9 e e Nleuuu el Belangrijke dagen in Rome Toespraak van Z. H. den Paus w NIEUWE BELGISCHE KAMER Het aanzien der (51 Voor Den HelderSchagen en omgeving Bureaux: Het Consistorie in vollen gang Nog geen definitieve onderhandelingen in Indië Het schandaal bij de Unilever Verkoop centrale Het consistorie om drie redenen bijeengeroepen Overleg Syrië en Libanon Twee minuten stilte Engelsche onderschei ding voor Prins Bernhard Geen partij de volstrekte meerderheid RI 1946 Itika anaf lken tsen de- iot- de nen ikel een ijke nde inde iliet im; den ail- t/m ïten :os- de een de sten ant en- aas ren ijn. de en tri- we zen de ten iter Hoofdredacteur: H. N. Smits: rayon-redacteur P. Sigon. Abonnementsprijs 3.40 per kwartaal; I 1.20 per maand, inclusief mcasso. kosten. Prijs der advertenties: 11 ct. per m.m. regel, 40 m.m. breed; in tekst 22 ct. per m.m. regel, 50 m.m. breed. Contract op aanvraag. Noordhollandsch Dagblad m. JI Buiten God i* nergens veilig Vondel DINSDAG 19 FEBRUARI 1946 41e JAARGANG - NUMMER 10860 ALKMAARLang'estraat 42A tel. 4330 (K 2200) HOORN: Draafsingel 59. tel. 4712 (K 2290) DEN HELDER: Loods, gracht 69. tei. 2383 K2230 SCHAGEN: Molenstraat 52, tel. 459 (K 2240). Bankrelatie: Noorderbank IN ROME is gisteren het Geheim Consistorie begonnen, waarin Z.H. de Paus officieel de namen bekend maakt van de nieuwe kardinalen, wier aantal, zooals men weet, 32 be draagt, waarvan slechts vier Italianen zijn. De eeuwige stad, meer in het bijzonder Vaticaan-stad, vertoont in deze dagen, door de aankomst van de verschillende prelaten wel een bij zonder levendig beeld. Tegen het uur, dat het Consistorie begint, rijden de auto's af en aan, het is een geschitter van gala-uniformen der leden van de Zwitsersche wacht, die met de Palatijnsche garden druk in de weer zijn. Enkele dagen te voren zijn reeds eenige nieuwe Kerkprinsen door den H. Vader in audiëntie ontvangen. Op hettfaatste oogenblik is ook de Hongaarsche Kardinaal Mind- zenty in een Amerikaansch vlieg tuig te Rome gearriveerd, aan wien de Sowjet-autoriteiten te Boedapest aanvankelijk moeilijk heden in den weg hadden gelegd. In het officieele orgaan van het Vaticaan „L'acta Apostolicae se- dis" zijn de richtlijnen gepubli ceerd voor het geval de Pauselijke zetel vacant raakt met bepalingen wat er geschieden moet indien Z.H, buiten Rome zou komen te overlijden. Hiermee is bevestigd het decreet van Paus Pius XI in 1922, dat het conclaaf tot acht dagen na het overlijden van den Paiis uitgesteld kan worden. De nieuwe Paus zal na Zijn uitverkie. zing plechtig bezit moeten nemen van de Kathedraal van St. Jan van Lateranen. Tenslotte wordt een meerder heid van stemmen vereischt van twee derden plus een, terwijl tot heden twee derden voldoende werd geacht. Er is een groote toeloop van journalisten, onder wie er ook uit Amerika zijn. Geen wonder, waar de Vereenigde Staten het voor recht hebben vier onderdanen in het H. College opgenomen te zien. Door den dood van Kardinaal Boetto, aartsbisschop van Genua, bedraagt het aantal Kardinaien thans 69, doch het is niet onmoge lijk dat diens opvolger thans gelijk benoemd wordt. Van de nieuwe Kardinalen zul len er drie, nl. de Nuntius van Brazilië, Kardinaal Maselia, de Nuntius van België, Kardinaal Micara en de Secretaris van de Congregatie van het Concilie, Kar dinaal Bruno, allen Italianen, deel uitmaken van de Curie, dat inet het directe bestuur der Kerk is belast en zoodoende hef geheel vormt van kerkelijke bestuurs departementen, congregaties en bureaux. Om practkche redenen kmnen voor deze hoogste functies bijna uitsluitend Italianen in aan merking, daar hiervoor veel erva ring vereischt wordt en zij rpeestal reeds belangrijke posten als secre taris of assessor van een Congre gatie bekleedden. Het Openbaar Consistorie wordt Donderdag a.s. in de St. Pieters kerk gehouden. Dan zal de H. Va der den kardinaalshoed met de rood-purperen zijden kwasten aan de nieuwe Kardinalen overhandi gen en Hun de titelkerken en diaconiën toewijzen. Men verwacht ook dat Z.H. een belangrijke rede zal houden. In afwijking van vroegere ge legenheden zal ditmaal de troon van den Paus, die zich anders daarnaast bevond, geplaatst wor den boven op het graf van St. Pe trus, waardoor aanmerkelijk aan ruimte voor de toeschouwers ge wonnen wordt. Behalve de creatie der Kardina. len staat nog een andere belang rijke benoeming op het program ma en wel die van een Kardinaal- Staatssecretaris, wat zooveel wil zeggen als Minister-President van het Vaticaan. Deze volgt den in 1944 overleden Kardinaal Mag- lione op. Wij vernemen, dat Kardinaal von Preysing. de Bisschop van Berlijn, na afloop van de plechtig- heden in Rome naar Amerika zal reizen om daar op uitnoodiging van het Amerikaansche Episco paat conferenties te houden. Negenentwintig van de tweeën dertig nieuwe Kardinalen wc- en te Rome aanwezig om uit de han den van een Pauselijken bode hun formeele benoemingen („biglietti") in ontvangst te nemen. Toen de Aartsbisschop van New York, Mgr. Spellman zijn biglietto kreeg, begon de menigte te dringen en moest er worden ingegrepen. Bij de uitreiking van het biglietto aan de nieuwe Spaansche Kardinalen was de broer van den Kroonpre tendent, Don Juan, nl. Don Jaime, tegenwoordig. De Aartsbisschop van Toledo, Mgr. Pal y Deniel, wendde zich, na den Paus dank te hebben ge- gezeg tot den Spaanschen am bassadeur .bij het Vaticaan en be tuigde zijn „diepe dankbaarheid" jegens -..zijne excellentie het hoofd van den Spaanschen staat", die, zoo zeide de Aartsbisschop, zich voor Spanje's bestwil zoo zeer had ingespannen en het land in oogen- blikken van chaos en ruïne gered heeft. (Vervolg pag. 3, 5e kolom) Het Indonesische „Ministerie van Voorlichting" heeft een ver klaring afgelegd, waarin gezegd wordt, dat de Nederlandsche re geering uitsluitend een voorstel als basis voor onderhandelingen naar voren heeft gebracht. Bij aldien ziin de onderhandelingen nog niet begonnen. De ontmoetin gen. welke tot dusverre hebben plaats gehad, waren zuiver in formeel en droegen een informa tief karakter. Naar wij vernemen is de zaak van de Unilever Verkoopcentrale, in welke verduisteringsaffaire, zooals men weet de directie en eenige hoogere functionarissen, tezamen vijftien in getal, ziin ge arresteerd, nog altijd niet in een stadium, dat nadere mededeelin gen kunnen worden verstrekt. Het onderzoek is nog in vollen gang en breidt zich steeds verder uit, Men wijst er ens on. dat het hier niet alleen gaat om de da ders van de frauduleuze hande lingen zelf. maar ook en vooral om hen. die daarvoor de verant woordelijkheid dragen. De iusti tie streeft in deze zaak uiteraard naar volledige klaarheid. DE FRANSCHE MINISTER van Binnenlandsche Zaken, Adrien Tixier, is gisteren overleden *'/%M DIE REDENEN heb ik het consistorie\bijeengeroepen", zoo verklaarde Z. H. de Paus in een toespraak, welke hij tijdens het geheime consistorie in het Latijn hield. Allereerst om de nieuwe kardinalen te benoemen, vervolgens om de lijst van de laatst be noemde bisschoppen bekend te maken en tenslotte om der traditie getrouw de reder.en der heiligverklaring van 'n viertal gelukzaligen uiteen te zetten. Nadat Pius XII de nagedachtenis van de leden van het Heilig College, die in de afgeloopen jaren gestorven ziin. had geëerd, vervolgde hij: „Vele en verscheidene moeilijkheden hebben ons tot hiert'oe belet nieuwe collega's met deze waardigheid teÉbe- kleeden en onder deze moeilijkheden verstaan wij zeer in het oij- zonder die, welke uit den oorlog voortvloeiden die de volkeren- e neen.schap in tweeën splitst, en daarbij de wegen door de lucht, over land en over zee onveilig maakten. Thans is het conflict ge ëindigd en is het ons éindelijk gegeven een lang overwogen plan te verwezenlijken. De heer A. Pelt is benoemd tot adjunct-secretaris-generaal van de U.N.O., belast met de organisatie van de conferen tie en algemeene diensten. Gedurende den oorlog was de heer Pelt hoofd van den Nederlandschen Voorlichtings dienst in Londen. Anefo P. De Fransche en Britsche regee ringen hebben den eersten stap gezet naar de opening van onder handelingen met Syrië en Liba non over het vraagstuk van het terugtrekken van de Fransche en Britsche troepen uit den Levant. Voor den eersten keer hebben de twee regeeringen aan de Britsche en Fransche vertegept/oordigers, die aan de besprekingen zullen deelnemen, dezelfde richtlijnen gegeven. Men verwacht, dat de onderhandelingen spoedig zullen beginnen. AANPAKKEN I Liet slagwoord is ons ver trouwd: aanpakken! Voor den opbouw van Nederland'- Maar klemmender nog geldt deze oproep voor den opbouw van het Rijk van Christus. Zeker, alleen de Genade bouwt dit Rijk, maar de Bouwmeester Christus verlangt onze mede werking. „Aanpakken!" is de vrije vertaling van het woord uit den parabel van Zondag: „Gaat ook gij naar Mijn uijn- qaard!" Velen van ons moeien zich het fveord vit hetzelfde Evangelie aantrekken: „Quid hie statis otiosi?" „Wat staan pillie hier den heelen dag niks te doen?" En wij kunnen niet, zooals die „ter elfder ure" ge roepen arbeiders, antwoorden: „Omdat niemand ons gehuurd heeft." Wij kunnen terstond, in steden, dorpen, parochies en gezinnen aan den gang. Er is volop werk en voorwaar! het is niet vroeg meer! Het resultaat van de Septuagesima-week moet zijn: nieuwe krachten en vernieuwde geestdrift voor de Katholieke Actie. Zet sleur en sloomheid op zij! Het is zoo gemakkelijk om zich te ergeren of zich vroolijk te maken over de „Getuigen van Jehovah". Hun dwaling is droevig en hun methoden zijn de onze niet. Maar zooals Sint Paulus de christenen aanspoorde om zich aan de zelfverzaking var. de heidensche athleten in het sta dion van Corinthe te spiegelen, zoo zouden wij er goed aan doen, althans aan het vuur en den ijver der „Jehova-getui gen" een voorbeeld te nemen. Aanpakken! MARCUS IJ doen dit des te liever nu kunnen toekennen aan mannen, die zich zoowel ten opzichte van de Kerk als van hun vaderland verdienstelijk hebben gemaakt Daar thans voor het eerst bis schoppen uit de vijf werelddee- len aan het Romeinsch College worden toegevoegd en met het purper omhangen, wordt daarmee eens te meer de eenheid der Kerk in het licht gesteld, welke niet slechts aan één volk of één natie, ïpaar aan alle volkeren van de menscheliike familie behoort en die door het Goddelijk Bloed van Christus vrijgekocht en daarom door Haar met een moederlijk hart worden omarmd, i terwijl zii onder elkaar worden vereenigd door de banden' van broederlijke liefde, welke zullen leiden tot de onveranderlijke vreugden van het hemelsch vaderland. Aan den anderen kant ziin verscheidene dioceesen gedurende de laatste maanden van hun herders be roofd. 't Apostolisch ambt, waar mee Wij door Gods wil zijn be kleed. eischt van ons, dat wii in dezen toestand verbetering bren gen, daar de tucht en de ontwik keling van de Christenheid hier geheel van afhangen. Voor ons gaat het er inderdaad om uit de meeste voorzichtigen en wijzen diegenen te kiezen, die de volken naar de Eeuwige Waarheid moe ten leiden, hen met de Goddelijke genade moeten voeden en hen niet alleen moeten leiden door hun gezag, maar door het voor beeld van hun eigen leven en door den luister van hun deug den. g Telkens wanneer wij hierom trent een beslissing moeten rie men. moeten wij zulks doen met een bijzondere zorg en naarstig heid, daarbij steunend op de God delijke hulp. welke Jazus Chris tus zelf aan zijn Kerk, zijn Bruid, en aan zijn plaatsbekleeder hier op aarde tot aan de voleinding der tijden heeft toegezegd." Na den Heiligen Geest te heb ben aangeroepen, las Pius XII de lijst der 32 kardinalen voor. die naar hij zeide. door de deugden en de wijsheid, waarvan zii in de uitoefening van hun ambt blijk hadden gegeven, zich zeker waar dig hebben getoond deze buiten gewone eer te ontvangen. NAAR wy vernemen, heeft het den koning van Enge land behaagd, op voordracht van veldmaarschalk Sir Ber nard Montgomery, aan Z.K.H. Prins Bernhard te verleenen het Grandcross in the Or der of the British Empire, ais erkenning van ziin groote verdiensten als bevelhebber der Nederlandsche strijdkrach ten gedurende de operaties in Noordwest Europa. Terwijl de socialisten onge veer hun .tellingen van 1939 behouden en ze zelfs in som mige streken verbeteren (in het arrondissement Brugge winnen zij 5000 stemmen) boe ken de communisten aanzien lijke winsten in het nijver heidsbekken van Wallonië. De aanwinsten van de Christelij ke Volkspartij, die zeer aan zienlijk zijn in het Vlaamsche landsgedeelte, vergoeden in ruime mate de verliezen, wel ke deze partij in de Waalsche industriegebieden ondergaat. In Luxemburg gaat de C.V.P. (waarvoor men als vergelij kingsbasis de cijfers moet ne men, welke voor den oorlog door de Katholieke partij be haald werden), vooruit ten nadeele van het liberaal so cialistische cartel. De liberalen, die met veel moeite hun voormalige stellingen behouden in de arrondissementen, waar zij vroeger een der sleutel partijen vormden, gaan merkelijk achteruit te Brussel, evenals in verscheidene sectoren van Vlaan deren en van Wallonië. Hun uit slagen in Limburg, in het Kort- rijksche, in het Naamsche, <in de streek van Charleroi en in Luxem burg duiden op sterken achter uitgang. De U.D.B., waarvan de candidaten zich nochtans beriepen op zeer ernstige verdiensten in 't verzet, de inlichtingsdiensten, de sabotage en de zuivering, werd niet gesteund door dat gedeelte van de opinie, naar wier stemmen zij dong. Onder de verschillende factoren die oorzaak schijnen geweest te zijn van deze mislukking behooren de vaagheid van hun programma, de weigering om nauwkeurige verplichtingen tegenover den kie zer aap te gaan, een gebrek aan organisatie en kader en de afwe zigheid van bekende persoonlijk heden voor de massa. De verdeeling der Kamerzetels. Volgens de ramingen zal de C.V.P. 92 Kamerzetels krijgen de socialisten 68 de communisten 23 en de liberalen 17. Er zouden 2 U.D.B.-ers gekozen zijn. De twee groote overwinnaars van den dag zijn de C.V.P. en de communisten, waaruit volgt, dat de grootste stemmenverschuiving in twee te genovergestelde richtingen gegaan is, waardoor de vorming eener re. geering niet vergemakkelijkt wordt. Volgens het laatste nieuws is de voornaamste gevolgtrekking van den uitslag der verkiezingen, dat geen enkele partij de volstrekte meerderheid heeft behaald. De kwestie van loonen en prijzen en de Koningskwestie blijven onver mijdelijk op den voorgrond staan. Regeering treedt af. De heer Van Acker, eerste mi nister, heeft den Prins-Regent het ontslag van de regeering aangebo den. De Prins heeft ait ontslag aanvaard en de regeering verzocht zich met de af doening der loopen- de zaken te belasten.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuw Noordhollandsch Dagblad, editie Schagen | 1946 | | pagina 1