Nieuuu Kleine zaken worden DOOR EENDRACHT GROOT DAAR LOOP IK NIET IN r Voor Den Helder, Schagen en omgeving Bureaux: Passagiers met de „van Oldenbarneveldt" Mgr. JP. Huibers Bevin tegen Russische conclusie in den Veiligheidsraad u Eindelijkl MOTIE-VAN POLL IN DE EERSTE KAMER Nederland erkent1 Oostenrijksche regeering Een minister slecht behuisd r\E NIEUWE NOORSCHE "MINISTER van buiten- landsche zaken, Halvard Lange, bewoont met zijn gezin twee kamertjes in een afgelegen arbeiderswijk. (2aatsle nieuws Eerste ontmoeting Guerilla-sfrijjjei-s in Spanje gereed! Hoofdredacteur: H. N. Smits; rayon-redacteur P. Sigon. Abonnementsprijs f S.40 per kwartaal; 1.20 per maand, Inclusief incasso kosten. Prijs der advertenties: 11 ct. per m.m. regel, 40 m.m. breed; ln tekst 22 ct. per m.m. regel, 50 m.m. breed. Contract op aanvraag. Noordhollandsch Dagblad Buiten God U nergens veilig fVondel DINSDAG 5 FEBRUARI 1946 41e JAARGANG - NUMMER 10849 ALKMAAR: Langestraat 42A, tel. 4330 (K 2200) HOORN: Draafsingel 59, tel. 4712 (K 2290) DEN HET,DER: Loods. tracht 69, tel. 2383 K 2230 CHAGEN: Molenstraat 52. tel. 459 (K 2240). Bankrelatie: Noorderbank KATHOLIEKE ACTIE in het aarlemsche diocees luidt gedurende deze week de Stormklok! Een beroep zal gedaan worden op alle katholieke gezinnen om door samenwerking de uitvoering van constructieve plan nen mogelijk te maken. Thans nu Nederland weliswaar, voor een belangrijk deel in puin ligt, doch geestelijk voor een nog grootere katastrofe staat, mag gebrek aan geld toch geen rem mende factor zijn. Vandaar dat de Propaganda-Raad van de Katholieke Actie in het Bisdom Haarlem het heeft aangedurfd een grootsche actie op touw te zetten welke er op gericht is een hechte financieele fundeering te leggen voor den arbeid, welke verricht moet worden. Gode zij dank is de natuur van den mensch zoodanig inge. steld, dat afbraak en vernietiging tegelijk krachten voor wederop bouw oproepen.In dit beteekems. volle tijdsgewricht staat de Ka. tholieke Actie aan den vooravond van een scheppende taak: Chris, tus tot middelpunt te maken van de menschelijke samenleving en de wereld aan Christus terug te geven. De verwezenlijking van deze doelstelling ligt zeker niet iri handen van een bestuur, doch wel in die van de medewerkers. De medewerkers, daar komt het bij elke actie 'steeds op aanl Zij zijn de bouwers en de pijlers te gelijk! De Katholieke Actie durft er. voor getuigen, dat geen gezin tenachter mag blijven in het verleenen van medewerking door middel van een financieele bij drage naar vermogen. „Concordia parvae res cres. cunt"keine zaken zijn veelal door Eendracht groot geworden. Dit zal ook bewezen worden in deze propagandaweek, waarvan het slagen mede beslissend zal zijn voor den omvang, waarin de geestelijke opbouw in ons Bis. dom zal kunnen worden uitge. voerd. Laten wij den Christelijken phalanx in ons volk versterken; laten wij tezamen als één groote geestelijke beweging, op geen De lijst op onze bureaux ter inzage. Wij ontvingen thans de passa gierslijst van de „Johan van Ol denbarneveldt", waarmee bin nenkort weer repatrieerenden uit Indië verwacht worden. Er komen de namen van 2052 passa giers op voor. De lijst ligt op on ze bureaux ter inzage, zoodaj; pion kan zien of hier ook familieleden bij zijn. v aardsch voordeel gericht, opstaan om, gedreven uit liefde voor Gods Kerk en voor het wezenlijk welzijn van ons volk, eensgezind onze krachten te geven in den strijd tegen het materieele hei. dendom. Naast Uw dringend gebed wordt in de komende week een persoonlijk offer van U gevraagd Breng dit offer met geestdrift. Vul de kaart, welke met den folder bij U aan huis zal aange boden worden in en draag zorg, dat de kaart terugkomt. Het gaat om het herstel van de chris. telijke waarden, waaruit Neder, land zijn nationale kracht tot wederopstanding zal moeten put ten. Mr. Dr. F. HOUBEN, Alg. Dioc. Voorz. der K.A. in het Bisdom Haarlem. TIEN JAAR BISSCHOP Ter gelegenheid van den 10en verjaardag zijner H. Bis schopswijding zal Zijne Hoog waardige Excellentie Mgr. J. P. Huiberts, Bisschop van Haarlem, op Zondag 10 Fe bruari a.s. om 7 uur een Pon tificaal Lof celebreeren in de Kathedrale Kerk van St. Bavo te Haarlem, en het Bisdom opnieuw toewijden aan de H. Maagd Maria, de Moeder van Altijddurenden Bijstand. Op Maandag 11 Febr., feest dag van Onze Lieve Vrouw van Lourdes, zal om half 11 de Hoogeerw. Hooggeleerde Heer Dr. C. Henning, Kanun nik en Regent van het Semi narie Hageveld te Heemstede een plechtige Hoogmis opdra gen in de Kathedraal te Haar lem met pontificale assistentie van den jubileerenden Bis schop. Het voltallige Kapittel zal hierbij tegenwoordig zijn. Op uitdrukkelijk verlangen van Mgr. zal deze verjaardag alleen kerkelijk gevierd wor den. Monseigneur zal niet re- cipieeren. De Russische afgevaardigde Wysjinski heeft gisteren in den Veiligheidsraad geantwoord op de rede, die Bevin naar aanleiding van de Russische voordracht van de Grieksche kwestie heeft ge houden. Wysjinski zeide, dat niets ergers zou gezegd kunnen zijn dan de beschuldiging van Bevin, dat de door Moskou geïnspireerde anti-Britsche propaganda een be dreiging vormt voor den wereld vrede. De Russische gedelegeerde wees er op. dat dergelijke beschul digingen ook in het verleden her haaldelijk zijn geuit, en dat ook thans weer alle crifiek van de Sovjet-Unie op het buitenlandsch beleid van Engeland als „propa ganda" wordt betiteld. Wysjinski herhaalde, dat de Sovjet-Unie de aanwezigheid van Britsche troe pen in Griekenland een bedrei ging van den wereldvrede vindt en zij persisteert bij haar eisch, dat deze troepen onverwijld be- hooren te worden teruggetrokken. De Nederlandsche regeering kocht in Amerika tien Dakoia- machines, die gebruikt zullen worden in het binnenlandsch luchtverkeer en op de liin Amsterdam-Londen. Thans staan deze vliegtuigen bij de Fokker-fabrieken te Amsterdam, waar ze van hun militaire kenteekenen worden ontdaan en voor hun nieuwe taak gereed gemaakt worden. Anefo-Raucamp P. In zijn repliek wees Bevin oo de omstandigheid, dat er sinds eehige jaren in Engeland een andere mentaliteit ten opzichte van de Sovjet-Unie is gekomen. Rusland kan zeker niet zeggen dat Bevin onvriendelijk gestemd is ten aan zien van dit land. UNO weer in Sept. bijeen? De algemeene commissie van de UNO zal de Assemblee voorstel len de tweede helft van de eerste zitting van de algemeene verga dering, die oorspronkelijk in April gehouden zou worden, in de eerste helft van September te doen plaatsvinden. De Amerikaansche delegatie in den socialen en economiscben raad van de UNO heeft voorge steld, de internationale handels conferentie later in dit jaar bij een te roepen. De Grieksche afgevaardigde verklaarde, dat de toestand in Griekenland zonder twijfel het optreden van de Engelschen al daar wettigde. Dat is een zuiver interne aangelegenheid: de Grie ken denken er niet aan een van hun buurstaten aan te vallen. De leider der Amerikaansche delegatie, Stettinius, verklaarde, dat de Amerikaansche regeering overtuigd is, dat de aanwezigheid van Engel'sche troepen in Grie kenland geen gevaar oplevert voor den wereldvrede, en dat de Veiligheidsraad niet juist zou handelen, wanneer hij in dezen stappen zou ondernemen. De Fransche gedelegeerde Bidault sloot zich hierbij aan. De voor zitter van den Veiligheidsraad, de Australische gedelegeerde Makin, verklaarde dat ook hij van mee ning was dat de Veiligheidsraad geen verdere stappen behoorde te ondernemen. Ook de beschuldiging, dat En geland in Griekenland de rech terzijde steunt, wees Bevin van de hand. Bevin wees er tenslotte op, dat hem persoonlijk zeker geen anti-Russische houding aan gewreven kan worden. De Poolsohe afgevaardigde was ook van oordeel dat de BriiJ'ie regeering de orde en welvaart in Griekenland wil herstellen. Wysjinski verklaarde, dat de Sovjgt-regeering genoegen zou EERSTE NEDERLAND- SCHE SCHIP VERLAAT MELBOURNE. MELBOURNE, 5 Febr. (ANP- Aneta). Heden heeft het eerste Nederlandsche schip, dat, sinds de Indonesische roebelen begonnen, voedsel naar Java vervoert, met een Australische bemanning Mel bourne verlaten. Het schip is als oorlogsbodem uitgerust en heeft een lading van 150 ton lavensmiddelen, Roode Kruis- goederen en. uitrusting voor Nederlandsche schepen aan boord. Het ligt in het voornemen van den voorzitter, op de openbare vergadering van de Eerste Kamer op Woensdag 6 Februari des na middags te 1 uur, naar aanleiding van een bij hem ingekomen mis sive van den minister-president, betreffende een op 17 Januari 1.1. door de Tweede Kamer van de Staten-Generaal aangenomen motie-van Poll, dienaangaande een voorstel te doen. Volgens een mededaeling van het ministerie van buiten- landsche zaken heeft de Ne derlandsche regeering de te genwoordige Oostenrijksche administratie erkend als voor- loopige Oostenrijksche regee ring. In een telegram heeft de Oostenrijksche regeering haar vreugde uitgesproken over het feit, de diplomatieke be trekkingen te kunnen hervat ten met een land, dat zij te allen tijde de grootste achting en sympathie heeft toegedra gen. Wel een bewijs, hoe groot ook in Oslo de wo ningnood is. De ambtswo ning van dezen dienaar van den staat is door de Duitschers gedeeltelijk ver woest. Een verdieping is thans weer bewoonbaar, doch is in gebruik door het gezin van Trygve Lie, waar van men natuurlijk niet eischen kan, dat hij onmid dellijk zijn tapijten rolt. nemen met de verklaring dat in verband met de Britsche toezeg ging dat de Engelsche troepen 'zoo spoedig mogelijk zouden worden teruggetrokken, de Raad van oordeel is dat de kwestie vol doende behandeld is. Bevin weigerde een dergelijke motie te aanvaarden. De klacht der Sovjet-regeering zou hiermee zijn erkend en Bevin bereid de Britsche troepen terug te trekken. „Ik ben niet zoo kinderlijk, dat ik daar in loop'', verklaarde Be vin. Er is nog geen beslissing geno men. Na de landing der mannen van de „Van Kinsbergen" op Sa- bang werd door den Neder- landschen gezagsdrager van het inheemsch bestuur de me- dedeeling ontvangen, dat er een opstand voorbereid werd. De leiders werden onmiddellijk gearresteerd. Marvo/Stevens P. De Italiaansche regeering heeft Pasquale Diana benoemd tot ambassadeur bij het Vatl- caan, als opvolger van graaf Ciano, die deze post in 1943 verliet. - Er zullen binnenkort onderhandelingen gevoerd worden tusschen Engeland en Egypte over de verwijdering van buitenlandsche troepen uit Egypte en over de inlijving van den Anglo-Egyptische Soe dan bij het koninkrijk Egypte. - De Fransche communistische minister voor de bewapening heeft zich sterk gekant tegen ontwapening. TUSSCHEN SJAHRIR EN CLARK KERR De eerste ontmoeting tus- schen Sjahrir en Archibald Clark Kerr heeft plaats gehad en Sjahrir scheen hierover zeer voldaan te zijn. Hij prees den Engelschen afgezant als een groot diplomaat, juist, omdat deze heel niet den in druk wekt diplomaat te zijn. Intusschen waren deze be sprekingen nog maar van in- formatievén aard en de on derhandelingen worden eerst voortgezet, wanneer Sjahrir van zijn reis naar Midden- Java is teruggekeerd, terwijl Archibald Clark Kerr vermoe delijk een bezoek brengt aan Soerabaja, Bandoeng en an dere punten op Java, welke in handen der Britten zijn. José Giral de minister-presi dent van de Spaansche republi- keinsche regeering in balling schap. heeft tijdens een perscon ferentie te Washington verklaard, dat minstens 40.000 gewapende guerillastrijders in Spanje gereed staan om actief op te treden „wanneer alle vreedzame midde len om het regime van Franco omver te werpen zijn mislukt". Hij zeide dat zijn regeering ver wacht spoedig door de Sovjet- Unie te worden erkend. GiraS vertrekt a.s. Donderdag naar Pat rijs.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuw Noordhollandsch Dagblad, editie Schagen | 1946 | | pagina 1