Nieuuu Vijf millioen ton graan tekort? Stakers eten er nog goed van! Voor Den HelderSchagen en omgeving Bureaux: EEN FEESTGAVE VOOR DEN KARDINAAL Belofte vervuld! ER KLOPT IETS NIET... Burgemeester oud is be. En Duitschland heeft voedselimport noodig SCHIP GEZONKEN De journalisten te gast Tien gefusilleerden herdacht Phillips Oppenheim f Twee minuten stilte KINDEREN OPVOEDEN Serviespunten EEN GOEDE RUIL Wodka en grappen Hoofdredacteur: B. N. Smits; rayon-redacteur P. Slgon. Abonnementsprijs 3.40 per kwartaal; f 1.20 per maand, inclusief incasso kosten. Prtjs der advertenties: 11 ct per m.m. regel, 40 m.m. breed; ln tekst 22 ot per m.m. regel. 50 m.m. breed. Contract op aanvraag. Noordhollandsch Daqblad Buiten God it nergens veilig VondelJ MAANDAG 4 FEBRUARI 1946 41e JAARGANG - NUMMER 10848 ALKMAARLentestraat 42A. tel. 4330 (K 2200) HOORN: Draafsingel 59. tel, 4712 (K 2290) DEN HELDER: Loods, gracht 69, tel. 2383 K2230 SCHAGEN: Molenstraat 52. tel. 459 (K 2240). Bankrelatie: Noorderbank EEN HERDERLIJK schrijven van Mgr. Huibers heeft gis teren in alle kerken nog eens gewezen op- de beteekenis van de verheffing van Mgr. de Jong tot Kardinaal. Om te bereiken, dat alle katholieken zonder uit zondering op het historische oogenblik der plechtigheden van 28 Februari a.s. te Utrecht, zich op de innigste wijze met Zijne Eminentie vereenigen, heeft de Bisschop verordend, dat op dien dag in alle kerken en zoo moge lijk in alle kapellen van het Bis dom een H. Mis. waar het kan gezongen en zoo plechtig moge lijk, zal worden opgedragen, het geen ook in andere bisdommen zal geschieden. Het zal zijn de Votiefmis ter eere van Sint Willi, brordus. Het moet een dag zijn, waarop heel de Kerk van Neder, land eén is met haar herders. Gevraagd wordt een passende feestgave, door den Kardinaal reeds bestemd „tot hulp van alle kerken in heel Nederland, die door den oorlog zijn getroffen". Daartoe zal een collecte gehou den worden op a.s. "Zondag 10 Februari a.s., die door den Bis. schop krachtig wordt aanbevolen ook als een bewijs van dankbaar, heid, dat in ons bisdom de ker. ken en kloosters bij lange na niet zoo zwaar getroffen zijn als in de andere diocesen. QE GEMEENTERAAD van Tegelen heeft besloten de carnavalsviering in die gemeente voor de eerstko mende 25 jaren te verbie den. Dit besluit werd genomen naar aanleiding van een gelofte door de geestelijk heid van Tegelen in den winter 1944-'45 namens de geheele gemeente gedaan, om, wanneer Tegelen, dat ook nog volgepropt was met 15000 Venlonaren, ge spaard zou blijven voor oor logsgeweld, hongersnood en evacuatie, in 25 jaar geen carnaval te vieren. Daar Tegelen nog onge schonden ligt temidden van 't Noord-Limburgsche puin- land, heeft de gemeente raad de afgelegde gelofte bekrachtigd. noemd tot voorzitter van de staatscommissie inzake onder zoek van de financieele verhou. ding tusschen rijk en gemeenten e.d. „Het Vrije Volk" wraakt deze benoeming, omdat Oud als minister van het vroegere aan. passingskabinet.Colijn een ver leden heeft. Maar: burgemeester en oud-minister Oud doet met zijn vrijzinnig-democraten mee met de Partij van den Arbeid, waar datzelfde „Vrije Volk" zoo warm voor loopt. Die Partij heeft een program met een financieele paragraaf, waar Oud met zijn v.d.'ers en de sociale democraten of democratische socialen van het „Vrije Volk" het samen over eens zijn. Zoekt het „Vrije Volk" niet een beetje spijkers op laag water? Immers, als de partij van Oud goed genoeg is. om de Partij van den Arbeid te Helpen ver. breeden, dan is Oud ook goed ge noeg, om leiding te geven aan een staatscommissie, waarin een heeleboel groots pieten mee hun licht laten schijnen. Hier klopt iets niet! De bekende Belgische Ka tholieke politicus-Paul Segers, minister van staat, is Zaterdag te Antwerpen overleden. SOMBERE VOORSPELLINGEN komen er maar steeds uit Amerika wat betreft de voedselsituatie van Europa. In deze landen schijnt men het niet zoo zwaar te nemen. Wij doen maar en dansen maar. „Wir tanzen auf elnen vulcan, aber wir tanzen." Het schijnt toch niet zoo goed te gaan, als 'men ons vaak voorhoudt. Zoo heeft de plaatsvervangende minister van Buitenlandsche Zaken in Amerika, Acheson, tijdens een radio-rede voor het Amerikaansche volk voor speld, dat hongersnood en ziekten zich in geheel Europa zullen uit breiden. Slechts een opvoering van de graanverschepingen zal het leed kunnen verzachten. Inmiddels hebben de zettingsautoriteiten van Britsche en Amerikaasche zo ne in Duitschland officieel medegedeeld, dat er in deze gebieden dezen winter geen hongersnood heeft geheerscht en dat de rantsoenen van thans gehandhaafd zullen worden ondanks transport moeilijkheden. plicr gemeene hongersnood te voorko men in de landen der vroegere bondgenooten, kan Amerika ook geen hongersnood in Duitschland toestaan. Tot 1 Juli a.s. zou 17 mil_ lioen ton graan meer nóodig zijn dan de hongerende landen nu hebben en Amerika, Canada, Aus. tralië en Argentinië kunnen ten hoogste 12 millioen ton naar Europa verschepen. Dit is dus 5 millioen tekort.... HET HOOFD van de Ameri kaansche economische afdee- ling van den Geallieerden Be stuursraad heeft, volgens Radio New York verklaard, dat een al- gemeene overeenstemming is be reikt nopens het plan om Duitsch land te maken to een staat van landbouw en lichte industrie. De plannen zijn gebaseerd op een Duitsche bevolking van 68.5 millioen. Op deze basis zouden zelfs een minimale le vensstandaard en een maxi maal landbouwprogramma een grooten invoer van voed sel en grondstoffen ver- eischen. Negen sleutelindustrieën zijn verboden, o.a. de vervaardiging van zware landbouwtractoren en zware machinegereedschappen. Er zullen echter uitzonderingen op het verbod mogelijk zijn, omdat het noodig kan zijn, een en ander te vervaardigen voor uitvoer, ter betaling van den invoer! (Een lichtpunt voor de moge lijkheid van uitvoer ook van land en tuinbouwproducten?) De geheele uit zes koppen be staande bemanning van het Ne derlandsche motorvaartuig „Ri an" van 232 ton is gered, nadat het schip Zaterdag na een aan varing ter hoogte van Ramsey (eiland Man) was gezonken. Bij deze aanvaring was nog een an der Nederlandsch schip betrok ken n.l. het marinevaartuig de „Jan van Gelder", dat slechts oppervlakkige schade bekwam. De bemanning van de „Rian' werd door de „Jan van Gelder' aan boord genomen en te Ram sey aan land gezet. be de :W m I Even voorstellen Elly, Dicky, Rini en Han, de Zwolsche vier ling, die 6 Febr. a.s. haar derde verjaardag viert. Hennek j P. Donderdag waren de Neder, landsche journalisten in Amerika de gasten van de C.I.O.. de Amerikaansche vakbeweging in Detroit. De vice-voorzitter van den vak. bond van arbeiders in de automobiel-industrie. Reu. ther. ontving hen en hij gaf een uiteenzetting van de toe komstige ontwikkeling van de Amerikaansche vakbewe ging, Tot 1930 stond de vak beweging in de Vereenigde Staten onder invloed van Samuel Compers, wiens po. litiek zich beperkte tot het vragen van hooger loon en korter arbeidstijden, zonder zich om de ideologische achtergrond van de organi satie te bekommeren. In 1930 ontstond de C.I.O. als een vakorganisatie van de indu striearbeiders. en zij wenscht zich langs dezelfde lijnen als haar Europeesche zusterorgani saties te ontwikkelen: zij richt zich thans hoofdzakelijk op het bereiken van een hoogere le vensstandaard, in het belang van Amerika en het geruïneerde Europa. In den namiddag waren de krantenmenschen de gasten van de stakende arbeiders van de General Motors! Zij aten in hun keuken, dezelfde maaltijd als zij een maaltijd overigens van uitstekende kwaliteit. zoo Te. Seroei, Japen eilu.. een stukje Java genaamd vanw ie de gelijkenis met dit eiland, werken geëvacueerde Indonesiërs zij aan zij met de papoea's op de rijst en tabaksvelden. De erva ring, welke zij daar opdoen zal van qroote waarde blijken te zijn bij den wederopbouw van Indië. Aiiefo P. vertelt onze speciale verslagge ver in zijn laatste telegram. In Ithaka, waar zij een bezoek brachten aan de particuliere Cornell-University, bezochten de journalisten een modern koel huis. waar de boeren uit den omtrek hun vee brengen om dit, nadat het geslacht en onmid dellijk bevroren is, voor eigen consumptie te gebruiken. Eens per week gaat de boer naar het koelhuis en laat er zijn vleesch, vruchten en groenten bevriezen, thuis worden de bevroren le vensmiddelen in de ijskast be. waard. Naar men ons zeide vol doen deze koelhuizen het best in steden met ongeveer 20.000 in woners, waar ieder zijn eigen koelkast heëft en waar de elec. triciteitstarieven laag zijn. Maar het is twijfelachtig of dat soort koelhuizen in Nederland wel doelmatig zouden zijn. De uni. versiteit geeft een opleiding in het behandelen en verwerken van bevroren levensmiddelen. Vervolgens zijn wij per slaap wagen naar Detroit vertrokken maar het conformt was niet wat wij in Europa gewend zijn. Geen aparte slaapplaatsen, maar een voor vrouwen en mannen gemeenschappelijke wagen, waar ieder zich in bed moet uitklee. den, van de anderen gescheiden door een stuk canvas en met een armzalige waschgelegenheid. Bijna onmiddellijk na aan komst in Detroit bezichtigden wij de Fordfabrieken een enorm uitgestrekt fabriekscomplex. Hoe vaak hebben wij er al niet over gelezen: in een half uur ontstaat aan de loopende band een com plete auto en toch, toen wij deze fantastische fabricage voor onze eigen oogen zagen gebeuren waren wij diep onder den indruk. Zaterdag werd in de hall van het stadhuis te Haarlem een her- denkingsplaneel van den kunst schilder H. A. Bijvoet onthuld, ter nagedachtenis van tien gefu silleerde Haarlemmers. Deze slachtoffers behoorden tot een groep van 110 Haarlemsche man nen, die eind Januari 1943 wer den gearresteerd als represaille voor het doodschieten van een Duitsch soldaat. De beroemde schrijver van avontuurlijke romans E. Phil lips Oppenheim is op tachtig jarigen leeftijd in zijn huis te St. Peter Port in Guersney over leden. EEN MOEILIJKE TAAK, nietwaar? We leeren ze het goede en ze doen het kwade, zoodat ons niets anders over blijft, dan ons aan het Oud- Testamentische „Wie zijn zoon liefheeft, spaart de roede niet" vast te klampen Maar dan vergeten we, dat Christus ons een volmaaktere liefde heeft geleerd! Donderdag 58 jaar geleden stierf een opvoe der die deze les had begrepen. Toen hij tien jaar was, ver scheen Christus hem, temidden van een schaar verwilderde jongens, die vloekten en tier den. Jan Bosco, zoo heette onze tienjarige wide er met de vuisten op in, maar Chris tus zei: ,,Niet met slaan, maar met zachtmoedigheid en liefde zult gij hen tot vrienden ma ken." En gij weet, als Don Bos co heeft hij de moderne wereld de wonderbare deugdelijkheid van dit opvoedingssysteem be wezen'- Zoo dacht hij erover: „Om goed te doen, moet men eenigszins moedig zijn en be reid om iedere vernedering op zich te nemen, zonder te ver onderstellen, dat een ander tot dezelfde vernedering verplicht- is en toch steeds liefdevol zijn" Ouders, onderzoekt uw qewe- ten en roept vandaag de voor spraak van den H. Joannes Bosco in MARCUS. QP 22 FEBRUARI zal de nieuwe regeling voor distributie van serviesgoed bekend worden gemaakt. Voor personen beneden 21 jaar zullen 3 punten aange wezen worden, voor hen die gaan huwen 35. Een en ander met ingang van 15 Maart. Incourante artikelen zoo als soepterrines, juskom- men en botervlootjes zullen bonvrij worden. DE INTERNATIONALE poli tiek kan niet altijd even ernstig zijn en daarom is het goed. eens kennis te nemen van het denkbeeld van een Ameri. kaanschen krantenman, die aan President Truman heeft voorge. steld, Jimmy Byrnes, den Ame. rikaanschen Minister van Bui. tenlandsche Zaken, te ruilen met Ernie Bevin. zijn Engelschen col. lega! Dit haar aanleiding van de openhartige taal, die Bevin in. den Veiligheidsraad heeft gespro. ken. Truman moest er maar net zooveel oude torpedojagers bij doen, als noodig wasIntus. schen vertoefde Bevin Vrijdag gearmd met Visjinsky op de Rus. sische ambassade en' men dronk wodka. Later kwam Spaak er ook bij, en men dronk elkaar toe en vertelde elkaar, met behulp van tolken, grappen. De fotogra. fen waren voortdurend in actie, met of zonder wodka, dat ver. meldt de geschiedenis niet. He den, Maandag, is er weer zitting van den Veiligheidsraad, dan is het weer bittere ernst. Maar mis. schien heeft de fuif op de am. bassade er wel toe bijgedragen, den grondslag te leggen voor overeenstemming.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuw Noordhollandsch Dagblad, editie Schagen | 1946 | | pagina 1