Nieuw GROOTSTE WINST IN BELGIE VOOR DE KATHOLIEKEN Rusland gebruikt z'n veto-recht Sovjet-spionnage in Canada Rumor" in Mandsjoerije g UIS IS Voor Den HelderSchagen en omgeving Bureaux: Christelijke Volkspartij wint 19 zetels Communisten springen van 9 op 23 zetels MAGER RESULTAAT VOOR SOCIALISTEN Liberalen verliezen 16 zetels PRIMAAT VAN HONGARIJE Mochf niet naar Rome In den Veiligheidsraad Prinselijk Paar half April naar Scandinavië Wild West in de Residentie Een nieuwe kwestie Het voorontwerp op de Bedrijfschappen Nederlander adjunct secretaris van de U.N.O. Twee minuten stilte Engeland en Egypte RONDOM FRANCO IRI 1946 uur, £ER- van w.o. rste- et 10 eelen st. z. tuin- -wiel. tank, ■uur- met looze stel enz. Jun- •den. rec, ïvee, tens dam. café den Don 1946, aan- taan troot ra aar- trale erse iden Lim- dor- -t 3 lan na huis der den land noet nto- aris. 9 te 517 a :t: i- m iri *6 n. Hoofdredacteur: H. N. Smits; rayon-redacteur P. Sigon. Abonnementsprijs 3.40 per kwartaal: 1.20 per maand, inclusief incasso kosten. Prijs der advertenties: 11 ct. per m.m. regel, 40 m.m. breed; In tekst 22 ct. per m.m. regel, 50 m.m. breed. Contract op aanvraag. Noordhollandsch Dagblad Buiten God i* nergens veilig Vondel MAANDAG 18 FEBRUARI 1946 41e JAARGANG - NUMMER 10859 ALKMAARLang"estraat 42A, tel. 4330 (K 2200) TIOÖRN: Draafsingel 59. tel. 4712 (K 2290) DEN HELDER: LoodS- gracht 69. tel. 2383 K2230 SCHAGEN: Molenstraat 52. tel. 459 (K 2240). Bankrelatie: Noorderbank IJ ET RESULTAAT van de Belgische Kamerverkiezingen was hedenmorgen tien uur nog niet definitief bekend. Officieel ontbrak nog de uitslag van de provincie Luik. Daar is echter een vermoedelijke uitslag van bekend. Op grond van deze en de andere wel-officieele cijfers kan de uitslag van de Bel gische verkiezingen als volgt worden berekend: Christelijke (Katholieke) Volkspartij 92, voorheen 73 zetels, socialisten 68, voorheen 64 zetels, communisten 23, voorheen 9, liberalen 17, voorheen 33, Democratische Unie 2, voorheen geen. Hieruit vólgt, dat de Katholieken een winst boeken van 19 zetels, terwijl de communisten met 14 mandaten vooruit gaan, de socialisten hadden tenslotte maar een mager resul taat in een winst van 4 zetels. De liberalen komen gedeci meerd uit den strijd. Zij verliezen 16 zetels. Opmerking ver dient, dat het Vlaamsch Nationaal Verbond en de Rex-bewe- ging van de Grelle, die samen 21 zetels hadden, verdwenen zijn, tegelijk met enkele andere kleine partijen. Hier volgen eenige gedetailleer de uitslagen van de negen provin- cies: Luxemburg: Katholieken 4 (4); socialisten 2 (2). Oostvlaanderen: Katholieken 17 (13); socialisten 8 (8); liberalen 2 (4); communisten 2 (0). Limburg: Katholieken 7 (6); Cartel (d.i. soc„ comm. en lib.) AU) Westvlaanderen: Katholieken 14 (11); socialisten 6 (5); liberalen 2 (2). Brabant: Katholieken 16 (12); socialisten 14 (11); communisten 6 (3); liberalen 5 (11); Democrati sche Unie 1 (0). Henegouwen: Socialisten 14 (16) communisten 8 (3); Katholieken 7 (7); Liberalen 3 (6). Antwerpen: Katholieken 16 (11) socialisten 10 (10); liberalen 2 (3); communisten 1 (0). Namen: Socialisten 4 (3); katho. lieken 4 (4); communisten 1 (0). Luik (vermoedelijke uitslag): Socialisten 9 (9); katholieken 7 (5); communisten 5 (3); Democratische Unie 1 (0). De Democratische Unie is een partij van linksche Waalsche katholieken. Er waren 2.500.000 kiezers. Ongeveer 300.000 kiezers mochten wegens hun houding in den bezettingstijd niet meestem men, hoewel er voor vrouwenkies recht een meerderheid in de Ka mer was. Het aantal nieuwe jonge kiezers bedroeg 400.000. De zetel aantallen voor de verschillende partijen zijn anders uitgevallen, dan de verwachting was. Het aan tal mandaten der katholieken en communisten is overtroffen, dat der liberalen en socialisten bleef beneden de verwachting. De verkiezingen voor den Senaat gaven ongeveer hetzelfde beeld. Terwijl voor den Senaat 101 mandaten gestemd moesten worden, bedraagt dat voor de Belgische Kamer 202. Spaak sprak gisteravond nog de hoop uit, dat de uitslag een absolute meerderheid voor Socialisten en Communisten te zien zou geven, deze hoop is niet in vervulling gegaan. Terwijl in de Oude Ka mer de verhouding Katholieken contra Socialisten en Communis ten 73 om 73 was, is deze nu 92 om 91. In elk geval is de fractie van de Christelijke Volkspartij, dat is de Partij der Katholieken, die door den kardinaal is ge steund, thans de grootste in net Belgische parlement. De Katho lieken zouden met de Liberalen een meerderheid kunnen vor men, wat zij wel niet zullen doen. Hun programma was ver nieuwend en vooruitstrevend en de Katholieken waren eigenlijk de eenige partij, die een uitge werkt programma hadden opge steld. Op den achtergrond van deze stembus stond vanzelfspre kend de figuur van Koning Leopold. Aan de vooravond van de verkiezingen waren nog eenige documenten gepubliceerd, die niet aangenaam waren voor de zittende regeering, hetgeen de oud-premier Pierlot, die mi nister-president was in den oor log, noodzaakte, nog Zaterdag avond voor de radio een verkla ring af te leggen, waarin hij be weerde, dat de indrukken uit deze «publicatie valsch waren. De gebruikelijke vraag: Wat nu? kan gesteld worden ten aanzien van de komende regeeringscombi- natie. Volgens Reuter acht men het te Brussel op grond van de ver kiezingsuitslagen het waarschijn (Vervolg pag. 3. 5e kolom) De Hongaarsche Primaat, Kardinaal Mindszenty, zou per Amerikaansch vliegtuig naar Rome vertrekken voor het Consistorie. De Russische bezettingstroepen hebben de reis belet. Toen hij Donder dag den tocht naar Rome per auto zou maken, is deze auto aangehouden en moest de Kardinaal naar zijn residentie terugkeeren. Bevestigt dit bericht eenerziids de tegenspraak van een Ameri kaansch persbericht, dat de Kar dinaal door de Volksrechtbank er dood veroordeeld zou zijn. wegens collaboratie met den vu- and, anderzijds wijst het op de vreemde toestanden, waaraan Hongarije onder de Sovjetbezet ting ten prooi is. De Kardinaal liet zich nu en dan onvriendelijk uit over het communisme en dit is' blijkbaar reden genoeg, om hem zijn vrijheid t^ ontnemen. De beschuldiging van collaboratie mist eiken grond. Kardinaal Mindszenty is integendeel een krachtige steun voor het verzet tegen de Duitsche overheersching geweest. Een bericht uit Amerikaan- sche bron meldde hedennacht, dat het verbod van de Russi sche autoriteiten aan Kardi naal Mindszenty, om naar Rome te reizen, is opgehe ven. Zijne Eminentie kon zich thans ongehinderd naar de Eeuwige Stad begeven. De VEILIGHEIDSRAAD is Zaterdag nog langdurig bezig geweest met de Syrisch- Libaneesche kwestie, dLw.z. de eisch van de beide iie- vantstaten, om de Fransche en Engelsche troepen onver wijld uit het land te verwij deren. Er was ter zake reeds vroeger een soort overeen komst tot stand gekomen, maar in de wiize en het tem po der uitvoering van die overeenkomst met de beide Westelijke mogendheden sche nen Syrië en de Libanon niet voldoende vertrouwen te hebben en men herinnert zich wellicht, dat Rusland al eer der te kennen had gegeven, dat het wel zou helpen, als de Levantstaten in moeilijk heden kwamen. DIE waren er nu. En het resul taat van veel gepraat is ten slotte, dat ook hlbr niets gebeurt. Er is veel gestemd, en het ging tenslotte om een voorstel van Stettinius (Amerika), dat de Raad zou verklaren te verwachten, dat de vreemde troepen zoo spoedig mogelijk zouden worden terug getrokken, terwijl de Raad op de hoogte gehouden moest worden van de onderhandelingen, welke Engeland en Frankrijk onmiddel lijk met Syrië en de Libanon zou den moeten beginnen. Rusland had eenige amendementen op dit voorstel en toen die verworpen waren, stemde Wisiinsky tegen. Dit beteekent een veto, want het Handvest eischt voor dit soort zaken eenstemmigheid van alle permanente leden De moeilijkheid bleef dus onop Naar „Trouw" uit Kopenha gen verneemt, zal het bezoek van het Prinselijk Paar aan Ko penhagen thans half April plaats hebben. gelost en de vergadering werd verdaagd! Syrië en de Libanon spraken niettemin in een persge sprek over een moreele over winning, omdat Engeland en Frankrijk in het Amerikaansche voorstel hadden toegestemd, waarvan spoedig concrete resul taten verwacht werden. De vol gende bijeenkomst van den Vei ligheidsraad zal te New York plaats hebben. Een bende van vijf mannen, twee militairen en drie burgers die zich in militair costuum sta ken, maakten er in 's-Graven- hage gewoonte van, auto's te ste len en deze aan den buitenkant van de stad van de wielen te ontdoen.! Dezer dagen zijn zii bij zulk een akkevietje onder Loos duinen betrapt. Zij gingen er met een andere (gestolen) auto van door. de politie schoot, de ban dieten schoten terug! Na een uit gebreid onderzoek kon de politie er in slagen, de heeren te grijpen. De banden van zes gestolen auto's zijn achterhaald. De Russische delegatie-leider Wisjinski heeft bij de Uno schrif telijk een nieuwe kwestie aanhan gig gemaakt. Het gaat over de aanwezigheid van het ruim 100.000 man sterke Poolsche le gioen, dat door Engeland onder, houden wordt, in Italië, aan de grens van Joego Slavië, dat zich bedreigd gevoelt. Een en ander is in een memorandum van Joego slavië uitvoerig uiteengezet. Wis jinsky heeft dit memorandum overgelegd. Op Dinsdag 26 Februari a.s. houden de groote sociale organi. saties van werkgevers, arbeiders middenstanders en boeren een gezamenlijk congres in het Jaar beursrestaurant te Utrecht, ter bespreking van hét voorontwerp van wet op de bedrijfschappen. Er zijn eenige adjunct-secreta rissen benoemd bij de Organisatie der Vereenigde Volkeren. Een de zer is een Nederlander, de heer A. Pelt, vroeger journalist, later werkzaam bij den Volkenbond en gedurende den oorlóg hoofd van den Nederlandschen Regeerings- voorlichtingsdienst te Londen. Hij was lid van de Nederlandsche delegatie ter Conferentie van San Francisco en thans van onze de legatie bij de U.N.O. Hij is spe ciaal belast met de conferentie en algemeene diensten. De Rus Sobolev is adjunct-se cretaris voor den Veiligheidsraad, de Engelschman Owen is uitvoe rend adjudant en directeur bij het bureau van den secretaris generaal, de Amerikaan Feller is algemeen raadsman en directeur bii den S O. WIJ ZIJN ANDERS menschen van de wereld zijn hard voor den zondaar tegen hun wetten: wie éénmaal gestolen heeft, dien wijzen zij levenslang met den vinger na; wie eens op een leugen werd betrapt, drukken zij het blij vend stempel van leugenaar op; één misstap maakt den arme tot een geteekende. De oprecht heid van zijn bekeering wordt in twijfel getrokken en van zijn berouw wordt gezegd, dat het „te laat" komt en dat men zich niet door „mooie praatjes" laat misleiden. Zoo zijn de men schen van de wereld. Wij ech ter, volgelingen van Christus, deelen in de vreugde der Enge len over het teruggevonden schaap en in de vreugde van den huisvader over den terug gekeerden zoon. Wij weten dat eenige arbeiders 's morgens vroeg door de Genade worden geroepen, anderen in het mid daguur en sommigen kort vóór de avond valt. Het Evangelie van Zondag Septuagesima heeft het ons weer ingescherpt. Wij maken de laatgekomenen niet verdacht wegens hun verleden, eischen geen streepje voor op hen (zooals die mopperaars in het Evangelie van gisteren, met hun wereldsche opvatting van „recht en billijkheid doch wij verwelkomen hen als volwaardige mede-arbeiders in den Wijngaard des Heexen, vol vreugde, omdat de Heer zoo goed is. De menschen van de wereld noemen dat „al te goed" en „buurmans gek". Maar wij, volgelingen van Christus, zijn nu eenmaal an ders dan zij' Tenminste Dat behooren wij te zijn MARCUS CR ZIJN NOG verschillende berichten gepubliceerd over het schandaal in Canada, waar geheimen van het gebruik van atoom-energie aan onbevoegden zijn bekend gemaakt. Het zou hier een geval van Russische spionnage betreffen. De Sovjet gezant uit Canada is dezer dagen \oevallig in het geheim naar Moskou vertrokken Er gaan verschillende geruchten over deze onverkwikkelijke zaak, maar Amerika zwijgt tot nog toe, tenminste officieel. Sovjet-Rusland, zoo melden berichten uit Canada, zou stelselmatig een uitgebreide dienst in Canada heb ben opgebouwd. Daarover was, zoo meldt Associated Press later uit Ottawa, de Canadeesche minister-president Mackenzie King zeer bezorgd, maar zijn bezorgdheid betrof vooral het feit, dat Rusland aanstuurt op een breuk tusschen de Ver- eeninde Staten en het Britsche Gemeenebest. Ook wordt ge- melddat president Tvuman de Canadeesche regeering reeds geruimen tijd geleden op de activiteit der spionnage, welke op het atoom-geheim gericht was, opmerkzaam had' gemaakt. Een nieuwe Regeering is ge vormd in Egypte, die een nog hechtere vriendschap met Enge land nastreeft. n kJANDSJOERIJE is, na de aanvankelijke overeenstemming tus- schen de verschillende partijen in China, een nieuw obstakel, niet alleen in de binnenlandsche rust, maar ook tegen de vreedzame ontwikkeling van de betrekkigen tusschen de Vereenigde Staten en de Sovjet-Unie. Amerika vraagt inlichtingen aan China over het feit, dat Rusland Mandsjoerije economisch „leeghaalt", terwijl nog altijd Russische troepen in Mandsjoerije verblijven, hoewel ze per 1 Februari zouden vertrekken Rusland gaat in dit Chineesche gebied zijn gang, zonder zich van de andere mogendheden iets aan te trekken. Er zijn „onderhandelingen van economischen aard" gaande tusschen de Sovjets en China. Thans wordt uit Tsjoengking gemeld, dat geoefende Amerikaansche troepen naar Mandsjoerije zullen worden overgebracht. De tui- neesche Regeering zou om deze versterkingen hebben verzocht! Ook de Communisten hebben aan de Centrale Chineesche regeering ver zocht, mee te mogen trekken naar Mandsjoerije, waar de lucht nog niet zuiver schijnt te zijn. In Madrid zijn Zaterdag de monstraties pro en contra Franco gehouden. De Spaansche leider heeft een rede gehouden, waaruit kan worden afgeleid, dat hii niet aan aftreden denkt. Spanje pro testeert tegen de anti-Spaansche tendenz in het Amerikaansche blauwboek, dat over de nazi gezindheid van Argentinië han delt. Alle Spaansch-Argentijnsche transacties werden door de geal lieerden streng gecontroleerd. Ook Argentinië protesteert tegen het Amerikaansche memorandum en constateert, dat Amerika zich hier bemoeit met de binnenlandsche aangelegenheden van een souve- rein land. Inderdaad is dit in het Handvest van de U.N.O. verbo den, dat kwam pas nog in den Veiligheidsraad bij een andere aangelegenheid ter sprakeIn tusschen wordt van andere zijde tegen Argentinië weer aange voerd, dat het nog in den laat- sten oorlog wapens uit Duitsch- land kocht I

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuw Noordhollandsch Dagblad, editie Schagen | 1946 | | pagina 1