Nieuw Voorwaardelijke straffen voor collaborateurs LIBANON EN SYRIË Opwindende C.C.D.-avonturen in den nacht Voor Den Helder, Schagen en omgeving nerge7ls Bureaux met origineele voorwaarden!... Grondwets herziening Belangrijkste kwestie in den Veiligheidsraad Twee minuten stilte Hoofdredacteur: H. N. Smits; rayon-redacteur P Sigon. Abonnementsprijs 3.40 per kwartaal; t 1-20 per maand, inclusief incasso kosten. Prijs der advertenties: 11 ct. per m.m. regel. 40 m.m. breed; in tekst 22 ct. per m.m. regel, 50 m.m. breed. Contract op aanvraag. Buiten God u 't ZATERDAG 16 FEBRUARI 1946 41e JAARGANG - NUMMER 10858 ALKMAARLangstraat 42Al tel. 4330 (K 2200) TIOÓRN: Draafsingel 59, tel. 4712 (K 2290) DEN HELDER: Loods, gracht 69. tel. 2383 K2230 SCHAGEN:, Molenstraat 52. tel. 459 (K 2240). Bankrelatie: Noorderbank Aan boord van den in de Amsterdamsche haven liggenden torpedobootjager Evertsenheeft de beëediging plaats gehad van vier marine-officieren door den commandant, Lt. ter Zee lste klasse G. P. Kuiler. - AnefolSagers HET BIJZONDER GERECHTSHOF te Amsterdam heeft merk waardige straffen uitgesproken tegen een aantal collaborateurs, die weliswaar voor de weermacht haddeh gewerkt, maar zich ook verdienstelijk hadden gemaakt voor de illegaliteit en veel persoon lijke risico hadden geloopen. Zij zitten al acht maanden in voorarrest. Het vonnis luidde voorwaardelijke gevangenisstraf, met zeer bijzon dere voorwaarden van constructieven aard. Zoo werd C. Gort te Nieuw Vennep veroordeeld tot een iaar voorwaardelijk, met drie iaar proeftijd en 4000 gulden boete, met de bijzondere voorwaarde, dat hij zich in die drie iaar elke, drie maanden moet meiden aan het kantoor van de Nederland- sche Vereeniging voor Luchtvaart en daar 3000 gulden moet storten. R. Gort. die minder aan de Weer macht geleverd had, kreeg zes l"\E REGEERING wil toch de Grondwet op korten termijn herzien. Zij zal een Staatscommissie instellen, on der voorzitterschap van den Minister van Binnenlandsche Zaken, dr. Beel, terwijl de minister van Justitie, mr. Kolfschoten en de Minister van Overzeesche Gebiedsdee- len, prof. Logemann, er on dervoorzitters van zullen zijn. Vooraanstaande leden van de beide Kamers der Staten-Ge- neraal zullen er deel van uit maken. De Staatscommissie zal tot taak krijgen, in zoo kort mogelijken tijd te onderzoeken, in hoeverre het wenschelijk is, wijziging te brengen in de bepalingen van het dertiende hoofdstuk v. d. .Grond wet en aan de Kroon de noodige voorstellen terzake te doen. Het betreft hier een incidenteele herziening van zeer urgenten aard, die de Regeering nog gaarne in eerste instantie behandeld zag door de thans fungeerende Staten-Ge- neraal, vooral met het oog op de mogelijkheid, dat de ontwikkeling in Nederlandsch Indië op korten termijn tot een Grondswetherzie- ning leidt. Het dertiende hoofdstuk van de Grondwet bevat bepalingen over de bevoegdheid van de Volksver tegenwoordiging inzake Grond wetsherziening. Indien de Kamers een dergelijke herziening in eer ste instantie hebben aangenomen, moet het parlement ontbonden worden en moeten de nieuw-ge kozen Kamers in tweede lezing de herziening met twee-derde meer derheid aannemen. Dit zou mee brengen, dat wellicht kort na de a.s. algemeene verkiezingen op nieuw verkiezingen zouden moe ten worden gehouden. O.a. omdat de Regeering dit niet wenschelijk acht, wil zij herziening van de desbetreffende Grondwetsbepalin gen aanhaneie maken. Wij zullen natuurlijk moeten afwachten, wel ke strekking eventueele voorstel len van de Staatscommissie ove rigens zullen hebben. Militaire belangen gaan voor! In antwoord op vragen van den heer Bierema betreffende het in werkelijken dienst op roepen van reserve-officieren en onderofficieren, heeft de minister van Oorlog o.a. ge antwoord, dat het nog niet in voldoende mate tot het Neder- landsche volk schijnt doorge drongen te zijn, dat Nederland zich in omstandigheden be vindt, waarbij vooralsnog de militaire belangen in vele ge vallen den voorrang dienen te hebben boven maatschap pelijke en persoonlijke belan gen. DE BELANGRIJKSTE kwestie, welke de Veilig heidsraad te behandelen kreeg noemde de Libaneesche af gevaardigde Vrijdagmiddag in de bijeenkomst van dien Raad de kwestie van de aan wezigheid der Britsche en Fransche troepen in Syrië en den Libanon, „twee volko men souvereine staten, slechts omgeven door leden van de organisatie der Vereenig- de Volkeren". De aanwezig heid van dé Britten en Fran- schen werd een gevaar voor den wereldvrede en voor de binnenlandsche veiligheid ge acht. Dit vond de afgevaardigde van Syrië ook. maar Bidault. die voor Frankrijk sprak, kon dit niet be amen. Hij verklaarde, dat Frank rijk bereid was, de onafhanke lijkheid van beide staten të eer biedigen en wilde de verantwoor delijkheid. die Frankrijk op zich had genomen, overdragen aan de Vereenigde Volkeren. Ook de En gelsche vertegenwoordiger ver klaarde zich in dien zin bereid. Wisjinsky noemde het optreden van Frankrijk en Engeland een schending van de Syrische en Li baneesche onafhankelijkheid en constateerde, -dat het optreden- van Frankrijk sinds het heengaan van generaal de Gaulle als staats hoofd minder vertrouwen inboe zemde! Wisjinsky stelde den eisch, dat de Veiligheidsraad zou bepalen, bmnen welken termijn de troe pen moesten worden terugge trokken. Bidault vroeg vertrou wen in de houding van Frank rijk. Minister van Kleffens vond, dat er voor dat vertrouwen wel reden was en meende, dat ge- MASSAMOORDENAAR Kreeg Duitsche onder, scheiding In Neurenberg is het bloedbad van Smolensk door den Russi- schen aanklager Smirnoff ter sprake gebracht. Meer dan 135000 lijken van burgers uit deze stad zijn gevonden. Zij waren op beestachtige wijze omgebracht. Een Duitsche parachutist* had per soonlijk 1200 menschen gedood en werd daarvoor door den Fuhrer onderscheiden! ALARMEEREND BERICHT Gisterenavond kwam het be richt, dat uit een internee- ringskamp te Neurenberg 200 SS-Iieden zouden zijn ont snapt. Drie uur later meldde hetzelfde agentschap, dat deze alarmeerende tijding officieel was tegengesproken. Overi gens was de telefoonverbin ding met Duitschlanl giste ren gestoord. We zullen er een nachtje over slapen SyrischLibaneesche kwestie dreigde 'n beetje „aan te loopen" in den Veiligheidsraad gisteren avond. Toen een late nacht zitting in het verschiet lag, met alle prikkelbaarheid daaraan verbonden, bracht minister van Kleffens uit komst met een Fransch spreekwoord: La nuit porte conseil, d.i. de nacht brengt raad. De gedelegeerden lachten en besloten er eens een nachtje over te slapen! zamenlijke besprekingen tus. schen de betrokken partijen aanbeveling verdienden. Ten slotte is de Raadszitting tot na der order verdaagd maanddh voorwaardelijk en 1000 guldeni boete, hij moet drie jaar lang elke drie maanden 1000 gul den storten bij de Ned. Vereen, voor Luchtvaart! Twee scheepsbouwers uit Zaan dam, Baerveldt en Stapel, die voor de Duitschers kotters hadden ge bouwd. maar ook menschen uit Duitschland hadden gehouden, kregen resp. een jaar voorw. en 1000 gulden boete en tien maan den voorw. met 500 gulden boete. Bovendien is hier de bijzondere voorwaarde opgelegd, dat zij een reddingsvlet moeten bouwen voor de N. en Z.Hollandsche Red ding Mij., welke vlet de plaats zal innemen van die van deze maatschappii, die door Duitsche oorlogshandelingen verloren is gegaan. Van belang is het zeker op te merken, dat het Hof in het alge meen niet beaamde, dat mede werking met illegaal werk e.d. reden tot vermindering van straf voor collaboratie zou opleveren, daar die medewerking als regel uit eigen nelane geschiedde. Lips gaat vrij uit! Er is indertiid nogal wat te doen geweest over een mededee- ling van Radio Oranje, nog op 13 Maart 1945. dat de bekende fa briek van Lips' sloten en brand kasten zich aan collaboratie zou 'hebben schuldig gemaakt, door 60.000 handboeien te maken voor de Duitsche Weermacht. Een of_ ficieel onderzoek heeft thans uit gewezen, dat deze beschuldiging totaal ongegrond was. De regee ring heeft via de radio haar leed wezen betuigd over het grievend onrecht. Lips aangedaan, die in tegendeel een zeer vaderlands lievende houding had aangeno men. ZWARTE CROENTEVRACHTEN AANGEHOUDEN C.C.D. TE ALKMAAR heeft wel reden tot tevredenheid over.de operaties van gisternacht. Door het onverschrok ken optreden van een achttal controleurs gelukte het de hand te leggen op twee ladingen clandestiene groenten, die vanuit Noord-Hollandsch tuinbouwgebied op weg waren naar Zuide lijker streken. Het heeft echter eenige opwindende avonturen gekost voor men aan de arrestatie toe was. Zwarte coureur in topvorm! Nog even avontuurlijker was de jacht, die de CCD te onder nemen had om een auto, even eens geladen met clandestiene groenten, te pakken te krijgen. Bij een in den Heerhugo. waard gehouden controle werd met een roode lamp bevel tot stoppen gegeven aan den bestuurder van een zwaar beladen vrachtauto. In plaats van aan het bevel te voldoen gaf de chauffeur vol gas, en slechts door snel opzij te springen kon de controleur zijn leven red den. Honderd meter verder herhaalde zich dit tooneel, en \yederom scheelde het een haar, of de vrachtwagen had den CCD.man omver gere den. Onmiddellijk werd een toe vallig passeerende auto aange houden, en een wilde jacht be gon Te Alkmaar raakte men echter het spoor van den vracht, wagen bijster, zoodat men de In de wateren van Noord.Scharwoude I werd een schuit met roode koolj gesiganleerd.'De controleurs ver moedden een zwart tintje aan dit transport en verzochten den schipper een oogenblik te stop-! pen. De man voelde, er blijkbaar niet voor zijn lading te laten controleeren en maakte dat hij weg kwam, waarschijnlijk in de verwachting, dat de CCD.man. I nen hem toch niet zouden kun- j nen volgen. Hierin vergistte hij zich; vier controleurs charterden1 een praam en zetten een span. nende achtervolging in. Na ge- ruimen tijd slaagden zij er in den „vijand" te ente yn, welke bij het verhoor spoedig door de mand viel De roode kool een hoeveelheid van 2 ton was opgekocht door een handelaar te Leiden, die waarschijnlijk had fehoopt een zoet winstje met de egeerde producten te behalen. In stede daarvan zal het handel tje thans wel op de Rijkswerk- j inrichting uitdraaien. 1 ONZE ROEPING Uet Alleluia zwijgt. De tijd der juichende introïtus- en gradueel-gezangen is voorbij. „Mij omgeven stervensweeën, hellesmarten hebben mij om ringd" heft de Introïtus van morgen donker aan, en de Tractus: „Uit de diepte van mijn ellenden roep ik tot U, Heer!" Dit is geen stemming makerij", doch inkeer tot de werkelijkheid van ons hart: ellende, trouweloosheid en zonden.... Zeker, wij vertrou wen, door de genade van onzen Heer, in Paaschglorie te zullen verrijzen. Doch niet zonder slag of stoot zal dat gaan.' Eerst zullen ook wij de bittere kelk moeten drinken, en morqen, Septuagesima, beginnen wij aan een drieweeksche voorbe reiding daarop. Door Sint Pau- lus worden wij in het Epistel van morgen tot een feilen strijd opgeroepen, te vergelijken met een inspannende wedrenen de athleten die om een verganke lijken kampioenstitel ioopen, worden ons, strijders voor een eeuwigen prijs, als voorbeeld voorgehouden: zij onthouden zich van alles! Tot ernstige da den worden wij op Septuage sima geroepen: tot voorberei ding op den boetetijd en tot strijd en zelfverzaking. Doch bovenal klinkt vandaag de roepstem van Jezus in het Evangelie: „Gaat ook gij naar Mijn wijngaard!" Hij roept ieder van ons, om te gaan wer ken aan de uitbreiding van Zijn Rijk. Dat is onze leeken- priesterroeping! Werkt gij al in Zijn Wijn gaard, door deelneming aan de Katholieke Actie? Zoo ja, ver nieuw in de Septuagesima- week uw ijver; zoo neen, meldt u dan nu aan! Houdt u voor Christus' roepstem niet Oost- indisch-doof. MARCUS. Weer wat anders! 'vyANNEER een atoom bom op New York neerkwam, zou hij niet meer schade aanbrengen dan 'n gewone bom van 10 ton" heeft de luchtvaartspeciali teit mr. de Seversky voor de atoomonderzoekcommïs- sie verklaard. Hij is in Hi- rosjima en Nagasaki ge weest en weet de groote verwoestingen daar aan het feit, dat de gebouwen daar van licht materiaal waren samengesteld. Een beetje geruststelling kan geen kwaad! hulp van een uit Haarlem ko. menden tegenligger moest in roepen om bij de achtervolging mede te werken. Even buiten de stad kwam hei „wild" weer in zicht; met een snelheid van 100 kilometer raasden de drie wa gens over het asphalt van den Kennemerstraatweg, terwijl de controleurs verbeten de snelheid steeds hooger op trahitten te voeren. Eerst in Heiloo gelukte het een der auto's den groenten, wagen voorbij te schieten, en den weg te blokkeeren, zoodat de zwarthandelaar vaart moest minderen. Toen de tweede CCD. wagen langszij kwam, en de manschappen hun revolvers uit het portier staken, was het met de branie van de heeren gauw gedaan. Zij werden gearresteerd en in het bureau van politie t« Alkmaar ingesloten.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuw Noordhollandsch Dagblad, editie Schagen | 1946 | | pagina 1