De zielzorg onder de militairen Nieuw Noordhollandsch Dagbiod <Stad en O mlrek Splitsing in leger en vloot GEVAARLIJK SPION ONTSNAPT Kloosterboer uit Sint Poncras WOENSDAG 30 JANUARI 1946 IS HET OMDAT WIJ ALS KATHOLIEK DAGBLAD daar speciaal de aandacht op willen vestigen? En op het feit, dat er aan de uiterlijke en innerlijke beschaving nog wel eens iets mankeert bij de soldaten van „den nieuwen tijd"? Natuurlijk, dat is het goede récht. Toch is er een factor, die zwaarder weegt De drang van velen naar het dienst nemen is sterk toegenomen, ondanks de vijf jaren van een harde en pijnlijke soldatentijd. Is dit om het vlotte en sportieve uniform? Of om de romantiek v. de vreemde landen, Engeland. Indië? Het is eenigszins onverklaarbaar en toch ook wel weer begrijpelijk. MAAK de ouders, die voor het feit gesteld worden denken toch wel even dieper, dan de dik wijls op verandering beluste zoon Daarom is het ook voor hen een groote geruststelling, te weten, dat het ins.ituut van leger- en vloot- aalmoezeniers weer is gaan wer ken. .Zij. de aalmoezeniers, hooren bij de militairen, hun plaats is midden onder de soldaten. Voorheen was dit wel eens an ders. Maar nu met den opbouw van het nieuwe militaire appa raat hebben ook de aalmoezenier^ en legerpredikers hun juiste plaats gekregen. Deze is heel eenvoudig te om schrijven: De officieren oefenen de jongens in de nr'litaire eigen schappen. disciplinair en toch" ka meraadschappelijk. De geestelijke verzorgers helpen de mannen bij de vorming van hun innerlijk le ven. dat net zoo ingewikkeld is als het binnenste van andere men- schen, al wordt wel eens beweerd dat soldaten en matrozen een ruim geweten hebben. Zeker, hun leven is anders en vaak royaler, maar juist daarom geeft de gedachte aan iemand die hen steeds kan helpen een groote geruststelling. Voor leger en vloot komen nu afzonderlijke aal moezeniers en veldpredikers, met ieder hun eigen hoofdaalmoeze nier. Voor het leger is dit kolonel van Straelen te Den Haag en voor de vloot Hoofdaalmoezenier la Salie te Amsterdam. Het geheel is geba seerd op de Engelsche instelling waar dan nog een legerbisschop aan het hoofd éan alles staat. Of dat hier in Nederland komen zal of noodig geacht wordt is na tuurlijk een nog onbeantwoorde vraag. Ook de militaire vereenigmgen zullen langzamerhand wel weer verrijzen. Verschillenden zijn er overgedaan, anderen totaal ver dwenen en hier denken we aan het prachtgebouw „Maris S'ella" in den Helder, waar velen bun prettige en aangename herinne ringen aan hebben. De herrijzenis daarvan zal nog wel even op zich laten wachten. De staf van geestelijke verzor gers is nog niet compleet en dat kan ook niet zoolang het militaire apparaat zelf nog in wording s en er nog vele onzekere plannen be staan. Doch den Helder heeft weer zijn vlootaalmoezenier teruggekregen en wel in den persoon van den aalmoezenier-luitenant ter zee le klasse Wilmink. Heelemaal één met de marine hij heeft zelfs zijn bivak opgeslagen niet ergens aan den wal maar ergens op een ka mér in het Marine-instituut Als we onverwachts bij hem binnen stappen is hij druk aan het werk, maar.... de muziekstandaard staat weer klaar met een openge slagen muziekboek, als van ouds in de pastorie te Utrecht, waar 't heel wat jaartjes geleden ook zoo was. Toen in het zwart nu in de sportieve battledress met de offi ciersepauletten. We zijn na jaren weer bij elkaar en langzaam komen die vele her inneringen aan het vooroorlogsche militaire leven weer terug. En VERNIELING NATUURSCHOO Volgens mededeelingen van Jhr. Mr. M. van der Goes van Naters, voorzitter van de Con tactcommissie voor natuur, en landschapsbescherming, die te Utrecht 'n natuurbeschermings. dag had georganiseerd, zijn be paalde streken in ons land door den oorlog dusdanig vernield, dat ware steppen zijn ontstaan, zooals bijv. in de Wïeringermeer. Overal is hout weggehaald om te stoken en zijn bosschen vernield door aanleg 'van vliegvelden enz. De inundaties kwamen deze ramp nog vergrooten. Op eenige honderdduizenden H.A. grond zullen de hoornen niet meer groen worden. Er is o.a. 35.000 H.A. bosch verloren gegaan en aan beplantingen, wegen en dij ken ongeveer 300 K.M., terwijl zeker 10.000 H.A. duinlandschap totaal vernield is. ondanks de vernieuwing van geest en tijd komen we tot de heel- nuchtere conclusie, dat de pro blemen voor de militairen nog precies dezelfde zijn en dat ook wel zullen blijven. Aalmoezenier Wilmink heeft zijn zware jaren ook gehad, toen hij zich vrijwillig aanbood bij de krijgsgevangenen in Dui'sche kampen te gaan werken. Bij zijn jongens lief en leed deel en. Dus nu als landrot onder de marine! Integendeel, want van huis uit is hij gewend aan zeelui, zee'ucht en schepen en ook hij heeft de trek. die er van kinds af toen in zat naar het water en de ruimte, kunnen volgen, al is het op een andere manier, dan misschien ge dacht was. Zijn jongens zullen hem daar op die kamer twee hoog wel weten te vinden. Hij zal hun raadgever en vriend zijn. FEESTAVOND H.R C. In een amusante en geestige weergave en met een daverende stemming van het publiek heeft H.K.C.. de voetbalclub met z'n goede kwaliteiten en zijn vurige suporters, een tweetal feest avonden georganiseerd, die, ais we de resultaten van de eerste uitvoering nagaan, klonken als een klok. Er was ons van te voren mede. gedeeld, dat we niet te hooge eischen moesten stellen, want dat het meer bedoeld was als een geestig en gezellig onderonsje. Maar, gezien de prestaties van vorige feestavonden, stonden onze verwachtingen toch hoog en het kwam ook zoo uit. Het programma was een op. eenvolging van vlotte, gezellige en komische stukjes, waar onbe daarlijk om gelachen werd en waar, in een kleedje van gekheid en grap, heel wat rake zetten werden gedaan. Er zat vaart in het geheel van dit „Racing-cabaret". een non stop programma voor elck wat wils. Wie een pluim te geven? Jaap v. d. Sande met z'n voordrachten en liedjes, waar hij het publiek mee weet te trekken, of zijn part ner de pianovirtueos en komiek in verschillende nummertjes? De twee „guitarist-singers", of de drie Paloa's met hun knappe staaltjes van acrobatiek, die al lerlei verbaasde geluiden aan 't publiek ontlokten? Of het char mante danspaar en de andere spelers? Zg waren allemaal op zijn best en met z'n allen deden ze den avond slagen. Onder de bedrijven door wer den de heeren Koningstem, var Dok en Rohof even gehuldigd om hun werk als trainers en werd hun een schilderij aangeboden. Na afloop-was er een gezellig bal met medewerking van de T.T.S.-band, die de stemming er goed inhield. De taart, die Ame. rikaansch verkocht werd. was eveneens prima, daar konden we ons toevallig zelf van overtuigen H.R.C. bewees, dat er behalve de bekende voetbaleigenschap, pen ook andere krachten in de vereeniging schuilen en dat maakte van dit alles een geslaagd feest. SCHAGEN HONDEN VAST In een elders in dit nummer voorkomende bekendmaking ves tigen B. en W. van Sehagen de aardacht van eigenaars of hou ders van honden op de noodzaak deze dieren thans vast te houden zulks mgt het oog op de gevaren dide zij kunnen beteekenen voor de pas geboren lammeren. HIPPOLYTUSHOEF BOUWMEESTERAVOND Maandagavond gaf het gezel schap Bouwmeester een kunst avond in Cinema de Haan. Het was weer een avond van kunst met een groote K. Fijne afwer king en precieze typeering. Voor de pauze werd o.a. gegeven Robby en 2 schetsen door Frits Bouw meester. „Kaarten zeggen de waarheid", doch vooral ,,Op den Burgerlijken Stand", drie vrou welijke typeeringen door Mevr. D. Bouwmeester-Rozani vielen zeer in den smaak. Het was ook een kostelijke uitbeelding. Na de pauze werd o.m. gespeeld een karakteruitbeelding door Dozi Rozani „Op ziekenbezoek"; een fijne karakterschets, spits en met éïan voorgedragen. Tot slot volg de „Tony wil bij het tooneel'', schets in één bedrijf door het echtpaar Bouwmeester. Na elke schets weerklonk een spontaan applaus, wat aan het einde öva- tioneele vormen aannam. Een der damesbestuursleden v. d. Kunst kring bood aan mevr. Bouwmees ter tulpen aan. Het was weer een prachtige avond. SUCCESSEN Nan Rotgans en Jan Kreyger, die c i tournee op de schaats in Friesland waren, boekten nog meer successen dan die we reeds meldden. Beiden reden in Stavo ren; Nan Rotgans werd eerste en Jan Kreyger werd tweede. Zater dag werd in Groningen gereden. Een vrachtauto vol supporters was naar het Noorden gereisd om de favorieten aan te moedigen. Uit een veld van 40 rijders werd Nan Rotgans 5e. De ritten, welke hij reed, won hij alle doch daar het tijdritten waren, bereikte hij de 5e plaats. Mej. Tr. Kooy reed te Leeuwar den mee om het kampioenschap korte baan voor vrouwen. Er kwamen 20 rijdsters aan de start, t.w. 18 Friezinnen: één uit Alk maar en één uit Wieringen. Tr. Kooy uit Westerland werd 6de. Al met al fraaie successen voor de Wieringers ANNA PAULOWNA Z.A.P-NIEUWS De periode van vorst is weer voorbij, zoodat de schaats weer plaats moet maken voor onze op. gelapte voetbalschoenen, maar dat niet alleen. A.s. Donderdag zullen we ook onze terreinwerk. zaamheden hei-vatten, die zoo wreed verstoord werden en daar bij wordt het steeds later in den tijd, wat drukkere werkzaamhe den geeft. Daarom heeft he* be stuur gemeend er een beetje schot in te moeten brengen, ook al in verband met het gerei, dat in bruikleen is afgestaan. Het bestuur doet een beroep op de belanghebbenden, hun me dewerking te verléenen en zoo mogelijk een heele week achter elkaar aanwezig te zijn. BREEZAND EEN AFSCHEID A.s. Donderdag 31 Januari zal de Eerw. Zuster Aeterna voor het laatst op de Bewaarschool alhier haar zorgen aan de kleuters wij den. Acht jaar lang is dit bewaar, schoolwerk aan de zorgen van de Eerw. Zusters toevertrouwd ge weest. De ouders zijn de Zusters veel dank verschuldigd! Altijd was de zuster present, weer of geen weer. dikwijls loo. perid van Anna Pau'owna af. Het aantal kleuters 'was soms 120. De Eerw. Zuster leerde de Breezander kleuters niet alleen leuk knutselen, maar vooral ook de gebeden en zr. Aeterna ging veel met de kinderen naar de kerk en het kerkhof om er te bidden. Ook dit werk evenals het werk van zr. Violanda, het zie. kenverplegen, dat we indertijd memoreerden is van groote beteekenis geweest voor Bree. zand. Zr. Aeterna. de dank van alle Breezandsche ouders en hun kin deren. HARENKARSPEL GEMEENTERAAD Dinsdagmiddag vergaderde de g'en.eenteraad van Harenkarspel ten raadhuize van Dirkshorn, onder voorzittarrschap van Burgemeester H. Nolet. Het raadslid Kistemaker bedankte De voorzitter bood met een toe passelijk woord' de begrooting voor I.946 aan. Alle raadsleden, uitgezon derd de wethouders, zullen deze on derzoeken. Aardappelen bouwverbod. De Alg. Politieverordening werd in verband met het verbouwen van aardappelen, aangevuld. In den be zettingstijd heeft men reeds een ver bod' uitgevaardigd zooals nu wordt voorgesteld, maar daaraan is nim mer de hand gehouden. Dit "Aard- appelverbouwverbod" met onthef- flngsmoselijklreid, te verleenen door B.'en W.. ondervangt niet alle be zwaren, maar blijkt in de omlig gende gemeenten goede resultaten af te werpen. De heer Paarlberg bepleit het in voeren van een o.a. te Langendijk geldende verordening, om tevens alle met ziekte aang'etaste aardappelper. ceelen, dus ook d'ie welke door B. en W. zijn toegestaan, op last van het gemeentebestuur te laten om ploegen of anders zieke plekken te laten verwijderen. Als voorgesteld besloten. B. en W. zullen evenwel plannen beramen om met de land bouworganisaties, deskundigen en een jurist een zoodanig ontwerp te vin- d'en, dat dit door de omliggende ge meenten ook aanvaard kan worden Installatie Gemeentesecretaris. Dan ging' voorzitter over tot het installeeren en beëedigen van den nieuwbenoemden Gemeentesecretaris- Ontvanger den heer K'alb, welke per 1 Februari zijn functie zal aanvaar den. De voorzitter richtte zich in een warme felicitatietoespraak tot den nieuwen functionaris. Hij sprak daar in o.m. zijn vertrouwen uit dat de heer Kalb zich met volle toewijding aan zijn taak zou zetten. Hij schetste den heer Kalb voorts als een snel en accuraat werker, die te Warmenhuizen in een kort tijds bestek een geweldigen achterstand wist in te halen. Dat deze gemeente raad hem dan ook op zulk -een jeug digen leeftijd voor dit hooge ambt uitkoos, ziet spr. als een blijk van waardeering voor dat werk en de onuitgesproken vervaclrting dat de nieuwe secretaris dezen iiver zal be stendigen ten goede van de gemeente Hai-enkarspel. De heer Kalb -bracht den Burge meester in welgekozen bewoordingen dank voor deze woorden en deed de toezegging naar best vermogen de belangen van Harenkarspel en zijn inwoners te zullen behartigen. Hij sprak de verwachting uit. met alle ambtenaren, die hij allen reeds van nabij leerde kennen, op de meest harmonische wijze te kunnen samenwerken en trooo'e verder dat hii, wanneer hij zich binnenkort met zijn a.s. vrouw in deze gemeente zal vestigen, spoedig in den kring van Dirklroms' bevolking zal worden op genomen. De wethouderssalarissen zijn te laag. - In de rondvraag feliciteerden alle raadsleden den heer Kalb en richtten waardeerende woorden tot hem. De heer Blankendaal stelde dan voor om de we+hnuderssalarissen, welke thans op 100.per jaar staan, te verhoogen tot f 200. Voorts keurde hii de al. te veel vuldige vermakelijkheden in de ge meente af en vooral het week-aan- week laten dansen dient beperkt te worden evenals het toelaten van kin deren beneden de 18 jaar. Eerstgenoemde kwestie acht voor zitter een zaak voor de begrootings- commissie. die dit voor kan dragen aan Ged. Staten. Het dansen ziet voorzitter echter niet zoo donker in. Stellig kan hier niet van' een teveel gesornken wor den. Wel dient de hand gehouden te worden aan tiet verbod voor jeug digen. De door den heer Blankendaal even eens aangeroerde filmkwestie ontlok te Voorzitter de opmerking, dat de -"ilmexploitanteri absoluut de leeftiid's- grenzen voor iedere film bekend dienden te maken. Zn die zulks niet doen zijn in overtreding. ST. MAARTENSBRUG I'ISTRIBI TIE Bonkaarten voor de nieuwe pe riode kunnen de niet-zelfverzor- gers op Donderdag 31 Januari af halen in café Kossen en de zelf- verzorgers op Maandag 11 Febr NEDERLANDS VOLKSHERSTEL De collecte .Holland helpt Indië" heeft in Sehagen opgebracht de kapitale som van f 8425,87 dat is f 2.per persoon. De milde ge vers en ook onze ijverige collec tanten en collectrices worden hiermede hartelijk bedankt. Het Bestuur ZIJPE RIETSCHEREN Dijkgraaf en Heemraden van den Zijpe- en Hazepolder hebben naar aanleiding van een desbe treffend verzoek van het Ge meentebestuur besloten te bevor deren, dat het riet in de egale- menten voortaan in het tijdvak van 125 December wordt afge schoren. Het Gemeentebestuur had op een vroegtijdige afsche ring van het riet aangedrongen met het oog op de omstandigheid, dat bij sneeuwval de sneeuw door het lange reit op de wegen blijft liggen en zich daar ophoopt. ONTEIGENING PUIN Wij vernemen, dat het puin en de verdere restanten van opstal len van een aantal perceelen te Petten, welke indertijd op last van de Duitschers werden afge broken. ten name van de ge meente zijn onteigend BENOEMING Mej. G. Tigchelaar. onderwijze res aan de O. L. School te Oude- sluis, is in gelijke functie te Den Helder benoemd. SINT MAARTEN STIERENKEURINGEN Belanghebbenden wordt er langs deze weg op gewezen, dat de stierenkeuringen voor 1946 voor dit rayon gehouden zullen worden op: a. Dinsdag 26 Maart, 8 45 uur te Sehagen achter het café van Peetoom. b. Maandag 1 April, 9 uur. te Schagerbrug bii het café van Kuiper. c. Maandag 1 April, 1.30 uur, te Sint Maartensbrug bij cafe Homan. Vit de Strafgevangenis te Scheveningen is de beruchte Jan Kloosterboer ontsnapt, die de ramp van de „Simon Bolivar" op 18 November 1939 op zijn geweten zou hebben. Vooral in St. Pan. eras, waar bij in huize „Flevo" woonde, was dit heerschap goed bekend. Men herinnert zich, dat destijds gemeld werd. dat genoemd schip op een mijn was geloopen, maar later is bekend geworden, dat het door Duitschers getorpedeerd was. nadat Kloosterboer, die spionnagewerk verrichtte, hun medegedeeld had, dat de „Simon Bolivar* de haven van Amster dam had verlaten. In Januari 1940 is hij gearres. teerd, doch voordat het onder, zoek-naar zijn gedragingen ten einde.was. capituleerde ons land en Kloosterboer werd door de Duitschers uit de Strafgevange nis te Groningen bevrijd. Toen de Duitschers op hun beurt bakzeil moesten halen, t.racht+e Kloosterboer zich in Amsterdam te verstoppen, maar kort na de gelukkige Meidagen 1945 heeft men hem gearresteerd en het Bureau Nationale Veilig heid stelde een uitvoerige in structie tegen hem in. Dit onder zoek was 11 Januari jl. geëin digd en Kloosterboer, die thans in de cellenbarak te Schevenin gen zat. zou ter beschikking ge steld worden van den procureur, generaal in Groningen Hii was ingedeeld bii een groep gevan. genen, die bij de Remi op Maal drift werkten en toen deze groep bii terugkomst on het appèl" ver. scheen, bleek Kloosterboer niet aanwezig te zijn. De Haagsche politie stelde onmiddellijk een onderzoek in, doch zonder resul. taah Ook de afdeeling Bijzondere Rechtspleging van het Departe ment v. Justitie en de P.O.D. te Den Haag bemoeien zich er mee, maar alle nasporingen zijn tot heden tevergeefs geweest. Men ve"moedt nu, dat Kloos terboer zich in het bezit van val. sohe papieren, heeft gesteld en probeert in Argentinië, waar een br-oer woont, een heenkomen te zoeken. Wij herinneren er aan, dat bij het zinken van de „Simon Boli var" 86 menschen het leven ver. loren. Het schip was op weg naar West.Indië en onder de Engel sche kust nabij Duins deden zich dien noodlottigen dag 's morgens om half twaalf twee ontploffin gen voor. waarna het schip snel zonk. In verband met d?n verjaardag van H. K. H Prinses Beatrix zul len de P.T.T. kantoren wat den postdienst betreft. Donderdag 31 Januari na 12 uur gespten vin. BRANDWEER De heer C. Moov is met ingang van 1 Januari 1946 benoemd tot commandant van de vrijwillige brandweer. SCHAGERBRUG Bonkaarten der nieuwe periode voor niet-zelfverzorgers dienen op Zaterdag 2 Februari in café Woudstra te worden afgehaald. Voor de zelfverzprgers is hiervoor gelegenheid op 14 en 15 Februari d. a. v. DE EGMONDEN WONING VERHUUR- VERORDENING In aansluiting op onze uitvoerige publicatie in ons blad van Vrijdag j.l. betreffende de woningverhuur- verordening voor de Gemeente Alkmaar, kan worden medege deeld dat terwille van de gelijk vormigheid van dergelijke veror deningen de gemeentebesturen van Egmond aan Zee en Egmond- binnen. deze verordening gelijk luidend hebben overgenomen. Zij, die zich in deze gemeenten willen vestigen of binnen de Ge meente willen verhuizen, alsmede huiseigenaren, die een won.ng wenschen te verhuren, dienen hiervoor toestemming van den Burgemeester te hebben. Een en ander dient schriftelijk te worden aangevraagd ter secretarie te Egmond Binnen of Egmond aan Zee.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuw Noordhollandsch Dagblad, editie Schagen | 1946 | | pagina 2