Nieuuu DE FAKKELHULDE DER TIENDUIZENDEN Nog geen positieve resultaten Voor Den Helder, Schagen en omgeving Bureaux: IMPOSANTE OPTOCHT Enthousiasme voor Maliebaan 40 DE SCHRIJVER FAALT Opdracht aan Spaak Bom in Graz Weer 3000 repatrieeren- den onderweg Over de Neder- landsche voorstellen Gevechten op Bali MORGEN BIDT Elk kwartier van Londen naar Parijs PROF. AALBERSE NOG EENMAAL: IMPORT-SIGARETTEN De echtgenoote van Mussert Promotie van Pater H. Schmidt S.J. Raadsadviseur O. K. en W. Zakkenrolsters! Vondels „Lucifer" Hooge onderscheiding Amerika bezorgd over Engeland Hoofdredacteur: H. N. Smits; rayon-redacteur Fr. Otten; binnenland P. Sigou. Abonnementsprijs 3.40 per kwartaal; 1.20 per maand, inclusief incasso kosten. Prijs der advertenties: 11 ct. per m.m. regel 40 m.m. breed; in tekst 22 ct. per m.m. regel 50 m.m. breed. Contract op aanvraag. No o rdhollands ch DaqbJad m Buiten God is 't nergens veilig (Vondel) VRIJDAG I MAART 1946 41e JAARGANG - NUMMER 10869 ALKMAARLangestraat 42A tel. 4330 (K 2200) HOORN: Draafsingel 59 tel. 4712 (K 2290) DEN HELDER: West straat 80; tel. K 2230 2182 SCHAGEN; Molenstraat 52 tel. 459 (K 2240) Bankrelatie: Noorderbank i CEN GROOTSCH SLOT van een indrukwekkenden dag was het imposante défilé der tienduizenden, dat gisterenavrnd prompt acht wur voor het Bisschoppelijk Paleis begon. In Utrecht spreekt men met meer van het Bisschoppelijk Paleis. Maar van Maliebaan 40. Dit ..perceel" is zeker zoo beroemd geworden als „Downingstreet 10", waar de ambtswoning van den Engelschen minister van Buitenlandsche Zaken mee pleegt te worden aan geduid Maliebaan 40 dus was gisterenavond het centrum der belangstelling van een duizendkoppige menigte, die zich al ver voor den tijd bij en om het Kardinaalspaleis verzamelde, om getuige te zijn van het fakkeldéfilé der tienduizenden van Ka tholiek Utrecht. Een prachtige wintersche Februari.avond. Het duistert 'al, als men van alle Kanten optoch. ten ziet stroomen naar de ver schillende verzamelpunten. De jeugdvereenigingen verzamelen zich, de Verkenners, voor zoover ze geen dienst doen'voor de orde bij het Paleis, trekken óp en de Gidsen en de studenten en wat er aan jeugdbeweging allemaal meer uit den grond verrezen is. En dan de katholieke stands organisaties, de leden van de roomsche vakvereenigingen, en enorme deputaties van alle UtreChtsche parochies. Het duistert al, maar er is licht en blijheid in de harten van deze tienduizenden, en dat licht wordt gesymboli seerd door den Domtoren, die door schijnwerpers in een zee van licht gezet is. En het Aartsbisschoppelijk Pa leis is eveneens prachtig verlicht, waardoor de versie ring nog mooier uitkomt. Prompt acht uur begint het défilé, de openlijke hulde van katholiek Utrecht aan den Kardinaal, een Neder. landsche Kardinaal van de Kerk van Rome, maar toch allereerst de Kardinaal van Utrecht. Dan trekken voorbij fakkels, fakkels, fakkëis, menschen, mensehen en muziek, mu ziek, muziek, en gejuich, ge juich, gejuich dat is eigenlijk in het kort het beeld van deze grootsche aubade, die spontaan de ka tholieken dezen avond in enthousiasme heeft gezet en in het gareel van een reuzen optocht heeft gebracht. Er zijn wel veertig muziek korpsen in touw gekomen, om deze-prachtige hulde op te luis teren; om beurten wisselen ze elkaar twee aan twee voor het Paleis af. Er worden vlaggen en spandoeken met opschriften mee gedragen. waarin de hulde aan den Kerkvorst in velerlei vorm en smaak tot uitdrukking wordt gebracht; De muziekorpsen zijn van allen rang en stand. De Pos-tfanfare zien we en hoo- ren we en de fanfare van de Spoormannen en van de Politie en van de Verkenners en van de Gemeentewerken. Zoo is het toch niet de hulde van Katho liek Utrecht alleen, de gezamen. lijke muziekkorpsen hebben zich gaarne in dienst gesteld, om deze Katholieke gebeurtenis, die ook een Nationaal Feit is, mee te vieren. En als dan de praalwagens, die er in groot getal zijn. en de zee van vlaggen, waarin de voorbij- trekkenaen soms dreigen te ver drinken, passeeren, klinkt ge zang en gejuich, er wordt ge zwaaid met hoeden en handen en met vlaggen en zakdoeken. Op de eerste étage zit de Kar dinaal, Zijne Eminentie dr. de Jong en slaat het défilé gade. Wat zal er omgaan in het hart van den man, die zoo het middelpunt van belangstelling en hulde ge weest is vandaag en nu deze uit barsting van enthousiasme van zijn volk mag meemaken? Hij zal denken, dat hij zich niet vergist heeft, toen hij des middags zeide, dat hij zich op den trouw van het Katholieke Volk kon verlaten, ook in den bezettingstijd, en hij zal het met recht ook mogen doen voor de toekomst.... Bij hem hebben Mgr. Giobbe en Mgr. Hopmans plaats genomen en voor de andere ramen rechts en links de andere Bisschoppen, met Mgr. dr. Eras, de vertegen woordiger van het Nederlandsch Episcopaat te Rome. De toejui chingen en huldebetuigingen gel den vanzelfsprekend ook hen, dit is de hulde ook, waarop wij heb ben gewacht, de openlijke betui ging van trouw en aanhankelijk heid van wat wij al zoo lang heb ben opgekropt en eindelijk konden uiten; de dank van Katholiek Ne derland aan Zijne Eminentie Kar dinaal de Jong en zijn Episcopaat, voor wat zij in moeilijke jaren voor ons hebben gedaan en ge weest zijn, waarbij dr. de Jong, zooals Gerard Broni het uitdrukte, rotsvast stond als de vuurtoren van Ameland Het grootsche en indrukwek kende défilé, heeft Nederland wel ooit zooiets beleefd? duur de van acht tot tien uur. Toen doofde langzaam-aan de lamste fakkel en verspreidde de enorme menigte zich, een herinnering rij ker aan een onvergetelijken dag. August de Schrijver, voorzitter van de Christelijke Volkspartij, heeft "medegedeeld, dat de ge voerde besprekingen, ten gevolge van de oppositie var. de socialis tische groep tegen een volksrefe. rendum inzake de koningskwes_ tie, niet tot bevredigende resul taten hebben kunnen leiden, Dienengevolge heeft de Prins- Regent de Schrijver van zijn op. dracht ontheven. De Prins-Regent heeft minister Paul Spaak met een nieuwe in formatieopdracht belast. Tijdens een bijeenkomst te Graz, in de Britsche zone van Oostenrijk, gehouden ter verwel koming van een delegatie van Sovjet-Russische vakvereenigin gen, is een kleine bom geëxplo deerd. Men vermoedt, dat "de bom, die een binnenmuur van de vergaderzaal vernielde, daar door nazi's is neergelegd. Niemand werd gewond. Donderdagmorgen is de „Japa. ra" met 777 passagiers aan boord uit Tandjong Priok naar Neder land vertrokken. Het vertrek van de ..Nieuw Amsterdam" uit Singapore is op 8 Maart vastgesteld. Men verwacht, dat met dit schip 3000 Nederlanders gerepa trieerd zullen worden. Omdertus schen vindt de evacuatie uit Ban doeng iedere maand op srootere schaal plaats. In November wa ren 457 personen geëvacueerd en in de maand Januari 3259 perso. wen. IN VERBAND met het ver slag en een uitgebreide speciale foto-reportage van de Kardinaalsplechtigheden te Utrecht verschijnt dit blad heden in dubbelen omvang. SJAHRIR heeft Donderdag avond in een telefonisch onderhoud met Batavia ver klaard, dat de eerste zittings dag van het Indonesische Centrale Nationale Comité te Djokjakarta geen positieve resultaten heeft opgeleverd. Hij zeide verder, dat het Co mité nog twee dagen in zit ting bijeen zou zijn. Heden, Vrijdag, zullen nog een aan tal woordvoerders van de verschillende Indonesische politieke partijen en groepee ringen hun gezichtspunten naar voren brengen. Men ver wacht, dat Sjahrir ziin be langrijkste redevoering op Zaterdag zal houden, waarna men tot stemming zal over gaan. Men verwacht, dat Soetan Sjahrir zal adviseeren om he', Nederlandsche ontwerp, als ba sis voor de onderhandelingen, te aanvaarden. Zijn naaste mede werkers voorzien dat hn zal af treden, nidien het Comité de voorstellen van de hand zal wij zen. Volgens een berioht van de „Monotoring Post" te Batavia zou Radio Soerakai-ta den 27ste Februari verklaard hebben „Het kan niet, ontkend worden, dat wij gedwongen zullen zijn in de na bije toekomst een gewapenden strijd te voeren, een strijd, welke beslist, over de toekomst van In donesië". Generaal Sir C. Auchinleck, opperbevelhebber in Britsch- Indië, heeft Donderdag in het Hoogerhuis (den Raad van State) te New-Delhi) ver klaard, dat heden, 1 Maart, een begin zal worden ge maakt met het.terugtrekken van Britsch-Indische troepen uit Indonesië. Inmiddels ontleent Reuter aan 'een officieele tegenspraak van het hoofdkwartier der geallieerde troepen in Nederl. Indië het bericht dat omtrent het terug trekken van de Britsche troepen uit Java nog niets bekend is en dat de berichten, Eds zou dit te rugtrekken tegen de maand April bepaald zijn, voortspruiten uit wenschen, die de vaders der ge dachten ziin! CTp Bali ziin. volgens de ver klaringen van een Indonesiër, die kortgeleden uit Bali is terugge keerd, thans gevechten gaande tussohen de bevolking en de tien duizend Japanneezen. die op het eiland zijn gebleven: de Japan neezen terroriseeren zelfs de plaatselijke prinsen. Terwijl de Japanneezen van moderne wa pens gebruik maken, kan de be volking daartegenover slechts de wapens, die zij zelf hebbein. stel len. zooals messen steenen en speeren van bamboe. „De guerilla-troepen op Bali zijn echter in voortdurend con tact met hun wapenbroeders op „Java'', aldus de Indonesiër. Hii voegt er aan toe. dat geheel Bali eiken vorm van voorlichting ont beert en dat de economische toe standen zeer verward ziin en het volk heel arm. de Katholieke wereld voor den Paus. De H. Vader is dan niet al leen 70 jaar, maar het is ook de dag, waarop Hij zeven jaar geleden 2 Maart 1939 door de geza menlijke in Conclave vereenigde Kardina len, onder den bij stand van den H. Geest tot Opperhoofd der Kerk, tot Plaats- bekleeder van Chris tus, tot Paus van Ro me, werd uitgekozen. God spare Paus Pius XII nog vele jaren voor Zijn Kerk! Ivor Thomas, parlementair se cretaris van het ministerie van burgerluchtvaart te Londen, heeft verklaard, dat, naar hij hoopte, binnen enkele maanden een ge regelde „autobus"-dienst tusschen Londen en Pariis en vice-versa zou worden ingesteld, een half- uurdienst. waarbij elk kwartier vlieguigen uit genoemde steden zouden vertrekken. Naar wij vernemen heeft prof. mr. P. J. M. Aalberse eervol ont slag gevraagd als lid van den Raad van State op grond van het bereiken van den daartoe door de wet gestelden leeftiid Het gerucht betreffende import van sigaretten met de bedoeling deze tegen vrij hooge prijzen te verkoopen, blijkt juist te zijn: Inderdaad is met de daarvoor in aanmerking komende instanties deze mogelijkheid overwogen, zonder dat men evenwel tot een oplossing is gekomen. De distri. butie van import-sigaretten zal" zoodra de zending die thans on derweg is gearriveerd zal ziin. nog eenmaal plaats hebben, bij welke gelegenheid het thans nog aanwezige restant import-sigaret ten in distributie zal worden ge bracht aldus is medegedeeld op een persconferentie van het Rijksbureau van Tabak. Naar A.N.P. verneemt, is de echtgenoote van Mussert een de zer dagen uit het kamp aan den Biltschenweg te Utrecht ontsla gen, omdat zij nooit lid geweest is van de N.S.B. Deze dagen is te Maastricht gepromoveerd pater H. Schmidt S.J. op het proefschrift: ..De li turgische taal in het protestantis me der zestiende eeuw en het Concilie van Trente". Bil deze promotie heeft, de theologische faculteit van het Collegium Ma ximum der Jezuïten te Maastricht wederom gebruik gemaakt van zijn promotierecht. wat heit ge val is, sinds de verbindingen met de Gregoriaansche universiteit te Rome waren verbroken. Als promotor trad op prof Nootebaert. Nader vernemen wii nog, dat prof. dr. F. L. R. Sassen, die met ingang van 1 Maart tot hoog leeraar in de faculteit der lette ren en wijsbegeerte aan de riiks- universiteit te Leiden is benoemd, met ingang van denzelfden datum tevens is benoemd tot raadsadvi seur bij het ministerie van On derwijs, Kunsten en Wetenschap, pen. Te Amsterdam zijn op het Sta. tionsplein twee meisjes, resp. 12 en 14 jaar oud, aangehouden, omdat zij van zakkenrollerij worden verdacht. Zij „opereer, den" in de rij van wachtende trampassagiers, als ze op het punt stonden de voorbijrijdende tram te bestormen. Op een van de'meisjes werd een kleine por tefeuille gevonden met 75 gul den en een aantal distributie bonnen. Laatstleden Zondag heeft de studentenvereerviging der Bern. sche Universiteit in de Fransche kerk aldaar Vondel's „Lucifer"' opgevoerd. De voorstelling ge schiedde ten bate van de Amster. damsche Universiteit. Bij Kon. Besluit is benoemd tot Groot-Officier in de Orde. van Oranie Nassau ihr. mr. dr. L. H. N. Bosch Ridder van Rosenthal, commissaris der koningin in de provincie Utrecht. De heer Bosch Ridder van Rosenthal is thans ernstig ziek. De versierselen ziin hem namens den minister van binoenlandsche zaken uitgereikt door diens waarnemend kabinets chef, een zoon van den commis saris. De New York Times schrijft in een redactioneel artikel: Het Britsche Ruk heeft de Spaansche Armada, Napoleon. Keizer Wil. helm en Hitier overleefd. Thans wordt het door een dubbelen aanval bedreigd: door den Sow. jet-Russischen druk op de ver bindingslijnen in het Midden- Oosten en door het opkomende nationalisme der Óostersche landen. Beide factoren werken elkaar in de hand. De plaats van het Britsche Rijk in de huidige wereldsituatie is een voorwerp van ernstige zorg voor de andere naties, ook voor da Ver, Staten.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuw Noordhollandsch Dagblad, editie Schagen | 1946 | | pagina 1