Nieuw v EEN OF GEEN Voor Den HelderSchagen en omgeving Bureaux: Na zeven dagen resultaat: negatief!... Sociaal-democraat burgemeester van Amsterdam VIJF DOODVONNISSEN Ons vliegdekschip FUSIE tusschen N.V.V. EN E.V.C.? Op het doode punt Almelo voor driekwart onder water Vijftig jaar geleden werd de Katholieke Boerenbond gesticht Engelsch vliegtuig verongelukt Twee minuten stilte 'n Wereldyoedsel- conferentie Hoofdredacteur: H. N. Smits; rayon-redacteur p. Sigom Abonnementsprijs 1 3.40 per kwartaal; 1.20 per maand, inclusief incasso kosten. Prijs der advertenties: 11 ct. per m.m. regel, 40 m.m. breed; in tekst 22 ct. per m.m. regel, 50 m.m. breed. Contract op aanvraag. Noordhollandsch Dagblad Buiten God i* nergens veilig Vondel DONDERDAG 14 FEBRUARI 1946 41e JAARGANG - NUMMER 10856 ALKMAARLangestraat 42A, tel. 4330 (K 2200) HOORN: Draafsingel 59. tel. 4712 (K 2290) DEN HELDER: Loods, gracht 69. tel. 2383 K2230 SCHAGEN: Molenstraat 52. tel. 459 (K 2240). Bankrelatie: Noorderbank Aan een VERSLAG in de „Volkskrant" ontleenden wij gisteren de mededeeling, dat Dr. Poels in Limburg had gezegd, dat deze oud-Aalmoezenier van den Arbeid het socialisme van de Partij van den Arbeid voor christenen onaanvaardbaar vond. In het ver slag stond er nog iets bij, dat wij weglieten, omdat wij de juistheid van die uitdrukking betwijfelden. Mgr. Poels zou nl. gezegd hebben, dat de Partij' van den Arbeid steunt op „een Engelsch socialis me" dat voor christenen volko men onaanvaardbaar is. Dit leek ons onwaarschijnlijk, omdat Dr. Poels in de internationale verhou dingen te goed thuis is, om zooiets te beweren. Het Engelsche so cialisme is nl. voor christenen niet zoo onaanvaardbaar en heeft reeds lang in zijn wezen veel minder met „socialisme" te maken, dan het socialisme van het vasteland. De „Volkskrant" is dan ook reeds den volgenden dag met een rectificatie moeten komen: Mgr. Poels had gezegd, dat de P.v.d.A. steunt op géén Engelsch, maar op een voor christenen volkomen on aanvaardbaar socialisme. Zóó is het beter. Het beteekent dus, dat naar de meening van Dr. Poels de P.v.d.A. niet op de beginselen van een Engelsch socialisme steunt. Dan zou er nog over te praten zijn, al zijn Engelsche verhoudingen nog geen Nederlandsche. Maar èn vroeger wijlen Mac Donald èn thans Attlee laten in hun daden en redevoeringen positief christe lijke dingen zien en geluiden hoo- ren, die wij van Nederlandsche socialisten met voldoende gezag in de partij der socialisten, nog nooit hebben gehoord. In dit verband kan meteen her innerd worden aan een ar gure ent van Geert Ruygers, dig namens een katholieke groep deelnenv'ng aan de nieuwe partij toezegde en die daarbij herinnerde aan net feit, dat er 20 of was het 30?* belijdende katholieken bij de En gelsche Labourfractie zijn aange sloten Dit" zegt in algemeen ver band voor Nederland natuurlijk niets. Het is ook heelemaal geen nieuws; we wisten twintig jaar geleden al, dat er katholieken bij Labour waren aangesloten, neu zoo goed als we weten, dat dit in lan den als Fr^nkiijk en België in het algemeen, althans met belijdende katholieken niet het geval is. Buitenlandsche voorbeelden zijn altijd gevaarlijk. Daargelaten dan, dat Ruygers in de Vara-reportage van het congres misleidend aan gekondigd werd „als de vertegen woordiger van de Nederlandsche katholieken" Het Engelsche socialisme mag dan voor christenen aanvaardbaar zijn, het Nederlandsche is dat niet. Nog iets anders moet ons van het^hart. In het congres der z.g. politieke dakloozen heeft dr. Brongersma gezegd, dat in de Partij van den Arbeid de Pause lijke encyclieken misschien min der geciteerd zullen worden, maar dat er meer naar gehandeld zal worden. Vroeger noemde men zoo een uitlating hatelijk, tegenwoor dig vinden we het aardig, al we ten we, dat het een argument is, dat feitelijk niets zegt. Indien het meer wil beteekenen dan ver- kiezingslyriek", zou er nog wel een en ander over in het midden zijn te brengen. Wij volstaan voor vandaag met dit: misschien wil dr. Brongersma (die immers zoo gaarne volgens encyclieken handelen wil) in de - encycliek „Quadragesimo Anno" nog eens nalezen, wat daar over het socialisme wordt gezegd. Er staat o.a. dat, hoe men het ook keere of wende, het nog altijd zoo is, dat een goed katholiek geen QE VEILIGHEIDSRAAD is gisteren, Woensdagavond, voor de zevende maal bijeen geweest, om de kwestie Indonesië te behandelen. Het resultaat was volkomen negatief; er gebeurt niets, wat in de gegeven omstandigheden waarschijnlijk wel het beste is. Het Oekrainische voorstel is verworpen met 2 tegen 8 stemmen. Alleen Rusland en Polen stemden voor. (Oekraine zelf had geen stemrecht.) Het Egyptische voorstel (Britsche troepen niet gebruiken tegen Indonesische beweging, terugtrekken als ze hun taak van bescherming en ontwapening hebben volbracht en uitslag der onderhandelingen mededeelen en recht voorbe houden in de toekomst acties te ondernemen) is verworpen met 2 tegen 8 stemmen, nadat Van Kleffens dit voorstel had bestre den, maar toegezegd had, dat de resultaten van de besprekingen, die op het oogenblik aan den gang zijn, aan den Raad zouden worden medegedeeld. Wysjinsky had nog een poging gedaan, om toch een commissie te benoemen; hij diende ter zake een amendement in op het Egyptische voorstel, doch Bevin sprong direct naar voren met de verklaring, dat dit het Oekrainische voorstel was in een anderen vorm. Dit Russische amendement werd verworpen met 3 tegen 7 stemmen. Daarna is nog wat geredekaveld over een voorstel over de toelating van Albanië tot de U.N.O. Een voorstel van Stettinius, om deze zaak uit te stellen, is aangenomen. MU VASTSTAAT, dat bur gemeester de Boer van Amsterdam niet voor een definitieve benoeming in aanmerking wil komen, worden weer verschillende namen genoemd van can- didaten voor het burge meestersambt der hoofd stad. Het meest komt de reeds vroeger genoemde burgemeester van Zaan dam, mr. J. in 't Veld, die sociaal-democraat is, naar voren. De benoeming zou dezer dagen te wachten zijn. Het Bijzonder Gerechtshof te 's-Hertogenbosch heeft tegen de vijf beklaagden inzake den moord op de burgemeesters van Soeren en Asten de doodstraf uitgespro ken. WEER EEN SLACHTOFFER In Zandvoort is.gisteren een jongeman op slag gedood, die een mijn opraapte en deze wegwierp. Het is thans zeker, dat Neder, land een vliegdekschip in ge bruik zal krijgen, dat door Enge land beschikbaar wordt gesteld. De z.g. „fire-flys". die wij voor de Marine hebben aangekocht, zullen er op dienst doen. Zou het toch lukken, de fusie tusschen het socialistische N.V.V. en de communistische E.V.C.? Er is opnieuw overleg gepleegd en op bijna alle punten is over eenstemming bereikt. Aan de hand van een fusierapport zal men op korten termijn in de bei de bon,den nader beslissen. De onderhandelingen over het vredesverdrag met Italië zijn op het doode punt, heeft Byrnes gisteren verklaard. Men kan het niet eens worden over den eisch van Rusland, om de Italiaansche kolonie Tripolis onder beheer van de Sovjet te stellen DE STAD ALMELO in Twente staat voor driekwart onder water, zoo werd ons gisterenmiddag bericht. Er zijn zeker 30.000 men- schen in moeilijkheden en 20.000 zijn er geïsoleerd. Het water stroomde gisterenavond nog steeds de stad binnen, want in de buurt was een stuwdam doorgebroken en in Duitschland was een schutsluis geonendEenige ziekenhuizen moesten worden geëvacueerd, de voeding der bevolking geschiedt met behulp van centrale keukens. Van vele zijden, ook vanwege het hoofdbestuur van het Nederland sche Roode Kruis, wordt hulp verleend onder de persoonlijke leiding van den Commissaris van de Koningin. Dank zij de goede samenwer king van autoriteiten en bevol king is naar men ons nader meldt, de dreigende doorbraak van het Twente-Rijnkanaal voorkomen. Er wordt gezocht naar een mid del, om Almelo van -het water te ontlasten. Waarschijnlijk kan dit gevonden worden in een verbin ding van het waterschap de Reg- ge met het överijsselsche kanaSl. Veel veestallen moesten worden ontruimd. Het Amerikaansche Roode Kruis heeft reeds 2500 voedselpakketten beschikbaar ge steld. Van alle kanten komt hulp opdagen, ook het leger helpt met \IIJFTIG JAAR geleden was het 31 Januari dat de Katholieke Nederlandsche Boeren- en Tuindersbond kortweg ge noemd K.N.B.T.B. werd opgericht. Op 31 Januari 1896 zag deze bond het levenslicht en de katholieke boeren en tuinders zijn mede de eersten geweest, die zich hebben gericht naar de voorschriften en verlangens, welke de Pausen, vooral van Paus 'Leo XIII af, op sociaal terrein heb ben gegeven. De bond is thans uitgegroeid tot een standsorgani satie van ruim 80.000 leden, vereenigd in 775 plaatselijke af dee lingen in de vier diocesane organisaties. De pioniers, die aan de stichting en vorming in de eerste jaren van het bestaan van den bond in 1896 hebben meegewerkt, zijn L. Ridder de van der Schueren uit Zevenaar, de eerste voor zitter, J. L. Pauwen uit Pannerden, Jan Truyen uit Roermond, de Norbertijn Pater G. van den Eisen uit de Abdij van Berne te Heeswvk, N. Dekker uit Obdam en J. Th. Verheggen uit Buggenum, jarenlang voorzitter van den K.N.B.T.B. Van dezen is de heer Dekker te Obdam, bekend figuur in ons gewest, nog in leven. waar socialist kan zijn. Deze woorden zijn nog nooit veranderd noch teruggetrokken. Zij zouden, volgens de theorie van Brongers ma, in de notulen van het Stich tingscongres van- de Partij van den Arbeid kunnen worden opge nomen. Men ziet, waar één letter meer of minder al niet toe kan leiden' Want het ging er eigenlijk om, of dr. Poels nu gezegd heeft, één of géén socialisme. Maar dat ééne lettertje was nu juist in dit. ver band van zoo enorm belang.... Een Engelsch vliegtuig, op weg naar Gibraltar, is boven de Mid- dellandsche Zee neergestort. Tien leden van de bemanning kwamen óm het leven. ALGEMEENE STAKINGEN mogen.... in Engeland weer worden gehouden, aangezien de wet van 1927, die dit ver bood, door hét Lagerhuis is afgeschaft! booten, rubberbooten, pontons enz. 'De hulpmaatregelen gaan hoofdzakelijk om evacuatie en voedselvoorziening, die bijzonde re moeilijkheden oplevert, omdat tengevolge van het feit, dat ver schillende bakkerijen onder water staan, brood uitEnschede moet worden aangevoerd. De laatste berichten uit Duitschland over den waterstand zijn gunsti ger. Minister dr. Ringers heeft een bezoek aan de geteisterde streek gebracht. De toestand iets verbeterd Volgens de laatste berichten is de toestand in Almelo op het oogenblik verbeterd. In het alge meen trad een verbetering van den toestand der door het water geteisterde gebieden in den Ach. terhoek sinds Woensdagnacht 12 uur in. Het water in de straten van Almelo is 15 c.m gezakt, eenige straten zijn al droog. Ook op de Waal zakt het water. In dien de dreigende vorst door gang zou vinden, moet echter nieuw gevaar van ijsgang wor den gevreesd. TE GRONINGEN heeft het Bij zondere Gerechtshof weer tegen twee verraders de doodstraf ge- eischt. SCHULDBESEF Qrcze dagelijksche gebeden vzijn vol van het besef, dat het met onze eigen gerechtig heid niet veel zaaks is. „Ver geef ons onze schuld", „Bid voor ons, zondaars" en morgen vragen wij, in het Stille Gebed (Secreta) van de H. Mis. dat wij door de verdiensten van de Heilige Martelaren Faustinus en Jovita mogen geholpen wor den, „wij die in onze eigen ge rechtigheid geen vertréiiwen hebben." Hec is goed, dat onze lippen deze woorden zeggen, maar beter is, dat zij niet slechts uit onzen mond, doch uit ons hart komen! Steeds die per moeten wij ervan door drongen zijn, dat wij zondaars zijn, dat wij schuldig zijn. dat onze eigen gerechtigheid hoogst onbeti ouwbaar is. Alleen op die manier zullen wij ons de qepaste geestelijke bid-houding eigen maken, schuldbewust en nederig, en alleen zon zullen wij de juiste houdinq tegenover onze naasten, met name tegen over zondaren en hen die schuldig zijn en onrecht doen, verkrijgen: een nederige hou ding van eigen schuldbesef. Ik ben zelf niet beter, geen mensch kan mij zoo diep kren ken als ik, ellendig schepsel, het dagelijks God doe MARCUS. MADAT vertegenwoordi gers van Engeland, Ame rika, Frankrijk en China gisteren in de algemeene vergadering van de U.N.O. een beroep hadden gedaan op alle landen, om gemeen schappelijk de krachten in te spannen ten einde het dreigende voedselgebrek 't hoofd te bieden, is beslo ten, in de volgende maand te Londen een conferentie te houden over de voedsel voorziening van de wereld. Alle landen van de U.N.O. en Turkije zijn tot die nieu we wereldconferentie uitge- noodigd. Millioenen dakpannen liggen in de haven van Medemblik opgeslagen. Zij zullen gebruikt worden bij den opbouw van de Wieringermeer. Bedijs P.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuw Noordhollandsch Dagblad, editie Schagen | 1946 | | pagina 1