Nieuuu Hoe staat het met Gezinshulp? MUITERIJ IN BRITSCH-INDIE opstand in Egypte Sjahrir gedesillusioneerd Voor Den HelderSchagen en omgeving ner^ens ^del] Bureaux: MEJ. DE VINK ZET DE PUNTJES OP DE I WEER BOTER HET BEHEER VAN HET RUHRGEBIED Engeland zet vriendschap met Rusland voort Politieke moeilijkheden onder Indonesiërs 550 MIJNWERKERS OPGESLOTEN Twee minuten stilte Een billioen eenheden Penicilline Prins Bernhard op Buckingham Palace DE ATOOMSPIONNAGE IN CANADA Hoofdredacteur: H. N. Smits; rayon-redacteur P. Sigon. Abonnementsprys 3.40 per kwartaal; 1.20 per maand, inclusief incasso kosten. Prijs der advertenties: 11 ct. per m.m. regel, 40 m.m. breed; in tekst 22 ct. per m.m. regel, 50 m.m. breed. Contract op aanvraag. NoordJiollandscli Dagblad Buiten God i» t VRIJDAG 22 FEBRUARI 1946 41e JAARGANG - NUMMER 10863 ALKMAARLang'estraat 42A, tel. 4330 (K 2200) TIOÓRNDraafsingel 59, tel. 4712 (K 2290) DEN HELDER: Loods, gracht 69. tel. 2383 K 2230 SCHAGEN: Molenstraat 52, tel. 459 (K 2240). Bankrelatie: Noorderbank EEN OUDERWETSCHE voor-oorlogsche zitting heeft de Tweede Kamer Donderdagmiddag gehouden over verscniilende sociale zaken, als daar zijn wachtgeldregeling, arbeidsbemiddeling, sociale hulpverlr --:ing, een en ander op den voet van hetgeen de Regeering daarover in de befaamde Nota heeft medegedeeld. De nieuwe vrouwe lijke katholieke afgevaardigde, Mej. de Vink, die zich al eerder on derscheiden had door haar optreden in de k estie van de studenten zuivering, bracht de brandende kwestie van de Gezinshulp ter sprake, waaraan over het algemeen nog veel te weinig aandacht geschonken wordt. Het gezinsbelang eischt, dat er op het terrein van de gezins hulp iets gedaan wordt, zeide zij, nu de huisvrouw door den ooi log is uitgeput en door gebrek aan hulp dezen toestand niet meer ie boven komt. Er dreigen hier allerlei zedelijke en maatschappelijke gevaren. Verder heeft Mej. de Vink verschillende puntjes op de i gezet Wat, zoo vroeg zij o.a. wordt er ter wees overigens op de ..Gezins van regeeringswege gedaan tegeri de hooge loonen vopr dienstbo den? Waarom wordt de bestaan, de Duitsche verordening, die o.a. de Katholieke Vereeniging voor Meisjesbescherming uitsluit van vrouwelijke arbeidsbemiddeling, nog gehandhaafd? Waarom krij gen meisjes, die de fabriek wil len verlaten, om huishoudelijk werk te gaan doen, geen ontslag? Is het niet mogelijk, dat ontslag in elk geval te verleenen, als de betrokkene zich verbindt een jaar huishoudelijk dienst te gaan doen? En hoe zit het met Bou- vigne, het dienstbodeninternaat in Breda? Dis is nog steeds bezet voor de opleiding van het Vrou welijke Hulpkorps maar dit be lemmert de opleiding van dienst boden ten zeerste 'enwat is nu belangrijker? De Minister, de heer Drees, is niet diep op al deze kwesties in gegaan hetgeen wel te betreuren is.-Het gaat hier om een heel be langrijke zaak! Met de bewering, dat de toestand voor vele gezin nen inderdaad heel moeilijk is, komt men er niet. Dat weten we al. De vraag is. wat wil de Re geering. voor zoover haar mede werking op dit terrein noodig is. dden? Dat vele bedrijven nu een maal het werk van jonge meisjes miiet kunnen missen, is waar. maar men moet hier ook weer niet te gemakkelijk toegeven. Maar ook is het zoo, zei de Minis ter, dat de meisjes veel meer dan vroeger in het eigen gezin blij ven, waar de inkomsten grooter zijn dan vroeger, zoodat ze het gezin niet meer behoeven te ver laten, om buitenshuis te werken,. (Welk argument ons overigens allerminst afdoende lijkt). Minis ter Drees meent, dat er ten aan zien van de gezinshulp een ver schuiving heeft plaats gehad, (maar dan toch ten koste van het gezin!) al is het waar, dat voor den oorlog 20.000 buitenlandsche vrouwen een verblijfsvergunning hadden en thans 1900. De Minis- MET INGANG van 3 Maart zal, voorloopig tot nader aankondiging, behalve aan kinderen van 0 t.m. 4 jaar, ook aan oudere personen wederom boter worden verstrekt. De eerste groep behoudt haar normale rantsoen van 250 gr. per 14 dagen, de overigen krij gen in dezelfde periode 125 gr. toegewezen. Eveneens van 3 Maart af zullen veehouders- melkleverancicrs Op hun bon nen van margarine boter ont vangen. Op bonnen voor vet krijgen veehoudersmelkleve- ranciers uitsluitend vet. zorg" van Volksherstel en zag geen reden, waarom de R.K. Ver eeniging tot bescherming van meisjes niet zou mogen bemidde len. Z.H. Exc. de Bisschop van Haarlem zal Dinsdag 26 Febr. a.s. géén audiëntie verleenen. HET BRITSCHE IMPERIUM wordt door bedenkelijke opstanden en dergelijke geteisterd. Er zijn opstanden uitgebroken in Britsch Indië en in Egypte. Het meest-ernstig is het karakter van de bewe ging in Britsch-Indië, daar het hier een uitbarsting onder Britsch- indische Marinetroepen betreft en dus feitelijk om muiterij gaat. In de haven van Bombay zouden reeds 20 schepen van de Britsch- Indische Marine in handen van de muiters zijn, die met geweren vanaf hun schepen op de scheepswerf te Bombay geschoten hebben. De Britsche Marineleiding heeft gedreigd met alle beschikbare middelen den opstand te zuilen onderdrukken, „ook al zou dit de vernietiging van de vloot betee- kenen". Ook in Karatschi is er muiterij uitgebroken. Versterkin gen van de zee- en luchtvloot zijn naar Bombay, Poena en Karatschi onderweg. In Egypte is het ook onrustig. Met name in Cairo kan van een completen opstand worden ge sproken. Er is een algemeene staking uitgebroken om den eisch, dat de Engelsche troepen Egypte zullen verlaten, kracht bij te zet ten. Verder protesteeren Joodsche bladen tegen 't -besluit v. d. Brit sche milit. autoriteiten, om Duit sche krijgsgevangenen in Palesti na te werk te stellen. Het volk viel de grootste Engelsche kazerne in Cairo aan en de troepen open den het vuur uit machinegeweren op de aanvallers, die met steenen en met brandende fakkels wier pen. Er zijn reeds minstens zeven dooden gevallen en vijftig ge wonden. Een correspondent van Reuter schrijft dat het nieuws van een op stand op Britsch-Indische schepen met ontsteltenis in Engeland is ont vangen, maar dat de schok bij de Engelschen grooter is, wanneer men zich realiseert welke rol de Britsch- Indische marine heeft gespeeld niet alleen bij de verdediging van Britsch- Indië maar in iret behalen ven de overwinning der geallieerden. Het schijnt bovendien niet zonder betee. kenis te zijn, dat ongeregeldheden van dezen aard voorvallen in zulk een critiek stadium in de politieke situa tie van het land nu er door de mis sie der Britsche ministers een krach tige poging wordt gedaan om een po- ltieke verzoening tusschen Groot- Brittannië en Indië tot stand te brengen. In het Engelsche Lagerhuis heeft Bevin ten aanzien van het Ruhrgebied, waarvoor vooral Frankrijk zich sterk interesseert, verklaard, uit een oogpunt van veiligheid een volledige ontmanteling voor te staan. Uit een indus trieel oogpunt zou men, het gebied beziende als een pro ductie-eenheid voor Europa, een internationaal beheer voor de Ruhr-industrie wen- schen, dat zich zou beperken tot het vervaardigen van half fabrikaten, Bevin voegde er aan toe, dat over deze aange legenheden besprekingen ge voerd worden met Frankrijk, België en Nederland, en wan neer men tot een resultaat is gekomen, zjillen deze landen ook met Rusland en de Ver. Staten overleg plegen. Bevin waarschuwde er voorts voor, Italië en ook Duitschland niet te behandelen alsof zii nog onder Mussolini en Hitier ston den. Hij verklaarde tenslotte, dat het zijn schuld niet was. dat de Veiligheidsraad de Perzische kwestie behandelde. Anhon.v Eden heeft als leider der oppositie het woord gevoerd en interessant was vooral het geen hij over de politiek van Rus land opmerkte. De Sovjetunie kan niet^ iedere politiek volgen, die haar aanstaat, zonder reke ning te houden met de gevoelens of belangen van haar geallieer den. Bevin heeft naar aanleiding van de opmerkingen, over Rusland nog medegedeeld, dat hij in De cember de Sovjetregeering heeft aangeboden, het bestaande Rus- sisch-Engelsch verdrag tot 50 iaar te verlengen. De Engelsche regee ring zal niets ondernemen zon der de Russische regeering ervan in kennis te stellen. Melk voor de kinderen. Tot de véle goede gaven, welke wij van het Amerikaansche volk ontvingen, behoort ook een groote partij melkpoeder. Door dit geschenk zal het mogelijk zijn om aan de kinderen der lagere- en kleuterscholen te Amsterdam, Den Haag en Rotterdam gedurende ongeveer drie maanden een kwart liter melk per dag te verstrekken. De voedzame dronk wordt genuttigd. Anefo/Breyer P. Sjahrir Is gistermiddag uit Djokjakarta te Batavia te ruggekeerd na de besprekin gen met Soekarno, waaraan leden van ziio „kabinet" heb ben deelgenomen. De beslis singen over de houding ten aanzien van de Nederland- sche voorstellen zal eerst ge nomen werden op de verga dering van het Centrale Na tionale Comité, welke verga dering is bepaald op 28 Febr. De plaats is nog niet vastge steld. Men neemt dan ook aan, dat de onderhandelingen tusschen Sjahrir en dr. van Mook niet vóór dien datum kunnen beginnen. Het besluit dat te Djokjakarta ge nomen is, betéekéht dat in feite aan het nationale comité wordt overgela ten, vast te stellen of de voorstellen in beginsel aanvaardbaar zijn als basis voor de besprekingen en indien dit het geval is, de richtlijnen aan te geven, volgens welke de bespre kingen naar zijn meening moeten geschieden. Deze gang van zaken maak een eind aan de opdracht tot onderhandelen, welke Sjahrir eerder heeft ontvangen. Het tweede punt van bespreking te Djokjakarta was de aangelegen heid betreffende de kabinetwijziging waarop onlangs in Indonesische poli tieke kringen, vooral door 't "volks front", het werkcomité en de "Masjoemi" een vereeniging van de voornaamste Islamitische partijen sterk is aangedrongen. AI deze groepeeringen nemen het standpunt in, dat een kabinetswijziging op par tijbasis nu noodzakelijk is. Het huidige "kabinet" van Sjahrir is overwegend geen partijenkabinet en vertegenwoordigt niet de verschil lende politieke stroomingen; 8 van de 13 leden behooren zelfs tot geen en kele party. Vandaar dat de commu nisten eisohen, dat het "kabinet" ten minste één vertegenwoordiger van de communistische groepeeringen zal tellen. Er schijnt echter nog bij lange na geen overeenstemming te heerschen onder de verschillende partijen over de basis waarop de reconstructie van het "kabinet" zou moeten worden uitgevoerd. Sjahrir is als een vermoeid man teruggekeerd en scheen gedesil lusioneerd over den loop der ge beurtenissen in de laatste dagen. Groote moeilijkheden staan een algemeene "kabinets" herziening in den weg, daar de belangrijkste partijen niet bereid zijn evenre dige vertegenwoordiging toe te staan aan de communisten en de gematigde nationale democraten (P.N.I. Partai Nasional Indo nesia). Woensdagmiddag is te Unna. 14 km. van Dortmund, een ernstig mijnongeluk gebeurd. Door een ontploffing in een schacht 'werden 550 mijnwerkers opgesloten. Tot dusver werden 16 slachtoffers naar boven gebracht, onder wie negen dooden. Later werden nog zes arbeiders gered. Zij waren ongedeerd. Uit alle deelen van het Ruhrgebied zijn brandweer- en ziekenwagens naar de plek des onheils gesneld. Het reddings werk wordt onder leiding van Britsche officieren verricht. Des kundigen verwachten nog meer explosies en achten den toestand der opgeslotenen zeer gevaarlijk. Volgens een later bericht ziin nu 71 mannen uit de schacht gehaald en heeft men niet veel hoop meer, de overi gen te kunnen redden, aan gezien onder den grond een hevige brand woedt. PSALMEN TEN ONRECHTE meenen sommige katholieken, dat psalmen zingen een specifiek- protestantsche instelling is. Van de vroegste eeuwen af klinken deze eeuwenoude lof- en smeekzangen dag en nacht uit de koren der kloosters naar God omhoog. De priester fluis tert ze dagelijks bij zijn bre viergebed. De Evangeliën de Brieven der Apostelen en de Misliturgie zijn er vol van. „Het is goed, psalmen te zin gen voor Uw naam, o Aller hoogste!" zoo zong de Kerk op Zondag Septuagesima bij het Offertorium. Ongetwijfeld zijn er verzen bij, die men niet zoo aanstonds begrijpt, doch andere trejjen ons zoo rechtstreeks in het hart. dat men zich nauwelijks schooner qebeden zou kunnen voorstellen. Als schietgebeden zouden deze psalmverzen onze dagelijksche godsvrucht zeer verrijken. Het is geheel in den geest van onze Moeder de H. Kerk, indien wij ons met de psalmen meer vertrouwd maken. Neem b.v. de verzen 2 en 3 van ps. 17, die wij op Septuagesima bij den Introïtus zingen: „Laat mij U beminnen. Heer, mijn Sterk te! Heer, mijn Kracht en mijn Toevlucht eh mijn Bevrijder!" Diep besef van eigen zwakte, rotsvast vertrouwen op God, in kloeke, eenvoudiqe woor den, waard om ze van bulten te leeren. Voor oogenblikken van angst, vrees en moedeloos heid MARCUS Een billioen eenheden penicilli ne, door het Amerikaansche Roo- de Kruis geschonken aan het Ne- derlandsche. zijn Donderdag per vliegtuig op Schiphol aangeko men. Toen het toestel, „City of Amsterdam", op Schiphol was neergestreken., werden de 25 kis- en penicilline door Claudius B. Webster, vertegenwoordiger van het Amerikaansche Roode Kruis, in Nederland, aan vertegenwoor digers van het Nederlandsche Roode Kruis aangeboden. Z.K.H. Prins Bernhard zou he den door Koning George van En geland in audiëntie ontvangen worden op Buckingham Palace en aldaar de lunch gebruiken. De Koning zal Prins Bernhard dien dag de versierselen uitreiken van het Knight Grand Cross of the Order of the British Empire. De Russische verklaring over de atoomspioninage in Canada, die ondanks alles een bekentenis inhield, heeft in Amerika groote verbazing gewekt. Men spreekt in Washington van „een donder slag bij helderen hemel". In Ca- nadeesche offlcieele kringen is men van oordeel, dat de Russi sche verklaring een „delicate toe stand heeft geschapen.. DE BELGISCHE COMMUNIS TEN zijn vaini meening. dat het kiezerscorps zich duidelijk heeft uitgesproken tegen een regee- ringscoalitie, waarin de Katho lieken een belangrijke rol zouden spelen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuw Noordhollandsch Dagblad, editie Schagen | 1946 | | pagina 1