w Nieuuu Het doel thans scherp omlijnd Sombere oogenblikken voor onze journalisten "V Voor Den Helder, Schagen en omgeving ner°ens ™Jj«eI) Bureaux: POLITIEKE SAMENWERKING Het Indonesische volk staat voor een ernstige keuze" REIS PRINSELIJK PAAR UITGESTELD Wapenopslagplaats in Medan ontdekt Overstroomingen in België Verdediging tegen atoombom hopeloos Hoe naief! Twee minuten stilte DIJK DOORGEBROKEN Menschen en vee bedreigd Hoofdredacteur: H. N. Smits; rayon-redacteur P. Sigon. Abonnementsprijs 3.40 per kwartaal: 1.20 per maand, inclusief incasso kosten. Prijs der advertenties: 11 ct. per m.m. regel, 40 m.m. breed; in tekst 22 ct. per m.m. regel, 50 m.m. breed. Contract op aanvraag. Buiten God it 't DINSDAG 12 FEBRUARI 1946 41e JAARGANG - NUMMER 10854 ALKMAARLangestraat 42A tel. 4330 (K 2200) TIOÓRN: Draafsingel 59, tel. 4712 (K 2290) DEN HELDER: Loods, gracht 89, tel. 2383 K2230 SCHAGEN: Molenstraat 52. tel. 459 (K 2240). Bankrelatie: Noarderbank NU de stichting van de Partij van den Arbeid een feit is, kan onmiddellijk geconstateerd worden, dat het probleem van de politieke samenwerking in ons land een duidelijke grondslag voor een actueele oplossing heeft gekregen. Dit wordt niet alleen in de kringen van de nieuwe Partij zoo gevoeld, waar het trouwens met evenzooveel woorden uitgespro ken is, het werd en wordt ook begrepen in de leiding van de Katholieke Volkspartij en in, breede kringen van deze Partij. De waarnemend voorzitter van de Partij, mr. dr. Witteman o.a., had het al duidelijk gezegd op de vorige Partijraadsvergadering, welke op 22 December te Utrecht is gehouden. De Katholieke Volkspartij heeft niet geaarzeld, als blijk van haar goeden wil tot samenwerking en als bewijs van haar zin voor ver- nieuwing-metterdaad in deze een initiatief te nemen, door een ontwerp voor een gemeenschap pelijk urgentieprogram aan te bieden. De voorzitter van de Katholie ke Volkspartij heeft op de ver gadering van den Katholieken Partijraad j.l. Zaterdag van een en ander in de volgende be woordingen mededeeling gedaan: „De Katholieke Volkspartij heeft na kennisneming van het gepubliceerde urgentiepromram van de nieuwe Partij van den Arbeid een ontwerp voor een gezamenlijk urgentieprogram opgemaakt, dat mede ten grondslag zal liggen aan de be sprekingen, welke ter zake tus- schen de daartoe uitgenoodigda partijen zullen worden gevoerd. In dit ontwerp der Kathodeko Volkspartij is voor zoover mogehjs: aansluiting gezocht aan het urgentieprogram van de Partij van den Arbeid; meer dere punten daarvan zijn hier in zelfs letterlijk opgenomen. Het bevat voorts, naast wijzi gingen, een ndet onbelangrijk aantal aanvullingen. Door deze wijzigingen en aan vullingen is mede bereikt, dat het ontwerp, zoowel voor wat de inhoud als voor wat de daaruit blijkende sfeer betreft, rekening houdt met de bijzon dere staatkundige en maat schappelijke eischen, welke uit de beginselen der Katholieke Volkspartij voortvloeien. Wie de partijen, welke zullen worden uitgenoodigd, zijn. zal nog wel nader blijken. Uiteraard komt het meest en het eerst de Partij van den Arbeid in aan merking en verder kan er ge sproken worden met al die par tijen, die een vooruitstrevend program onderschrijven, dat bij het vaststellen van zijn grondslag tenminste van vaste normen uit gaat. Het zou inderdaad aan de zui verheid en eerlijkheid van den a.s. verkiezingsstrijd ten goede komen, indien partijen, die ver wachten kunnen, dat zij na de stembus voor een te vormen re- geeringsmeerderheid in aanmer king komen, ook vóór den ver kiezingsstrijd gemeenschappelijk doen blijken, welke punten van, algemeen beleid voor het samen te stellen Regeeringsprogram al lereerst aan de orde dienen te komen.. Dan weet men te voren, waar rneft aan toe is, welke mo gelijkheden, om zoo te zeggen, boven ons hoofd hangen. Vanzelfsprekend treden de ver schillende partijen overigens bij de stembus ook met hun eigen program op. Dat is eveneens voor de zuiverheid der verhoudingen noodzakelijk. En er is altijd nog wel verschil tusschen de pro grams, en niet alleen maar ver schil van accent of van detail. Anderszouden er niet ver schillende partijen behoeven te zijn, doch kon met éene worden volstaan. Maar dit ligt zeker nflet in den Nederlandschen aard en KI ADAT de Nederlandsche regeeringsverklaring omtrent de poll- tiek ten aanzien van Indonesië was uitgegeven, heeft dr. van Mook zich tot de pers gericht: „De verklaring van de politiek van de Nederlandsche regeering met betrekking tot Indonesië, aldus dr. van Mook, beteekent een nieuwe koers in de betrekkingen tusschen Nederland en Indonesië. Voor het eerst in de geschiedenis van die verbondenheid is thans een scherp omlijnd doel gesteld voor de politieke ontwikkeling van Indonesië. Het zelfbeschikkingsrecht van de burgers van dit land erken nend wijst het voorstel een dui delijker) 'en bruikbaren weg naar democratische vrijheid. De overgangstijd, welke noo- dig is om de ontredderde econo mie van dit land te herstellen en den opbouw van een natie te volbrengen, zal bepaald moeten worden. Wanneer de vastgestelde tijd onvoldoende zal blijken te zijn, zal de verlenging daarvan een onderwerp van overeenkomst worden tusschen Nederland en Indonesië. Wanneer alsdan geen overeenkomst ten aanzien daar. van bereikt wordt, zal de aange. tegenheid onderworpen worden aan de beslissing van een onpar tijdige derde. Aan het einde van dezen overgangstijd zal Indone sië geheel vrij zijn om zijn poli tieke toekomst te bepalen. Zelfbeschikkingsrecht en onaf hankelijkheid hebben tijd van wording noodig. Mijn regeering beschouwt het als haar eerste plicht de bevolking van Indone sië bij te staan in net herstel en in de constructie en bevestiging van de nieuwe fundeering. Zij wil dat van meet af aan doen in den geest van en op de basis van partnership, omdat zij er van overtuigd is, dat dit de beste en meestbelovende wijze van bij stand is. Het Indonesische volk staat voor een ernstige keuze, maar een. die eenvoudig is in haar hoofdzaken: de keuze is die tusschen zelfbeschik. kingsrecht over beperkten tijd en na een periode van constructieve samenwerking onder de best bereikbare ga. ranties voor den opbouw van lokt ons na de practijk van de laatste vijf jaar heelemaal niet aan. Er is dan ook wel degelijk en duidelijk verschil tusschen het program van de Volkspartij en dat van de Partij van den Ar beid. Het is ook niet .iuist, als, mr. v. d. Goes van Naters op het SDAP-congres zegt, dat de Ka tholieken, georganiseerd in de Katholieke Volkspartij, afzonder lijk blijven, „omdat de program ma's en de doelstellingen van de Partij van den Arbeid hun te ra dicaal zijn1'. Zoo is het zeker niet en niet alleen. Als dat zoo was, zou het er voor de kansen van een gemeenschappelijk program niet zoo best uit zien De Katholieke Volkspartij, met haar weer bijna 300.000 leden (van de grootste partij gespro ken!) is van oordeel, dat het program van de Partij van den Arbeid te* weinig geestelijke diepte heeft, een tekort aan prin- cipieele punten bevat, die zij voor den Katholiek onmisbaar acht, te zeer zedelijke waarden onvermeld laat, in één woord, niet op vol doende positief christelijke basis tsaat en nergens doet blijken, Gods wet als richtsnoer ook van het staatkundig handelen te ne men. -Een program, dat waarlijk gericht is op het herstel van een christelijke samenleving, en daar van ook in duidelijke woorden positief doet blijken, is ons voor uitstrevend en radicaal genoeg! De komende onderhandelingen zullen leeren, of een gemeen schappelijk program van urgente punten vóór de a.s. verkiezingen tot de mogelijkheden of tot de vrome wenschen behoort. hun land of voortzetting van den nutteloozen en de- structieven burgeroorlog. De Nederlandsche regeering doet een beroep op alle burgers van goeden wille om den strijd tegen hun vrienden, die met hen voor het land hebben gestreden en geleden, te staken en mede te werken bij de krachtige en hard nekkige inspanning om hun land te verheffen uit zijn ellende en voor te bereiken op haar ernstige plichten en op de eervolle plaats van goed georganiseerde verant woordelijke en geëerbiedigde natie. De heer van Mook zei voorts, dat deze regeeringsverklaring een volledig antwoord bevatte op de punten, welke ter UNO- vergadering in debat waren ge bracht. Aan het slot van de conferen tie werd slechts een enkele vraag gesteld en wel, of Dr. van Mook kon zeggen, hoe lang de overgangsperiode, waarover het document spreekt was gedacht. Dr. van Mook gaf" ten antwoord, dat dit een zaak was, waarover de betrokken partijen zouden hebben te beslissen. Soestdijk, 11 Febr. De toe stand van Prinses Juliana is langzaam vooruitgaand. In ver band met de kans, dat H.K.H. niet op tid hersteld zal zijn is de reis van het Prinselijk paar naar Denemarken, Zweden en Noorwegen, welke eind Febr. zou plaats hebben, echter eenigen tijd uitgesteld. Tien minuten, nadat kapitein Orun van den Britschen contra- spionnagedienst bericht had ont vangen, dat er wapens op het stationsterrein te Medan werden verborgen gehouden, doorzocht hij met zes van zijn manschappen hét betreffende gebied, waar hij 22 Japansche geweren. 1500 Brit- sche en Japansche patronen en 80 handgranaten in een remise nabij het station aantrof.. Door het onverwachte van den overval werd voorkomen, dat de Indone siërs de- wapens in veiligheid brachten. Als gevolg van de stortregens in de streek van groot Gent is de dijk langs de Schelde bij Gent op ongeveer 3 km. van de stad be zweken. De bres heeft een breedte van 10 meter, waardoor het wa ter van de rivier naar buiten treedt en het omringende land over een uitgestrektheid van ver schillende vierkante kilometers overstroomt. Ook de dijken van de Durme zijn in de omgeving van Waessmunster doorgebroken. Een groote oppervlakte staat on der water en de inwoners moes ten de huizen ontruimen Een speciale verslaggever seint uit Chicago: In de Universiteit van Chicago hebben wij een samenkomst ge had met eenige geleerden, ge specialiseerde natuurkundigen op het gebied van de atoomenergie en Nobelprijswinnaars, die te genwoordig 'waren bij de proef neming met de atoombom in de woestijn van Nieuw Mexico. Bij deze proefneming viel de eerste atoombom van een plm. dertig meter hoogen toren. Ook waren er natuurkundigen, die de door de atoombommen aangerichte verwoestingen te Hirosjima en Nagasaki aanschouwden. Hun conclusie is, dat het nog lang zal duren, voordat wij atoom-auto mobielen zien. Het is echter hoogstwaarschijnlijk, dat wij ze nooit zullen zien, omdat de vol gende oorlog geen steden, doch volken zal vernietigen. De ver nietiging door de bom gaat zoo snel en is zoo totaal, over groote oppervlakten, dat verdediging er tegen absolouut hopeloos moet worden geacht. Leiders en orga. nisaties zullen verdwijnen, men. schen op sleutelposities zullen worden gedood, brandweerkazer nes gekraakt, brandweerlieden verbrand, artsen gedood, zieken huizen vernield en millioenen menschen zullen worden gedood of gewond. Indien wij een vol genden oorlog riskeeren, zal dit, naar de stellige overtuiging der natuurkundigen, het einde van het menschelijk wezen beteeke. nen. Ieder der aanwezigen was daarover zeer pessimistisch ge. stemd, zoolang de Vereenigde Staten en Sowjet-Rusland niet tezamen zijn gebracht om maat regelen voor internationale con trole te nemen. Deze soort con trole, zoo zeiden de natuurkun. digen, zal, indien zij wordt uit geoefend door experts uit naam van de Vereenigde Volken, moei lijk zijn, zoo niet geheel onmoge. lijk. Onze indruk is: wij hebben dit verschrikkelijke wapen, maar hoe kunnen wij het kwijtraken? Op de doodstraf tegen de mili taire leiders rekenen maar weinig Duitschers. Schacht heeft in de oogen van vele Duitschers kans om te worden vrijgsproken. Ove rigens zijn de Duitschers nog al tijd zoozeer ingesteld op regeeren door propaganda, dat de meening vrij algemeen is, dat de geallieer den een aantal menschen hebben gedagvaard, die in aanmerking komem voor lichte straffen, ten einde daardoor het proces een grootere schijn van rechtvaardig heid te geven. ZEVEN SMARTEN \WEER staat ons vandaag een verschijning van de Moeder Gods voor oogen. In 1233 open baarde Zij zich op bijzondere wijze aan zeven mannen in Florence, een stad vol haat en partijstrijd in die dagen: om politieke redenen stonden de menschen er als verscheurende dieren tegenover elkaar. Zooals altijd, geiden beide partijen ,,het goede" voor te staan, doch Maria leerde aan deze mannen wat werkelijk het eenig goede is: Zij spoorde hen aan, heilig té gaan leven. De zeven man nen zochten geen uitvlucht, doch onttrokken zich aan den wereldschen strijd, om den strijd voor het Rijk van Chris tus te gaan voeren. Zij wonnen vele medestrijders, mannen die getroffen waren door hun hei lig voorbeeld, en zoo ontstond een nieuwe orde. „Dienaren van Maria" heette deze orde, omdat haar leden zich, voort durend verdiepten in de over weging van Maria's Zeven Smarten en in den geest der boetvaardigheid aan deze smar ten deelnamen. Gisteren ver scheen ons de Onbevlekte Moe der in Haar heerlijkheid, van daag laat zij ons zien wat de prijs was voor Haar glorie: Zeven Smarten. Mogen wij, door de voorspraak der Hei lige Zeven Stichters", door vlekkeloos leven op de Onbe vlekte gaan gelijken! Maar, zonder zeven smarten zal dat niet gaanDe Heilige Vasten tijd is niet ver meer MARCUS De dijk Schipbeek bij Colm- schate in de buurt van De venter is over een lengte van twintig meter doorgebroken. Het water stroomt over de landerijen in de richting van den Ilssel. Vele boerderijen zijn geïsoleerd. Alles is in touw om menschen en vee te- redden. Oxe is evenals de ge meente Diepenveen over stroomd. Het gemeentebestuur van Dortherbeek en het wa terschap Salland zenden per soneel naar de bedreigde plaatsen. Tengevolge van dijkdoorbraak en overstrooming staan ver schillende boerderijen in de Overijselsche gemeente Harden- berg in jret water en kunnen slechts op bovenstaande wijze bereikt worden, Anefo/vaa Buiten Pt

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuw Noordhollandsch Dagblad, editie Schagen | 1946 | | pagina 1