PRINSES BEATRIX JARIG IT MEER RATIONALISATIE IN DEN LANDBOUW HET PROGRAM VAN GOUIN KKER tan s twijk ei a.s. Voor Den Helder, Schagen en omgeving Bureaux: SOCIAAL-ECONO MISCHE ORDENING Vóór den Koning NIEUWE TEXTIEL PUNTEN MANSHOLT GAAT Naar Engeland TRYGVE LIE Wordt secretaris generaal Geen garantieprijzen voor tuinbouwproduc ten, maar wel richt prijzen. Prijsregeling eenigszins vrij Twee minuten stilte EEN MIDDEL TEGEN T.B.C.? Ei, suikerwerk, zuid vruchten en pindakaas! JARI 1948 paratie enkele gereed MAAR is-band -adres: RGT, 083 2e Jan niaand. te Alk" d. blad veren. Hoofdredacteur: H. N. Smits; rayon-redacteur P. Sigon. Abonnementsprijs 3.40 per kwartaal; f 1.20 per maand, inclusief incasso kosten. Prijs der advertenties: 11 ct. per m.m. regel, 40 m.m. breed; in tekst 22 ct. per m.m. regel, 50 m.m. breed. Contract op aanvraag. Noordhollandscli Datrblad Buiten God i» nergens veilig (Vondel) WOENSDAG 30 JANUARI 1946 41e JAARGANG - NUMMER 10844 ALKMAARLangfestraat 42A, tel. 4330 (K 2200) HOORN; Draaf singel 59, tel. 4712 (K 2290) - DEN HELDER: Loods, gracht 69, tel. 2383 K2230 SCHAGEN: Molenstraat 52, tel. 459 (K2240). Bankrelatie: Noorderbank M AUWELIJKS zijn de vreug- deklanken om den ver jaardag van Prinses Mar griet verstomd of weer is er feest in de groote Neder- landsche familie, nu de Kroonprinses, het geliefde kind Beatrix haar achtsten verjaardag viert. Wat heeft dit Prinsenkind reeds vroeg aller harten gestolen. Met welk een blijdschap luister den wij niet naar haar lief hoog stemmetje, dat wij bij zoovele gelegenheden door de radio mochten hooren. Vrij en onbevangen heeft Beatrix zich steeds bewo gen in het gezelschap van hen, bij wie haar ouders haar brachten, die er van hielden hun kind reeds vroeg onder het volk Ie brengen. Nu Prinses Beatrix haar achtsten verjaardag viert, is er dus vreugde onder de geheele bevolking. Maar vooral de jeugd is in feeststemming en de dag van morgen is voor onze jon gens en meisjes als de verjaardag van een vriendinnetje of vriendje, want zoo beschouwen zij de kleine Prinsesjes. Hun gedachten gaan uit naar het Paleis Soestdijk, waar straks een kind ontwaakt mët dezelfde prettige gedachte, die wij allen als kind hadden „vandaag ben ik jarig". In den geest komt heel jong Nederland daar zijn opwachting maken om het oudste dochtertje van het Prinselijk Paar geluk te wen- schen, dat, geve God, later zoo'n gewichtige taak in ons vaderland krijgt te vervullen. Wij hopen van harte, dat het Prinses Beatrix gegeven moge zijn nog lang van een onbezorgde jeugd te genieten, onder de schutse van haar Ouders, in wie zij een voorbeeld vindt van eenvoud en liefde tot het volk. BIJ DE PLANNEN tot econo mische ordening dient men zich niet te beperken tot organi. satie van den bedrijfstak met in schakeling van de overheid, maar men moet de lijnen ook door trekken naar beneden. In dit verband is het noodig, dat er nieuwe regelingen worden vast. gesteld voor het ondernemings wezen en voji de rechtspositie van den individueelen arbeider. Aldus prof. dr. Frans van der Ven in zijn rede over „Stelsel matigheid in het streven naar de sociaal-economische ordening", waarmee hij zijn ambt aanvaard de als hoogleeraar in de sociale wetgeving en de sociale politiek aan de Kath. Economische Hoo- geschool te Tilburg, als opvolger van prof. mr. C. P. N. Romme. De oplossing van het sociaal- economische vraagstuk waar bij èn de waarde van den indivi. dueelen mensch èn de welvaart van allen en ieder wordt veilig gesteld is te zoeken in een sociaal.economischen organisatie vorm, waarin een rechtsordening is ingepast als essentieel onder deel, een rechtsordening, die de plaats van den mensch bepaalt in het economisch proces. Prof. van der Ven's bezwaar tegen het voorontwerp van wet op de bedrijfschappen ligt juist in het gemis van een sociaal- economische rechtsorganisatie, waarin het ontwerp is geplaatst. Organisatie van het bedrijfsleven schiet zijn doel de oplossing van het sociaal-economische vraagstuk voorbij als zij niet is ingepast in een rechtsorgani satie, die de plaats van den mensch in de onderneming be paalt, een plaats "die zijn men. schelijke waardigheid volkomen intact laat en ruimte laat voor de ontplooiing en de vervolma- In Lier is een proefvolksstem- ming gehouden over de Konings kwestie. Op 17.585 uitgebrachte stemmen waren er 14.857 voor den Konmg, d.i. 84.42 pet. Het Centraal Distributiekan toor deelt mede, dat met ingang van 1 Februari a.s. de punten 16 t.m. 25 van de textielkeart geldig worden verklaard. Op deze pun ten zijn dezelfde artikelen ver krijgbaar, welke men op de pun ten 1 tm 15 van genoemde kaart kan betrekken. De bonnen t tm 15 van de textielkaart blijven geldig. kAINISTER MANSHOLT gaat inderdaad zooals wij gis teren als waarschijnlijk meld-, den tegen het einde van deze week voor een bezoek van eenige dagen naar Engeland teneinde belangrijke bespre kingen te voeren met zijn En- qelschen collega voor voedsel voorziening Sir Ben Smith. De besprekingen zullen voor ons land over zeer belangrijke on derwerpen gaan, o.a. over den export van Land- en Tuin bouwproducten en de Veevoe derpositie. Minister Mansholt zal ver gezeld worden door den heer Ir. A. H. Boerma, Regeerings- commissaris voor de Buiten- landsche agrarische aangele genheden. Met algemeene stemmen is de Noorsche minister van bui- tenlandsche zaken Trygve Lie op een onofficieele bijeen komst van den Veiligheidsraad als secretaris-generaal van de U.N.O. voorgeslagen. De be noeming geschiedde door mid del van een geheime stemming. Trygve Lie is 50 jaar oud. Hij begon zijn loopbaan als advocaat en werd in Maart 1935 tot Juni 1939 minister van justitie in het Noorsche socialistische kabainet Ny- gaardsvold, later minister van buitenlandsche zaken. JyJINISTER MANSHOLT heeft in de Tweede Ka mer een en ander medege deeld over de naaste toe komst van den land. en tuin bouw; al heeft hij geen ont hullingen gedaan van bijzon deren aard, er zat toch eenige lijn in zijn standpunt. Of wij dat in alle onderdeelen on derdeden onderschrijven, is een andere zaak. Concreet noteeren wij dit: de moeilijk heden van dit jaar zijn se cundair, primair is de toe komst. Wij zullen ons moeten richten naar de vraag van onze afnemers en een ander standpunt moeten innemen dan bij de crisis van 1930 1932. Wij zullen niet zooveel kunnen uitvoeren naar Enge. land, waar echter vraag is naar zuivelproducten van kwaliteit. Duitschland is op het oogenblik niet in staat, iets van ons op te nemen. Een lichtpunt is de prijsstij ging in het buitenland. En de vraag naar kwaliteitspro. ducten daar. vooral van zui vel. Dit bepaalt de richting waarin onze landbouw zich zal moeten ontwikkelen. On. CELIX GOUIN. de nieuwe Fransche regeeringspresident, heeft in de Nationale Vergadering de nationalisatie van handelsbanken, van bepaalde verzekeringsmaatschappijen en van mijnbouwonder- nemingen aangekondigd. Voorts kondigde Gouin aan een drastische verlaging der uitgaven voor civiele en militaire zaken. Hij zeide, dat de rc .ering in geen geval haar toevlucht zal nemen tot wétsdecreten. Gouin kondigde voorts een blokkeering aan van de loonen en tracte- menten, alsmede gedeeltelijke nationalisatie van de koopvaardij, de rivierscheepvaart en de bevrachting voor de binnenvaart. Ten aan zien van Spanje merkte Gouin op, dat Europa zich verplicht heeft de laatste sporen van nazisme en fascisme met de vereeende krachten van alle democratische volken te vernietigen. MET betrekking tot Groot-Brit. tannië zeide Gouin, dat een nieuwe alliantie met dit land ten zeerste gewenscht is. Een zoodanig verbond dient te worden inge schakeld in een drielandenaccoord van de Sovjet Unie, Engeland en Frankrijk. Gouin verzekerde opnieuw, dat Frankrijk vooraan blijft in de rij der volken die zich bekommeren om internationale garanties en collectieve veiligheid. Het Duitsche probleem wil Frankrijk trachten te regelen in het teeken van internationale sa menwerking. Het streven blijft gericht op internationalisatie van het Ruhrgebied. Gouin zal trachten het land te brengen tot een serieproductie van standaardartikelen tegen lagen kostprijs. Frankrijk is voornemens zijn samenwerking met alle geal lieerde en bevriende naties voort te zetten. In het bijzonder met Tsjecho-Slowakije, België, Noor wegen, Nederland, Luxemburg, Italië, de staten van midden- en Oost-Europa, Zuid-Amerika en China. ze productieprijzen zullen zich moeten aanpassen bij die van de wereldmarkt. De minister voelt meer voor richtprijzen dan voor garan tieprijzen. Een zekere vrij heid in de tuinbouwprijzen zal noodigzijn. Het areaal zal worden teruggebracht tot 1939. WAT DE TOEKOMST van den land. en tuinbouw in het algemeen betreft, staat de Minis ter op het standpunt, dat deze niet in al te strakke lijnen te schilderen is. Veel zal afhangen van de internationale verschui vingen in de productie. Onze boeren en tuinders hebben de paraatheid, om den strijd op nieuw aan te binden, behouden. Groote veranderingen hebben zich reeds voorgedaan in het buitenland. Minister Mansholt wees op de mechanisatie, welke niet de eenige factor van ver andering is. Er moet een alge- heele rationalisatie plaats hebben ook wat betreft de verdeeling van de landbouwgronden. Hier is de versnippering veel te groot. Onze bodem, zoo meende de minister, dient zoo spoedig móge. lijk herverdeeld te worden. Er komt on dit punt een nieuwe wettelijke regeling, ook betref fende de koopprijzen en onge. wenschte splitsing van bedrijven. 'Vervolg pag 3. 2e kolom") In de Rotterdamsche haven arriveerde Maandag tegen den avond de Nederlandsche torpedojager „Tjerk Hidden", welk schip indertijd door onze regeering voor onze vloot van En geland werd gekocht. I.O.P. P. ALS WAAKHONDEN UflE OP HET RANDJE van de gracht wandelt, beloopt de kans, in het water te vallen. Wie al swing-end op het uiter ste grensje van het nog-net- geoorloofde danst, Koord dansen is een gevaarlijke be zigheid. Evenals de dans op het slappe koord van rijp-en- groen-lezen. Soms gaat het lang goed met een circus acrobaat, maar op een daq doet hij een doodensprong en valt zich te pletter. Circusacroba- tiek met de Goddelijke natuur wetten gaat niet zoo lang goed. Hoe gevaarlijk het is, aan granaten te peuteren, blijkt dagelijks uit krantenbe richten. Wat de krant niet ver melden kan, dat zijn de doo- delijke ziele-ongevallen, die dagelijks plaats hebben als ge volg van gepeuter aan de dui- velsprojectielen van twijfel en eigenwijsheid. Het kleed der Heiligmakende Genade is een kostbaar bezit; het Geloof is onze rijkdom, onze vreugde en onze trots. Maar we kunnen zoowel het een als het ander verliezenl Daarom is uiterste voorzichtigheid geboden. Geen experimenten, geen avonturen, qeen waagstukjes met het hoogste en heiligste! Wantrouw den duivel, de wereld en het vleesch. Speur onraad! Spits het oor naar verdachte geruch ten! Als waakhonden op Uw geestelijk erf! MARCUS EENIGEN TIJD geleden werd door Professor Hollande van de medische faculteit te Montpei- lier, aangekondigd, dat een middel was gevonden om tuberculose te genezen. Dit middel werd bereid uit champignons en droeg den naam van „Clitocybine". Een in schrijving werd geopend om tot een Instituut voor Clitocybine te komen en de gelden begonnen te vloeien. De ontdekking maakte zulk een indruk, dat tallooze tu berculose patiënten om een be handeling met Clitocybine begon nen te vragen. Het Nationale Centrum voor Wetenschappelijk onderzoek ge leid door Professor Joliot-Curie heeff echter 'een publicatie het licht doen zien, waarbij de wer kelijke stand van het onderzoek wordt weergegeven. Volgens dit rapport verkeert deze zaak nog in het stadium van het eerste expe riment op dieren en de verkregen resultaten betreffen eenige mic- croscopische cultures. Nog jaren v. onderzoek zullen noodig zijn, voor een therapeutische toepassing te verwachten is. Op de komende nieuwe bcn- nenlijst komt wederom een bon voor een e i voor. Ook ditmaal uitsluitend voor jeugdige per sonen tot en met 20 jaar. Op den snoepbon bon V 11 der versnaperingskaart) kan uitsluitend 100 aram suiker werk worden gekocht. Choco lade is op dezen bon niet verkrijgbaar. Zuidvruchten komen er ook weer: de volgende week zal nogmaals een bon voor 100 gram voor alle leeftijdsgroe pen worden aangewezen. Ook komt er pindakaas voor jeugdige personen van 1421 jaar in een potje van 370 gram beschikbaar. Op 10 Februari zal een voorinleve- ringsbon bekend gemaakt wor den welke tevens als koopt oq zal gelden.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuw Noordhollandsch Dagblad, editie Schagen | 1946 | | pagina 1