Nieuw J De Engelsche regeering was niet op de hoogte OOK IN AMERIKA IS HET NOG GEEN VETPOT Twee minuten stilte Ier Ier Voor Den HelderSchagen en omgeving Bureaux: GEMEENSCHAPPE LIJK PROGRAM CHURCHILL EN DE ACHTTIENDE EEUW! Bezoldiging politie Moei1 de broodprijs worden verhoogd? MINISTER VOS UIT AMERIKA TERUG Na een tiendaagschen veldtocht R. K. Universiteit' DE VERKIEZINGS DATUM Japen verwerpt1 den oorlog Trotskisten gearresteerd Nieuwe burgemeester van Leeuwarden IT 1946 1026 )ER ro's 2904 aür: 12. roor na_ orte -O. im 7 dat voor m 9 in- aan dat door inde sven voor men 1 als siers siers iter. Iruk snen de kers bon« rden fcrten zij igen of tot Hoofdredacteur: H. N. Smits; rayon-redacteur Fr. Otten; binnenland P. SigOL!. Abonnementsprijs 3.40 per kwartaal; 1.20 per maand, inclusief incasso kosten. Prijs der advertenties: 11 ct. per m.m. regel 40 m.m. breed; in tekst 22 ct. per m.m. regel 50 m.m. breed. Contract op aanvraag. Noordhollandsch Daqhfad Buiten God is 't nergens veilig (Vondel) DONDERDAG 7 MAART 1946 41e JAARGANG NUMMER 10874 ALKMAAR: Langestraat 42A tel. 4330 (K 22Ö0) HOORNDraafsingel 59 tel. 4712 (K 2290) DEN HELDER: West straat 80; tel. K 2230 2182 SCHAGEN: Molenstraat 52 tel. 459 (K 2240) Bankrelatie: Noorderbank Hoewel wij dus gezien hebben, dat de wensch van de Katho lieke Volkspartij, om met andere partijen, op de eerste plaats de Partij van den Arbeid, een ge zamenlijk urgentieprogram voor de verkiezingen aan te gaan, in feite niet zooveel behoeft te ver schillen met de geneigdheid van het bestuur van de P. v, d. A. om in een of anderen vorm ge zamenlijk de aandacht te vesti gen op punten, waarover een stemmigheid bestaat kunnen wij aan den anderen kant toch ook voelen voor de opvatting dergenen, die meenen, dat het maar het beste is, als de par tijen, dus ook de Katholieke Volkspartij met haar uitgespro ken principieel program, elk voor zich geprononceerd met haar eigen program den verkie zingsstrijd ingaan. Wij blijven van oordeel, dat het eerlijk is, wanneer de be trokken partijen vóór de stem bus reeds heenwijzen naar de richting, waarin zij na de uit spraak van de kiezers de ver wezenlijking van haar program denken te concretiseer en. Maar van den anderen kant is het zeker ook eerlijk, dat de ver schillende partijen voor de ver kiezingen volop de gelegenheid krijgen, de innerlijke beteekenis en den waarachtigen zin van hun principieele programmatische grondslagen duidelijk te maken, zonder dat ze haar principieele uitingen behoeven te bekrimpen ter wille van tactiek en oppor tunisme. Een feit is 't, dat vroe. gere partij-programs al Tsij voor baat rekening hielden met de wenschen van andere partijen, waarmede men na de verkiezin gen hoopte of verwachtte samen te werken. Van gezamenlijke urgentieprograms was toen for meel geen sprake, maar in feite leek het er soms op. Aan de dui delijkheid van de principieele uitspraak in dat program kwam dat niet ten goede. Zoo is er zeker veel voor te zeggen, dat wij ons voor de stembus niet in een al te eng keurslijf van prac. tische mogelijkheden laten drin gen. Laat men, om het gewoon te zeggen, maar weten wat men aan ons heeft. Dat kan de winsi zijn van het afwijzende stand punt, dat de P. v. d. A. tegen over het aanbod van de Katho. lieke Volkspartij inneemt. En het motief van de socialistische hee. ren schijnt ons ook voor ons te gelden: hoe meer zetels wij heb. en, hoe meer hebben wij straks te vertellen bij de samenstelling van de regeering en bij het stel len van eischen voor 't kabinets program. Dit openhartige stand- Dunt van de hoeren van de P. v. d. A. is tegelijk het overtuigende argument voor alle katholieken, om op de Katholieke Partij te stemmen en zoodoende het sum mum ook van de principieele eischen der katholieken op staat kundig gebied in het toekom stige regeeringsprogram tot gel ding te brengen! Hoewel berichten uit Ame. rika suggereerden, dat de Engelsche regeering van den inhoud van Churchill's rede op de hoogte was, verneemt Reuter uit Londen, dat dit, niet het geval is. Churchill heeft geen overleg gepleegd met Attlee en Be vin. (Maar de Brilsche ambassadeur in Washington was er wel van op de hoogte, volgens de be richten uit Amerika. Red.) De Engelsche regeering is van meening, dat de rede van Churchill beschouwd moet worden als een zuiver persoonlijke verklaring, het geen wel juist zal zijn. Maar het is dan toch de zuiver persoonlijke verklaring van een man als Churchill! Verschillende Amerikaansche senatoren en congresleden zijn tegen de denkbeelden van Chur chill in verzet gekomen Zijn concrete «voorstel, om te komen tot een imlitair accoord tusschen Amerika en Engeland, zal het wantrouwen van de So wj et- Unie opwekken, meenen zij en de V.S. zouden te nauw verbon den worden met de Britsche buitenlandsehe politiek. Uit Rusland zijn nog geen commentaren bekend, maar de bladen in Amerika en Europa blijven er zich uitvoerig mede bezig houden „Le Monde1', die dikwijls het inzicht van het Fransche Minis terie van Buitenlandsehe Zaken weergeeft, verklaaarde: „Deze rede is van het grootste gewicht, daar haar auteur de leider is van een van de grootste Britsche par tijen en zijn aanhangers de hoofdlijnen van zijn buitenland sehe politiek volgen. Churchill pleit niet voor een West-Euro. De voorloopige maatregelen ter verbetering van de financieelè positie van burgerlijk rijks, personeel zijn niet van toepassing op de bezoldiging van poltiieper. soneel. Een nieuwe salarisregeling voor het politiepersoneel wordt echter voorbereid. PAS OP VOOR ZAKKENROLLERS Het gebeurde in een bioscoop te Warschau dat eenige opnamen vertoond werden van de conferen tie der Big Three te Yalta. Toen Stalin zich vriendelijk lachend voorover boog om Churchill op den schouder te kloppen, riep een stem uit het publiek tegen den Britschen premier: „Denk om Uw horloge!" De Polen kenden blijk baar uit eigen ervaring de groote belangstelling, die de Ruisen be zitten voor horloges. PERSCONFERENTIE IN HET PALEIS TE BATAVIA. De Lt. Gouverneur-Generaal Dr. H. van Mook verklaart aan de aanwezige journalisten de nieuwe richtleiding der regeering Marco-A.B.C./Stevens.P. peesch bloc, dat nimmer groote kans op succes heeft gehad, doch voor Walter Lippman's systeem van een „atlantische gemeen schap". Op discrete wijze sugge reert hij, dat Frankrijk eveneens dit systeem aanhangt, waar hij er op wijst, dat hij altijd voor een sterk Frankrijk op de bres heeft gestaan en dat zekere lan den, die ver van So wj et-Rusland zijn gelegen, door de communis tische vijfde colonne ondermijnd zijn. De Fransche communistische „Humanité'' daarentegen noem de de rede een gevaar voor den vrede en de veiligheid. De Amerikaansche pers blijft over het algemeen tegenover de rede niet gunstig gestemd. Bernard Shaw noemde Chur chill's voorstel, als het doorgang zou vinden, niet anders dan een oorlogsverklaring aan Sowj et- Rusland. J. B. Priestly ver klaarde: „Churchill's kijk op de dingen is er nog een van de acht tiende eeuw. De eeuw van de atoombom vraagt een wijder in zicht, dan hij hij toon spreidt". Woensdagmiddag is te Delft een vergadering van bakkerspa_ troons uit gewestelijk Nederland gehouden als protest tegen de voor kort ingestelde loonregeling voor de bakkerijen, die de minis, ter goedkeurde zonder dat de na. troonsorganisaties daarin waren gekend. Ook was deze vergade ring belegd om een houding te bepalen tegen de weigering een broodprijsverhooging toe te staan. De verschillende moeilijkheden, waarmee de bakkers te kampen hebben, werden duidelijk naar voren gebracht. zooals de schaarschte aan schoeisel, fiets banden, fietsen en stijgende re keningen bij den rijwielhersteller. Daarbij komen de verhoogde prij. zen voor de verschillende grond stoffen, zooals bloem. gist. zout en kolen. Volgens den secretaris van de Delftscbe federatie van bakkerspatroons diende ook de ondervakgroep broodbakkerijen te verdwijnen. Aan Minister Vos werd een motie gezonden, waarin werd aangedrongen op bloem, prijsverlaging en broodprijsver hoogiog. Op Woensdag 13 Maart zal te Zwolle een landelijke protestver gadering van bakkers worden belegd. Dat het ook in Amerika geen vetpot is, bleek wel uit me. dedeelingen, welke minister Vos gisteren, onmiddellijk na zijn terugkeer van een tien. daagsch verblijf in de Ver. ecnigde Staten, aan de pers heeft gedaan. Er bestaat in Amerika een wezenlijk tekort aan textiel en kleeding, het suikerrant soen is er lager dan bij ons, boter, niet gerantsoeneerd, is niet in voldoende hoeveel heid te krijgen enz. Alleen, het is er lekker warm. Over al trof de minister een tem peratuur van 80 graden aan. Z.Exc. is dan ook doende, om w?t „warmfe" in den vorm van steenkool uit Amerika naar Nederland over te brengen; de mogelijkheid op dit punt heeft hij besproken en aangezien' wij hier van die 80 graden nog een heel eind tekort komen, hopen we, dat de minister zal sla gen. Minister Vos heeft uitdrukke. lijk verklaard, dat de crediet- waardigheid van Nederland in Amerika als volkomen gezond wordt beschouwd. Men kan nog niet geheel over gaan lot het vrijgeven van den particulieren handel, aangezien koopers op de Amerikaansche markten nog steeds afhankelijk zijn van een aankoopvergunning en omdat in Amerika nog steeds een markt van schaarschte aan. wezig is. Teneinde een zoo nuttig mo gelijk gebruik te maken van den beperkten deviezen-voorraad, 'die aan ons land ter beschikking staat, moet zooveel mogelijk ge tracht worden op de Amerikaan sche markten collectief op te reden De omschakeling van het han delsverkeer van overheid naar particulieren, kan snel geschie den, de ontwikkeling hiervan hangt mede sterk af van de cre- dietsituatie van Nederland in Amerika. Voor de financiering van het handelsverkeer worden thans door den Minister van Financiën, prof. mr. P. Lieftinck, in Ame rika onderhandelingen gevoerd. In Amerika heeft de Nederland- sche positie veel inzicht en be grip ondervonden. Voor 1946 raamt minister Vos de waarde van den totalen im port (dus die uit andere landen inbegrepen) op 3 milliard gul den. Hij hoopt, dat het mogelijk is, de waarde van den Neder, landschen export te kunnen stel len op een milliard gulden De helft van het verschil hoopt de minister te kunnen putten uit de middelen, die door Nederland tijdens den oorlog in Amerika zijn verkregen. De andere helft hoopt hij te kunnen aanvullen met Amerikaansche credieten. (Vervolg pag. 3, 3e kolom) Prof. dr. G. Brom, hoogleeraar in de kunstgeschiedenis, is tevens aangezocht als hoogleeraar in de Nederlandsche letteren en alge- meene taalwetenschap. Op 4 Maart heeft hij deze functie als zoodanig aanvaard. Prof. Brom is hier opvolger van wijlen prof. dr. J. van Ginneken, De datums der verkiezingen schijnen nog niet officieel te zijn. Hoewel van den eenen kant wordt bericht, dat het in uitzicht gestelde uitstel we gens de op handen zijnde Grondwetsherziening, niet door zou gaan, meldt het A.N.P. ons, dat het aan dit bureau „ter oore kwam", dat de data der verkiezingen „waarschijn lijk" als volgt zullen worden vastgesteld: 17 Mei voor de Tweede Kamer, 29 Mei voor de Provinciale Staten en 26 Juli voor de gemeenteraden. Wij zullen het officieele be richt maar afwachten, mis schien komt er dan ook een verklaring bij, waarom de verkiezingen nu niet, zooals steeds, op Woensdag, doch op Vrijdag worden gehouden. CHURCHILL brengt de wereld in beroering (Zie Kroniek pag. 3) In de nieuwe Japansche grond wet wordt de oorlog „voorgoed als middel tot regeling van ge schillen verworpen" aldus een door Reuter ontvangen telegram uit Tokio. Volgens deze grondwet berust de souvereiniteit bij het volk en is de keizer een staatssymbool. die „nooit macht zal bezitten met betrekking tot de regeering". In Parijs zijn tijdens een open bare vergadering 32 Trotskisten gearresteerd. Qnder hen bevinden zich Amerikaansche. Britsche. Iersche, Zwitsersche. Belgische. Spaansche. Nederlandsche. Griek sche, Indochineesche en Fransche Trotskisten. Benoemd tot burgemeester van Leeuwarden mr. A. A. M. van der Meulen thans wethouder al daar. Hij is aargesloten bii den Partij van den Arbeid. NON SUM DIGNUS Jn den H. Vastentijd lubben ook de doordeweeksche da gen eigen misgebeden (zooals in het geheele jaar de Zonda gen). In de Mis van vandaag is het Evangelie voorgelezen van dien Romeinschen centurio in Capharnaüm die aan Jezus ge nezing kwam vragen .voor zijn verlamden zoon. Toen Jezus zei: „lk zal komen en hem ge nezen", riep die heidensche officier uit: „Heer ik ben niet waardig dat gij onder mijn dak komt, maar spreek slechts één woord en mijn zoon zal gezond worden." Over de geheele wereld klinkt de echo van dit woord, de eeuwen door, overal waar christenen neerknielen om hun Eucharistischen Heiland in het huis van hun ziel te ontvangen: „Domine non sum dignus ut intres sub tectum meum, sed tantum die verbo et „Mijn ziel zal gezond worden." In de vroege middeleeuwen waren de zondaren, die op Aschwoensdag in het openbaar een boetekleed en asch op het hoofd ontvingen, 40 dagen lang van H. Mis en H. Eucharistie uitgesloten.... Dat is nu anders. Juist omdat wij zwak en zondig zijn, moeten wij ons dikwijls met het Heilig Lichaam en Bloed voeden. Maar het blijft toch een verpletterende ge beurtenis: den zuiveren heili gen Godmensch in dat hart vol zondenbegeerten, lafheden, halfheden en boosheden binnen te leiden! Naderen wij in den Vasten tijd meer dan anders tot de H. Tafel. Maar met diepen schroom wegens onze volkomen onwaardigheid. Het gebed vin den centurio is het communie gebed van de Kerk geworden. Het zij ook ons persoonlijk ge bed, telkens herhaald, die laat ste oogenblikken vóór de H. Communie: „Heer, ik ben niet waardigOok dit isb geest van boetvaardigheid. MARCUS

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuw Noordhollandsch Dagblad, editie Schagen | 1946 | | pagina 1