireeren van zekere buitenland sche activa en verkoop van een deel van gebouwen en van be leggingen van nationale stichtin gen ten bate van den slaat. Zijn programma zal voor Frankrijk een ijskoude douche beteekenen. Dit is de eerste keer, dat een verantwoorde- !maü ziin volk waa schuwt, dat de toestand van 's lands financiën een ramp nabij komt en dat alleen strenge maatregelen van be zuiniging en zelfopoffering van ieder lid der gemeen- sch den toestand kunnen red den. De MRP en de socialis ten hebben reeds hun instem ming met dit programma be tuigd. De communisten heb ben' later ook hun medewer king toegezegd. MEDITEEREN IEDEREN DAG eenige oogen- blikken met vrome medita tie doorbrengen, dat zou ons geestelijk leven zeer ten goede komen! Niet alsof we van louter mediteeren heilig kun nen worden. Heilig worden we door Gods genade en middelen tot heiligheid zijn in de eerste plaats: de Heilige Sacramen ten, het gebed, het onderhou den der geboden en de gcede meening waarmee wij onze arbeid verrichten: „alles ter eere Gods". Maar als al onze gedachten, gevoelens en stre vingen onafgebroken op stof felijke arbeid, wereldsche be langen en aardsche zorgen zijn gericht, dan is het gevaar groot dat „de goede meening" bi? ons werk wordt verdrongen en te loor gaat en dat onze deelne ming aan godsdienstige oefe ningen tot sleur ontaardt. 1 er- frisch uw godsdienstig besef door meditatie! lederen dag tenminste een paar minuten alle aardsche gedachten opzij; zorgen, berekeningen en ruste loosheid het zwijgen opgelegd'- „Twee minuten stilte voor „het eenig noodzakelijke". Dan weer terug in het volle Ier en! Zullen we het eens probeeren? MARCUS De Regeering heeft besloten een Regeeringscmmissariaat in te stel len voor buitenlandsche agrari sche belangen. IN DEN NACIIT van Vrjjdag op Zaterdag zijn dertig aardschokken waarvan het epicentrum in de kanton Wallis lag, in Zwitserland geregistreerd. Ook overdag zijn schokken waargenomen. Twee zware schokken werden door geheel Zwitserland gevoeld, namelijk des nachts om twaalf uur en om kwart over drie. In Wallis brak een wilde paniek uit. De electriciteitsvoorziening viel uit. De menschen stormden uit hun huizen en bevonden zich in het stikduister op straat waar zij bloot stonden aan rondvliegende stukken van dakpannen en schoorsteenen. Aangezien gewaar- Op Donderdag 24 Januari, des namiddags om ongeveer 5 uur, werd het laatste der vier groote gaten in de zeedijken van Walcheren, dat nabij fort Rammekens, Westelijk van Vlissin- gen, gedicht. Een overzicht van het moment, waarop het groote betonnen sluitstuk op zijn plaats gebracht is in het gat, dat ongeveer 35 meter diep was en waarin tevoren 50.000 ton steen werd gestort. (Stevens P.) schuwd was, dat er meer senokken zouden kunnen komen, bleven de menschen uit kleine bergstadjes en dorpen op straat en stookten vuurtjes om zich te warmen. Poli tie en brandweer hielden zich ge reed om uit te rukken. Op den Leuk-spoorweg konden de treinen niet verder, omdat de lijn geblokkeerd was door afge storte rotsblokken. In de stad Sit_ ten is ernstige schade aangericht" Er wordt melding gemaakt van ongevallen. Ook in andere plaat sen is de schade aanzienlijk. Te Lausanne werden wandelaars ter aarde geworpen. Te Bern brak paniek uit. Jn vele districten ver liet de bevolking de huizen De aardschokken gingen vergezeld van donderend ondergrondsch ge rommel en het leek wel of er een orkaan blies. Eerder in den avond werd boven Bern een groote me teoor. die den hemel met een ver blindende lichtstreep verlichtte, waargenomen. Tijdens de aardschokken werd een vrouw gedood. Door val lend gesteente werd een aan tal oersonen gewond. Som mige huizen werden onbe woonbaar. De aardschokken worden de hevigste van deze eeuw genoemd. De rotsblok ken, die van de Alpen rolden, hebben den Simpion-express van Parijs naar Rome ernstig vertraagd. Naar wij van den Nederland- schen Voetbal Bond vernemen, heeft het H. M. de Koningin be haagd den Voetbalbond wederom het praedicaat „Koninklijke" te verleenen, zoodat het voortaan weer K.N.V.B. zal zijn.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuw Noordhollandsch Dagblad, editie Schagen | 1946 | | pagina 1