Nieuuu Geen directe steun republikeinen aan Nederlandsche op troepen geland Bali Voor Den Helder, Schagen en omgeving Bureaux GEEN GEMEEN- SCHAPPELIJK URGENTIEPROGRAM Republiek of Monarchie? DE ACTIE TEGEN FRANCO HOE MEER LAWAAI Hoe beter SPAAK WIL EEN LINKSCHE REGEERING AMERIKA EN RUSLAND Belangwekkende uit- lafingen van Byrnes MET ONGELADEN GEWEREN Zooiets kan in Bordeaux gebeuren! Het bombardement van het Bezuidenhout Weer zonnevlekken Twee minuten stilte Russen beschoten Amerikaansch vliegtuig Hoofdredacteur: H. N. Smits; rayon-redacteur Fr. Otten; binnenland P. SigOK. Abonnementsprijs 3.40 per kwartaal; 1.20 per maand, inclusief incasso kosten. Prijs der advertenties: 11 ct. per m.m. regel 40 m.m. breed; in tekst 22 ct. per m.m. regel 50 m.m. breed. Contract op aanvraag. Noordhollandsch Dacrhlad Buiten God is 't nergens veilig (Vondel) ZATERDAG 2 MAART 1946 41e JAARGANG - NUMMER 10870 ALKMAAR: Langestraat 42A tel. 4330 (K 2200) HOORN: Draafsingel 59 tel. 4712 (K 2290) DEN HELDER: West straat 80; tel. K 2230 2182 SCHAGEN: Molenstraat 52 tel. 459 (K 2240) Bankrelatie: Noorderbank MOETEN wij er nog een vraag- teeken achter zetten? Met andere woorden: is er nog kans, dat er een gemeenschappelijk urgentieprogram komt vóór de verkiezingen. Het is te vreezen van niet. De Katholieke Volkspartij heeft een ontwerp gereed gemaakt. Het „Vrije Volk" liet in een twee. tel artikelen uitkomen, dat een gemeenschappelijk -program on. gewenscht was. En het bestuur van de Partij van den Arbeid heeft dit standpunt bevestigd. „O'ngewenscht en onwaarschijn lijk wordt het genoemd. Wel zou het mogelijk zijn, zoo luidde dezer dagen een officieele medeldeeling van dit bestuur, in antwoord op de aanbieding van de Katholieke Volkspartij, ..dat er op een aantal belangrijke pun ten een dusdanige overeenstem ming tusschen beide programs zal bestaan, dat wij op nader te bepalen wijze de aandacht van de kiezers op deze overeenstem ming en de beteekenis daarvan kunnen vestigen." Dus alweer: niet en toch? Er zullen besprekingen worden gehouden, zegt de mededeeling, „men hoede zich thans voor voor. harige conclusies". De P. v. d. A, is tegen een ..van A tot Z gelijkluidend verkie. zingsprogram" Daar zijn wij ook tegen. De Volkspartij heeft ook in zijn aanbod van 14 Februari laten uitkomen, dat er, naast ge. lijkluidende punten, dingen zijn' die wij anders zien. Ook als men een gemeenschap, peli.ik urgentieprogram opmaakt, houdt iedere partij haar eigen zelfstandigheid. Maar waar zooals ook in een resolutie van de Werkgemeenschap Christofoor wordt gezegd „een vooruitstre. vend kabinet, dat in hoofdzaak zal moeten steunen op de Katho. lieke Volkspartij en de Partij van den Arbeid", wenschelijk is. daar kan gemakkelijk de stelling ver dedigd worden, dat het de zuiverheid van de politieke ver. houdingen ten goede komt. als de kiez.ers, hun stem uitbrengend weten waar ze dat voor doen. Want bet uiteindelijke doel van de stembus is toch om tot een ka. binet te komen, dat natuurlijk een program moet hebben. Het schijnt eerlijker, dat men reeds bij de stembus zoo duide lijk mogelijk weet. wat de inhoud van dat program zal ziin. Maar: er is ook een andere kant, zooals wij nader zullen zien. De Italiaansche ministerraad heeft besloten, dat de vraag of Italië een republiek zal worden of een monarchie zal blijven, be slist zal worden in een referen- .um, dat gelijk met de algemeene verkiezingen zal worden gehou den. 9 Welingelichte kringen te Was hington hebben een toelich ting gegeven op wat men moet verstaan onder de „tusschen- tijdsche regeering'', waarover gesproken wordt in de Ameri- kaansche nota aan de Fran- sche regeering betreffende een drievoudige verklaring aan Franco. Men yvil een regeering, ge vormd door personen, die reeds in Spanje verblijven en onder wie zelfs leden van de huidige regeering kunnen zijn. De voornaamste voorwaarde hiervoor is het houden van vrije verkiezingen. Ook wil men, dat Engeland, Frankrijk en de Ver. Stateri een commissie van waarnemers naar Spanja zullen zenden om de voor bereidingen voor de verkiezingen en ook de verkiezingen zelf te controleeren op gelijke wijze als de commissie, die de Grieksche verkiezingen zal observeeren. Men is er in diplomatieke kringen van overtuigd, dat wanneer-de bedoel de gemeenschappelijke verklaring wordt gepubliceerd, een breuk tusschen Spanje en Frankrijk on vermijdelijk zal zijn. De New York Times scorijft naar aanleiding van de voorge stelde gemeenschappelijke verkla. ring, dat deze niet rechtstreeks de Spaansche republikeinsche regee ring zal steunen. Een werkelijke interventie of eenige aansporing tot burgeroorlog zal worden ver meden. Wel wil men amnestie aan de politieke gevangenen. De afgezant van de Catalaan- sche socialistische partij in Frank- IN IJ MUIDEN lijkt het, alsof de klok een jaar terug is ge zet. Als toen, loeien weer de sirenes en volgen donderende explosies elkaar met korte tus- schenpoozen op. Gelukig lijkt het erger dan hetes. Kondigden in oorlogstijd de^irene's de nadering van bombardementstoestellen aan, die een mogelijke vernietiging voorspeldenthans qeldt het lawaai het explodeeren van ob stakels, die een hinderpaal vor men op den weg naar vooruit gang den heropbouw. Hoe meer geloei, hoe meer lawaai, des te beter dus. rijk heeft op een vergadering ge zegd, dat het huidige conflict in geen geval in een zuiver Fransch. Spaansche twist mag ontaarden. Daarom moet de Spaansche kwes tie terstond resoluut door dé Vereenigde Volken gezamenlijk worden onderzocht. De Amerikaansche Democrati sche Senator Pepper heeft te ken nen gegeven dat de militaire be zetting van Spanje door Groot- Brittannië, de Sovjet-Unie. de Vereenigde Staten en Frankrijk het middel vormt, waartoe men zijn toevlucht zal moeten nemen, indien Franco niet vrijwillig ver dwijnt. De Spaansche radio-commenta_ tor betoogde Vrijdagavond, dat Spanje aangevallen wordt omdat het een bolwerk is van het katho licisme. Kardinaal Spellman zou naar Madrid gaan. Thans meldt Reuter, dat Z.Em, in verband met drukke werkzaamheden van dit bezoek heeft afgezien. Spaak, de Belgische kabinets informateur" hij heeft n.l, geen opdracht om een kabi net te formeeren, maar alleen om naar de mogelijkheid daarvan te informeeren heeft Vrijdagmiddag aan de pers verklaard, dat hij geen contact zal zoeken met de rechterzijde! Hij wil een re geering vormen naar het voorbeeld van de regeering van Acker. Niet alle personen in de C.V.P. boezemen hem vertrouwen in.... De Amerikaansche Minister van Buitenlandsehe Zaken Byrnes heeft in een rede eenige interes, santé verklaringen over de inter, nationale politiek afgelegd. Hij zeide o.a. dat de organisatie der Vereen. Volkeren slechts effectief kan zijn, als de Volkeren vastbe sloten zijn, voor die effectiviteit te zorgen. De wereldsituatie is op het oogenblik niet gezond of ge ruststellend. Overal om ons heen is wantrouwen en arg waan. Sommige verdenkingen zijn ongegrond en onredelijk. Van andere kan dat niet ge zegd worden. Dit vereischt openhartige besprekingen tus schen de betrokkenen. Geweld wordt alleen gebruikt ter verdediging van het recht, volgens de bepalingen van het Handvest. Wij moeten handelen, om agressie te voorkomen. Wij wenschen algemeene ontwapening en beperking van de bewapening, maar wij kunnen niet trouw zijn aan onze verplichtingen jegens ons zelf en jegens de wereld, wanneer wij alleen ontwapenen. Slechts een niet te veront schuldigen tragedie van ver gissingen zou een ernstig con flict tusschen de Vereenigde Staten en Eusland kunnen veroorzaken. Maar wij willen niet en kunnen niet afzijdig blijven staan, wanneer ge weld of bedreiging met ge weld wordt gebruikt in strijd met de bedoelingen en de principes van het Handvest. Byrnes zei verder blijkbaar o.a. doelend op hetgeen Rusland zich veroorlooft rni Mandsjoerije. dat geen mogendheid het recht heeft zichzelf a&n beweerd vijandelijk bezit te helpen, voordat de geal lieerden overeenstemming hebben bereikt over een herstelregeling. Tweeduizend soldaten van het Nederlandsch-indische leger ziin, onder commando van luitenant-kolonel F. H. Termeulen, met ongeladen ge weren op de Zuidkust van Bali geland om het geallieer de militaire bestuur op het eiland te vestigen. Officieel is medegedeeld, dat Sir Archibald Clark Kerr, die een zeereis gemaakt heeft langs de kust van Java, weer hersteld is en naar Batavia is teruggekeerd. Hij zal ech ter nog eenigen tijd aan boord van den kruiser „Norfolk" blijven. Over de landingen op Bali wordt nader nog het volgende gemeld: De schepen der Bali vloot stonden onder bevel van den Britschen kapitein ter zee Love- harad, zij landden aan de kust. van de Sanoer-baai. De vloot be. stond uit de volgende schenen: twee Nederlandsche tanklan- dingsvaartuigen, twee Britsche infanterielandingsvaartuigen. drie Britsche tanklandingsvaartuigen en een vrachtschip. De Nede»- Foto hiernaast: De gigantische windtunnel in het Langley Memorial Luchtvaart Labo ratorium te Langley Field, Virginia, in de Ver Staten, waar vliegtuigen aan proefnemingen worden onder worpen. Een Amerikaansch marine vliegtuig staat gereed in de test kamer. Bij het beschouwen van de figuren der ingenieurs in het midden der foto krijgt men een indruk van de geweldige afmetingen der appa ratuur. A. P. P. landsche landingsvaartuigen wer den geëscorteerd door de „Kor- tenaar". Zaterdagochtend 7.30 u. (plaat selijke tijd) gingen de eerste manschappen van twee Neder landsche bataljons lichte infan terie aan land. Zij staan onder bevel van den Nederlandschen kapitein ter zee W. J. Tetenburg. Het Republikeinsche Persbu reau „Antara" heeft hedenoch" tend vroeg bericht, dat het Cen- rale Comité te Soerakarta heeft besloten dat Siahrir's kabinet moet worden uitgebreid „in over. eenstemming met de poliieke constellatie". De havenarbeiders te Bor deaux zijn in staking gegaan, ais protest tegen de naivee- ring -an hun wijniantsoen. Zondag 3 Maart zal het een jaar geleden ziin. dat Den Haag werd opgeschrikt door het groots- bom. bardement op het Bezuidenhout- kwartier, hetwelk Den Haag de finitief onder de meest getroffen Nederlandsche steden bracht. Den Haag zal dezen dag op waardige wijze herdenken. Volgens berichten uit Zuid- Afrikaansche astronomische krin gen heeft de groep zonnevlekken, welke vorige maand storingen teweeg bracht ini de radioverbin dingen over de geheele wereld, zich wederom gemanifesteerd, zoodat het 'opnieuw optreden van electro-magnetische storingen waarschijnlijk is. HET VOORNAAMSTE kAORGEN Quinquagesima, hoogtepunt van den Voor vasten. Nog drie dagen, dan wordt ons voorhoofd met asch bekruistDan zullen wij, met meer ijver dan te voren in den Wijngaard des Heeren gaan werken en het zaad van het woord uitstrooien (K.A.). Maar,als ik de talen van menschen en engelen spreek, doch de liefde niet heb, dan ben ik een rinkelend bekken of een rammelend cymbaal". Wij zullen in de Vasten innig met de Mysteriën van Christus qeaan meeleven (vaker naar de H. Mis dan gewoonlijk) en ons in de waarheden van ons H. Geloof ernstig verdiepen. MaarAl heb ik de gave der profetie, al bezit ik alle mysteriën en kennis, al heb ik het volle geloof, dat bergen verzet: zonder liefde ben ik niets". Wij zullen naar oud christelijk gebruik milder aan gewoonlijk aalmoezen geven in den Vastentijd, en wij zullen onze zinnen versterven en wer ken van boetvaardigheid doen, maarAl schenk ik weg al wat ik heb, al qeef ik mijn lichaam om het te laten ver branden; zoo ik de liefde niet heb, het dient me tot niets" - Zoo leert ons het Epistel van morgen tevens, wat het voor naamste is, dat ons in den Vas ten te doen staat: de liefde te beoefenen. En hoeOok dat zegt St. Paulus: geduldig, goedertieren, niet afgunstig, niet pronkzuchtig, niet ver waand; .handelt niet onedel, zoekt zichzelve niet, laat zich niet verbitteren, rekent het kwade niet aan; alles bedekt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze, alles duldt ze!" De verster vingen en zelfverloocheningen die deze liefde in de praktijk eischt, die moeten in de ko mende Vastentijd vooropgaan! Ai het andere komt daaruit voort! Onze Moeder de H. Kerk wil ons niet de H. Vastentijd in laten gaan, zonder ons dit vcor ooqen te hebben gehouden: dat alle goede werken die wij in de Vasten willen verrichten, waar-de-loos zijn, indien zij niet voortkomen uit en ge paard gaan met geduld, goe dertierenheid, onzelfzuchtig heid, vergevingsgezindheidin één ivoord: Chrstelijke Liefde. Goede werken zonder liejde zijn het kenmerk der kerksche farizeeën, nu nog even zon als in het Jeruzalem van twee dui zend jaar geleden. MARCUS Weer naar huis Deze maand zullen een groot aantal Nederlandsche vrouwen en kinderen van Siam naar Hol land evacueeren. Op 15 Maart zal het eerste schip met 1000 evacué's Bangkok verlaten. Sovjetrussische geveehtsvheg. tuigen hebben op twintig Febru ari j.l. boven de Mandsjoerijsche haven Dairen op een vliegtuig van- de Amerikaansche Marine geschoten. Op 15 Ottober van het vorige jaar werd ook een vlieg tuig van de Amerikaansche ma rine, 25 mijl zee-inwaarts ter hoogte van Port-Arthur, door een Sovjetrussisch gevechtstoestel beschoten. De pilpot van het Amerikaan sche toestel, waarvan thans spra ke is, was in strijd met zijn or ders verscheidene mijlen land inwaarts gevlogen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuw Noordhollandsch Dagblad, editie Schagen | 1946 | | pagina 1