Nieuw WASHINGTON DOET BEROEP OP MOSKOU FRANCO IS VASTBESLOTEN Twee minuten stilte Voor Den HelderSchagen en omgeving Bureaux: Z.H. de Paus ongesteld WEER VERKIEZINGEN IN BELGIE DUIDELIJKE TAAL IN NOTA DE TOESTAND IN INDO-CHINA Het Spel der Bevrijding GIL ROBLES TEN TOONEELE Twee millioen cigoretten gestolen Nederlandsch architect voor de U.N.O. Landbouwcongres SIR ARCHIBALD GEEFT HET OP! Nog meer „gemaskerde mannen" Hoofdredacteur: H. N. Smits: rayon-redacteur Fr. Otten; binnenland P. Sigou Abonnementsprijs f 3.40 per kwartaal: 1.20 per maand, inclusief incasso kosten. Prijs der advertenties: 11 ct. per m.m. regel 40 m.m. breed; in tekst 22 ct. per m.m. regel 50 m.m. breed. Contract op aanvraag. Noordhollandscli Daqblad Buiten God is 't nergens veilig (Vondel) VRIJDAG 8 MAART 1946 41e JAARGANG NUMMER 10875 ALKMAARLangestraat 42A - tel. 4330 (K 220Ó) HOORN: Draafsingel 59 tel. 4712 (K 2290) DEN HELDER: West straat 80; tel. K 2230 2132 SCHAGEN: Molenstraat 52 tel. 459 (K2240) Bankrelatie: Noorderbank .J De Heilige Vader heeft een zware kou gevat, alle audiën ties zijn afgelast. De plechtigheid in den Sint Pieter op 12 Maart, den dag van de Paus-kroning, gaat niet door; ze wordt nu, gelijk voorheen, in de Sixtijnsche kapel gehouden. Dit houdt echter géén verband met den gezond heidstoestand van Z.H. Volgens A.F.P. heeft de Paus geaarzeld, aan de ze plechtigheid den luis ter bij te zetten, welke zij heeft in de St. Pieter Uit verschillende geruchten en berichen concludeert A.F.P.dat voorloopig geen 'Staatssecretaris zal worden benoemd. Mgr. Mon. tini is plaatsvervanger en Pius XII is zelf oud-Staatssecretaris van Paus Pius XI. Hij is volko men op de hoogte met de inter nationale politiek en zijn buiten, gewone kennis van de vreemde talen en groote diplomatieke be kwaamheden zijn overbekend. LIET RESULTAAT van de voortgezette raadplegin gen van den Prins-regent van- België is geweest, dat aan August de Schrijver, voorzit ter van de Christelijke Volks partij andermaal verzocht is, een regeering te vormen. Deze heeft dit geweigerd. Daarna heeft de Prins-regent opnieuw den socialist Spaak ontboden, die een opdracht tot kabinets formatie heeft aanvaard. Hij zal wel niet meer probeeren een kabinet van Nationale Unie te vormen, aangezien dergelijke po gingen bij voorbaat tot mislukking zijn gedoemd, daar de communis ten besloten hebben in geen geval mee te doen met een combinatie waarin ook de Katholieken zitting hebben! Men verwacht in bevoegde kringen te Brussel, dat als ook de nieuwe poging van Spaak om een linKSche regeering te vormen, mis lukt, de Prins-regent zal verkla ren, dat een oplossing van de po litieke crisis op de basis van den laatsten verkiezingsuitslag onmo gelijk is, waarna tot ontbinding van de Kamer zal worden over gegaanen dus opnieuw ver kiezingen zullen worden gehou den. De regeering van de Ver- eenigde Staten heeft een be roep gedaan op Sovjet-Rus land,, zijn troepen uit Perzië terug te trekken. Zij wees er op, dat groote staten in het licht van het Handvest der Vereenigde Volkeren een „zware verantwoordelijkheid" dragen wat betreft het respec teeren van de souvereine rechten van andere landen. In welingelichte kringen te Londen is men van meening, dat deze Amerikaansche nota verder gaat dan de Engelsche nota, die Maandag door Roberts werd overhandigd en slechts de vraag behelst naar de reden, waarom de Sowjet.Russische troepen zich op 2 Maart niet terugtrokken, en de verklaring, dat hun nalatig heid in deze, naar de meening van de Britsche regeering, een schending beteekent van het driemogendheden verdrag. Politieke waarnemers te Londen verwachten, dat Londen en Washington spoe. dig meer definitieve stap pen zullen moeten doen, in. diefde troepen in de nabije toekomst niet worden terug getrokken en indien geen bevredigende verklaring wordt gegeven. Berichten uit Perzië duiden op toenemende spanning. Een Rus sisch communique deelt mede, dat besprekingen te Moskou in een vriendschappelijken geest zijn gevoerd, en dat beide regee ringen alles in het werk zuilen stellen om het terrein te effe nen voor het verkerken der banden van vriendschap. In de hoofdstad vonden drie personen den dood en werden vijf gewond, toen de politie aan lirtksche en rechtsche elementen het betreden van het Parlements gebouw verbood. Uit vrees voor nieuwe vechtpartijen werden de winkels gesloten. Volgens de verklaring van een Iraanschen Minister hebben de Sowjettroepen geen enkele plaats ontruimd De nota dringt er op aan, dat de Vereenigde Staten „stipt zullen worden ingelicht" over hetgeen de Sowjet-Unie besluit te doen en geeft uitdrukking aan de hoop, dat dit besluit in overeenstem ming zal zijn met de irizichten van de Vereenigde Staten, welke in de nota naar voren zijn gebracht. De regeering van de Vereenigde Staten, handelende in den geest van de vriendschappelijke ver bondenheid. welke bij de succes volle krachtsinspanning tegen den gemeenschappelijken vijand is ge groeid, en als medelid van de Ver eenigde Volkeren, geeft uitdruk king aan haar ernstige hoop, dat de regeering van de Sowjet-Unie, door onmiddellijk alle Sowjet troepen uit het gebied van Perzië terug te trekken, haar deel zal bij dragen tot het bevorderen van het internationaal vertrouwen, dat noodzakelijk is voor een vreed zaam samengaan van de volkeren van alle landen. De regeering van de Vereenigde Staten vertrouwt, dat de regeering van de Sowjet- Unie niet minder dan zijzelf waarde hecht aan de zware ver antwoordelijkheid, welke onder de gelding van het Handvest op de groote mogendheden rust, de verantwoordelijkheid voor het na komen van haar verplichtingen en het eerbiedigen van de souvereine rechten van andere staten." De nota brengt voorts in herin nering dat de Veiligheidsraad in zijn geheel van meening was dat het handhaven van troepen van een lid van de Vereenigde Volken op het gebied van een ander üd zonder toestemming van deze laatste niet in overeenstemming is met de beginselen der Veree nigde Volkeren Semi-officieele Fransche krin gen te Tsjoengking hebben ver klaard. dat het „volstrekt omijuist" is, dat de Franschen getracht heb. ben met geweld te Haiphong te landen. De eenige reden, waarom dé oorlogsschepen voor anker wilden gaan in de haven van Haiphon, was, dat zij hiertoe ge dwongen warem door het getij. Een Fransch officieel persoon verklaarde, dat de Chnieezen er ni hadden toegestemd, -dat oor logsschepen de haven zouden binnenvaren en er voor anker gaan, toen de technische details over het ontschepen werden be sproken. De Chineesche bevel hebbers echter, die nog niet van de overeenkomst op de hoogte waren gesteld, openden het vuur. Volgens de voorloopige berich ten zijn bij de beschieting te Hai. phong in Indo-China 20 mam der Fransche oorlogsbodems gedood en 40 gewond. Voor „Het Spel der Bevrijding" dat 4 Mei a.s. in het Olympisch Stadion te Amsterdam zal wor den opgevoerd, onder algemeene artistieke leiding van Carel Briels, heeft zich een Eerecomité ge vormd. Z. K. H. Prins Bernhard der Nederlanden heeft zich be reid verklaard het eerevoorzitter schap op zich te nemen. Talrijke ex-geïnterneerden uit Japansche gevangenenkampen zijn in Australië liefderijk opgenomen en in een soort jeugd herbergen ondergebracht. De foto toont een aantal kinderen, uit tal van Japansche kampen samengebracht, die met een truck naar school gebracht worden. (Anefo P.) CRANCO HEEFT, toen hij bij gelegenheid van de opening van een nieuwe afdeeling van het militaire Museum te Madrid het woord voerde, niets gezegd, dat zou wijzen op plannen, tot het opgeven van de macht v Integendeel, hij legde den nadruk op de vastbeslotenheid van de regeering, om het program van sociale rechtvaardigheid in zijn geheel tot uitvoering te brengen. De plechtigheid werd bijgewoond door mili taire atta^hé's van de Vereenigde Staten, Groot-Brittannië en Chili. In den loop van zijn toespraak zeide Franco nog: „Wij hebben het bij het juiste eind en God is met ons." Overigens maakt een A.F.P.- bericht melding van hardnekkige geruchten te Madrid over wijzi ging in de Spaansche regeering en een Amerikaansch bericht wil dat een regeering onder leiding van den bekenden katholieken leider'Gil Robles door de drie groote mogendheden erkend zou worden. Volgens Spaansche monarchis tische kringen te Lissabon is Don Juan zeer hoopvol over zijn te rugkeer in S-panie en zal hij bin nenkort een verklaring publicee ren. Te Parijs verluidde dat het Britsche antwoord op de Fransche suggestie, om de Spaansche kwes tie voor den Veiligheidsraad te brengen, ongunstig luidde. De Frair.ische minister van buiten, landsche zaken. Bidault. zou be reid zijn af te treden, wanneer zijn voorstel om de kwestie voor den Veiligheidsraad te brengen op niets zou uitloopen. Te Redhill (Engeland) hebben vier mannen bijna twee millioen cigaretten uit een opslagplaats gestolen! Een belooning van 5000 gulden is uitgeloofd voor het op. sporen der daders. Jhr. ir. J. de Ranitz is aange wezen als Nederlandsch afge vaardigde in de internationale commissie, welke den bouw van het centrum van de UNO in de buurt van New York moet voor bereiden. Jhr. de Ranitz is een bekendefiguur in Zeeland. Di rect na de oorlogsdagen van 1940 maakte hij de eerste plannen voor den stedebouwkundigen wederopbouw van Middelburg. Op 20 Maart zal in de Stadsschouwburg te Utrecht een congres van de Stichting voor den Landbouw worden gehouden. Als sprekers zullen optreden de heeren H. D. Lou- wes, ir. G. J. Heijmeijer en ir. J. Vet. De bedoeling van hun betooging is: de verduidelij king van onze critieke voed selsituatie in verband met de tot dusver gevoerde loon- en prijspolitiek. Prof. Flemming, de uitvinder vaini de penicilline, is door Z. H. den Paus benoemd tot lid van de Pauselijke Academie van Weten schappen. Het te New York verschijnen de magazine „Time" bevat een uitvoerig verhaal over de moei lijkheden, welke Sir Archibald Clark Kerr heeft ondervonden, toen hijdoor Generaal Man. sergh was uitgenoodigd om voor de Britsche soldaten in Soera, baja een lezing te houden over de Sowjet.Ume. De bioscoop, waarin hij zijn lezing zou hou. den, was vochtig.warm en stamp vol. Nadat hii achter zijn lesse. naar tevergeefs getracht had zijn dorst te lesschen uit een karaf, waarvan hij de stop niet kon verwijderen, vroeg hij om een leeslamp. Een officiersbaret diende voor lampekap. Zijn eerste zin was: „Ik wil met u een reisje maken....", doch uit de micro, foon kwamen slechts piepgelui den. Toen het euvel zoo goed mogelijk verholpen was en hij vroeg of men hem nu verstaan kon, schreeuwde de eene helft van de zaai „neen", de andere heift „ja". Voor de derde maal deed Sir Archibald een poging, doch zijn stem ging spoedig ver. loren in het gedruisch van een plotseling losbrekenden tropi- schen slagregen, In de verschrik, kelijke hitte kon men er niet aan denken de deuren te sluiten. Met een schouderophalen gaf Sir Archibald het op: „Ik geef me fewonnen". Generaal Mansergh. ondigde dus maar aan: „De ambassadeur kan niet op tegen de overmachtige elementen". Toen Sir Archibald zich weg- haastte, brandde de leeslamp een gat in de baret. Ook te Haarlem en omstre ken heeft men thans last van gemaskerde mannen e.d., die plotseling naar voren komen en bedreigingen fluisteren. Donderdag kreeg de Bloe- mendaalsche politie van een dame telefonisch de mededee- ling, dat zij was opgebeld met de vraag: „Bent u bereid te sterven?" Patrouilleerende agenten kregen opdracht een oogje in het zeil te houden. Ook in de omgeving Hille- gom en Heemstede gebeuren dergel. vreemdsoortige „aan randingen" en de aanranders hebben zich in verschillende gevallen, ook hier, uitgege ven voor Getuigen van'Jeho va. Ernstig zijn deze „over vallen" niet, wel hinderlijk, zoodat de politie in Haarlem en in diverse omliggende ge meenten haar maatregelen neemt. PUNT EEN WJAARDELOOS en nutteloos zijn alle goede werken, die zonder de hefde geschie den. Op Zondag Quinquagesi ma heeft St. Paulus het ons in het Epistel voorgehouden: „Al lever ik mijn lichaam over om het te laten verbranden, indien ik de liefde niet heb, het dient me tot niets!" Vanmorgen heeft de Meester zelf in het Evangelie tot ons gesproken: „Gij hebt gehoord, dat er ge zegd is: gij zult uw naasten liefhebben en uw vijand haten. Doch Ik zeg u: Bemint uw vij anden, doet wel aan die u ha ten, bidt vor die u vervolgen en die u lasterenopdat gij kin deren zijt van uw Vader, die in den hemel is: Die zijn zon doet opgaan over goeden en kwaden en het laat regenen voor rechtvaardigen en on- rechtvaardigen." Zoo heel in het begin van den Vasten laat de Kerk ons deze woorden vernemen, opdat we geen dwaasheid zullen begaan. Dwaasheid is het namelijk zich op goede werken toe te leggen, zoolang punt één: onze liefde om Christus' wille tot de naas ten, met volledig inbegrip van al onze vijanden niet in orde is. Liefde voor allen, ook voor de vijanden, moet ook op ons vastenprogramma punt één zijn; zet het boven de gebeden en verstervingen die gij er al op hebt staan! Jezus' woorden zijn duidelijk genoeg en behoe ven geen uitleg, alsof er een andere uitleg mogelijk ware dan die welke voor de hand ligt. Jezus bedoelt precies dat gene wat Hij zegt! MARCUS

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuw Noordhollandsch Dagblad, editie Schagen | 1946 | | pagina 1