Heeft Minister Lieftinck zijn OPTIMISME VERLOREN? De Nederlandsche journalisten bezoeken Harvard-universiteit Nieuw Noordhollandsch Dagblad 3 RADIO-PROGRAMMA HOE LANDBOUW- OPBRENGSTEN DAALDEN Uit alle hoeken der aarde lui EER DAN 2.000 man para- *v' chutisten vormden giste ren een cordon om vier Jood- sche wijken ten Noorden van Tel Avïv teneinde honderden mannelijke personen te onder vragen. De teruggave van de Perzische spoorlijnen in Noordelijk MazanderanAzer- beidsjan en Kazvin aan de Cen trale Perzische regeering is gisteren officieel afgekondigd. - Het militaire tribunaal te Minsk heeft de doodstraf door ophanging tegen 14 Duitsclie oorlogsmisdadigers, tot wie twee generaals behooren, uit gesproken. In New York zullen Maandag 3500 zeelieden van den sleepdienst in staking gaan wegens het mislukken van de onderhandelingen over de loonen. In de hoofdstraat van Kief hebben 12 openbare terechtstellingen plaats gehad van Duitsche officieren. WAT HITLER MET HET VATICAAN WILDE Katholieke priesters zou hij ophangen Van Eigen Erf GOERINC HIELP GEALLIEERDE PILOTEN! kroniek DONDERDAG 31 JANUARI 1946 (Van een financieelen medewerker) DE BEHANDELING van de oorlogsschade in de Tweede Kamer heeft een belangrijk debat opgeleverd tusschen den Minister en een zevental Kamerleden,, waarbij aanvankelijk slechts één zich achter den Minister schaar de. Dit debat is hierom zoo be langrijk, omdat dit aanleiding kan geven tot een meer algemee- ne uiteenzetting van onze huidige economische en financieele toe stand. De Minister stelde zich op het standpunt, dat de vergoeding van de oorlogsschade gebaseerd moet zijn op de prijzen van Mei 1940, terwijl uit de Kamer de wensch naar voren kwam rekening te houden met het sinds 1940 be langrijk gestegen prijspeil. De Ka" merleden wilden dus een,vergoe ding naar de vervangingswaar de. Voorop kan worden vastgesteld dat inderdaad het rechtsgevoel alleen dan bevredigd zou zijn. wanneer de vergoeding van de schade zou geschieden naar de vervangingswaarde. Dit kan ook niet door den Minister worden ontkend, al beweerde hij, „dat de gemeenschapsgedachte nog niet meebrengt, dat alles zooveel mo gelijk hersteld wordt in 't oude". Want hij voegde hieraan nog toe: ,.dat de sterken de zwakken zul len helpen''. Over de billijkheid behoeft dan ook naar onize meening geen ver schil van meening te bestaan. Maar een andere vraag is, van welks beantwoording het tenslot te afhangt of schadevergoeding naar de vervangingswaarde zal geggven worden, nl. deze vraag: Is vergoeding naar de vervan gingswaarde mogelijk zonder af breuk te doen aan het algemeen belang, het belang dus van het geheele volk. dus ook van dat der getroffenen. En dan komen we op 't stand punt van den Minister. Het voor naamste argument waarmede hij vergoeding naar de vervangings waarde afwijst is het gevaar voor inflatie, dat is een zoodanige ver meerdering van de geldhoeveel- heid. van de koopkracht ten op zichte van de beschikbare goede ren, dat deze tenslotte zoodanig in prijs stijgen, dat ze niet meer te betalen zijn. Een dergelijke „opblazing" van de koopkracht zou sociale en politieke onrust tot gevolg hebben en een nieuwe geldsaneering noodig maken. Een inflatie zou een ramp zijn voor het geheele volk. In> de rede nu. waarmede de Minister zijn standpunt verde digde is een pessimisme te be speuren. wat geheel in tegenstel ling is met ziin radiorede over „De slotacte der geldsaneering", waarin de Minister optimistisch betoogde dat het inflatiegevaar was afgewend. Dit optimisme werd door vele economen, naar onze meening te recht, niet gedeeld. Maar uit de rede van den Minister in de Ka mer op Donderdag j.l. gehouden, kan men opmaken, dat ook de Minister zijn optimisme heeft ver loren en zich in de rij der pessi misten heeft gevoegd. De Minister heeft in zijn Kamerrede betoogd, dat onze staatsschuld nu reeds te gen de 20 milliard bedraagt. Wan neer men nu. wat de Minister niet deed, ook nog de provinciale en gemeentelijke leeningen in aan merking neemt, dan komt men tot een totale overheidsschuld van pl.m. 23 milliard. Als men nu be rekent, wat dit bedrag alleen aan rentebetaling vereischt en de VRIJDAG 1 FEBRUARI Hilversum I. 301 M. N.C.R.V.: 11.15 Zang-recital door Louise Dentz, sopraan. 11.45 Krijgsgevangenen in het Verre Oosten. 12.00 Vedelaars. 13.20 Postillons. 14.20 Van oude en nieuwe schrijvers. 17.30 Celesta ensemble. 20.05 Marinierskapel der Kon. Marine. 22.45 Concert. Hilversum II, 415 M. V.A.BA.: 8.20 Gemengd vocaal instrumentaal programma. 9. Kamermuziekprogramma. 10.45 Concert. A.V.R.O.: Orkest Ma- lando. VARA: 16.Muzikaal babbeltje. 17.20 Metropole-orkest V.A.R.A.: 18.15 EddyWalis speelt Hilversum II. 2L30 V.A.R-A 21 30 ..Saul", oratorium van G. F. Handel. 23.15 Vroolijke avond klanken. rente stelt op 3% Dct., dan komt ment tot de som van 805 millioen gulden rente per jaar. Een inzicht wat deze rentelast voor de staatsbegrooting betee- kent, krijgt men. als men kijkt naar de cijfers over de totale op brengsten der belastingen, die de Minister geeft in zijn jongste fi nancieele nota aan de Tweede Ka mer. De totale opbrengst der be lastingen in de jaren 1939 en 1943 was respectievelijk f 926.700.000 en f 1.699.200.000. De huidige ren telast van pl.m. 805 millioen gul den benadert dus dicht de totale opbrengst van de belasting in 1939. Thans zijn bekend gemaakt de uitkomsten van de inventarisatie van land. en tuinbouw in 1945 gehouden. Zij toonen een gewij zigd beeld, waarvan als belang, rijkste oorzaken kunnen worden genoemd: le. de verwoesting van den grond door inundatie en andere oorlogsomstand igheden 2e. het gebrek aan arbeids krachten, paafden, landbouw werktuigen en kunstmest. Op het moment van de inven tarisatie was in totaal 169.911 ha. cultuurgrond buiten gebruik. De oppervlakte cultuurgrond nam sedert 1943 af met 185.749 ha. of 8 procent. Ten opzichte van 1939 is de achteruitgang 166.384 ha. of 7 procent. Het zijn mede onze beste gronden, wier productie sedert 1943 werd uit geschakeld, voornamelijk bouw land. Het blijvende grasland werd in veel mindere mate door inun daties e.d. getroffen dan het bouwland. Ten opzichte van 1943 daalde het met 25.065 ha., terwijl er ten opzichte van 1939 een achteruitgang met 222.272 ha. (17 procent) viel waar te nemen, nl. van 1.340.938 ha. tot 1.118.666 ha. De uitputting van den tuin grond door gebrek aan kunstmest, het tekort aan chemische middelen ter be strijding van plantenziek. ten en insectenschade als. mede de slechte verwach tingen, welke de tuinders koesterden ten aanzien van de prijzen, hadden tengevol ge. dat vooral de grove tuin bouw in 1945 werd inge krompen. Niettemin was de oppervlakte beteeld met groenten en fruit in 1945 in vergelijking met 1939 met 11.795 ha. toegenomen. De met bloembollen beteelde oppervlakte vertoont, als gevolg van de verhooging van het teelt- recht van hyacinthen, tulpen en narcissen met 15 procent tot 30 procent in 1944, een stijging ten opzichte van 1943. Hetzelfde valt te constateeren voor de opper vlakte beteeld met boomkwee. kerijgewassen en. bloemkweeke. rijgewassen als gevolg van de gunstiger beoordeeling van de afzetmogelijkheden. Een document, dat niet ter ta fel zal komen in het proces tegen de oorlogsmisdadigers te Neuren berg. doch wel in handen van het openbaar ministérie is, onthult, dat dadelijk na de capitulatie van Italië Hitler van plan was het Vaticaan door Duitsche troepen te laten bezetten. Het document bevat de minutes van' een confe rentie. welke door Hitler in Ber lijn bijeen was. geroepen en door den Duiischen bevelhebber in Italië. Kesselring, werd bijge woond. Kesselrin? stelde, als ge volg van Mussolini's val, voor, zware wachten aan alle ingangen van Vaticaanstad te plaatsen, waarop Hitier zeide: „Wij zullen niet met wachten knoeien. Wij gaan er binnendringen om in de archieven van het Vaticaan na te speuren, wat er achter de scher men in Italië is gebeurd. Wij zul len de heiligheid van het Vati caan niet eerbiedigen". Er waren ook plannen om als eerste deel van de „overwin ningsfestiviteiten" alle katholieke priesters op te hangen in het openbaar. Hét betreffende bevel van de Gestapo heeft de prose- cutie echter niet in handen kun nen krijgen, daar het verbrand is. IN HET BEGIN van deze week heeft men in Amsterdam een complot van zeven man ontmas kerd, die hun beroep van haven, arbeider misbruikten om goede ren te stelen en deze tegen zwar. ten prijs te verkoopen. Tot gemeente-secretaris van Amster dam is benoemd mr. G. C. S. Spruyt. In Leiden is op 54- jarigen leeftijd overleden dr. J. Woitjer Jr., conservator bij de Sterrewacht en lector aan de De Nederlandsche journalisten', die thans een reis door de Ver- eenigde Staten maken, hebben een bezoek van twee dagen ge bracht aan de beroemde univer siteit van Harvard. Deze univer siteit is de oudste van Amerika en is in het bezit van een biblio theek van 4 >4 millioen deepen. Uiteraard richtte zich de Belang stelling der journalisten aller eerst op de school voor journalis tiek, een instituut, waar journa listen met ten minste drie jaar ervaring, op kosten van de uni versiteit kunnen studeerer: zij ontvangen bovendien een jaar salaris. Deze gelden worden ter beschikking gesteld do jr "net Nie- manfoods, dat 114 millioen dol lar bedraagt. Vervolgens was de Nederlandsche groep de gast van Prof. De Haas, een Nederlander die in 1904 naar Ame rika vertrokken is. Prof. De Haas legde vooral den nadruk op de tegen, stelling tusscfaen de opleiding van de Nederlandsche en van de Amerikaan- sche studenten: in Nederland, aldus prof. De Haas, worden de studenten hoofdzakelijk theoretisch opgeleid, terwijl de Amerikanen hun opleiding direct van de maatschappij zelf ont vangen. Als voorbeeld noemde de gastheer het geval van een firma, die onder bepaalde economische om standigheden een nieuw product op de markt wenseht te brengen. Hoe moet zij den verkoopsprijs vaststel len? Prof. De Haas behandelt deze gevallen: hij bespreekt deze niet slechts met de studenten, maar ook met bestuursleden vary vakvereeni- gingen, die voor deze colleges groote belangstelling hebben. Industrieele ondernemingen zenden hun personeel g'edurende dertien we. ken naar dit college, om hun kennis wat op te frisschen en prof. De Haas zette de regelingen, die met dit schema verband houden, helder uit een. Ook de vakvereenigingen ma ken van deze mogelijkheid ruim ge bruik. Prof. De Haas hoopte, dat ook Rotterdam tot een dergelijke oplei ding zou overgaan: wanneer Neder land vertegenwoordigers naar de Universiteit van Boston zou willen zenden, is deze bereid alle facilitei ten te verschaffen. De journalisten brachten ten slotte een bezoek aan het Technologisch Instituut te .Boston, het Amerikaan- sche "Delft", waar zij door vele Ne derlandsche professoren, onder wie de astronoom Prof. Bok, de theoloog Prof. Auer en de wiskundige Prof. Struyck, begroet werden. De Nederlandsche Bank zal binnenkort overgaan tot het uit geven van nieuwe bankbiljetten van 20 gulden50 gulden en 1000 gulden. Een specimen van een der nieuwe bankbiljetten. (Anefo P.) Leidsche Universiteit. De Stichting „Nederland helpt In_ dië" heeft van de 10 millioen gulden, die het noodig heeft, tot dusver een bedrag van ruim 33,» millioen uit Nederland, Engeland en Amerika ontvangen. Het blijft in Neurenberg nog steeds zoo, dat de groote oorlogs misdadigers hun schuld van zich afschuiven en anderen daarvoor verantwoordelijk stellen. Zoo ook Goering. de naaste vriend van Hitier. Nu zou deze de schuld van alles zijn, terwijl Bormann diens kwade genius was. Van de folteringen in de concentratie kampen, waarover een Fransche vrouw, die achttien maanden in Auschwitz en Ravensbrück door bracht, weer schrijnende ornthul- lingen deed, had hij niets gewe ten. Zeker, hij hoorde wel eens van koud waterexperimenten, maar meende, dat het hier om machines, kanonnen e.d. ging. Die onnoozele Hermann!.... De experimenten m. gas op ter dood veroordeelden noemde hij men- schelijk. want zij hadden dan ten minste altijd nog een kans om in het leven te blijven. Stel u voor, Goering had ten behoeve van ge allieerde vliegers nog veel werk gedaan, waarvoor hij zelf naar het concentratiekamn verwezen had kunnen worden! Hij was te genstander van den beruchten or der van Hitier om de bevolking aan te zetten geallieerde piloten te lynchen. Hij had geweigerd in opdracht van Hitier een officier te arresteeren'. die een piloot in München geholpen had. Goering beweerde zelfs, dat hij zelf ver scheidene Amerikaansche piloten die bij zijn landgoed waren neer gekomen. geholpen had. „Ik zal u later namen geven, dan kunnen zij zegeen, boe zij behandeld zijn'', beloofde Goering. Wij zijn be nieuwd. f^E ZAAK IRAN is in den U Veiligheidsraad tot een voorloopige oplossing geko men, door een bemiddelings voorstel van minister van Kleffens. Rusland hield bij monde van den heer Visjinsky voet bij stuk: het nam het niet, dat de Veiligheidsraad zich met deze zaak zou bemoeien. Dat was in strijd met de waar digheid van RuslandBevin de bekende Engelsche minister van Buitenlandsche Zaken, die geen blad voor den mond pleegt te nemen, vond het ■prachtig, als de beide partijen het Iraansche conflict wilden behandelen, maar verzette er zich toch tegen, dat de zaak van de agenda zou worden af gevoerd, zoodat de Raad zijn rechten op eventueele behan deling geheel zou prijsgeven. Daar Iran (Perzïë) zich bereid verklaard heeft om te onder handelen, was er voor den Vei ligheidsraad alle reden, het be middelingsvoorstel van minis ter van Kleffens te aanvaar den. hetgeen dan ook geschied de. Aangezien er ook in Lon den veel griep heerscht dat kan ook een politieke griep zijn natuurlijk is de algemeene vergader, van de UNO tot Vrij dag uitgesteld. Men hoopt des ondanks. dat de UNO oo 10 Februari naar huis kan gaan. Er is verder nogal wat gehas peld over de pogingen, om het Wereldvakverbond een plaats te geven in de UNO-organisa- tie. Velen vreezen hiervan ver warring v. politieke en sociale actie. Het voorstel om dit We reldvakverbond adviseerend te laten deelnemen aan de Alge- meene Vergaderingen van de UNO is in de algemeene com missie verworpen. Met slechts èèn stem meerderheid is toen besloten, dat dit Verbond advi seerend zou mogen deelnemen aan dc vergaderingen van den Economischen en Socialen Raad, hetgeen een toenade- ringsvoorstel van Rusland was. De vraaq is nog. of de Alge meene Vergadering dit aan vaarden zal. Een opmerkelijke redevoering is in de sociale commissie gehouden door mr. Sassen, die het pleit opnam voor degenen, die door den oorlog verjaagd zijn. QitüuAutieniewuA Officieele bonnenlijst Voor de tweede helft van de 2de periode 1946 (3 t/m 16 Febr. 1946). Elk der volgende bonnen geelt recht op het koopen van: Bonkaarten KA, KB, KC 602: 763 t/m 769 800 gram brood 761 762 200 gram bloem 760 400 gram suiker 759 250 gr. margarine 758 125 gr. margarine 757 100 gram vet 756 100 gram kaas 755 2 doosjes lucifers b 79 b 80 400 gram brood b 78 1 kg. aardappelen b 77 e 77 1 ei Bonkaarten LA, LB, LC 602: 013' 014 015 (vleesch) 100 gram vleesch 016 (vleesch) 8 oz. (225 gr.) meat and vegetables 009 (aardapp.) 1 kg. aardapelen a 03 (melk) IVz .liter melk b 03 c 03 (melk) 3 liter melk Bonkaarten KD, KE 602: 868 869 800 gram brood 866 867 200 gram bloem 865 500 gram suiker <864 250 gram boter 863 125 gr. margarine 862 100 gram kaas 861 1 ei 860 2 doosjes lucifers d 71 d 72 400 gram brood e 71 500 gram rijst of kindermeel Bonkaarten LD, LE 602: 513 514 515 (vleesch) 100 gram vleesch 509 (aardap.) 1 kg. aardappelen d 03 e 03 (melk) 5 liter melk Tabakskaarten enz.: T 11 2 rants, tabaksartikelen (geen import-cigaretten) V 11 100 gram suikerwerken X 11 2 rants, tabaksartikelen (geen import-cigaretten) De bonnen voor melk en aard appelen zijn geldig tot en met Zaterdag 9 Februari a.s. Voor de week van 10 t/m 16 Februari a.s. zullen nog bonnen worden aangewezen voor melk, aardappelen, jam, thee, tabak, versnaperingen en gedroogde zuidvruchten. Bovengenoemde bonnen kunnen reeds op Vrijdag 1 Februari a.s. van des morgens 8 uur af worden ge bruikt, met uitzondering van de bon nen voor vleesch, melk en aard appelen, waarop eerst met ingang van Maandag" 4 Februari mag wor den afgeleverd. Op bon "016 Vleesch" is uitsluitend verkrijgbaar 8 oz. (is plm. 225 gram) Meat and Vegetables, Meat and Ve getable With Beans, Meat and Vege table ration, Meat and Vegetable ration with beans, Meat and Vege table Stew, Minced beef and Vege tables, Pork and Vegetables, Pork and Beans, Beef Stew; Irish Stew; Meat Hash, Chili con carne, Corned beef Hash, Pork and Soyalinks, Thick Vegetable Stew. Op de bonnen voor kaas zal voor de helft volvette of 40 kaas (waar onder eventueel begrepen buiten landsche kaas) en voor de helft ma gere of 20 kaas worden geleverd. Ter aanvulling van het verlaagde aardappelrantsoen kunnen de laatste twee K.G. uit den gevormden voor raad worden gebruikt. De eieren op bon b 77, e 77 en 861 kunnen worden betrokken bij een detaillist, die eieren op rantsoenbon nen voor zieken pleegt te verkoopen,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuw Noordhollandsch Dagblad, editie Schagen | 1946 | | pagina 3