Nieuw HET NIEUWE LEGER EEN STAKING HERDACHT ende Koningin is erbij J Voor Den HelderSchagen en omgeving Merkwaardige rede van den Paus Alle beschikbare krachten uit het oude zijn opnieuw ingeschakeld MR. VAN KLEFFENS Treedt af als hoofd van buitenlandsche zaken FRANKRIJK EN SPANJE De Kardinaals- plechtigheden 25 Februari 1941 na vijf jaar Twee minuten stilte Prof. Romme in de Tweede Kamer Hoofdredacteur: H. N. Smits; rayon-redacteur P. Sigon. Abonnementsprijs f 3.40 per kwartaal; 1.20 per maand, inclusief incasso kosten. Prijs der advertenties: 11 ct. per m.m. regel, 40 m.m. breed; in tekst 22 ct. per m.m. regel, 50 m.m. breed. Contract op aanvraag. Noordhollandsch Dagblad t Buiten God U 'i nergens veilig fVondel DINSDAG 26 FEBRUARI 1948 41e JAARGANG - NUMMER 10866 tel. 4712 (I DEN HELDEHi SCHAGBW: Moïenstr*»t 92, tel. 459 (K2240). Bankrelatie! Noorderbank Z.H. de Paus heeft Maan dagavond de leden van het corps diplomatique ontvangen, die hem hun dank kwamen betuigen voor het tot het kar dinalaat verheffen van een zoo groot aantal bisschoppen van zooveel verschillende vol keren. In zijn kwaliteit van deken van het Heilig College nam Mgr. Carneiro Pacheco het woord en bracht aan Pius XII de erkentelijkheid van de ka tholieke volken over. „Zelfs zij, die niet hetzelfde geloof deelen", aldus verklaarde hij, „zullen in deze creëering van kardinalen, die uit de verst verwijderde landen stammen, een verheven vingerwijzing naar de universeele gedachte zien, welke tevens een over tuigende oproep beteekent tot eenheid van alle volken, in oprechte internationale samen werking onder leiding van den Geest". De H Vader, die daarna een toespraak hield, verklaarde, naar aanleiding van een door den deken van het corps di plomatique gemaakte toespe ling op zijn handelwijze tij dens den oorlog, o.m. het vol gende: „Nooit hebben wij een woord willen zeggen, dat on waar of laakbaar was. Hoe wel de feiten dit gerechtvaar digd zouden hebben, zou het meer kwaad dan goed gedaan hebben, vooral wat betreft de niet-schuldige- bevolking, wel ke gebukt ging onder den knoet van den onderdrukker. Wij waren er steeds op uit het voor de arme menschheid zoo noodlottige conflict te stui ten. Daarom vooral hebben wij, ondanks het feit, dat er van zekere zijden met bepaalde bedoelingen druk op ons werd uitge oefend, er voor gewaakt, dat aan onze lippen en aan onze pen geen enkel woord zou ontsnappen, dat als een teeken van goedkeuring of aanmoe diging ten gunste van den in 1941 tegen Sovjet-Rus land ondernomen oorlog had kunnen worden op gevat. Zeker zou niemand van ons een stilzwijgen kunnen ver wachten, zoodra het geloof en de grondslagen van de chris telijke beschaving op het spel zouden staan, maar anderzijds is er geen volk, dat we niet oprecht en van ganscher har te toewenschen, in waardig heid, vrede en voorspoed bin nen zijn grenzen te kunnen leven. Wat we bij alle uitingen van onze gedachten en onzen wil voor oogen had den was, de volkeren uit den cultus van het geweld terug te brengen tot den eerbied voor het recht, en den vrede tusschen allen te bevorderen; een rechtvaardigen vrede, een vrede, die ln staat is allen tenminste een dragelijk leven te garandeeren". Geënt op den ouden boom van historie en traditie, heb ik het leger van onze Koninkl. Landmacht nieuw leven wil len geven", aldus de Minister van Oorlog, Mr. J. Meynen, op een conferentie, die hij de zer dagen met enkele verte genwoordigers van de Ned. pers hield. „Het spreken van het oude en het nieuwe,leger acht ik volledig uit den booze. Alle beschikbare krachten-uit het oude leger, voor zoover niet gepensionneerd, zijn op nieuw ingeschakeld". Met het behandelen van deze aangelegenheid roerde de minis ter reeds direct een punt van zijn beleid aan, dat in den laatsten tijd veelvuldig omstreden is -ge weest, een beleid, ten opzichte waarvan men, ook in het alge meen, gaarne zou hebben gezien, dat den bewindsman reeds eerder een gelegenheid geboden ware geweest om hierover nadere me- dedeelingen te doen. De minister argumenteerde de opname van het beroepskader in het leger met de volgende cijfers: Op 15 Mei '40 waren er 1596 be roepsofficieren, hiervan zijn er 187 gestorven, afgekeurd of gepension neerd, blijven beschikbaar 1409 man. Bij deze laatste groep'zijn er 200 niet ingedeeld, omdat de be- oordeelingscommissie geadviseerd heeft deze officieren op grond hunner gedragingen gedurende den bezettingstijd of krijgsgevan genschap, oneervol of eervol ont slag te verleenen. Doordat de be trokkenen dit niet aan hun om geving mededeelen, aldus de mi nister, is er bij het publiek wel eens een verkeerde meening om trent de indeeling ontstaan In elk geval, de resteerende 1209 man zijn volledig ingedeeld De gepensionneer'de officieren In het pensionr.eeren van een aan. tal oude hoofdofficieren ligt echter tenslotte voor zijn tegenstanders de meest kwetsbare zijde van de per soneelspolitiek van dezen minister. Mr. Meynen stelde er dar.' ook prijs op in deze conferentie met de pers; speciaal ten opzichte hiervan zijn standpunt uiteen te zetten. "Waren deze pensioengerechtigde officieren op hun plaatsen blijven zitten", al dus de bewindsman', "dan zou het niet mogelijk zijn geweest om ruimte te maken voor de jongeren dat wil dan zeggen tusschen de 40 en 50 Jaar die de oorlog in Engeland hebben meegemaakt en daardoor kennis hebben verworven var.' de op. bouw van moderne legers". De te genstanders van deze personeelspoli. tiek hebben den minister niet kun nen overtuigen. "Ik handhaaf mijn De regeeringsvoorlichtingsdienst meldt: Het lidmaatschap van den per manenten te New-York zetelen den Veiligheidsraad der Ver- eenigde Naties, vereischt. dat Ne. derland daarin, evenals de ande. re staten-leden. permanent ver. tegenwoordig d is. De regeering heeft besloten, dat mr. E. N. van Kleffens Nederland in den Raad zal vertegenwoordi gen. Aangezien de minister van buitenlandsche zaken als regel te 's-Gravenhage aanwezig moet zijn, heeft H. M. de Koningin goedgevonden, dat mr. E. N. van Kleffens aftreedt als hoofd van het departement van buitenland sche zaken en in deze hoedanig heid wordt opgevolgd door mr. J. H. van Roven, tot dusverre mi nister zonder portefeuille, terwiil de heer van- Kleffens deel bliift uitmaken van hte kabinet als minister zonder portefeuille. Politieke beteekenis heeft deze eerstdaags intredende wiiziging niet. meening ten volle", zei Mr. Meyr.en ons"; deze officieren hadden aller eerst de plicht de verantwoordelijke taken aan de top op zich te nemen." Bij dit betoog benadrukte de minis ter echter ook dat de generale staf volledig uit vakmenschen bestaat: die vroeger de hoogere krijgsschool hebben doorloopen. Ondertusschen werden uit krijsge. vangenschap teruggekeerde officie, ren gedetacheerd bij de geallieerde legers om daar de nieuwe bewape ning en bewapeninestechniek te lee. ren. De eerste ploeg komt in Maart in ons land terug. Zij zal de leiding op zich r.emen der eerste divisie die op 1 Mei a.s. onder de wapenen komt. Reserve officieren. Ten aanzien van de reserve offi cieren heeft de minister de zelfde personeelspolitiek gevoerd. Dit ver. klaart ook waarom er zooveel rangs. verhoogingen hebben plaats gevon. den. (Vervolg pag. 3, 4e kolom) De vertegenwoordigers in de C.G.T. van de Fransche spoor wegarbeiders, van de zeelieden der koopvaardij, van de dokwer kers en de transportarbeiders gaan onverwijld maatregelen onder het oog zien om zoo spoedig mogelijk alle verkeer tusschen Frankrijk en Spanje tot stilstand te bren gen. Tevens verlangen zij op nieuw, dat de Fransche regeering alle betrekkingen met de regee ring-Franco zal verbreken en dat alle organisaties die deel uitma ken van den wereldbond van vak- vereenigingen er van zullen wor den verwittigd, dat de C.G.T. maatregelen van een internatio naal karakter verlangt. Naar wij vernemen zal H.M. de Koningin bij de plechtige overreiking van de Kardinaals baret en ae pontificale Hoog mis in de kathedraal te Utrecht Donderdag a.s. verte genwoordigd zijn door graaf du Monceau uit Barneveld. Na de plechtigheid zal Z. Em. Kardinaal de Jong, be kleed piet de teekenen van zijn waardigheid, tezamen met den Pauselijken Internuntius, het Nederlandsche Episcopaat en den vertegenwoordiger van de Koningin, zich naar zijn woning aan de Maliebaan begeven langs een route, waarvan een gedeelte afgezet zal zijn door de R.K. Jeugdver- eenigingen. 's Middags om 3 uur zal de R.K. schooljeugd een eere haag vormen vanaf de Aarts bisschoppelijke woning naar „Tivoli", waar dr. G. Brom een rede zal uitspreken en het koor van „Katholiek Utrecht" het „Te Deum" van A. Bruck ner zal zingen o.l.v. H. Ponten en met begeleiding van de U.S.O. 's Avonds wordt een fakkel optocht georganiseerd, waar na een defile om ongeveer 8 uur voor het paleis, waaraan naar verwachting ongeveer 30.000 menschen zullen deel nemen. Tienduizenden en tiendui zenden hebben zich Maandag middag op het Waterlooplein verzameld, om de stakinq en de andere gebeurtenissen daar omheen van 25 Februari 1Ü41 te herdenken. Deze gebeurtenis was inge leid door een radiorede van minister Schermerhorn en de communisten hebben op eigen gelegenheid een herdenking gehouden, die nogal sterk poli tiek getint was. Maandag was het een alge- meene herdenking van een al gemeen verzet, al doet zich het miserabele feit voor, dat ver schillende groepen zich van de verdienste van deze staking trachten meester te maken, zooals bleek uit de Communis tische redevoeringen, waarin tot uiting kwam, dat de sta king door de communisten was georganiseerd. Maaréén was de bevolking in Februari 1941, één was ze dezen middag in de herdenking, die door H.M. de Koningin werd bijgewoond. Amsterdam had vrij af, de gemeentelijke diensten die vijf jaar geleden staakten, staakten nu ook, maar het ge schiedde thans met instemming van de werkgevers! Op het Waterlooplein was een enorme menigte bijeen; de ge beurtenissen van vijf jaar gele den en 'degenen, die door Duit- schen moordenaarshand zijn ge vallen, gingen in den geest voor bij. Tot de deelnemers behoorden ook groepen uit het Gooi, de Zaanstreek en Haarlem, waar vijf jaar geleden eveneens ge- Februari 1941. W.A. marcheert en provoceert de Amsterdam, sche Jodenbuurt, die niet wer keloos blijft. Gevechten. De beruchte Koot sterft. Duit- schers grijpen in. Eerste razzia tegen Joden, wier woonwijken worden afgezet. Arbeiders ko. men in verzet: eerste staking in volle bezettingstijd op 25 Februari! Signaal tot alge meen verzet. Gemeenteperso. neei geeft het voorbeeld. Anderen volgen. Ook andere steden in Noordholland. De Duitscher slaat het verzet bloedig neer, maar het teeken is gegeven. En vijf jaar later wordt 25 Februari 1941 her dacht in vrijheid!! V- staakt werd. Er waren groote en lange optochten van diverse groepen, uit de verschillende be drijven, die eerst langs de Blauw brug trokken (waar een formeele slag tusschen Amsterdammers en W.A.-mannen geleverd is) en (Vervolg pag. 3 5e kolom) HET VERSTIKTE ZAAD, JONDAG hebben we het Evangelie van den Zaaier gehoord. Christus sprak daarin ook over het zaad dat tusschen de doornen valt en verstikt wordt, n.l.: „zij die wel naar. het Woord hebben geluisterd, maar die gaandeweg door de zorgen, de rijkdommen en de genoegens van het leven wor- den verstikt en geen vrucht dragen". Hoe vaak hebben wij, die katholiek zijn opgevoed, het Woord reeds gehoord! Als wij veertig jaar zijn, hebben wij alleen reeds in da verplichte Zondagsmissen om en bij twee duizend. maal het Woord van Christus hooren verkondigen. En eveneens hebben wij het vernomen in boeken en kran ten, vereenigingen en congre gaties, op congressen en in den huiselijken kring. .En deson danks waar de doornstrui ken van „zorgen, rijkdommen en genoegens des levens" welig tieren, kan Christus' zaad nu eenmaal geen vruchtbaren bo dem vinden. Onze maatschap pelijke positie en vooruitgang, ons huiselijk comfort, ons per soonlijk welbehagen, onze poli tieke en economische strevin gen, onze belangstelling voor wetenschap en kunst enz.: dat zijn de echte kinderen van ons hart: ons christen-zijn, ergens op de 23ste plaats, is het stief kind dat, achtergesteld en vaak vergeten, niet gedijen kan En toch, hoe nuttig de genoemde goederen ook kunnen zijn: slechts „één ding is noodzake lijk!" Zoek dat ééne „en al het overige zal u worden toegewor pen". Wij hebben eerst dat overige gezocht en toen nog eens dat overige; het eenig- noodzakelijke speelde een on dergeschikte rol Resultaat? Zie de wereld na 20 eeuwen prediking van het Evangelie! Binnenkort begint de Vasten, de tijd van den grooten Omme keer: we moeten de volgorde omkeeren: eerst ruimte voor het zaad van Gods Woord! Al het andere op de 2e t. e. m. de 23ste plaats! Het bureau van de Katholieke Volkspartii deelt mede. dat de Verkiezingsraad der Partij, welke 22 en 23 Februari i.l te Utrecht bijeen kwam. prof. Mr. C. P. M. Romme alsnog bereid heeft ge vonden. een candidatuur voor de verkiezing tot lid van de Tweede Kamer te aanvaarden Foto hieronder: Burgemeester de Boer spreekt de onafzien bare menigte toe.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuw Noordhollandsch Dagblad, editie Schagen | 1946 | | pagina 1