Nieuw EEN SCHANDELIJKE BENDE JONGE VROUWEN w Voor Den Helder, Schagen en omgeving Bureaux: HET MOEILIJKE PROBLEEM Het loonvraagstuk, m De knoeierijen bij de Unilever Verkoopcentrale DE DISTRIBUTIE VAN SCHOENEN Vervallen de oude aanvragen? De walvischvaart NOG DIT JAAR? Vleesch zonder bon Droevig beeld van Cairo Nieuwe petroleumbonnen „Verlaat Mandsjoerije" Twee minuten stilte MAKEN ZICH VERDIENSTELIJK Hoofdredacteur: H. N. Smits: rayon-redacteur P. Sigon. Abonnementsprijs 3.40 per kwartaal; f 1.20 per maand. Inclusief incasso kosten. Prijs der advertenties: 11 ct. per m.m. regel, 40 m.m. breed; In tekst 22 ct. per m.m. regel, 50 m.m. breed. Contract op aanvraag. Noordhollandsch Dagblad Buiten God U nergens veilig (Vondel) ZATERDAG 23 FEBRUARI 1946 41e JAARGANG - NUMMER 10864 ALKMAARLangstraat 42At tel. 4330 (K 2200) TIOORN: Draafsingel 59, tel. 4712 (K 2290) DEN HELDER: SCHAGEN: Molenstraat 52, tel. 459 (K 2240). Bankrelatie: Noorderbank verband met de prijzen, is het moeilijke probleem op het oogenblik. Het is alweer een heele tijd geleden, dat de Kamer dit vraagstuk besprak, aan de hand van de befaamde Regee- ringsnota,, die tot lintwormde batten aanleiding heeft gegeven. Deze week stond dat Kamerde bat andermaal in het teeken van Sociale Zaken, maar nu kwam de kwestie van loonen en prijzen niet meer ter sprake. Toch be staat het probleem nog altijd, het is nog steeds niet opgelost. Dit bleek wel uit de besprekin gen, welke ter persconferentie met minister Drees vorige week zijn gevoerd. Het gaat er bij de vaststelling van loonen vooral om, dat de arbeidende mensch een redelijke koopkracht bezit. Hooge loon. cijfers zeggen niet genoeg, als daarnaast niet naar de cijfers van de prijzen wordt gekeken. Vooorkomen moet worden, dat we in het befaamde kringetje van prijzen en loonen rond draaien. Tochmoet er bij het vaststellen van de loonen een zeker nominaal minimum in acht genomen worden. Dient er een loonplafond te zijn, er moet ook een loonvloer wezen en daar naar wordt thans gestreefd. Het leggen van dien loonvloer heeft tot gevolg gehad, dat de grootste verhoogingen tot stand gekomen zijn daar, waar de loo. nen een achterstand vertoonden, hetgeen met name iin den land en tuinbouw en in het veenbe- drijf het geval geweest is. Dat daar de loonen met 70pct. en meer werden verhoogd, is veel zeggend] Men herinnert zich uit onze beschouwingen van het Congres van den Arbeid, dat prof. Romme daar mededeelde, dat het col lege van Rijksbemiddelaars streeft naar onderling juiste ver houdingen, niet slechts in, doch ook tusschen de Verschillende bedrijfstakken. Het streven is er dus op gericht, aan ongemoti. veerde toonverschillen, waar die zich ook voordoen, een einde te maken, anderzijds moet bedacht worden, dat in verband met de historisch gegroeide verhoudin gen een zekere geleidelijkheid in acht genomen moet worden. Het gaat overigens, zeiden wij, niet om geldloon, maar om koopkracht. Deze nu hangt af van de grootte der productie. De stelling,dat de juiste weg om tot verhooging van de koopkracht te komen, verhooging van de pro ductie is, kan zeker niet nieuw worden genoemd. Het is een oude, simpele economische waar heid, die ook in de crisisjaren van 1932 sterk opgeld deed. Ook toen ondervond men echter in sterke mate de rem der „historisch gegroeide verhoudin. gen" en de tijd zal zeker komen, dat de geliefkoosde theorie der „doorbraak" ook hier zal moe ten worden toegepast, vooral als we, ook op sociaal terrein, „radicaal" willen zijn. Verhooging van de productie versterkt de koopkracht. Het is de juiste theorie, die ook nu te genover de mogelijkheden der pract'jk staat. In sommige be drijven kan die productiever- hooging onmogelijk worden be reikt. Waar de verbetering van het welvaartspeil in ons land over de geheele linie slechts' mogelijk is indien een grootere productie plaats heeft, dient naar verhooging van de productiviteit van den arbeid dus allerwegen te worden - ge streefd. Wij hadden het in het begin over den loonvloer. Er is ook een loonplafond. Dat is de grens, waarboven de loonen niet mogen gaan. Hier bestaat veel ontdui king. Er komt nu echter per 1 Maart een controle-systeem, dat velen wel weer aanleiding zal geven, te mopperen over ambte narij. Maar dan moet men wel bedenken, dat ook hier het ver wijt, als daarvoor reden is, op de eerste plaats hen betreft, die In verband met de malversa ties bij de Unilever-Verkoopcen- trale zijn tot nu toe reeds 24 ar restaties verricht, waarbii. zooals men weet. zelfs de directeur en een drietal adiunct-directeuren zijn betrokken. De zaak is aan het rollen ge bracht doordat de politie in den nacht van 5 Februari in hiet Wes ten van Rotterdam den 46-iarigen kapper C. van D. aanhield, die in het bezit was van 15 kg. marga rine. Deze zou hij gekocht hebben van H. C. V. een 39-iarigen ver tegenwoordiger van de Unilever- Verkoopcentrale uit Schiedam. V. werd den volgenden dag aange houden en bekende dat hii reeds duizenden kilogrammen marga rine, meest in rantsoenbewnzen en een klein gedeelte in natura. verkocht had voor den 44-jarigen afdeelingschef van zijn onderne ming. J. B. M.. die met de admi nistratie van de bommen was be last. Bii dezen persoon, die. er grof aan verdiend scheen te heb ben, werden allerlei kostbare voorwerpen aangetroffen waar onder een motorrijwiel, verbor gen onder kolen en een bedrag van f 4.000.Van dit heerschap kwam de politie te weten, dat de 47-jarige procuratie-houder J. B. uit Hilligersberg hem in het be gin van den oorlog een groot aantal bannen, misschien wel twee drie millioen. had ter hand gesteld. Allerlei afdeelingsehefs hielpen een hamdie mee bii het doorgeven der bonnen. Bii een van hen werden o.a. een bontjas van f 13.000.en een Am. Leica- fototoestel in beslag genomen. Bovendien trof men een bedrag van f 20.000.en een aantal ef fecten aan. Een auto. die hii ge kocht had. was door de Duit- schers gevorderd. De directeur heeft groole hoe veelheden rantsoenbonnen voor ruildoeleinden gebruikt. Na de bevrijding, toen er lan gen tijd geen margarine voorra dig was. hebben de heeren het handeltje stop gezet tot de direc teur weer het sein gaf de zaak voort te zetten. Zoo goed als het geheele per soneel schijnt ervan geprofiteerd te hebben, maar de directie al leen schijnt van de winst reeds IN VERBAND met de kleine oppervlakte van ons blad heb ben wij van de autoriteiten ver gunning gekregen éénmaal in de twee weken des Zaterdags met een dubbel nummer te verschij nen. DE DIRECTIE tot die noodzakelijkheid van verscherpte controle aanleiding geven! De controle zal worden uitgeoefend via de sociale ver zekering; de Raden van Arbeid, de Gewestelijke Arbeidsbureaux en de C.C.D zullen mede wor den ingeschakeld. Niet het minst-ingewikkeld is het vraagstuk van loonen en prijzen in den land- en tuin bouw. De loonfactor bij den ex port 'speelt hier een hoofdrol, 't Is 'n noodzakelijkheid, dat wij exporteeren, maar de prijs op de wereldmarkt is over het alge meen lager dan de prijs van het Nederlandsche product. Deze prijs moet dus gedrukt worden. Maar allerlei factoren, niet het minst de loonfactor, hebben hier juist een prijsverhoogende wer king. Men zie de bovenaange haalde mededeeling, dat loonen in den land- en tuinbouw soms met 70 pet. en meer zijn ver hoogd! Zoo ergens, dan kan in den land, en tuinbouw ten aan zien van de loonen en prijzen van een moeilijk probleem wor den gesproken. Er wordt thans, naar wij vernemen, een nauw keurig onderzoek ingesteld naar de loonen en prijzen, in verge lijking met de verhoudingen, die in andere landen bestaan. méér te hebben onvanaen dan het gezamenliike persnoeel. Alles bii elkaar is het een in- droeve geschiedenis. Een organi-' satie van a-sociale wezens, zoo als men zelden bii elkaar gezien zal hebben. Intusschen was er in vele gezinnen gebrek aan mar garine. waarvan dank zij deze lieden natuurlijk groote hoeveel heden in den zwarten handel te recht ziin gekomen. Zii verdienen een geduchte straf. In de eerste drie maanden van 1946 zullen 1.500.000 paar staats- schoenen in distributie worden gebracht. Alle distributiediensten hebben inmiddels een opgave ontvangen van het aantal bon nen, dat zii mogen uitreiken. Met deze toewijzing kunnen de talloo- ze aanvragen in behandeling worden genomen. Deze aanvragen dateeren van 1943 af. Met deze 1.500.000 paar schoenen kunnen echter onmogelijk alle aanvragen op korte termijn afgedaan wor den. De distributie geschiedt thans op basis van 60 paar per maand per 1000 inwoners, eers' 33 paar. Daarnaast zullen binnen kort nog -2 millioen oaar Ameri- kaansche imoorts"hoenen gedis tribueerd worden. De bezwaren, welke het afwik kelen van oude aanvragen voor schqenenbonnen door de distribu tiediensten met zich meebrengt en de onbillijkheden, welke hierin voor sommige bevolkingsgroepen zijn gelegen, ziin aanleiding ge weest om een nieuw distributie systeem te overwegen, waarbii de oude aanvragen als verval len zullen worden beschouwd. Het is nog geenszins mogelijk, schoenen in een volkomen voor- oorlogsche uitvoering te vervaar digen. Het is voorschrift, dat er op een bon alleen die schoenen mogen worden afgeleverd waar voor de bon is bestemd. Te Amsterdam vond de offi- cieele oprichting plaats van de „Nederlandsche Maatschappij voor de Walvischvaart" waardoor een nieuwe welvaartsbron aan de Nederlandsche economie is toe gevoegd. Op een vergadering van den Noord-Brabantschen Christel. Boerenbond heelt de voorzitter van den Kath. Ned. Boeren- en Tuinders- bond, de heer F. Smits van Oyen, als algemeene ver wachting uitgesproken, dat in den loop van dit jaar het vleesch van den bon zal gaan! Gewapende detachementen van het Egyptische leger hebben de bewaking van alle militaire en openbare gebouwen in Cairo op zich genomen. De starten van de stad ziin overdekt met versplin terd glas en de verbrande gebou wen bieden een droevig schouw spel na de anti-Britsche relletjes waarbij een staking werd uitge roepen om den eisch tot het ont ruimen van Egypte door Britsche troepen te ondersteunen. Het verkeer in de stad" neemt zijn ge wonen gang. doch vele winkeliers schijnen niet van zins hun be drijven te heropenen. In een radiorede heeft de Egyp tische president ernstig gewaar schuwd tegen herhaling van de ongeregeldheden. Een studenten manifest vraagt het volk zich bii den eisch tot ontruiming door de Britten niet aan excessen te bui ten te gaan. Het Centraal Distributiekan toor deelt mede. dat voor het tijd vak van 25 Februari tot en met 30 Maart 1946 op de bonnen 047 en 542 der bonkaarten K 603 2 liter petroleum beschikbaar wordt gesteld. In verband met de bevoorrading van den handel is het mogelijk, dat de petroleum niet overal tezelfder tijd ver krijgbaar zal ziin. Voorinlevering der bonnen is evenwel niet toe gestaan. Meer dan tienduizend Chinee- sche studenten hebben een mon- ster-amtisovietdemonstratie onder het motto „Verlaat Mandsioeriie" georganiseerd. Scholieren en stu denten riepen dezelfde leuzen die hun vaders tien jaar geleden te gen de Japanners gebruikten. De stoet der demonstranten was vele kilometers lang. ZAAD VAN CHRISTUS [)E TWEEDE ZONDAG van de Voorvasten: Sexagesi ma. Hebben wij de vorige week aan de roevstem van den wijngaardenier Christus ge hoor geqeven en het werk - in ons zelf en in onze omgeving - aangepakt dan ontvangen v:ij morgen van den Meester be langrijke aanwijzingen omtrent onze taak. Ik ben de Zaaier, zegt Hij in het Evangelie, en het zaad is Mijn ivoord. Ook in U heb ik mijn zaad geworpen, doch zal het vrucht dragen? Alleen in dien gij „goede aarde" zijt, d. w. z. als ge „met een goed en edel hart het woord verneemt en aanvaardt en volhardt"! Op dit laatste komt het voor ons, die het woord hebben aan vaard, vooral aan. Of zuilen wij als de rots zijn, waarin het zaad geen wortel schiet, als „zij die het woord met vreugde aanvaarden, een tijd lang ge- looven, maar in den tijd der beproeving afvallen"? Volharden! Maar dat zal of fers kosten! Luister in het Epis tel naar de lotgevallen van een, die volhardde, St. Paulus, nadat het zaad in hem was ge vallen, op den weg naar Da mascus! Koester qegn illusies! Maar ook leeren wij de juis te opvatting van ons werk voor het Rijk Gods. Ook wij zijn zaaiers van Christus' woord en ook ons zaad zal niet allemaal in goede aarde vallen. Maar daarover weet God bescheid. Wij hebben ons werk, naar beste kunnen, te doen, zonder directe zichtbare resultaten te verlangen. Wederom: geen il lusies! In de Oratio vragen wij dan ook de bescherming van den qrooien Christus-zaaier Paulus, „omdat wij in geen enkele ac tie van onszelf vertrouwen stellen". Hèt gebed voor deii leeken-apostel! MARCUS VOOR DE KINDEREN, die nog zoo hulpbehoevend zijn, kaïn- niet voldoende worden gezorgd, om niet te spreken van de gewo ne dagelijksche zaken, die ver richt moeten worden, wil van een geregeld en ordelijk familieleven gesproken worden. De moeder is immers de ziel van het gezin en waar haar steun gemist wordt,- raakt zoo'n gezin maar al te vaak in materieel en moreel opzicht achterop. Aangenomen, dat zij nooit geheel vervangen kan wor den. is het t«5h noodzakelijk, dat zij in tijd van nood vervangen wordt door iemand, die weet wat „hulp in de huishouding betee- kent. Hiervoor komt meer kijken dan men oppervlakkig zou mee- nen en daarom worden de meis jes. die door genoemde instelling "IJ hebben onzen lezers reeds eerder verteld van het mooie sociale werk van de R.K. Maat schappelijke Gezinszorg, een in stelling in ons bisdom door den nood der tijden in het lieven geroepen. In hoeveel gezinnen, waar de mdeder wegens ziekte om andere ernstige redenen niet in staat is voor het noodige te zorgen, is hulp niet dringend noodig. naar gezinnen worden uitgezon den. eerst voor haar taak opge leid. Op deze foto zien wij. hoe een groep meisjes in het oplei dingsinstituut te Noardwijk zich bekwaamt in het herstellen van kléedinig, een werkje, dat vooral in dezen tijd heel wat uurtjes van moede? de vrouw of haar plaatsvervangster vraagt. I

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuw Noordhollandsch Dagblad, editie Schagen | 1946 | | pagina 1