Nieuuu Zonder God geen vertrouwen onder de menschen Engeland wil een oplossing in Britsch-lndië RUSLAND BEVEILIGING of EXPANSIE? wascht zijn handen in onschuld Voor Den HelderSchagèn en omgeving Bureaux: Toespraak van Z.H. den Paus tot de nieuwe Kardinalen WACHTEN MET GETROKKEN ZWAARD Hoe zit het met de besprekingen? DADELS ZONDER BON Souvereinifeit van Nederland betwist Atoomtechniek der Sovjets al verder gevorderd De Kardinaals-bonnet van Kardinaal de Jong Wat is het oogmerk der Sovjet-politiek Twee minuten stilte De bonnenlijst (2 a a Is le meuws Soekarno naar Modjo- kerto en Djokja Hoofdredacteur: H. N. Smits; rayon-redacteur P. Sigon. Abonnementsprijs 3.40 per kwartaal; f 1.20 per maand, Inclusief incasso kosten. Prijs der advertenties: 11 ct. per m.m. regel, 40 m.m. breed; in tekst 22 ct. pek m.m. regel, 50 m.m. breed. Contract op aanvraag. NoortUiollandsch Dagblad Buiten God i» nergens veilig Vondel DONDERDAG 21 FEBRUARI 1946 41e JAARGANG - NUMMER 10862 ALKMAARLang'estraat 42A tel. 4330 (K 2200) HOORN: Draafsingel 59. tel. 4712 (K 2290) DEN HELDER; SCHAGËN: Molenstraat 52. tel. 459 (K 2240). Bankrelatie: Noorderbank ill IN ZIJN TOESPRAAK tot de nieuwe kardinalen zeide de H. Vader o.a. dat er zonder God geen vertrouwen onder de menschen kon heerschen. Nooit is de Kerk een wereldrijk ge weest. Haar doel is uitsluitend de zielen te bekeeren, impe rialistische oogmerken heeft zij niet. Ondanks de moderne ver keersmiddelen zijn de men schen meer geïsoleerd dan coit. De Kerk daarentegen vereenigt allen. Al stort alles rondom ons ineen, °de Kerk zal over eind blijven. Toen Wij in Onze Kerstbood schap Ons voornemen te ken nen gaven U tot het Kardina laat te verheffen, beseften Wij ter dege, dat zulk een uiting van het supernationaal karak ter der Kerk en van haar uni- verseele eenheid sterk de aan dacht in de wereld zou trek ken. De arme wereld zoekt im mers nog steeds overal naar eenheid en zoekt deze op vele verschillende wijzen. De Kerk is niet een rijk in den modernen imperialisti- schen zin van het woord De Kerk draagt bij tot de samen trekking en het evenwicht can a1 le factoren der sociale struc tuur. Geen van buiten aangewen de pogingen kunnen de Kerk deen ineenstorten. De „Merdeka", welk blad in Batavia verschijnt, maakt be zwaar tegen de overgangsperio de, die in de Nederlandsche voor stellen wordt genoemd. Deze pe riode zou volgens het blad de kwaadwillende Nederlanders in staat stellen posities te verove ren;- waaruit zij slechts met bloedverlies en groote opofferin gen verwijderd zouden kunnen worden. Verder vraagt het zich af, hoe de toestand zou zijn als degenen, die op het oogenblik in Nederland de teugels der regee ring in handen hebben, weg zul. len zijn, om dan te verklaren: „Wij willen niet afhankelijk zijn van den politieken toestand in Nederland, noch van het verloop der meenmgen .van die Neder landers,- die hier de belangrijk ste posities zullen bezetten." De president van de Vereenig- de Indonesische Jeugdbeweging heeft in een toespraak voor Binnenkort zullen dadels zon der bon in den handel verkrijg baar zijn. De regeering heeft een partij van 3000 ton aangekocht. De beste kwaliteiten zullen ter beschikking van den consument worden gesteld. Het overige wordt afgeleverd aan de verwerkende industrieën. radio Djokjakarta de luisteraars aangespoord „te wachten op de resultaten van de besprekingen, maar nu het zwaard te trekken". Wat die besprekingen betreft, het hJ van de Tweede Kamer, de heer de Savornin Lohman, heeft den Minister van overzee. sche gebiedsdeelen gevraagd, of deze alleen met de groep.Sjah- rir gehouden werden of ook met andere personen, die geacht kunnen worden andere deelen van de bevolking te vertegen woordigen dan die behooren tot de zoogenaamde „Republiek-In. donesia". Intusschen heeft in Batavia vijf uur lang een gevecht gewoed tusschen Britsche troepen en In donesiërs. De Heilige Vader heeft ver der sterk den nadruk gelegd op de waarde van het gezin, in geestelijk en sociaal opzicht. Het gezin, zoo zeide hij, is de voornaamste gemeenschap in de samenleving der menschen, want in de verhouding tus- In een gisteravond te Batavia gehouden vergadering van het Indonesisch werkcomité is de wensch te kennen gegeven, dat de Uno een onderzoek instelt naar den toestand in Nederlandsch In- dië. Er werd een resolutie aange nomen, waarin gevraagd wordt, dat de UNO een commissie zendt teneinde zich te vergewissen, dat alleen de „Indonesische repu bliek" de feitelijke souvereiniteit bezit. Verder wordt aangedrongen1 op een volksstemming om vast te stellen, dat de verantwoordelijk heid, welke door de Nederlanders wordt gevoéld, bij de „republi- keinsche regeering" berust. In een toelichting wordt ver klaard, dat deze regeering de eenige instantie is om namens In donesië te onderhandelen. De Ne derlandsche regeering, zoo wordt gezegd, ontkent dit standpunt door zichzelf naar voren te brengen als de eenige regeering. Di beteekent. dat zij de erkenning van een Nederlandsche koloniale regeering vraagt. De Nederlan ders, zoo vervolgt deze Indonesi sche toelichting, ontkennen, dat de toestand veranderd is en dat sinds 9 Maart 1942, toen de Ne derlanders zich onvoorwaardelijk aan de Japanners hebben overge geven, de souvereiniteit in ande re handen zou zijn overgegaan. schen gezin en staat komt ee/ist het gezin. Dit juiste beginsel is altijd door de Kerk verdedigd en Zij zal dat blijven doen. (JET IS DUIDELIJK, dat Engeland ook in zijn eigen Indië eens wat doen moet. Thans is besloten,' een delegatie van drie mi nisters, n.l. Lord Pethwick Lawrence, sir Stafford Cripps en admi raal Alexander, naar Engelsch Indië te zenden, om de politieke impasse in dit reusachtige gebied van het Imperium te beëindigen. De ministers zullen „volledig en openhartig met de leiders der In dische politiek -spreken en trachten aan te toonen, dat de Britsche regeering verlangt naar een spoedi-ge verwezenlijking van de vol ledige autonomie van Britsch-ïndië." DADIO-MOSKOU heeft gisteravond een verklaring van de Sowjet- regeering uitgezonden, waarin gezegd wordt, dat Sow jetagent en in Canada technische inlichtingen hebben verkregen, waaruit echter bleek, dat de Sowjettechniek op dit gebied verder is gevorderd. Deze agenten waren niet gemachtigd tot deze actip en zij zijn teruggeroepen. Na verwezen te hebben naar de onthulling van Mackenzie King op 15 Februari jl. zegt de verkla ring. dat de Sowjetregeering het, na een voorafgaand onderzoek noodzakelijk acht het volgende mede te deelen: „De Sowjetregee ring is op de hoogte gesteld van het feit, dat tijdens het laatste ge deelte van den oorlog individueele medewerkers van den Militairen Sow jetattaché in Canada van Ca- nadeesche burgerkennissen eenige inlichtingen van vertrouwelijken aard hebben verkregen, welke voor de Sowjetinstellingen geen belang hadden. Deze inlichtingen betroffen bepaalde technische ge gevens, welke niet door de Sow jetregeering met het oog op hoo- gere technische prestaties in de Sowjet-Unie werden verlangd en welke in publicaties betreffende plaatsbepaling door middel van radio enz. en ook in het bekende Amerikaansche pamflet over de atoomenergie kan worden gevon den". De mededeeling zegt ver der, dat de Sowjetambassadeur en andere medewerkers van de am bassade in Canada in het geheel niet bij deze zaak zijn betrokken. De^ Sowjetregeering acht het te vens- noodzakelijk de aandacht te vestigen op de ongebreidelde anti- Sowjet-campagne, welke in de Ca- nadeesche pers en over de radio tegelijk met de publicatie van de Canadeesche regeering werd ge opend. Deze campagne wordt ooor vele Canadeesche organen ge steund. aldus de verklaring, en de houding van de Canadeesche te- geering, direct er op berekend deze anti-Sowjetactie aan te moedigen, is onvereenigbaar met de normaie betrekkingen tusschen de beide landen. De Sowjetregeering wijst er-op, dat de publicatie van Mac kenzie King geschiedde na afloop van de vergadering der UNO, waar „de Sowjetafgevaardigden de principes der democratie en de onafhankelijkheid der kleine vol ken verdedigde. Klaarblijkelijk is de verklaring van King en de anti-Sowjetcampagne in Canada een soort wraak voor den last, die de Sowjetafgevaardigden Kings vrienden tijdens de zitting van de vergadering der UNO hebben be zorgd". Later heeft radio-Moskou nog bekend gemaakt, dat Alexander Losofsky de afgevaardigde van den commissaris voor Buitenland sche Zaken, den tekst van de ver klaring van de Sowjetregeering aan den Canadeeschen zaakgelas tigde te Moskou heeft overhan digd. Er wordt nog geméld, dat de Koninklijke Canadeesche bereden politie den leider van het spion- nage-systeem heeft gevat, aldus de „Ottawa Journal". Het blad voegt er aan toe, dat hij had ge werkt onder den valschen naam „Arthur Adams". Naar wij vernemen zal mgr. Eras den purperen kardinaals hoed, die bij de plechtigheden op 28 dezer in de Kathedraal te Utrecht door den pauselijken in ternuntius. Z. H. Exc. Mgr. Giob- be, aan den nieuwen kardinaal wordt overhandigd, een dezer dagen uit Rome per vliegtuig naar Amsterdam overbrengen. Dit vliegtuig zal dan waar schijnlijk 26 Februari op Schip hol aankomen. £}AT zou de wereld wel graag willen weten. En de heer Harold Macmïllan, conservatief lid van het Engelsche Lagerhuis is er ook nieuwsgierig naar. Tenminste, dat bleek uit de rede, welke hij Woensdag in het Engelsche Lagerhuis hield over de Britsche buitenlandsche politiek. Alles wat hij betoogde, culmineerde in de vraag: wat zijn de beweegrede nen van de Russische machinaties? Wil Rusland zich beveili gen,. of voert het een imperialistische politiek, feitelijk ge ïnspireerd door het vroeaere Tsaristische Rusland, en verontrustend voor de Europeesche mogendheden? Macmïllan zou de waarheid wel graaq willen weten. Dat willen anderen ook. Waarsch^nlijk zal Bevin er vandaan wel iets van zeg gen MIJN BEVRIJDER IN boetvaardige gezindheid mediteerend, zijn wij tot de erkenning gekomen van onze eigen schuld aan de rampen, die ons hebben getroffen en die ons wellicht nog zullen treffen, 't Antwoord op de be faamde vraag naar het kwaad in de wereld, ligt in ons eigen hart: zelfzucht, hebzucht, ge notzucht, liefdeloosheid. Dat zijn de wortels; bloed, tranen en onrecht zijn de vruchten Wij moeten die wortels gaan uitrukken. Daar bereiden wij ons in deze Voorvastentijd op voor. Omwille van Jezus Die zich om alle menschen ge offerd heeft en hen allen on eindig liefheeft onze naas ten als onszelf beminnen, dat is de eenige effectieve daad die wij voor den waren vrede kun nen stellen. Al het goede komt daaruit voort. Dat is gemakkelijk gezegd maar moeilijk gedaan.' Zeker, en daarmee erkennen we dat onze ondeugden veel macht over ons uitoefenen! Ons hart is bezet gebied. De zonde is er rijkscommissaris des duivels. In den Voorvastentijd berei den wij ons voor op een krach tig verzet tegen den dwinge land. Laten wij niet weer be weren „vrij" te zijn, zoolang we dezen vijand noq gedwee naar den oogen zien. Wij zullen overwinnen door de kracht van Hem, Dien wij in den Introïtus-psalm van Septuagesima als Liberator meus!" „Mijn Bevrijder!" heb ben aangeroepen. MARCUS vindt men Op pagina 3. Er zijn o.a. bonnen voor jam, cacao en koffie. De toestand van H.K.H. Prin ses Juliana is goed vooruit gaande. De patiënte heeft reeds eenigen tijd het bed mo gen verlaten. - De Katholieke Volkspartij' in België zou bij de komende Regeeringsonder- handelingen een Referendum over de Koningskwestie aan de orde stellen. - Dr. Sjahrir voert thans te Djokjakarta be sprekingen met Soekarno! - Sir Archibald Clark Kerr is voor een inspectie naar Soe- rabaja vertrokken. Batavia, 20 Febr. (ANP-Aneta). Volgens een bericht van den In- donesischen radiozender te Djok jakarta, werd Soekarimo op 18 Fe bruari te Modjokerto (Oost-Java) verwacht en zou hij daags daar op naar Djokia doorreizen. Bin nenkort zal in deze laatste plaats een bijeenkomst worden gehou den van het Nationale Comité. In eèn telegram dat het hoofd kwartier van de P.K.I. (Indone sische Communistische Partij) aan Sjahrir heeft gezonden, zou onder andere gezegd zijn dat de Indo nesische communisten gereed staan de opstand voor de algehee- le onafhankelijkheid voort te zetten. Dit telegram is echter niet bevestigd.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuw Noordhollandsch Dagblad, editie Schagen | 1946 | | pagina 1