Een heilige van het gewoon dagelijksch leven7. Onze journalisten in Boston Houding der arbeiders voorbeeld voor het geheele volk 1946 Dinsdag 29 januari 1946 Nieuw NoordHollandsch Dagblad fge- Bij den feestdag van St. Franciscus v. Sales DE VEIUGHEIDS- RAAD BIJEEN DE EFFECTENBEURS Dr. W. Koenraadf Vicaris-generaal Mgr. Huibers bij den R.K. Volksbond Een humoristische conferentie Van Eigen Erf Ir. A. H. BOERMA AMERIKA KAN GEEN SINTERKLAAS BLIJVEN Massa-slachting onder de Russen docu- ml de Zee- ien en toebe- Ber- fschei- ot het et is twij- eder- be- ko- ook 'tand teich dat rose- eree- vn»>r blij- C- 6 Juni iet 50. ziekgé. direc. n groot Harmo. houden 'ereeni. ;n R.K. goede ook te iet het den rden in als vrij ran het het Na. [oen als Bonds. 1 stevig ies, wat imulans e repe. ïieuwde zal het ook dit khuizen ?en een m voor an hun DE FEESTDAG van St. Fran. cisicus van Sales (29 Jan.) noopt ons onwillekeurig tot over. we?ing van den persoon en het werk van dezen Kerkleeraar, wiens belangrijke geschriften ook in onze dagen nog hun be. teekenis hebben. Bij gelegenheid van de herden. king, dat deze heilige drie eeu wen geleden stierf, heeft Z H. Paus Pius XI hem op 26 Januari 1923 tot patroon van de katho lieke journalisten verklaard. Er moeten wel biizondere redenen ziin geweest, waarom de Paus uit zooveel heiligen juist dezen ui'koos en Z.H. gaf die aan in de Encycliek, welke Hij toen over den H. Fpanciscus van Sales uit. gaf. In het bijzonder Franciscus' zachtmoedigheid ter navolging voorhoudend, drong Z.H, tevens aan op een zoo ruim mogelijke verspreiding onder het volk van diens boeken en geschriften. Ook om zijn stijl leest men Franciscus met veel genoegen. Hii schrijft een heldere onopge smukte taal, waardoor de lezer gemakkelijker tot de stof door. dringt en de raadgevingen beter on zich laat inwerken. Prachtig ziin daarbij de beelden, die hij vaak ontleent aan het gewone dagelijksche leven, waardoor hij bij alle heiligheid toch zoo dicht bii ons staat. Men ervaart dit vooral bij le. zing van zijn „Introduction a la vie dévote", een van zijn meest bekende werken, waarin hij be toogt, dat een waar godvrucMïg leven voor iedereen past, onver, schillig van welken staat of stand en wij dit ook te midden der wereld kunnen en moeten leiden. Zeer zekere beeft ock dit werk Paus Pius XI bij het schrijven van Zijn encycliek geïnspireerd' en het is treffend, na eerst Franciscus zelf te hebben gelezen, den Paus te hoo- ren verkondigen, dat de H. Francis cus van Sales "als door een bijzon dere raadsbesluit van God aan de Kerk is gegeven om door zijn le venswijze en door zijn leerstellin gen de meening te bestrijden, te dien tijde reeds ingeworteld en ook nu nog' niet uitgeroeid, dat d'e ware heiligheid; zooals de Kerk baar vast stelt, óf niet bet eikt kan worden óf in ieder geval zóó moeilijk te be reiken is, dat zij voor de meeste ge- loovigen niet geschikt is, doch der wereld afgezonderd leven, hen die met buitengewone hoedanighe den begiftigd zijn." In de Voorrede die d'e eigenlijke verhandeling voorafgaat, zegt Fran ciscus daarom nadrukkelijk, dat het zijn bedoeling is; nadat anderen voornamelijk gosproken hebben tot personen die ver van het rumrrr der wereld afagezonderd leven; hen te onderrichten die in d'e steden le ven, in gezinsverband en voor wat hun uiterlijke "omCandigheden be treft; juist gedwongen zijn gemeen schappelijk te leven, waarbij zij echter door de aarcsche beslomme ringen zoo in beslag worden geno men dat er voor inwendig leven wei. nig tijd overschiet. Een sterke en standvastige ziel kan echter te mid- d'en van de wereld leven zonder "wereldse!!" te zijn en de heilige schrijver gebruikt daarvoor o.a. het beeld van een pareloester die mid den in zee leeft zonder een dTuppel zeewater te nemen. Steeds opnieuw spoort Franciscus ons aan toch gewoon te doen. hij wil a.h.w. dat wij met de voeten op de aarde blijven staan. Onzen natuurlijken aanleg be. hoeven wij geen geweld aan te doen. maar al onze handelingen moeten doors'raald worden van de liefde tot God. Wat kent deze heilige de menschelijke zwak heden goed. Wanneer men de verschillende hoofdstukken leest, is het alsof hij de ziel van iede. ren mensch afzonderlijk door. schouwt. Hij laat het niet bij al- gemeene aanwijzingen, maar geeft verschillende practische puntjes, ,die tot onze verbetering kunnen strekken en tenslotte tot een waar godvruchtig leven lei den. In alle nederigheid getuigt hij over het godvruchtig leven te schrijven zonder zelf god. vruchtig te zijn maar in ieder geval hc-t verlangen te bezitten dit te worden. Hij onderricht zijn lezers daarom ook met de inten. tie om er zelf van te leeren, naar het voorbeeld van St. Augustinus zooals hij zegt, die aan de vrome Florentine schreef, dat het dik wijls gebeurt, dat het ambt van uitdeelen het voordeel van te ontvangen zoekt en het ambt van onderwijzen tot grondslag heeft he* leeren. Franciscus houdt bij Zijn uit eenzettingen rekening met elke persoonlijkheid en wijst er op, dat ieder de godsvrucht naar eigen aanleg moet beoefenen. Wij moeten niet meenen ons doel be reikt te hebben met in een of andere deugd bijzonder uit te munten, want het kan zijn, aldus Franciscus, dat de een bijzonder matig is en het niet waagt een druppel drank aan te raken, maar" wel kwaadspreekt of las tert. Een ander noemt zich de. voot omdat hij veel bidt, maar na ziin gebeden toornt hij en is hii onbillijk tegenover zijn per. soneel of zijn naasten. Een derde geeft graag aalmoezen, maar wei. gert de teederheid van zijn hart aan zijn vijanden weg te schen ken. Deze enkele gedachten, die wij uit Introduction a la vie dévote" lichtten, mogen een voldoenden indruk van de schoonheid en be. teekenis van dit werk geven. ANDERE bekende geschriften van Franciscus van Sales zijn de „Verhandeling over de Godde lijke Liefde", de ..Brieven" en het boek der „Controversen", waarin hij een volledige uiteen, zetting van het katholieke geloof geeft. Uit een en ander zal duidelijk zijn, dat Franciscus' woorden een grootg overredingskracht bezaten en hij velen tot de Kerk wist te brengen. Duizenden Calvinisten dankten hem hun bekeering en heel N. Savove won hij voor het Katho licisme terug. HU werp in 1567 uit een adellijk e'eslacht te Sales in Savoye geboren en tot priester gewiid na eerst den titel van doctorin de rechten be haald te hebben. In 1603 werd hij be noemd tot bisschop van Gerieve. Juist als bisschop achtte hij zich ge roepen een verhandeling over het godvruchtig leven te schrijven. Bij voorbaat wees hii van zich af een verwijt dat dit de taak zou ziin van religieuzen en bijzonder godvruchtige menschen Hii beriep zich daarbij op het woord van St. Denis: dat het allereerst de taak van de bisschoppen is de zielen te vervolmaken. Zij moetep onder de menschen ziin als de Seraphijnen onder de engelen en de tijd die hun bij de directe ziel zorg nog rest kan niet beter besteed worden.' Franciscus heeft zijn leer over het Godvruchtig leven niet alleen bij zichzelf toegepast, maar ook in pracfijk gebracht met de s*ich. ting van de Congregatie der Zus. ters van de Visitatie. De regels van deze congregatie zijn niet biizonder streng, maar meer ge richt op het stiDt beoefenen van ee" .gewoon" geestelijk leven. Zoo heeft St. Franciscus van Sales ons vooral willen leeren, hoe wii in ons „gewoon dage. liiksch leven" heiligheid kunnen verwerven. IGNAAT AGASI IR. TH. C.J. M. RIJSSENBEEK Directeur van het veeteeltwezen Met ingang van 1 Febr. a.s. zal de heer ir. H. G. A. Leig- nes Bakhoven zijn ambt als directeur van het veeteeltwe zen overdragen aan den heer ir. TH. C. J. M. Rïjssenbeek, QE VEILIGHEIDSRAAD be. provincie Gelderland. In het voorkomen van d'e Effecten beurs was bij den aanvang van de nieuwe week geen verandering ge komen. De affaire was gering' en zoo als gebruikelijk ging de belangstelling voornamelijk uit naar de Staatsfond sen. De 4 procents leeningen waren prijshoudend; maar vrijwel onveran derd. De 3''2 procents Staatsleening'en 1941 en 1942 werden aanvankelijk iets hooger geadviseerd; daar er klaar blijkelijk eenige vraag bestond. Toen tegen het. einde van de noteering d'e rekening moest worden opg'emaakt, bleek ten slotte dat er voor 101 9/16 vraag bestond'; terwijl er voor 101 5/3 materiaal aan de markt was; zoodat het niet gemakkelijk was om tot de juiste noteering te komen. De 3 pro cents Obligaiën 18961905 die onlangs nog 100 konden beding'en en daarna waren teruggegaan tot 99"s; waren aangeboden en kwamen thans bene den de 99. De 3 pet. certificaten van inschrijving en de 3 pet. grootboek- oblig&tiën waren tegen 99'/* geadvi seerd. Veel verschil bestaat er tus- schen d'e boengenoemde soorten dus niet emer. De affarie in spoorweg drieën was gering. De koers was nauwelijks gewijzigd en van de ge staffelde leenmg' kon hetzelfde wor den gezegd. Integralen op het vorige sloot gisteren allereerst, een gedelegeerde uit tè noodigen de zitting bij te wanen. Deze heer zette vervolgens het Iraansche standpunt uiteen, waarop de Rus Wiszinsky, zonder op de be schuldigingen in te gaan, zich tot de procedure bepaalde en betoogde dat de kwestie beter thans veeteeltconsulent in de tusschen'de beide parijten kan worden behandeld. De zitting van den Veiligsheidsraad is daarop tot Woensdag verdaagd. Het verzoek van Albanië, om toegelaten te worden, is tot nader order verschoven. De Grieksche minister-presi dent heeft den Griekschen mi nister van Buitenlandsche zaken gedesavoueerd in verband met zijn houding in de kwestie met Rusland. Een bekend sociaal priester, dr. W. Koenraadt, van wiens hand verschillende sociaaleconomische werken zijn verschenen en die o.a. in samenwerking met Max van Poll een „Handboek van de Maatschappijleer" schreef is door don bisschop van Breda be- noemd tot vicaris-generaal van dit bisdom, tevens tot deken van Breda en pastoor van het Begijn hof aldaar. Dr. Koenraadt werd in 1920 lot priester gewijd en twee jaar la- peii. De IniHsche leenU^en werden ter benoemd tot professor aan tegen d'e vorige prijzen verhandeld, het Groot-Seminarie t<3 Hoeven. „Felix Stowe", momenteel het grootste watervliegtuig dat in Engeland is gebouwd, is door brand volkomen ver nield. Het diocesaan be stuur van den Katho lieken Volksbond in het bis dom Haarlem heeft Maandag zijn eersten bondsraad belegd in restaurant Brinkman te Haarlem. Nadat de afgevaar digden een H. Mis hadden bij gewoond in de kerk van den H. Jozef, begaven zij zich naar de groote vergaderzaal. De voorzitter, de heer J. W. van den Akker sprak een vyel- komstwoord, waarna hij een aantal mededeelingen deed. De naam van den R.K. Volksbond zal gewijzigd worden in R.K. Arbeidersbeweging, die dan uit 150, afdeeiingen zal be staan. Nieuwe statuten zijn reeds in voorbereiding en, hoewel de orga nisatie op'het oogenblik nog geen stoel of tafel haar eigendom kan noemen, staan er toch vele grnote plannen voor de toekomst op het programma. Er zal o.a. een insti tuut worden ingesteld tot vor ming van de leden tot daad-Ka tholieken. Den bondsadviseur. Dr. a. Olie- rook, die den R.K. Volksbond zal verlaten, werd dank gebracht voor het vele, dat hij in het be lang van de Katholieke arbeiders gedaan heeft Voorts werd den weleerw. heer j. Kraakman als Een SPECIALE VERSLAGGEVER seint uit New York; „Donder dagmorgen om negen uur zijn we naar Boston vertrokken waar wij om twee uur 's middags aankwamen. Voor 6 dollar 75 reisden we 345 x.m. per Pullman in geriefelijke draaibare armstoelen, door de sneeuw. Op da gebruikelijke persconferentie werden ons talrijke vragen gesteld over de monarchie in Nederland, waaraan, naar ons auditorium meende, voor goed een eind was gekomen. Een andere vrag was. of wij het eens waren met de Amerikaan- sche soldaten, die uit Duitschiand terugkwamen en meenden, da* dit land niet verantwoordelijk is voor den oorlog en dat Hitier veel goeds heeft gedaan. „Bezoek ons verwoeste land", zeiden wij, ..en oordeel zelf maar". Toen men ons vroeg, of wij het mogelijk achtten, dat Hit- Ier nog leefde en ondergedo ken was in Nederland, barst ten wij in lachen uit, betgeen zij beschouwden als een uit muntend antwoord, gegeven door zes vroolijke Nederlan ders, waarna wij op braken om te dineeren. Wij waren getuige van slechte woningtoestanden in Boston, dat altijd door rook verduisterd wordt Men vroeg ons. wat wij zouden doen, als wij dictators in Boston waren. Onder het applaus van den communist Koejemans luidde ons antwoord: „Alle menschen buiten de stad onderbrengen in noodwo ningen. daarna de sloppen opbla zen en binnen vijf jaar nieuwe huizen neerzetten, daarop de menschen terugbrengen naar de vernieuwde stad". Onze gastheeren antwoordden, dat zij dit schitterend vonden en dat het juist was, wat ze noodig hadden, hetgeen ze te boek stel den. zijn opvolger een woord van wel. kom toegeroepen. Als een bijzonder bewijs van zijn belangstelling voor het werk van den R.K. Volksbond, ver scheen Z H Exc Mgr J. P. Hnibers ter vergadering, bij welke gele genheid hij tevens een toespraak hield, welke in en zeer hartelijken toon was gesteld. Het was voor den Bisschop een groote vreugde te midden van de Katholieke ar beiders te zijn bij de herrijzenis en hernieuwing van den R.K. Volksbond. Monseigneur herin, nerde o.m. aan den bezettingstijd, toen op de meest onrechtvaardige wijze de R.K. arbeidersorganisa ties werden opgeheven. Het Epis. copaat reageerde hierop dadelijk met het uitvaardigen van een manifest, waarin de Nederland- sche Bffeschoppen op de bres sten den voor de arbeiders. De houding van de Katholieke arbeiders is het voorbeeld voor het geheele volk geweest Uit hun voorbeeld sprak de bereidheid te strijden voor - God en Vadrland. waar en wanneer dit noodzakelijk was. De E S. arbeiders zijn trouw aan hun principes gebleven, terwijl toch juist in hun ge zinnen de nood dikwijls zeer hoog was. Monseigneur was blij, dat de collecte voor het „Fonds Bijzon dere Nooden" de middelen hadden opgebracht, om talrijke families te ondersteunen. De Bisschop maande allen aan. één te blijven onder elkander. „In de eenheid ligt onze kracht. Gaar ne zullen wij medewerken met al len die van goeden wille zijn. maar wij zullen toch onze e'gen R.K. organisaties behouden in het belang van onze menschen en hun gezinnen", aldus besloot Monseig. neur zijn rede. Des namiddags, nadat de afge vaardigden een lunch hadden ge bruikt, werd de vergadering voort, gezet. Dr. Olierook hield een toe spraak, waarin hij alle gevallen slachtoffers van den Bond her dacht. Vervolgens werd officieel af scheid genomen van den bondsad viseur en de nieuwe geestelijke adviseur, kapelaan Kraakman, uit den Haag, geïnstalleerd. Het Bonösbureau zal in de naaste toekomst een centraal punt moeten vormen en ook uitgebreid moeten worden. Daarom werd voorgesteld, het Bureau in Den Haag te vestigen. Dit voorstel werd aangenomen. Alle andere punten van de agenda werden eveneens aan vaard. De Verbondsvoorzitter, de heer de Bruyn, richtte vervolgens het woord tot de afgevaardigden, waarna Dr. Olierook een slot woord sprak. ftE MINISTERS van Binnen- landsche Zaken en van Fi nanciën hebben besloten een Commissie in te stellen, met de opdracht maatregelen te be ramen tot herstel van de finan- cieele zelfstandigheid van de gemeenten en de provinciën. In tegenstelling met een ge rucht wordt van bevoegde zijde medegedeeld, dat op een ver hooging der huren boven het peil van Mei 1940 thans niet gerekend kan worden. Gis teren geraakte het achterbal- con van een wagen in een Die- seltrein. die om 12.30 uit Lei den was vertrokken, in brand, waarbij een paniek dreigde, doch door het doortastend op treden van een soldaat was het gevaar svoediq bezworen en met een brandbluschapparaat was men den brand spoedig meester. ln Rotterdam be staan plannen tot aanleg van een nieuwen luchthaven en een tijdelijk vlieaveld op het ter rein. gelegen in den polder Schieveen aan den rijksweg RotterdamDen Haag. Dezer dagen is bij Kon. Besluit de benoeming te verwachten van ir. A. H. Boerma tot regeerings- commissaris voor de buitenland sche agrarische aangelegenheden. De heer Boerma heeft tot taak het behartigen van de buiten landsche agrarische aangelegen heden van het rijk in Europa en wordt in het bijzonder belast met de behandeling Van alle aange legenheden den in- en uitvoer betreffende van de onder het mi nisterie res=orteerende produc ten. het vertegenwoordigen van het ministerie in commissies, op conferenties en besprekingen a^neaandc buitenlandsche aan gelegenheden van het departe ment en het uitoefenen van toe zicht op de personen en diensten, die het ministerie van landbouw, visscheri.i en voedselvoorziening in het buitenland vertegenwoor digen. „Ik ben een van hen, die van meening zijn. dat de V.S. niet voor onbepaalden tijd kunnen voortgaan de rol van geweldigen Sinterklaas te spelen, doch ik ben er van overtuigd, dat de Amerikaan, sche leeningen het sombere beeld moeten wijzigen", aldus heeft de democratische afge vaardigde en president van het na.oorlogsche politieke en economische comité van de Kamer. Colmer, verklaard. Hij is onlangs met een delegatie van de Kamer van een bezoek aan Europa teruggekeerd en is van meening. dat de ver woeste landen op Washington vertrouwen om uit den chaos, die hun economie en regee ringen bedreigt, te geraken. Radio-Moskou meldt, dat de openbare aanklager in het proces te Kief tegen 15 Duitsche offi cieren. beschuldigd van wreedhe den gezegd heeft, dat de Duit- schers meer dan vier ,millioen Sovjet-burgers tijdens hun be zetting van de O^Vaine heblvm gedood en dood «emarteld. Hij eischte de doorstraf voor alle be schuldigden. Hij zeide, dat de Duitschers nog twee millioen burgers tot slavernij hadden ge bracht. van wie een aanzienlijk aantal van honger, door marte ling en arbeid, welke het men schelijke uithoudingsvermogen te boven ging, waren omgekomen. Naar een van de acht generaals die thans te Riga terecht staan, bekend heeft zijn ongev. 1.400.000 menschen in Estland. Letland en Litauen tijdens de Duitsche be zetting omgebracht. Binnenkort zuilen tusschen Polen en Duitschiand han delsbetrekkingen worden aange knoopt. Nietsche, een der vijf SS bewaaksters van de con centratiekampen Ravensbrück en Auschwitz, die thans gearres teerd zijn heeft hekend, duizen den gevangenen eigenhandig te hebben vermoord. In het En. gelsche lagerhuis werd medege deeld. dat men aan de vlieg- boot een belangrijke r)l wil ge ven in de Britsche overzeesche luchtdiensten.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuw Noordhollandsch Dagblad, editie Schagen | 1946 | | pagina 3