Nieuw Provinciale verkiezingen in België bevestigen Katholieke overwinning BOMBAY: „een wilde orgie van geweld" Uitstel vredes-conferentie Voor Den HelderSchagen en omgeving Bureaux: Linksche meerderheid in den Senaat tot één stem verschrompeld Vandaag: Provoceert Franco? Als gevolg van de gisteren gehouden Provinciale verkie zingen in België steeg het zetelaantal van de Katholieken van 227 tot 344; de so cialisten kwamen slechts van 221 op 231de strijd spitst zich meer en meer toe tusschen katho lieken en socialisten. Spaak acht niéuwe verkiezingen moge lijk! De baldadigheid der jeugd Passagierslijst „Alcantara" WIE KRIJGT DAT ALLEMAAL? .Ergerlijk, onrechfvaar- dig en nutteloos" Bijna honderd menschen verdronken WAT TERUG KOMT Goebbels STORM OVER WALCHEREN 1946 Hoofdredacteur: H. N. Smite; rayon-redacteur P. Sigon. Abonnementsprijs t 3.40 per kwartaal; 1.20 per maand, inclusief incasso kosten. Prijs der advertenties: 11 ct per m.m.. regel. 40 m.m. breed; in tekst 22 et. per m.m. regel, 60 m.m. breed. Contract op aanvraag. Noordhollandscli Dagblad Buiten God l» 't nergens veilig Vondel MAANDAG 25 FEBRUARI 1946 41e JAARGANG NUMMER 10865 ALKMAARLaneestraat 42A. tel. 4330 (K 2200) HOORN: Draafsingel 39, tal. 4712 (K 2290) DEN HELDER; SCHAGEN: Molenstraat 52. tel. 456 (K 2240). Bankrelatie: Noorderbank NA TIEN JAAR hebben dan gisteren in België de verkie zingen voor de Provinciale Raden plaats gehad, welke van groot belang waren in verband met den invloed welke daarvan op de samenstelling van den Senaat uitgaat. De vermoedelijke, d.4. officieuze uitslag, is als volgt: Christelijke Volkspartij (Kathol.) 344 zetels (was 227) Socialisten 231 zetels (was 221) Communisten 58 zetels (was 28) Liberalen 53 zetels (wa3 88) Verder hadden de Rexisten voorheen 79 en de Vlaamsche Nationalisten 50 zetels, de Eupensche Volkspartij 1. Aan de hand van de niet-officieele verkiezingsresultaten kan worden berekend, dat van de 44 „provinciale" senaatszetels 21 ten deel zullen vallen aan de Christelijke Volkspartij en 23 aan de linkerzijde, indien alle linksche partijen in alle provinciën een cartel vormen. Dan moeten nog 22 zetels wor den aangewezen door de 145 gekozen SenatoregfteS verwacht wordt dat 11 Senatoren benoemd zullen worden 'iSaft de C.V.P. en 11 aan de linksche partijen. De C.V.P. heeft dUin in totaal 83 zetels in den Senaat tegen de linksche partijen 841 Zoo is het resultaat dus, dat de Katholieken met hun Christelijke Volkspartij opnieuw een enormen vooruitgang boeken, terwijl het re sultaat van de Socialisten ander-' maal magertjes moet worden ge noemd, gelet vooral op het feit, dat het hier verkiezingen betrof, welke na tien jaar gehouden wer den, terwijl de stemming van ver leden week er een was na zeven jaar. Men herinnert zich. dat verle den week ook een deel van den Senaat gekozen is, n.l. 101 leden, waarvan de Katholieken toen pre cies de meerderheid hadden, n.l. 51. De Senaat is in België echter voor onze begrippen nogal inge wikkeld samengesteld. Hij bestaat uit 167 leden, 101 gekozen door de kiezers zooai's verleden week ge beurd is, 44 gekozen door de Pro vinciale Raden en 22 benoemd oj! aangéwezen door coöptatie, dat wil in dit geval zeggen, dat de geza menlijke 151 Senaatsleden nog eens 22 leden kiezen en zooals bo ven gezegd, berekent men, dat van die 22 de Katholieken en de ge zamenlijke linksche partijen er ieder 11 zullen krijgen. Dit heeft dan tot eindresultaat, dat de Christelijke Volkspartij der Ka tholieken !n den Senaat 83 zetels heeft, de gezamenlijke linxsche partijen 84. Dit is dus een linksche meerderheid nog in den Senaat., maar welk eene! Wij begrijpen, dat de socialis tische minister Spaak Zondag avond in een rede, toen hij dit voor zijn partij vrij sombere re sultaat zag aankomen, verklaarde, dat het wel eens zou kunnen zijn, dat er spoedig weer verkiezingen moeten worden gehouden...... Want zoo is een regelmatige con_ stitutioneele oplossing bijna niet te bereiken. Men weet, dat ook de Kaiho- lieke leider. August de Schrijver, die met het onderzoek naar de mogelijkheden van een kabinets formatie was belast, gezegd heeft, dat eerst de uitslag van de pro vinciale verkiezingen moest wor den afgewacht, alvorens men ver der de mogelijkheden van een ie. geeringscombinatie kon bez.'en. Het resultaat is zoo, dat een kabi_ (Zie Kroniek Dag. V-_ netsformatie niet gemakkelijker wordt, de mogelijkheden teekenen zich niet duidelijker af. Indien de oplossing inderdaad gevonden kan worden in het op nieuw houden van verkiezingen, zou men den wensch willen uiten, dat ze weer in den waren zin op democratische basis konden ge schieden. D.w.z. zonder dat de willekeur gehandhaafd wordt, welke de linksche regeering heeft ingevoerd, door de vrouwen van het kiesrecht uit te sluiten, omdat de socialisten den invloed van de vrouwen in de Koningskwestie vreesden, terwijl ook de militai ren. die in het algemeen achter den Koninig staan, uitgesloten wa ren en voorts zeer willekeurig 'n 300.000 tal burgers, die zich min- dier goed gedragen heeten te hebben in den bezettingstijd 'de zgn. „incivieken") het kiesrecht niet kregen.... Het is nog van belang op te merken, dat tegenover de aaneengesloten falanx van Katholieken, de zeer geringe meerderheid der linkerzijde slechts bereikt kan worden door een samengaan van uiterste hetoregene elementen als socialisten, communisten en liberalen, onder welke laatsten er al zijn, die neiging vertoonen, niet meer bij links maar bij rechts gerekend te worden. Overigens is de link sche „meerderheid" slechts verkregen, doordat in «bepaal de provincies de liberalen en socialisten, ondanks alle ver schillen, een „cartel" vorm den, omdat, als het er op aankomt, de leuze „liever Turksch dan paapsch, blijk baar altijd nog opgeld doet. Zoo zal ook voor den Senaat, bij de komende aanwijzing van de 44 en 22 zetels de „meerderheid" tegenover de Katholieke Partij slechts be reikt kunnen worden, doordat al wat links heet, tegen de Christelijke Volkspartij samen spant Waarlijk, in de Belgische verkiezingen zitten vele lessen voor het buitenland. l/OLGENS DE BERICHTEN t«t en met Zondagavond zijn bij de sta- kingsonlusten te Bombay na de opstandige bewegingen van vier dagen meer dan 250 dooden gevallen, terwiil meer dan 1500 personen gewond ziln. Het betrof hier ontevreden soldaten en actieve nationa listen onder de Britsch-Indiërs, zoo men weet. Er is oproer geweest, ook aan boord van twintig Britsche oorlogsschepen, die zich tenslotte hebben overgegeven. In verschillende steden, vooral in Bombay, maar ook Karachi ë.a., is geplunderd en brand gesticht, vooral in de fabrieks- wiik van Bombay, waar het station, treinen, een textielfabriek e.d. in brand gestoken zijn. O.a. zijn drie communistische leiders gearresteerd. In Bombay is veel gevochten'en geschoten door politie en militai ren, het grootste deel van de stad leek geheel in opstand. Er brak Vrijdag in Bombay een staking van 300.000 arbeiders uit. Gandhi deed e-n oproep om ,;eeri eind te maken aan de wilde orgie .van geweld". Andere leiders gaven de Engelsche politiek de schuld van da gebeurtenissen. De „New York Times" oordeelde dat de achter lijke volkeren de Westersche denkbeelden, waarmee ze worden volgepompt, niet kunnen verwer ken, hetgeen tot deze excessen aanleiding geeft, maar anderzijds moeten de vroegere meesters be grijpen. dat de rijpheid van de tot nu onderworpen rassen aanvaard moet worden.... De voorzitter van de Britsch Indische Congrespartij heeft een onderhoud gehad met den Brit- schen opperbevelhebber, die ver zekerde, dat er tegen de stakende Marine-mannen geen -rancune maatregelen genomen zouden wor den In een indrukwekkende herden king van dem geboortedag van Lord Baden Powell in da Evang. Luthersche kerk te Amsterdam gehouden, hield ook de wnd. bur gemeester van Amsterdam, de heer F. de Boer, een korte toe spraak. o.a. over de baldadigheid der jeugd, welke door de padvin derij flink moet worden bestre den. Joseph Mac Leod, de bekende Scliotsche omroeper der B.B.C. nieuwsuitzendingen gedurende den oorlog, vertoeft in ons land, waar hij in verschillende plaatsen lezin gen houdt. Mao Leod op het spreek gestoelte tijdens een lezing in de hoofdstad. Anefo/Breyer P. TWEE MINUTEN STILTE.... Om technische redenen van daag geplaatst op pag. 3 Wij ontvingen de passagiers lijst van het m.s. ..Alcantara" met de namen van 2378 repatrieeren- den. Deze lijst is op onze "bureaux voor een ieder ter inzage gelegd. Generaal MacArthur heeft een. programma voor den Japanschen export aan Washington ter goed keuring voorgelegd. Voor de eer ste helft van dit iaar zou de ex port o.m. bedragen: 68.5 millioen meter zijden en kunstzijden) weef sels 1 miUt radiolampen. 200000 bontmantels, 80.000 balen ruwe zijde. 50.000 rijwielen en 10.000 ton aardewerk. Voor de tweede helft van dit laar bedraagt de voorgesttelde export o.m.: 5 mil lioen, gloeilampen. 100000 rijwie len, 30.000 radiotoestellen en 10.000 electrische ventilatoren. Deze getallen vertetgenwoordigen slechts 'n kwart van den, gemid delden Japanschen export in de jaren 1934 tot 1939. REEDS EERDER is te kennen gegeven in een verklaring van den Franschen Minister Bidault, dat de Vredesconferentie van Parys, welke 1 Mei zou beginnen, uitgesteld moet worden. De diverse minis ters van Buitenlandsche Zaken der groote Mogendheden kunnen het n.l. nog niet eens worden over den opzet van het Vredesverdrag met Italië, het voornaamste object van die conferentie. Er zijn moeilijkhe den over Triest (en Venezia-Julia), dat Joego-Slavië begeert, en over Tirol, dat voor een deel door Oostenrijk wordt verlangd. En dan is er de kwestie van de Italiaansche koloniën, met name Tripolis, waarvoor Rusland belangstelling heeftDeze stand van zaken wordt nu be vestigd in een betoog van den diplomatieken medewerker van de En gelsche „Observer", die mededeelt, dat men zich al zoo'n beetje ver zoent met de gedachte, dat het ontwerp-vredesverdrag met Italië niet vóór 1 Mei gereed zal zijn. Laat ons hopen, dat van uitstel geen afstel zal komen! Bij de behandeling van de nieu we kieswet heeft de Italiaansche wetgevende vergadering vastge steld. dat een Italiaansch priester in overtreding is, wanneer hii ziin geestelijk ambt verbindt met po litieke activiteit. Een zoodanig priester kan van 6 maanden tot 3 iaar (gevangenisstraf kriigen en een boete van 3000 tot 20.000 lires! De „Osservatore Romano" noemt dit besluit „een ergerlijk, onrecht vaardig en nutteloos voorschrift" Een rivierstoomboot, die van Hamburg naar Cuxhaven voer. is Zondag lek gesprongen in het Estuarium van de Elbe tegenover Bruensbuttel. met als gevolg, dat 95 van, de 110 passagiers ziin ver dronken. Dezer dagen kan het grootste gedeelte van de fabrieksin- stallatie van de machinefa briek Rademakers te Rotter dam uit Duitschland worden terugverwacht. Deze fabriek zal dan weer in staat ziin tandwielen te produceeren voor de Spoorwegen en voor de mijnen, die beide daaraan uiteraard gToote behoefte hebben. Ook ziin o.a. een groote hoeveelheid plaatijzer voor den scheepsbouw en an dere grondstoffen, totaal ca. 3000 ton. die te Embden ziin opgespoord door de geallieer den, vrijgegeven. Te Hanno- -ver vond men ca. 160 electro- motoren van de Michelinfa- brlek te 'sHertogenbosch. die over grondstoffen beschikt en nu weer op bescheiden schaal banden kan produceeren. Ten slotte ziin uit de Britsche zone 150 ra aalmachines terugge voerd, die' buitengewoon be langrijk ziln voor den Neder- landschen landbouw. Koning Christiaan van Denemar ken, die 75 jaar is, heeft een lichte longontsteking. Hjj bracht een onrustigen nacht door en is met penicilline behandeld. Massamoordplan van GOEBBELS heeft op 14 Sept. 1942 opdracht gegeven tot algeheele uitroeiing van ioden. zigeuners en Polen, dit tot meer dan 3 iaar dwangarbeid waren veroordeeld, evenals Tsjechen en Duitschers die tot levenslange gevangenis straf waren gedoemd. Men moest de slachtoffers net zoo lang laten werken tot zij be zweken. WJALCHEREN is gered, het giertij heeft tevergeefs storm geioopen tegen de her stelde 'dijken. Tevergeefs ook joeg de storm het water Op. Het verdronken eiland beleeft op het oogenblïk gelukkige da gen. Alle gaten, die het geal lieerde oorlogsapparaat in de dijken moest gooien om den weg naar Antwerpen vrij te maken, zijn thans weer gedicht. De vroegere ,tuin*van Zeeland heeft een zwaren tol moeten betalen. Nu is de hoop her leefd. Het prachtige resultaat is voor een goed deel te dan ken aan den noesten arbeid der werklieden, die onvermoeid dag en nacht hun beste krach ten hebben gegeven met de materieele hulp onzer geal lieerde vrienden. Zij hebben bergen werk verzet er» heel Nederland zal hun blijvend dankbaar zijn.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuw Noordhollandsch Dagblad, editie Schagen | 1946 | | pagina 1