Nieuw „Er zal zijn een gemeenebest Indonesië deelgenoot in het koninkrijk ONS URGENT!EPgOGRAM een nieuw Katholiek offensief :n :ke Voor Den HelderSchagen en omgeving nergens ™oltj>del) Bureaux DE INHOUD DER REGEERINGS- VOORSTELLEN Politieke samenwerking Tweede Kamer weer bijeen DE TOESTAND VAN DEN H. VADER Men wenscht Spanje niet in de U.N.O. Twee minuten stilte Laat gehuwden in Nederland! De commissie voor Indië oor ne- oor oor >ta- orz. 4. Hoofdredacteur: H. N. Smits; rayon-redacteur P. Sigon. Abonnementsprijs 3.40 per kwartaal; 1.20 per maand, inclusief incasso kosten. Prijs der advertenties: 11 ct. per m.m. regel, 40 m.m. breed; ln tekst 22 ct. per m.m. regel, 50 m.m. breed. Contract op aanvraag. Noordhollandsch DaqMad Buiten God i» 't MAANDAG 11 FEBRUARI 1946 41e JAARGANG - NUMMER 10853 ALKMAARLang'estraat 42A tel. 4330 (K 2200) HOORN: Draafsingel 59, Jtel. 4712 (K 2290) T)EN HELDER: Loods, gracht 69. tel. 2383 K 2230 SCHAGEN: Molenstraat 52, tel. 459 (K 2240). Bankrelatie: Noorderbank DE REGEERINGSPERSDIENST deelt ons mede; De Nederlandsche regeering gaat bij haar beleid ten aanzien van Indonesië uit van de overtuiging, uitgedrukt in de rede van H.M. de Koningin van 6 Dec. 1942, met de woorden: „Ik weet, dat geen politieke eenheid en ver bondenheid op den duur kunnen blijven bestaan, die niet door de vrij. willige aanvaarding en trouw van de overgroote meerderheid der bur gerij worden gedragen." Zij plaatst zich, daarop voortbouwend, op het standpunt de de be volking van Indonesië na een begrensde periode van voorbereiding in vrijheid over haar staatkundig lot zal moeten kunnen beslissen. Mits dien acht zij het haar plicht, uit hoofde van de op haar rustende en door haar diep gevoelde verantwoordelijkheid, alles in het werk te stellen om zoo spoedig mogelijk de voorwaarden in het leven te roepen of tot vervulling te brengen, die zulk een vrije beslissing mogelijk zullen maken en haar internationale erkenning zullen verzekeren, daarmede tevens uitvoering gevende aan het bepaalde in artikel 73 van het charter der United Nations. Zij is daarbij, zonder iets aan het in den aanvang gestelde be. ginsel|ite kort te doen, harerzijds eveneens overtuigd, dat ook daarna het heil van het land en van de onderscheiden volken van Indonesië zijn besten waarborg zal kunnen blijven vinden in de vrijwillige bestendiging naar de woorden van H.M.: „Een rijks, verband, "waarin Nederland, In. donesië, Suriname en Curapao tezamen deel zullen hebben, ter. wij! zij ieder op zichzelf de eigen inwendige aangelegenheden in zelfstandigheid en steunend op .eigen kracht, doch met den wil van elkander bij te staan, den wil van elkander bij te staan, zullen behartigen." Een structuur gebaseerd op democratischen grondslag Op den grond van het voren, staande stelt de Nederland, sche regeering zich voor om in overleg met veelzijdig ge. kozenl gezaghebbende verte, genwoordigers van Indonesië een structuur te ontwerpen voor het Koninkrijk en voor Indonesië, gebaseerd op een deelgenootschappelijken de. mocratischen grondslag. Deze structuur zal gelden voor een begrensden tijdsduur, binnen welken het mogelijk wordt geacht, dat de voorwaarden voor de hierboven bedoelde vrije beslissing zullen zijn Vervuld. Aan het einde van dien tijds. duur zullen de deelgenooten zelf. standig beslissen omtrent de voortzetting hunner betrekkin gen op den grondslag van een alsdan volledig en vrijwillig deelgenootschap. Verschil van meening over de vraag of die tijdsduur alsnog behoort te wor den verlengd voordat een vrije beslissing mogelijk is, zal worden onderworpen aan een verzoe ningsprocedure of, zoo noodig, aan arbitrage. Ten aanzien van de in de vo. rige alinea genoemde structuur zal het overleg worden gevoerd aan de hand van de volgende hoofdregels: a. Er zal zijn een gemeentebest Indonesië deelgenoot in het Koninkrijk samengesteld uit landen met uiteenloopende gra den van zelfregeering b. Er zal ingesteld worden een Indonesisch burgerschap voor al. len, die in Indonesië geboren zijn, Nederlandsche en Indonesische burgers zullen bevoegd zijn tot het uitoefenen van alle burger, schapsrechten in alle deelen van het Koninkrijk. c. De inwendige aangelegen, heden van het gemeenebest In. donesië zullen door de eigen or. ganen van dat gemeenebest zelfstandig worden geregeld, waarbij voor het gemeenebest als geheel wordt gedacht aan een op democratische wijze samen, gestelde volksvertegenwoordi. ging, derhalve met een substan! tieele Indonesische meerderheid, een ministerie samengesteld in politieke harmonie met de volks, vertegenwoordiging en een ver tegenwoordiger van de Kroon als hoofd van de regeering d. Teneinde in staat te zijn om de plichten na te komen, die art. 73 van het Handvest der Ver- eenigde Volken op het Konink rijk legt, zal de vertegenwoordi ger van de Kroon onder verant. woordelijkheid van de regeering van het Koninkrijk met enkele bijzondere bevoegdheden be kleed zijn ter waarborging van fundamenteele rechten van goed bestuur en gezonde financiën. Hij oefent deze bijzondere be voegdheden alleen uit indien deze rechten en belangen worden aangetast. e De constitutie, waarin de vorenbedoelde structuur zal -zijn vervat, zal waarborgen bevatten ten aanzien van fundamenteele rechten als godsdienstvrijheid, rechtsgelijkheid, ongeacht geloof en ras, bescherming van persoon en goed. onafhankelijkheid der rechtspraak, bescherming van de rechten van minderheden, vrij. heid van onderwijs, vrijheid van meening en meeningsuiting. f. De centrale organen, die functies uitoefenen voor het ge. heele Koninkrijk, zullen worden samengesteld uit vertegenwoor. digers van de rijksdeelen. Ge dacht is aan een rijkskabinet samengesteld uit ministers uit alle rijksdeelen en aan rijkswet geving, die de instemming be hoeft van de volks vertegenwoor. digingen der onderscheiden rijks deelen. g Na de inwerkingtreding van de bovengenoemde con. stitutie zal de Nederlandsche regeering de spoedige toe. lating bevorderen van het gemeenebest Indonesië als lid van de U.N.O. Volkspartij biedt ontwerp voor gemeenschappelijk urgentieprogram aan. De Katholieke Volkspartij heeft, mede op den grondslag van het urgentieprogram van de Partij van den Arbeid, een ontwerp voor een gemeenschappelijk urgentiepro gram aangeboden, als basis vopr de besprekingen tusschen de daartoe uitgenoodigde partijen. Naar wij vernemen ligt het in de bedoeling van den voor zitter der Tweede Kamer, de ze Kamer tegen 19 Febr. a.s. weder in openbare vergade ring bijeen te roepen. Op het oogenblik wordt nog geen bulletin over den ge zondheidstoestand van Z.H. den Paus uitgegeven. Gemeld wordt, dat de lichte griep, waaraan Z.H. lijdt, het nor male verloop heeft. De audiën ties van den Paus zouden beperkt blijven tot het ont vangen van enkele prelaten van de curie, alsmede van den nieuwen kardinaal en Aartsbisschop van Toledo, Mgr. Pl-y-Daniel. Tijdens de plenaire zitting vara de algemeene vergadering der U.N.O. is Zaterdagmorgen een be langrijk debat begonnen over het besluit vara Panama om er bij de vergadering op aan te dringen de tegenwoordige regeering van Spanje niet tot de U.N.O. toe te latera, wegens haar nauwe relatie met de aanvallende staten. ALLE LEDEN MOETEN DEN INHOUD VAN HET BEGINSELPROGRAM ONDERSCHRIJVEN. PARTIJLEDEN VAN 21 JAAR! DE NIEUWE CONTRIBUTIEREGELING. N DE VOORTGEZETTE verga dering vara den Partijraad van de Kath. Volkspartij is besloten, dat het dagelijksch bestuur voor taan uit ten minste 5 en ten hoogste 15 leden zal bestaan; het Partijbestuur wil het D.B. voor- loopig uit twaalf leden doen be staan, en wel de voorzitter en elf leden. Verkiezingen. Het waarnemend voorzitter schap van mr. dr. Witteman werd verlengd tot na de verkiezingen, en als leden van het dajgel. be stuur werden gekozen de heeren mr. C. P. Romme, A. C de Bruyn, mr. F. Teulings, mr. B. Drion, prof. dr. J. de Quay, prof. dr. J, R. M. v. d. Brink, pater mag. dr. S. Stokman OFM, ir. Fr. Weyf- fels, P. Alberts, Chr. Matser en T. v. d. Zee. Aangenomen werd een voorstel om het dagelijksch bestuur steeds voor minstens een derde t<? doen bestaan uit afgevaardigden van de Rijkskieskringen. Haarlem stelde voor, dat dit minstens de helft moest zijn, maar dit denk beeld vond geen meerderheid. Bij de nieuwe regeling van de aanneming van leden werd een voorstel van den kring Haarlem aangenomen met 46 tegen 34 st., om de leeftijdsgrens voor de aan- Straatbeeld in Batavia. Dat het verkeer in Batavia nog met veel moeilijkheden gepaard gaat, blijkt uit bovenstaande foto; waarop men een groot aantal passagiers met hun omvangrijke bagage opeengeperst ziet in een primitief tramrijtuig. Anefo P. neming van leden te verlagen tot 21 jaar. Een voorstel-Den Haag, om niet-katholieken als hospitantle- den toe te laten, dat overigens met bijna algemeene stemmen verworpen werd, gaf aanleiding tot een interessante gedachten- wisseling. In „De Tijd" had n.l. de Partij secretaris, mr. Duynstee, een ar tikel geschreven over deze kwes tie, waarin hij ten aanzien van de vraag, of niet-katholieken in alle opzichten het Program van de Partij dienen te onderschrij ven, een nogal ruim standpunt had ingenomen, waartegen prof. Romme in de „Volkskrant" stel ling genomen had. Niet ten onrechte werd in de vergadering de vraag gesteld, ,of het wel juist is, dat een officieele functionaris van de Partij op een dergelijke wijze zijn persoonlijke meening uit, temeer als die blijk baar afwijkt vara de uitgesproken meening van het bestuur. In elk geval werd gevraagd, duidelijk te zeggen, of de meening van het bestuur op dit punt eenstemmig was en, welke die meening dara precies is. Wat dit laatste betreft, gaf mr. Witteman te kennen, dat weliswaar niet van eiken niet-katholiek, die toetreedt, verlangd wordt, dat hij elk programpunt onderschrijft, maar wel moet vaststaan, dat een niet-katholiek, die wil toetreden, het beginselpro gram moet onderschrijven. De voorzitter oordeelde daarbij, dat de toetreding van niet-katholieken ook niet al te gemakkelijk gemaakt moet worden en prof. mr. Romme verklaarde, dat het eenstem mige standpunt van het be stuur dit is: alle leden, dus ook de niet-katholieken, die nen den inhoud van het be ginselprogram te aanvaarden. Dit was voor de vergadering bevredigend. Over de kwestie der vrijheid van schrijven werd men' het niet eens. Een dergelijke vrij heid b.estaat natuurlijk, maar het zou wenschelijk zijn, dat offi cieele functionarissen er een be- heerscht gebruik vanmaakten, als zij meeningen verkondigen, die afwijking vertoonen van het officieele standpunt! (Vervolg pag, 3. 2e. kolom) GENADE-OORD \IANDAAG: een openbarings- feest van de Moeder Gods. Gisteren hebben we het Kindje van Bethlehem gezien in Zijn Majesteit van Eenigen Rechter; het Moedertje van Bethlehem zien we heden in Haar verhe- ven heerlijkheid van Onbevlekt Alleene. „Ik ben de Onbevlekte Ontvangenis"dat was de bood schap van Maria's verschijnin gen te Lourdes, die vandaag 88 jaar geleden, begonnen, vier jaar na de afkondiging van het dogma door het Vaticaansch Concilie. Wie van ons zou he den niet te Lourdes willen knielen bij de grot, geheiligd door Haar wonderbare ver schijning en willen drinken uit die bron, waarvan het water zoovele zieke lichamen en zie len heeft genezen? En toch! Die bron in Lourdes is het zinne beeld van een andere! Niet op honderden kilometers afstand, maar een paar straten van onze woning is het genade-oord, waar de Onbevlekte Moeder met Haar Zoon ons iederen dag wacht, daar is de Oorsprong van de genezende kracht van alle wonderbare bronnen in alle bedevaartsplaatsen! Laten wij, hoe menschelijk ons ver langen naar verre streken ook is, toch vooral naar dit Ge nade-oord" pelgrimeeren. Vaker dan de verplichte ééne keer per week. In verband met de publicatie van den oproep van alle dienst plichtige onderofficieren van de lichtingen 1939 tot en met 1930, is op de vergadering van den Partij raad van de Katholieke Volkspartij bij acclamatie een motie van den kring Den Haag aangenomen, waarin het Partijbestuur uitgenoo- digd wordt te bevorderen, dat de gehuwden dienst zullen kunnen doen in Nederland en niet buiten het land. De voorzitter heeft toegezegd, dat het Partijbestuur ter zake de noodige stappen zal ondernemen. DE LEDEN UIT DE EERSTE KAMER Krachtens bij besluit van de Eerste Kamer der Staten-Ge- neraal in haar vergadering van 6 Febr. 1.1. verstrekte op dracht, heeft de voorzitter voor zoover die Kamer betreft benoemd tot leden van de commissie, bedoeld in de door de Tweede Kamer op 17 Ja nuari te voren aangenomen motie-van Poll, de heeren Ch. J. I. M. Wel ter, oud vice-presi dent van den Raad van Ned.- Indië, oud-minister van Kolo niën, jhr. mr. B. C. de Savor- nin Lohman, hoogleeraar aan de Rijksuniversiteit te Utrecht en N. Vijlbrief. Krachtens machtiging, welke de Tweede Kamer op 1 Februari j.l. aan den voorzitter dier Kamer verleende, heeft deze in bedoelde commissie benoemd de heeren M. J. M. van Poll, H. J. W. A: Meye_ rink. drs. H. A. Korthals en Dr. Ir. P. M. Heertjes. De voorzitter der Tweede Kamer heeft zich voorbehouden nog een of meer leden aan de commissie toe te yoegen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuw Noordhollandsch Dagblad, editie Schagen | 1946 | | pagina 1