Nieuw Nieuwe Kardinalen recipieeren Ambonneezen betuigen trouw HET LAATSTE OPTREDEN VAN MUSSERT Voor Den HelderSchagen en omgeving Bureaux: DE BELGISCHE VERKIEZINGEN Hulp Wieringermeer Van de besneeuwde Kaukasus naar Rome" DE STRIJD OM DE ATOOMBOM Sovjef-Russisch complot in Canada? TERRORISTEN IN BANTAM Z. H. DE PAUS getuigt van Zijn sympathie tegenover Frankrijk Twee minuten stilte DE COMMISSIE VOOR INDIE Hef eerste bedankje Hoofdredacteur: B. N. Smits; rayon-redacteur P. Sigon. Abonnementsprijs f 3.40 per kwartaal: f 1.20 per maand. Inclusief incasso kosten. Prfls der advertenties 11 ct. per m.m. regel, 40 m.m. breed; In tekst 22 ct. per m.m. regel, 50 m.m. breed. Contract op aanvraag. Noordhollandsch Dagblad ^Jl Buiten God ii nergens veilig tVondel WOENSDAG 20 FEBRUARI I94G 4le JAARGANG - NUMMER 10861 ALKMAARLangestraat 42A, tel. 4330 (K 2200) 'IOORN: Draafsingel 59, tel. 4712 (K 2290) DEN HELDER: SCHA'GEN: Molenstraat 52, tel. 459 (K 2240). Bankrelatie: Noorderbank Hoewel ook thans het officieele bericht over den Belgischen ver kiezingsuitslag nog niet bekend schijnt te zijn, kunnen wij er, tegenover veel misverstanden, welke in de cijferpublicaties in diverse bladen voorkwamen, toch op wijzen, dat de 'iaa te offici euze berichten de cijfers bevesti gen. welke wij reeds in ons num mer van Maandag hebben gege ven. Die cijfers zijn aldus: Katholieken S2 (in 1939: 73) Socialisten 68 (in 1939 64) Communisten 23 (in 1939: 9) Liberalen 18 (in 1939: 33) Dem. Unie 1 (in 1939 0) Andere partijen 0 (in 1939: 23) Er zit in cijfers altijd muziek, vooral na een stembusuitspraak. Dit blijkt ook uit de perscommen taren, welke ons leeren, dat de bladen van alle partijen eigenlijk van meening zijn, dat ze alle heb ben gewonnen. Men moet in zulke omstandigheden propaganda en voorlichting blijkbaar wel met een korreltje zout nemen! Overigens zijn de Belgische persstemmen interessant genoeg in verband met de groote kwestie, welke regeering er nu uit dezen stembusuitslag gebrouwen zal worden. Diverse meeningen worden ge uit, verschillende combinaties zijn mogelijk. Het meest springt in 't oog, dat het na dit stembusresul taat niet met gezonde democrati sche inzichten zou overeenkomen, indien er een regeeringscombina- tie tot stand kwam zonder mede werking van de Christelijke Volkspartij, de grootste partij in het Parlement met het méest- uitgesproken program. Bovendien hebben de Katho lieken op het oogenblik reeds de meerderheid van de 101 zetels in den senaat, welke Zondag jl. rechtsstreeksch door de kiezers gekozen zijn. De Senaat bestaat echter uit 167 leden; behalve de genoemde 101, waarvan de Ka. tholieken (Christelijke Volks, partij dus) er 51 hebben, moeten er 44 gekozen worden door de Provinciale Raden en 22 door den Senaat zelf. De kans is groot, dat, ook bij de a.s. Zon. dag te houden Provinciale ver kiezingen de Katholieken vol doende zetels zullen behalen, om in den Senaat over een ab solute meerderheid te beschik, ken. Dit zal de politieke situa tie, die toch al ingewikkeld is, niet vergemakkelijken. Een „linksche" Kamer met een link. sche regeering kan moeilijk re. geeren met een katholieke se. naatsmeerderheid Er zou nog heel Wat op te merken zijn over de Belgische uitslag. Hij bevat ook lessen voor Nederland! Bespiegelingen over de komende regeeringscom. binatie zijn intusschen nog zui ver speculatief De opdracht voor August de Schrijver, den katho lieken leider, is van voorloopig, informatorisehen aard. En reeds zou gebleken zijn, dat ook deze politicus op het standpunt staat, dat eerst ae uitslag van de a.s. Zondag te houden Provinciale verkiezingen afgewacht moet worden. Men beweert te Brussel, dat ernstig gedacht wordt aan een combinatie van Katholieken, Socialisten en Communisten. Naast het groote probleem van de Koningskwestie is er dan echter de vraag, of in België de situatie rijp is voor de onafwend. baarheid van samenwerking, in één regeering, van Katholieken met Communisten De commissie wederopbouw van de Wieringermeer heeft 132 van de ongeveer 200 Zweedsche nood woningen toegewezen gekregen, welke korten tijd geleden te Am sterdam zijn gearriveerd. Ook wordt er hard aan gewerkt om de nog behouden boerderijen en bijgebouwen eveneens tot nood woningen te verbouwen. Een aantal van de onlangs uit Ier land aangekomen werkpaarden zal ook aan de pachters in de Wieringermeer worden toegewe zen. TERWIJL de nieuwbenoemde Kardinalen, naar hun nationaliteit in 10 paleizen en kloosters ondergebracht, gekleed in het bisschoppelijk purpér de plechtigheid van het verleenen van de scharlaken baretten, die heden plaatsvindt, afwachtten, hebben zij gisteren hun visite di calore", de traditioneele felicitatiebezoeken van diplomaten, collega's en vrienden, ontvangen. Onder hun bezoekers bevonden zich de hoofden van 39 afvaardigingen van het corps Diplomatique, die formeel ken nis maakten met de nieuwe Prinsen der Kerk. Kardinaal Agagianian heeft in tegenwoordigheid van de afge vaardigden van alle Oostersche Patriarchen, die contact hebben met Rome, van de Weensche en Venetiaansche moederhuizen van de Mechitaristen of Armeensche Orde van de „Zwarte Benedictij nen". zijn dankbetuiging aan Z.H. den Paus gericht voor zijn verhef fing tot het Kardinalaat. „Het was de Goddelijke Voorzienigheid, die mij als jongen van de besneeuwde Kaukasus naar Rome leidde. Ik ben dank verschuldigd aan mijn moeder, die mij in den vreeze des Heeren opvoedde, aan den Libanon, die mij gast vrijheid verleende en aan mijn dierbaar land, de moeder van heiligen en martelaren", zoo zeide hij. Z.Eminentie besloot: „Moge het geheele Oosten, wanneer het tot den Heiligen Stoel terugkeert, weer de tuin van heiligen, kerkvaders en klui zenaars worden en daardoor zijn oude glorie hernieuwen;" Door de komst van Aartsbis schop Minszenty, Primaat van Hongarije, zijn slechts 2 van de 32 nieuwe Kardinalen niet in Rome aanwezig Mgr. De Jong, Aarts bisschop van Utrecht en Mgr. Sa- liege. Aartsbisschop van Toulouse, die om gezondheidsredenen de reis niet konden maken. EEN NIET-ITALIAANSCHE PAUS MOGELIJK? Hoewel de H. Vader Zijn jong ste indispositie te boven schijnt en de veeleischende taak van het Consistoriewerk ten volle draagt, heeft de aanwezigheid te Rome van de Kardinalen de aandacht gevestigd op de theoretische vraag of een verkiezing in de huidige omstandigheden een niet-Italiaan_ schen Paus zou brengen. Men beschouwt te Rome een zeker aantal niet-Ita'liaansche Kardinalen als „geïtaliseerd". bij voorbeeld drie. Spanjaarden en mogelijk den Franschman Tisse- rand, den Kardinaal van de Curie, die te Rome resideert. Indien hei volgende Conclaaf binnen enkele jaren zal plaats hebben en vele nieuwe benoemingen geschieden, kan men zeker verwalhten, dat de Italiaansche samen met de quasi-Italiaansche Kardinalen een groep zullen vormen, die in staat is de keuze van iederen Paus, die voor hen niet aannemelijk is. te verhinderen. Uit Ottawa wordt gemeld, dat volgens de Montreal Gazette een Sovjetrussisch complot, om voor een bedrag van meer dan een half millioen dollar uranium „op de zwarte markt" in Canada op te koopen, ontdekt zou zijn. Deze manoeuvre, aldus schrijft het blad, had het besluit moeten zijn van de samenzwering rond de atoombom, welke in Ottawa en andere deelen van het dominion was opgezet. Volgens het blad zouden verschillende maatschap pijen betrokken zijn geweest bij het beweerde verdwijnen van uranium-voorraden. ofschoon de Sovjetrussische agenten er niet in geslaagd zouden zijn het ura niumerts het land uit te krijgen. Gistermorgen heeft lL-generaal S. H. Spoor, opperbevelhebber van het K.N.I.L.. een delegatie van de Ambonneesche gemeente te Batavia ontvangen. Het hoofd van de delegatie Mete Kohy richtte zich tot generaal Spoor en verklaarde, dat de Ambonneezen er volledig op vertrouwden, dat de beloften, tijdens den oorlog door de Nederlandsche regeering gedaan, nagekomen zouden wor den. Hij zeide voorts, dat de Am bonneezen gaarne loyaal en nut tig mêt de Nederlanders willen blijven samenwerken. Mete Kohy verzocht generaal Spoor de Nederlandsche regeering erop te wijzen, dat de belangen en rechten der minderheden in Indië, waarvan de Ambonneesche één der voornaamste is. alle aan dacht verdienen. Hij gaf tenslotte uitdrukking aan de „onschokbare trouw van de Ambonneezen aan koningin Wilhelmina". De verdeeldheid der Indonesiërs. Volgens de laatste berichten uit de residentie Bantam op West- Java. zijn de meeste vroegere of ficieele regeeringspersonen ver moord of ontvoerd. Bantam is een van de residenties, die het meest te lijden heeft onder den huidi- gen chaotischen toestand. De be jaarde regent van de Rankasbe- toen is door extremisten ver moord. De regent van Serang wordt met zijn familie te Soeka- boemi gevangen gehouden. De re gent van Pandegelang is gevlucht en ieder spoor van hem ont- breekt. i Intusschen doen zich vele bot singen voor tusschen verschil- lende groepen: in het bijzonder 1 tusschen het „Volksleger" en de Tijdens de langdurige audiëntie, welke Pius XII aan de beide nieuwe kardinalen, de aartsbis schoppen van Hennes en Rouaan verleende, heeft Z. H. uiting ge geven aan zijn diepe genegenheid en zijn vriendschap ten opzichte van Frankrijk, dat .de oudste dochter der Kerk blijft. Z. H. in formeerde daarbij naar hetgeen men in Frfmkrijk over de kardi naalsverheffingen dacht. Zeker is het, dat Frankrijk nu met zijn zeven kardinalen, na Italië de eerste plaats onder de katholieke landen inneemt. Overigens is het niet overdreven te beweren, dat de Paus door de onderscheidin gen. verleend aan de Aartsbis schoppen van Hennes. Toulouse en Rouaan, in het bijzonder reke ning heeft willen houden met de tegenwoordige gevoelens van de Franschen, daar deze drie prela ten, Mgr. Roques, Mgr. Saliege en Mgr. Petit de Julleyjlle. een ge lijke houding hebben aangeno men. Mgr. Saliege, die wegens zijn gezondheidstoestand niet werd gedeporteerd of gevangen gezet, wist door zijn herderlijk schrijven, waarin hij protesteerde tegen de aanslagen op de men- schelijke rechten, zijn geloovigen te bemoedigen. Mgr. Petit de Julleville bleef van zijn kant ge trouw aan zijn devies: waardig heid en liefde", terwijl Mgr. Ro ques die meermalen op het punt gestaan heeft door de Gestapo te worden gearresteerd, zijn dioce- sanen en priesters, die gevangen genomen of gedeporteerd werden, op krachtige wijze verdedigde. De keuze van Pius XII is te sprekender, omdat lui daarmede moest breken met de traditie, die wil, dat Bordeaux en Reims ze tels van kardinalen ziin. Twee kardinalen ziek. De tot de nieuwe kardinalen behoorende Aartsbisschop van Santiago, Mgr. José Rodriguez, die lijdende is aan een lichte longonltsteking, is in een kliniek opgenomen, terwill de kardinaal aartsbisschop van San Paulo. mgr. Carlo de Vasconcello Mot tas, wegens een verkoudheid zijn kamer moet houden. T.R.I. Reeds langer dan een maand zijn deze beide groenen in het gebied van, Serang en Pande gelang slaags. De T.R.I. is beter bewapend dan het Volksleger, dat guerillatactiek voert. Terroristen te Bantam ontvoe ren jonge meisjes uit de kam pongs. In de gevangenis te Se rang wordt een aantal Indonesi sche vrouwen van voorname fa milie gevangen gehouden. Reactie van de extremis tische pers. Naar uit Batavia wordt gemeld geven de extremistische groepen" steeds duidelijker te kennen, dat zij de Nederlandsche voorstellen verwerpen. Zoo schrijft het te Bandoeng verschijnende Indone sische blad „Perdjoeangan kita" (Onze strijd): „De Nederlandsche voorstellen beteekenen de ont binding van de Indonesische re publiek en, de ontkenning van de daaraan ten grondslag liggende beginselen. Zij houden bovendien het aftreden van den president en den vicepresident in. Dit is on aanvaardbaar voor het Indonesi sche volk. Erger: het is een ver nedering." Het blad vervolgt: „Wat er ook het resultaat van moge zijn, wij verwerpen de Ne derlandsche voorstellen.'' De komende besprekingen te Djokjakarta. Sjahri-r zal op zijn reis naar Djokja door alle leden van zijn kabinet vergezeld worden. Bij de a.s. besprekingen zullen zoodoen de practisch al diegenen, die in de huidige politieke ontwikkeling een voorname rol spelen, in het nationalistische hoofdkwartier aanwezig zijn. KASTIJDING QNVERMIJDELIJK komen uit de zelfzucht en de lief deloosheid de ruzies, de klas senstrijden en de oorlogen voort. De zonde sleept haar eigen straf na zich. Wij veroor zaken zelf de rampen ter onzer eigen kastijding! Zal een derde wereldoorlog voorkomen worden? Het wordt ons bang te moede, wanneer we zien hoe de machtigen der aarde, achter een scherm van schoone woorden, weer eigen belangen ten koste van ande ren najagen. En wij kunnen ons kwaad maken op de Rus sen, die alles en allen willen opofferen aan de uitbreiding van hun invloed en op de Amerikanen die alles en allen willen opofferen aan de vulling van hun brandkast, zooals op de Duitschers die alles en allen wilden opofferen aan de vesti ging van hun heerschappij. Maar als we weer eens zoo'n dappere schimpscheut klaar hebben, laten wij dan eerst eens ons geweten onderzoeken, of wij persoonlijk beter zijn. Of jagen wij ook invloed, macht en rijkdom na, zonder ons om de gevolgen voor ande ren te bekreunen? Dan hebben wij de machthebbers die wij verdienen en krijgen wij de kastijdingen die wij verdie nen. Om in de goede Vasten- stemming te komen, moesten wij deze week iederen dag de Oratio van Zondag j.l. bidden: „Verhoor, smeeken wij U, Heer, goedgunstig de gebeden van Uw volk: opdat wij die recht vaardig voor onze zonden wor den gekastijd, om de glorie van Uw Naam barmhartig bevrijd mogen worden." Voorvastentijd: de hand in eigen boezemI MARCUS Rechters ontslagen Aan mr. A. F. Zwaardemaker is. op grond van het K.B. van 26 October 1945. met ingang van 25 Juli 1945 ontslag verleend als president van de arrondissements rechtbank te Rotterdam. De minister van Justitie heeft geschorst r>rof mr h idema als vicenre^'' -t en mr. H. F A. Völlmar -aadsheer-olaatsver- vanger '-■et Gerechtshof te 'sGravenhage Vanmorgen omstreeks 10 uur is een aanvang gemaakt met de laatste fase van de berechting van Ir. Anton Adriaan Mussert, leider der Nat. Soc, Beweging in de Ne derlanden. De Bijzondere Raad van Cassa tie, het hoogste rechtscollege der bijzondere rechtspleging, was in 't Gebouw van den Hoogen Raad der Nederlanden aan het Plein te 's-Gravenhage bijeen gekomen om een oordeel te vellen over de ge dragingen van Mussert tijdens de bezetting. Zooals men zich zal her inneren werd Mussert na een pro ces. dat twee dagen duurde, '.hor het Bijzonder Gerechtshof te 's-Gravénhage op 12 December '45 overeenkomstig den eisch van den Prov.-Fiscaal. Mr. J. Zaayer, ter dood veroordeeld. Mussert, die tijdens dat proces werd bijgestaan door Mr. C. R. C. Wijckerheld Bis dom, teekende tegen dit vonnis cassatie aan, welk cassatieverzoek vandaag werd behandeld. Als verdedigers van Mussert bij de behandeling van heden traden op Mr. C. R. C. Wijckerheld Bis dom te 's-Gravenhage en Mr. J. H. de Pont 'te Amsterdam. Mr. Zaayer had in zijn dagvaar ding Mussert drie punten ten laste gelegd, t.w. het trachten Neder land onder vreemde (Duitsche) heerschappij te brengen, het po gen den grondwettelijken regee- ringsvorm van het Koninkrijk der Nederlanden omver te werpen en hulpverleening aan den vijand. De beide verdedigers hebben 7 cassatiemiddelen naar voren ge bracht. welke op juridische gron den moeten aantoonen, dat het vonnis van het Bijzonder Ge rechtshof ten onrechte is geveld. (De zitting duurt voort.) Het lid van de Tweede Kamer, dr. ir. P. M. Heertjes, heeft voor het lidmaatschap der parlemen taire commissie, welke naar Indië zou, vertrekken, bedankt.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuw Noordhollandsch Dagblad, editie Schagen | 1946 | | pagina 1