Nieuw EENHEIDSVAKBEWEGING voor Katholieken verboden SOEKARNO Spanje wenscht geen communistische chaos EN SJAHRIR Voor Den HelderSchagen en omgeving Bureaux: De Bisschoppen spreken: Verbod van N.V.V. gehandhaafd Neutrale en huma nistische vereenigin gen afgewezenprin- cipieele organisaties zijn onmisbaar. K.L.M. vlieg weer op Londen IN EVIDENTE GEVALLEN Vrijstelling voor onderwijzers TOENEMENDE VERWIJDERING? TWEE NOTA'S VAN DE REGEERING Onderscheiding voor Minister v. d. Leeuw Twee minuten stilte MGR. J. M. KUYPERS Nieuwe apost. vicaris van Suriname Britten eten onze sla Hoofdredacteur: H. N. Smits; rayon-redacteur Fr. Otten; binnenland P. Sigou. Abonnementsprijs 3.40 per kwartaal; 1.20 per maand, inclusief incasso kosten. Prijs der advertenties: 11 ct. per m.m. re,eel 40 m.m. breed; in tekst 22 ct. per m.m. regel 50 m.m. breed. Contract op aanvraag. Noordhollandsch Daqblad Buiten God is 't nergens veilig (Vondel) MAANDAG 4 MAART 1946 41e JAARGANG - NUMMER 10871 ALKMAARLangestraat 42A tel. 4330 (K2200) HOORN: Draafsingel 59 tel. 4712 (K 2290) DE-N HELDER: West straat 80; tel. K 2230 2182 SCHAGEN: Molenstraat 52 tel. 459 (K 2240) Bankrelatie: Noorderbank In alle kerken van Nedèrland is gisteren het volgende gemeen schappelijke schrijven van H.H. H.H. Exc. de Bisschoppen in Ne derland voorgelezen: In Onzen gemeenschappelijken brief na de bevrijding, van 29 Juni 1945, hebben wij U er op gewe zen: „allen moeten wij, ieder op zijn plaats en naar de mate van zijn krachten, de handen ineen slaan, om ons land weder op te bouwen, waarvan zoo groote ge deelten verwoest zijn Allen moe ten wij onze krachten inspannen, om de geestelijke wonden te ge nezen, die vijf jaar verwildering en groote zedelijke gevaren heb ben geslagen. De wereld moet terug naar Christus, wil zij niet ten gronde gaan. Want niemand mag een ander fundament plaat sen. dan hetgeen gelegd is en dat is Jezus Christus". In de afgeloopen jaren hebben Wij onophoudelijk getuigd, dat zonder de aanvaarding van de christelijke grondslagen geen maatschappelijke en staatkundige orde mogelijk is. Daarom is het de plicht van iederen katholiek om èn als goed Nederlander én als trouw lidmaat der Katholieke Kerk aan den wederopbouw van ons dierbaar vaderland medé te werken op den grondslag der christelijke beginselen, waarop ook het leven van staten en vol keren moet zijn opgebouwd. Over deze fundamenteele doelstelling kan er onder ware christenen geen verschil van meening zijn. Het is daarom ook zonder meer duidelijk, dat organisaties, wier beginselen in strijd zijn met de christelijke leer of wier daden en practijken in#feite den christelij- ken geest ondermijnen, voor ka tholieken onaanvaardbaar zijn Wanneer wij derhalve op sociaal terrein zien, dat een Eenheidsvakbeweging, onder het mom van nationale een heid, haar doel nastreeft met middelen, die onbetwistbaar een communistisch karakter verraden en daarom bij het weldenkend deel van ons volk afkeuring vinden, is het geen vraag meer. of de katholieken lid mogen zijn van deze Een heidsbeweging. Wat wij vroeger bepaalden om trent het lidmaatschap van com munistische vereenigingen, geldt thans ongetwijfeld ook voor de Eeitlieids vakbeweging. Aan ka tholieken, die lid daarvan rijn, moeten de H.H. Sacramenten ge weigerd worden. In socialistische vereenigingen zoo. als het N.V.V. openbaart zich een streven om deze vereenigingen los te maken van de door de Kerk steeds veroordeelde marxistische grondslagen en louter materialisti. sche doelstellingen. Op grond hier van meenen de leiders dat deze or ganisaties niet langer voor katholie ken verboden zijn. Hoewel Wij geenszins de oogen sluiten voor de ontwikkeling; die zich thans in socialistische vereenigingen afteekent, meenen Wij toch; dat de deugd van voor zichtigheid eischt; dat Wij onze vroegere bepalingen omtrent het lidmaatschap van socialistische vereenigingen handhaven totdat uit de feiten blijkt dat haar streven niet meer in strijd is met de christelijke beginselen of den christelijken geest. Ter zijner tijd' zullen Wy daaromtrent een nadere verklaring geven. Tevens openbaart zich thans zoo wel op cultureel als sociaal ter rein een streven naar neutrale vereenigingen of althans naar vereenigingen; die niet op chris telijke beginselen gebaseerd zijn, -\ maar op^een meer algemeenen, vaak alsHhumanistisch aangedui- den grondslag berusten. In -het huidig tijdsgewricht; hetwelk een periode is van groei en wor ding eener nieuwe maatschappe lijke orde-, moeten wij echter neutrale en zuiver-humanistische vereenigingen afwijzen. Om de vestiging van een nieuwe maat schappelijke orde op hechte fun damenten te waarborgen; zijn principieele organisaties ook thans onmisbaar. Alles schijnt er immers op^te wij zen dat in de naaste toekomst het zal afhangen van de innerlijke kracht der principieele organisaties en haar onderlinge samenwerking, of zij bij machte zijn haar gewichtige taak te vervullen in onze samen leving: om met name tegenover het communisme den heilzamen en red denden invloed' harer beginselen van sociale rechtvaardigheid; onderlingen vrede en liefde bij de ordening der hedendaagsche maatschappij te doen doorwerken. Daarom is neutraliteit altijd; zeker nu onaanvaardbaar en is de plaats' van den katholiek niet in de alge- meene, neutrale organisatie, maar heeft hij den plicht de nieuwe maat_ schappij te helpen opbouwen in en door organisaties, die zich hij haar werkzaamheden uitdrukkelijk laten leiden door de christelijke beginse len. Allerminst sluit dit uit een samen werking met' hen, die alhoewel zij niet op den grondslag der christelij ke beginselen staan; toch; op welke gronden dan ook; bij den opbouw eener betere maatschappelijke sa menleving naar soortgelijke richt lijnen als de katholieke te werk willen gaan. Samenwerking met behoud van eigen zelfstandigheid en hand having der christelijke beginselen, is de aangewezen weg, om het doel van aller streven te bereiken. De Nederlandsche opbouw van het Vaderland is een gemeen schappelijke zaak, die slechts door de samenwerking van alle goede vaderlanders bereikt kan worden. (Slot volgt). De K.L.M. heropent heden Maandag 4 Maart den lucht- dienst op Londen, na een stil stand van zes jaren. Dage lijks zullen dan vier vluchten worden verzorgd, n.1. twee door -de K.L.M. en twee door de „British Overseas Air Transport Corporation". Tot nu toe werd deze dienst ge vlogen door de Nederlandsche militaire luchtvaart. Het ministerie van O. K. en W. maakt bekend, dat. in evidente gevallen aan onderwijzers vrij stelling kan worden verleend voor het opkomen onder de wapenen. Verzoeken daartoe moeten wor den gericht aan genoemd minis terie (afd. lager onderwijst, dat zich over elk geval met het mi nisterie van oorlog in verbinding zal stellen. HET INBLIKKEN van akker bouwproducten is voortaan aan vergunning gebonden. Dit zijn Boebi Trep en Jip- pie Jee, de twee Canadee- zen, die, via de invasie, op avontuur gingen naar Ne derland. Die avonturen zijn in een oorspronkelijk verhaal in woord en beeld voor ons behandeld, vol actueele momenten uit den bezettingstijd. Wij verheu gen er onsover, dat wij er in geslaagd zijn, de hand te leggen op dit verhaal „voor kinderen van acht tot tach tig"; het begint heden: dat het in onzen wijden lezers kring de belangstelling mag hebben die het verdient. SJAHB.IR, wiens aftreden meer als een formaliteit wordt Beschouwd, is bezig een nieuw kabinet „op feree- rere basis" 'te vormen. Volgens berichten uit repu- blikeinsche bron zou de be slissing, door het centrale co mité genomen, slechts de ver breeding van de basis van het kabinet beoogen en niet tegen Sjahrir persoonlijk bedoeld zijn. Hij zou de volgende voorwaar den stellen: a. de vorming vaua een poli tiek kabinet, waarvoor de ver schillende Indonesische politieke partijen of politieke combinaties candidaten naar voren konden brengen: b. volledig de vriie hand om zulk een kabinet samen te stellen: c. volledige verantwoordelijk heid voor het door hemzelf kiezen NA EEN KABINETSZIT TING van acht uur heeft de regeering-Franco een ver klaring uitgegeven, die de buitenlandsche pogingen om de Spaansche regeering om ver te werpen afkeurt en ca tegorisch meedeelt dat Span je haar binnenlandsche vrede tot eiken prijs zal verdedi gen. De verklaring beschriift het sluiten van de vijfhon derd kilometer lange Fran- sche grens als „zonder uitleg, gegrondheid of oorzaak" en beschuldigt de Fransche re geering van anti-Spaansche handelingen. De verklaring maakt onderscheid tusschen het Fransche volk en het communistische convent, „dat bepaalde bevelen volgt". „Spanje weet. hoe de vreedza me politieke oplossingen, die van buiten af worden aanbevolen wankele bruggen zijn tot een communistische chaos: aangezien wij dien eens hebben meegemaakt wenscht Spanje zekerlijk niet in het anarchisme terug te vallen en zal haar binnenlandschen vre de tot eiken priis verdedigen.'1 Iin diplomatieke kringen te Washington is men niet optimis tisch over het te verwachten re sultaat van de gezamenlijke ver klaring van Amerika. Ëngeland en Frankrijk. In Washington wordt beslist ontkend, dat Ame rika voornemens zou ziin aan Frankrijk vliegtuigen te leveren met het oog op eventueel optre den tegen Spanje. Een bijzondere correspondent van de „News of the World" te Parijs schrijft: .Gematigde repu blikeinsohe leiders van groot formaat, zooals Juan Negrin, ztin van meeniirjg. dat Franco zonder een burgeroorlog van grooten om vang tep val gebracht kan wor den. Hiertoe zijn de volgende voorwaarden in de eerste plaats vereischt: 1) een harmonische di_ plomatieke actie van Londen. Washington en Parijs; 2) een zeer duidelijke belofte voor een gene raal pardon, behalve voor mis dadigers, welke door alle repu- blikeinsche leiders is geteekend; 3) de formatie van een republi- keiinsehe regeering op een zoo breed mogelijke basis." van afgevaardigden tot het voe ren van de onderhandelingen met de Nederlanders, zonder dat zij telkens ruggespraak behoeven te' houden met Djokjakarta. De achtergrond van de ontwik kelingen is de toenemende wrij ving tusschen Sjahrir en Soekar. no. Deze laatste heeft reeds drie malen geweigerd Sjahrirs -^oor- stellen om zijn kabinet een bree. dene basis te geven, in overwe ging te ciemen, terwijl de in het oog vallende afwtzigheid van Soe karno te Djokjakarta, toen Sjah rir en zijn gezelschap daar aan kwamen. zelfs door de republi- keinsche „autoriteiten" niet als een teeken va-n harmonie be. schouwd wordt. Hoewel Sjahrir heeft beseft, dat het niet als een motie van wantrouwen iegens hem bedoeld was, toen in het centraal nationaal comité de meerderheid zich uitsprak voor een kabinet op breederen grond slag, heeft hij niettemin gehan deld, alsof er van zulk een motie van wantrouwen sprake was. In ieder geval zal zijn positie i-Q ieder opzicht aanzienlijk versterkt wor. den, meent, een woordvoerder der republikeinen te Batavia. Soekarno en Sjahrir Een verantwoordelijk republi- keinsch ambtenaar heeft intus. schen over de onderhandelingen van de Indonesische politieke lei ders te Djokjakarta medegedeeld, dat Soekarno aan dec kant van Sjahrir stond met betrekking tot wenschelijkheid om met de Ne derlanders te onderhandelen Men verwacht, dat Sjahrir uiter lijk Dinsdag, wanneer het nieuwe kabinet naar alle waarschijnlijk, heid gevormd zal zijn, naar Ba tavia zal terugkeeren. Over deze kabinetsvorming houdt Sjahrir nu besprekingen te Soerakarta met ongeveer 10 vertegenwoordigers van Indonesische politieke par tijen. In de gesloten zitting van het nationale comité gaf Siahrir een beschouwing van de door hem tot nu toe gevoerde politiek en wees op de noodzakelijkheid om met de Nederlanders besprekin gen te voeren,. Volgens berichten is zijn rede met veel enthousiasme ontvangen en onmiddellijk daarna is een motie van vertrouwen in Siahrir met groote meerderheid aange nomen. De Belgische Prinsregent heeft prof. G. van der Leeuw, minister van onderwijs. de versierselen van het grootkruis der kroonorde ter hand gesteld. PROGRAMMA fVT is de voorlaatste dag van den Voorvasten. Hebben wij ons in de weken sinds Zondag Septuagesima werkelijk voorbereid'! Tot de vasten-voorbereiding van ieder onzer persoonlijk be hoort ook het opstellen van een vasten-programma. V»'ie dit nog niet heeft gedaan, moest er vandaag eenige oogenblikken aan besteden. Juist in dezen tijd, nu de Kerk door ver gaande dis pensaties het strikt gebode- ne tot weinig of niets heeft beperkt, komt het in den Vasten geheel op onze eigen goeden wil aan. „Niets doen" in den Vasten, omdat er niets verplicht is, is een zelfde soort houding als één maal per jaar te Communie gaan, omdat de Vijf Gebo den niet meer eischen. We moeten iets doen in de eerste plaats door innige liturgische Vastenbeleving. Daarom moet op ons Vas- tenprogramma staan, dat wij één of eenige malen meer per week de H. Mis zullen bijwonen dan gewoonlijk. Maar tot den geest van den Vasten behoort ook de prak tijk van boete en onthou ding. Biiv. wat rooken be treft, zooal geen totale ont- houdina, dan toch beper king. Enz. In elk geval, geen vage voornemens en niet teveel hooi op de vork! Een zeer klein programma, maar een duidelijk pro gramma! Vandaag nog ma ken! Marcus Mr. W. G F. Borgerhoff Mulder, de openbare aanklager voor Nederland bij het Internatonaal Tribunaal ter berechting van Japansche oorlogsmis. dadigers; is Zaterdag naar Tokio vertrokken. Foto Meijer P. De Hoogeerw. Pater Stepha- nus J. M. Kuypers C.S.S.R. is door Z.H. den Paus benoemd tot apostolisch vicaris. Mgr. Th. A. L. M. Roosmalen blijft administrator van de missie in Suriname totdat Pater Kuy pers zijn ambt aanvaardt. „The Sunday Chronicle" be richt, dat reeds aan het einde van deze week versche Hol- lansche groenten, zooals sla, komkommers en tomaten, in de Londensche etalages zullen liggen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuw Noordhollandsch Dagblad, editie Schagen | 1946 | | pagina 1