Nieuw PAPEGAAI EN POLITI EK IN DEN SENAAT? OPSCHUDDING IN DE U.N.O.-VERGADERING Voor Den HelderSchagen en omgeving Bureaux NIET MEER „ONDER LEIDING VAN" BANKBILJETTENRECEN TE ROTTERDAM Rondom de motie- van Poll Bommen betaald, maar niet geleverd Uruguay krijgt 't zwaar te verantwoorden f2acilsle nieuws Wacht repatrieerenden thuis af Twee minuten stilte Dr. Kalff verlaat Monumentenzorg V WAAROM? Hoofdredacteur: H. N. Smits; rayon-redacteur P. Sigon. Abonnementsprijs 1 3.40 per kwartaal; 1.20 per maand, inclusief incasso kosten. Prijs der advertenties: 11 ct. per m.m. regel, 40 m.m. breed; 'in tekst 22 ct. per m.m. regel, 50 m.m. breed. Contract op aanvraag. Noordhollandscli Dagblad t Buiten God U nergens veilig (Vondel) DONDERDAG 7 FEBRUARI 1946 41e JAARGANG - NUMMER 10851 ALKMAARLangstraat 42A, tel. 4330 (K 2200) HOORN: Draafsingel 59, tel. 4712 (K 2290) DEN HELDER: Loods, gracht 69. tel. 2383 K2230 SCHAGEN: Molenstraat 52, tel. 459 (K2240). Bankrelatie: Noorderbank Een EN ANDERMAAL hebben wij bezwaar gemaakt tegen de uitdrukking in het aanvanke lijke ontwerp-urgentie-program van de Katholieke Volkspartij, welke suggereerde, dat de pu bliekrechtelijke organen van het bedrijfsleven zouden staan: onder leiding van de Overheid. Toen het voorontwerp Vos op de Bedrijfschappen verscheen, schrokken we nog het meest van het gedeelte, dat de voorgestelde maar onaanvaardbare bevoegd heid van den Regeeringscommis- saris-voorzitter feitelijk verde digd kan worden met een beroep op den tekst van dit program! Thans kan dit niet meer. De Partij want de Partijraad zal het nieuwe voorstel zonder twij fel bevestigen spreekt nu o.a. uit, dat de bedrijfslichamen, bin nen 't kader van 't algemeen Re- geeringsbeleid. het bedrijfsbelang moeten behartigen, onder toezicht van de Overheid. Zoo is het inderdaad een stuk beter. Hier komt het noodzake lijke toezicht tot zijn recht, waar in, zooals wij vroeger hebben op gemerkt, reeds een stuk leiding van de Overheid gelegen is. Bovendien moeten de „autono me publiekrechtelijke bedrijfs lichamen" die behartiging van 't bedrijfsbelang „binnen het kader van het algemeen regeeringsbe- leid" verrichten. Dit geeft in elk geval de rich ting aan, waarin de behartiging van het bedrijfsbelang moet ge schieden; binnen het kader van het algemeen welzijn. Daar heeft ook het toezicht van de Overheid zin; en niet ten aan zien van de behartiging van het bedrijfsbelang als zoodanig. Dat is de taak van de bedrijfsgenoo- ten; de klassieke term missen wij hier noode! Dezer dagen kwam er een ware bankbiljettenregen neer op deni ïoudschesingel te Rotterdam. Er begon onmiddellijk een wilde jacht op de fladderende briefjes van f 10.en f 25:en pas uren later, toen alle hoekjes en por tiekjes waren nagesnuffeld, werd het weer rustig. Slechts enkele menschen gingen naar de politie, waar een bedrag van f 490. werd gedeponeerd. Eerst veel la ter meende men de oorzaak van den bankbiljetten-egen te hebben gevonden. Een veemarktbezoeker deed namelijk aangifte van het verlies van f 2000.w in brief jes van f 100.en f 25.Aangezien maar een kwart van dit bedrag als gevonden werd aangegeven, vraag men zich af of er te Rot terdam zooveel oneerlijke men schen ron'dloopen. f"\E EERSTE KAMER heeft Woensdagmiddag de motie-van Poll behandeld, naar aanleiding van een brief van de Regeering, dat zij bereid is, de uitzending van een parlementaire commissie naar Indië te bevorderen, zooals in de motie-van Poli was gevraagd, wan neer de Eerste Kamer harerzijds leden van deze commissie wil aan wijzen. De voorzitter van de Eerste Kamer, baron de Vos van Steen- wjjk, stelde voor, tot die aanwijzing te besluiten. Prof. van Embden kwam met een motie, om dit voorstel te behandelen na het comité- generaal van Donderdag. Deze motie werd verworpen met 19 tegen 11 stemmen. Het voorstel van den voorzitter is tenslotte met 22 tegen 10 stemmen aangenomen, zoodat de commissie voor Indië zal worden samengesteld. In de discussie kwam o.a. ter sprake, dat het onjuist was, dat de Tweede Kamer een motie aangenomen had, waarin de Eer ste Kamer betrokken werd. De heer de Savornin Lohman vroeg hoe deze moeilijkheid had moe ten worden opgelost. Hij zal ge dacht hebben, dat er in de ver- loopen maanden wel meer din gen gebeurd zijn „zonder prece dent'' (om de uitdrukking van den socialist Reinalda te gebrui ken....) De heer van Embden achtte een afdeeliiigsonderzoek, van andere zijde bepleit, niet noodig, maar bepleitte uitstel, tot na het aangekondigde comité- generaal, dat is de geheime zit ting van de beide Kamers, waar in de Regeering vandaag ver trouwelijke mededeelingen zal doen. De heer Weiter bepleitte, met de uitvoering van de motie haast te maken. Na de beslissing over de motie-van uitstel van prof. van Embden werd de oppo sitie, die wist verloren spel te spelen, een beetje kinderachtig. Prof. van Embden opende zwaar geschutvuur tegen het in de mo tie-van Poll neergelegde denk beeld. Er heerscht in het land onzekerheid, vaagheid en onbe hagen over de gebeurtenissen in Indië. waar we het techte niet van weten. De Regeering heeft toegezegd, aan de uitvoering van de motie medewerking te zullen verleenen. De lieer Kranenburg (VD) vond dit laatste geen argument, als men let op het standpunt dat d'e Regeering in de Kamer tegen de motie innam. (Maar toen was de motie nog niet aangenomen en mag men in een par lementair democratisch land niet verwachteh dat de regeering in dit geval anders staat tegenover een motie, welke de Volksvertegenwoor diging' heeft goedgekeurd?) Prof. Van Embden vond dat men de Eerste Kamer beschuldigen kon van papegaaienpolitiek, als zij het voorstel van den voorzitter aannam. (Maar waarom: natuurlijk had de Eerste Kamer het recht op objectieve gronden medewerking met de uitvoe ring van de motie-v. Poll te weige ren; niemand heeft betoogd dat de Kamer daartoe verplicht zou zijn, maar dat heeft toch allemaal niets met papegaaienpolitiek te maken; de prof. zelf bleek trouwens een volko men vrij en goedgebekt vogeltje!) De heer De Savornin Lohman be streed nog eens de opvatting van sommigen die meenen dat de motie van Poll een daad van de reactie was'. (Dat is tegenwoordig de nieuwe me thode: gelijk de communisten ieder een die het niet met hen eens is beschuldigen van neo-fascisme e.d., noemen de vooruitstrevende!! ieder een die niet dadelijk ten volle met hen meeholt, reactionnair De heer Reinalda betreurde het dat de Minister van Overzeesehe Gebieds- deelen niet aanwezig was (hetgeen inderdaad niet van overdreven be langstelling voor het werk van de Volksvertegenwoordiging g'etuigde) Nadat de heer Weiter nog eens had betoogd dat de commissie geen en kele bevoegdheid heeft doch alleen informaties inwint en inlichtingen wil bekomen is het voorstel van den voorzitter aangenomen. De beide Kamers zullen dus een commissie samenstellen ook voor den Senaat zal de voorzitter dat doen. Nu is het nog de vraag of de commissie ook uitgezonden wordt Generaal Stopford, de opvol ger van generaal Christison als opperbevelhebber van de geallieerde strijdkrachten op Java. Anefo P. Volgens een verklaring, in New York gedaan, heeft, de Nederland- sche Regeering bij het Federale Hof een vordering ingediend, waarin de terugbetaling wordt ge- eischt van 495.962 dollar van de American Asment Corporation. In de verklaring wordt verder ge zegd, dat het hier gaat om drie contracten tot het leveren van bommen en waarbij de helft van den prijs door de Nederlanasche Inkoopcommissie vooruit werd be taald. De bommen werden echter nooit geleverd en terugbetaling bleef achterwege. Vele extremisten op Java, vooral in de buitengewesten, zijn slechts bewapend met een speer. In de moderne oorlogvoe ring is dit natuurlijk een wapen van weinig beteekenis, maar in den guerillastrijd kan het in handen van geoefende strij ders zeer gevaarlijk zijn. Anefo P. IN DE ALGEMEENE COMMISSIE van de Vereenigde Naties werd gistermiddag sensatie verwekt, toen dr. Manoeilsky, het hoofd van de Oekrainsche delegatie, een door de delegatie van Uruguay ingediende motie als fascistisch bestempelde. In deze motie verzocht genoemde delegatie opdracht te geven aan het Tribunaal te Neurenberg de doodstraf op de oorlogsmis dadigers niet toe te passen. Manoeilsky zeide, dat indien hij niet wist dat deze motie van' een delegatie bij de U.N.O. afkomstig was, hij zou hebben aangenomen dat zij uit Nazi-Duitschland stamde. Hij her innerde de delegatie van Uruguay aan de honderd duizenden burgers die in Kiëf, de hoofdstad van de Oekraïne, door de Duitschers waren vermoord en en aan de duizenden paren schoenen, toebehoorend aan de kindéren, die in de nazi-gaskamers zijn omgebracht. Dit voorstel, aldus Manoeilsky; is een bedreiging voor het bestaan van de U.N.O. en ik beschouw haar als een diepe wonde, toe gebracht aan het Europeesche ge weten. Met bewogen sltem en kennelijk met ingehouden woede, verklaarde Manoeilsky, dat d'e motie van Uru guay niet op de agenda mocht wor den geplaatst. Hij waarschuwde de commissie dat indien dit voorstel voor de algemeene vergadering kwam, zulks zeer ernstige gevolgen zou hebben. In zijn antwoord zeide de afge vaardigde van Uruguay, Fernandez y Medina: "De woorden die wij zoo juist gehoord hebben, plegen in in ternationale vergaderingen, gewoon lijk niet gebezigd te worden. Wij zijn ons ten volle bewust van hetgeen de Duitsche invasie voor Rusland, de Oekraine en Polen heeft beteekend. Ons voorstel wil niet de verantwoor delijkheid van hen die deze misda den hebben bedreven, verzachten. Uruguay is echter van meening dat levenslange opsluiting een hardere straf is dan de dood; overtuigd als wij er van zijn, dat de betrokken oorlogsmisdadigers de zwaarst denk bare straf moeten krijgen. De voorzitter, Spaak, zeide er zeker van te zijn, dat de delegatie van Uruguay zich er niet van bewust is geweest, welk effect haar motie op Europeanen moest maken. De al gemeene vergadering wordt hiermede in een zeer moeilijke positie gebracht. Spaak verzocht Uruguay derhalve de motie in te trekken. De delegatie van Uruguay besloot haar motie voorloopig in te trekken en in overleg te treden met haar regeering. De Joegoslavische delegatie heeft het bericht uit Belgrado tegengespro ken, volgens hetwelk Maarschalk Tito haar zou hebben opgedragen om op grond van het Atlantische handvest de opneming van Triëst in de Joego slavische federatie te eischen. Woensdagavond is te New York door den burgemeester, William O'Dwyer, de stad in „toestand van nood" verklaard, nadat de stakende arbeiders bij de sleep diensten geweigerd hadden naar hun werk terug te keeren. Te Washington heeft de economische noodcommissie voor Europa me degedeeld, dat Nederland, onder andere landen, tijdens de vol gende paar maanden een voed- seltoewijzing van minder dan 2500 calorieën per dag kan ver wachten voor de niet-boerenbe- volking. Turkije heeft de Oos- tenrjjksche regeering erkend. Nogmaals wordt ter kennis van familieleden van repatrieerenden gebracht, dat het om organisato rische redenen niet mogelijk is aanwezig te zijn bij de aankomst van repatrieeringsschepen. Het is dan ook verstandig geen reis naar Amsterdam te ondernemen, doch de gerepafrieerenden rustig thuis af te wachten. De dienst der re- patrieering zorgt voor het ver voer „tot op den drempel van de woning". NAASTENLIEFDE LIET BEWIJS, dat wij het leven van God in ons dra gen, is de naastenliefde. Toen wij voorgaanden Zondag vaar de H. Mis zijn geweest, hebben wij het gehoofd. Hebt u het nog onthouden? Leest het nog maar eens na: „Broeders, aan niemand moet ge iets schuldig blijven. Alleen moet ge elkaar wederkeerig liefhebben". Het is de bedoeling, wanneer wij het Epistel hooren voorlezen, dat wij er iets van meenemen voor de heele verdere week. Het is een onderrichting, een les, die we moeten omzetten in de daden van ons dagelijksch leven. Als we van deze week alleen maar dit onthouden hebben, dat we „onzen naaste moeten liefhebben zooals ons zelf", dan is het genoeg. Want alle geboden van God, die we toch als goede katholieken willen naleven, komen neer op dat ééne woord: naastenliefde. Eerlijk, oprecht, ongeveinsd. Zooals er in hetzelfde Epistel staat: „De liefde berokkent den naaste geen kwaad". Noch in het hart, noch met de tong, noch met de daad. Als we het m.et deze les voor vandaag eens deden? Een ieder wn-.de zijn eigen tuintje. MARCUS Aan Dr. J; Kalff te 's-Graven- hage is op zijn verzoek eervol ontslag verleend als lid en secre taris van de Rijkscommissie voor Monumentenzorg, met dankbetui ging voor de door hem in die functie aan den lande bewezen belangrijke diensten. Als zooda nig is behoemd Dr. W. J. A. Vis ser te Eindhoven. De Commissie voor huitenland- sche aangelegenheden uit de Fransche Assemblee heeft van daag in beginsel het voorstel goedgekeurd een parlementaire commissie van onderzoek naar Griekenland te sturen om den binnenlandschen politieken toe stand aldaar te bestudeeren. OP HET BONDSCONGRES van den socialistischen bond van arbeiders in de kleeding- en tex tielbedrijven besprak de tweede voorzitter, de heer Fijlstra, de ^komende organisatie van het be drijfsleven. Hij stelde zich achter de plannen van minister Vos, en meende te moeten zeggen, dat „wanneer de tegenstand tegen de bedrijfschappen dusdanig sterk zou zijn, dat zij in gevaar zouden komen, de vakbeweging de sterk ste wapenen zal moeten gebrui ken. waarover zij beschikt"! Wat voor reden is er, zoo hoog van den toren te blazen? Stel een oogenblik, dat langs den regel- matigen politiek-democratischen weg besloten zou worden, het ontwerp-Vos op de bedrijfschap pen af te stemmen, zou het dan „democratisch" zijn, door middel van 'n sociaal-economisch machts middel als staking een andere beslissing te forceeren? Natuurlijk niet! Er is intusschen reden tot ge ruststelling: in een of anderen vorm zullen er bedrijfschappen komen. Maar juist omdat ook deze socialistische woordvoerder wel weet, dat er veel objectieve bezwaren zijn tegen den door mi nister Vos voorgestelden vorm der bedrijfschappen, is het on behoorlijk, de politieke sfeer op deze wijze te willen beïnvloeden. Waarom had men juist op dit tijdstip behoefte aan de demon stratie van een stukje marxistl- schen klassenstrijd?

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuw Noordhollandsch Dagblad, editie Schagen | 1946 | | pagina 1