Nieuuu Onze troepen landen op Java! Reëel en radicaal Oud-Minister Romme Twee minuten stilte Voor Den Helder, Scnagen en omgeving nergens v^9ndel) Bureaux: 1 GEEN ANDER FUNDAMENT Negen Nederlandsche bataljons in Batavia, grootere eenheden in Semarang en Soera ba ja spreekt te Warmenhuizen SCHOENEN in Staatsloterij VJ SPANJE VOOR DEN VEILIGHEIDSRAAD? Moskou gaat1 er mee accoord Hoofdredacteur: H. N. Smits; rayon-redacteur Fr. Otten; binnenland P. Sigoii!. Abonnementsprijs 3.40 per kwartaal; 1.20 per maand, inclusief incasso kosten. Prijs der advertenties: 11 ct. per m.m. regel 40 m.m. breed; in tekst 22 ct. per m.m. regel 50 m.m. breed. Contract op aanvraag. Buiten God. is 't ZATERDAG 9 MAART 1946 41e JAARGANG - NUMMER 10876 ALKMAARLangestraat 42A tel. 4330 (K 2200) HOORN: Draafsingel 59 tel. 4712 (K 2290) DEN HELDER: West straat 80: tel. K 2230 2182 SCHAGEN: Molenstraat 52 - tel. 459 (K 2240) Bankrelatie: Noorderbank Dit is de „teneur" van het jongste gemeenschappelijke Vas. tenmandement van het Hoog waardig Episcopaat van Neder land: geen ander fundament dan hetwelk gelegd is: Jezus Chris tus Het zijn Nederlandsche Bis schoppen, die spreken tot Neder landers niet alleen katholie ken, maar ieder, die het hooren wil over Nederlandsche toe standen en verhoudingen. En het gaat over zaken van geestelijke orde, over dingen van hoogere waarde, over zedelijke normen, over 't zieleleven, over de diepste grondslagen van de samenleving. Niemand mag twijfelen aan de bevoegdheid van de Bisschoppen om te spreken, te leeren, te ver. manen, te verordenen, als dat noodig is. Daarom spreken de Bisschop pen duidelijke taal, die door nie mand kan worden misverstaan.. Niets, wat in dit mandement staat, is zonder beteekenis, eik woord heeft zijn zin. En toch is, voor wie geen vreemdeling is in het Jeruzalem vol verwarring onzer dagen, veel van wat in dit mandement staat, geen verras sing. Hoe belangwekkend 't ook is, dat een en ander nog eens duidelijk wordt gestipuleerd: er zal toch wel niemand zijn, die verwacht had, dat de Eenheids, vakbeweging niet zou worden verboden voor zoover ze het feitelijk niet- al was en wie had gedacht, dat het verbod van socialistische vereenigingen, als het NVV e.d., nu al zou worden opgeheven?' De crisis in het socialisme wordt nauwlettend gadegeslagen, maar het socialisme is nog steeds verboden, zoolang het niet uit. gaat van een christelijke maat schappij-opvatting. Belangwekkender is de rich ting, die de Hoogwaardige Bis schoppen aangeven voor de sa menwerking met anderen. Dui delijk voor iedereen die ooren heeft om te hooren! wordt gezegd, dat die samenwerking niet individueel men zou ook kunnen zeggen: niet personalis tisch moet warden nage streefd, maar van organisatie tot organisatie. Daarom zijn katho lieke organisaties op elk terrein onmisbaar en behooren katho lieken lid te zijn van de princi- pieele organisaties waarop zij voor hun stand e.d. zijn aange wezen Langs dien organischen weg bestaat de beste waarborg en daar gaat het toch om! dat de stelling tot haar recht komt, dat men op alle terreinen van het menschelijk handelen moet uit. gaan van het christelijk funda ment. Geen ander fundament dan Jezus Christus dat is de laat ste zin van den Vastenbrief, dat is ook de basis van het program van geestelijken opbouw der Katholieke Actie, gelijk dit on langs in een .uitnemende bro chure door den Redemptoristen pater drs J. Peters werd uiteen gezet. Een beproefd fundament moet gelegd worden om uit de puin. hoopen van den oorlogschaos een nieuwe gemeenschap op te bou wen. De maatschappij heeft noo dig 'absolute, zedelijke normen, zooals ze eeuwig en onverander lijk verankerd liggen in de na tuur, zooals ze door God zijn ge openbaard en door Christus zijn geleerd en beleefd. Geen ander fundament is bruikbaar dan de leer van Chris tus, die opnieuw het geheele leven, alle terreinen van de veel zijdige menschelijke samenleving moet doordringen. Het gaat naar de woorden van Paus Pius XII om het uitdragen van de leer van Christus in het geheele leven, „de terugkeer van Chris tus in de gewetens, aan den hui. selijken haard, in het openbare leven, in de verhoudingen tus. schen de klassen in de maat schappij, in de burgerlijke orde en in de internationale betrek kingen". Dat is een geweldig program. HEDEN, Zaterdagmorgen, zijn, volgens een Reuterbericht uit Batavia, negen Nederlandsche bataljons in Batavia begonnen aan wal te gaan. Naar verluidt, landden tegelij kertijd grootere eenheden in Semarang en Soerabaja. Men neemt aan, dat zij de voorhoede vormen van een totale strijdmacht van 20.000 man, welke zich nog op zee bevindt of gereed stagt om uit Malakka en uit andere deelen van Nederlandsch-Indië te vertrekken. Soetan Sjahrir is gisteren op de hoogte gesteld van de voorge nomen landingen van Nederland, sche troepen m Batavia. Sema rang ©n. Soerabaja. Een Britsch verbindingsoffi cier is met Indonesische ver tegenwoordigers uit Batavia naar Djokjakarta vertrokken om ir. Soekarno er van in kennis te stellen. Er zijn voor zorgsmaatregelen genomen om de vluchtelingenkampen tegen alle mogelijke tegen maatregelen van Indonesische zijde te beschermen. Hoe de Indonesiërs op de fei ten gereageerd hebben, is nog niet bekend. Reuter seint ui;t Ba. tavia, dat de geallieerden uiterste pogingen in het werk zullen stel len om een volledige mislukking te voorkomen van de onderhan- deingen, „waarvan men had ver. wacht, dat zij op zijn minst ge nomen formeele Nederlandsch. Indonesische besprekingen tot ge. volg zouden hebben." Sjahrir zal waarschijnlijk heden een verklaring afleggen en mis schien aftreden. Soekarno. die volgens betrouwbare gegevens onlangs heeft verklaard, niet in staat te zijn de extremistiten om der zijn gezag te houden, zal mis. schien eveneens zijn positie moei lijk houdbaar achten. De Nederlandsche troepen, die in een landingsvaartuig met een bemanning van mariniers geland zijn. droegen Engelsche khaki. uniformen en dito uitrusting, doch Nederlandsche kwartier mutsen. De Nederlandsche hoofd, officier, die de eerst aangekomen troepen begroette, was generaal majoor Daubenton. officier van gezondheid. Een gezaghebbende Neder landsche woordvoerder te aatavia heeft te kennen ge geven, dat de aankomst van de Nedrelandsche troapen te Batavia waarschijnlijk zal worden gevolgd door de ont scheping van nog meer Ne derlandsche troepen in de naaste toekomst. De Indone siërs waren door de Britten volledig op de hoogte ge. Dit bereiken wij niet alleen. Wij willen dit doen met anderen. Wij, katholieken, gezamenlijk, met anderen. Wij sturen geen een lingen in de vuurlinie! Wij bou wen onze gemeenschappelijke activiteit op alle terreinen, op het onveranderlijke fundament der vaste principes Zoo vormen wij namelijk een blok. Van gra niet En met dat vaste blok op dat 'stevige fundament gaan we tot de anderen.. Dan hebben we recht van spréken in elk op zicht Wat is dus de taak van de. katholieken naar aanleiding van den Vastenbrief? Geen spitsvon digheden uitdenken over wat men graag zou willen, wat er niet in staat, maar doen wat er onverbloemd duidelijk in staat voor iederen katholiek, man of vrouw: de katholieke organisa ties, vereenigingen en bonden op elk terrein, metterdaad steunen, zoo krachtig als maar mogelijk is. door een werkdadig lidmaat schap, levendige belangstelling en echte toewijding! bracht dat deze troepenbe. weging te verwachten was. De woordvoerder legde er den nadruk op, dat deze troepen niet alleen gekomen zijn om de Britsch.Indiërs. die uit Java zouden vertrekken, te vervan gen „De Geallieerde militaire V' 0-ii Torro zuiien scnouuer aan scnouaer met ue taak op Java njoet HOg steeds Nederlandsche troepen haar taak worden volvoerd zei hij verder, beginnen. (Anefo p.) Amboneesche ex-krijgsgevangenen zullen schouder aan schouder met de GEESTELIJKE VRIJHEID; nationale eenheid; algemeene en per soonlijke welvaart en regeling van eigen zaken door eigen betrok, kenen, zijn de idealen, die w;j door reëele en radicale politiek moeten bereiken. Dit was de grondgedachte van het betoog van Prof. Romme, die gisteravond sprak voor de afd. Warmenhuizen van de K.V.P., die het voorrecht genoot als eerste Prof. Mr. C. P. M. Romme die onze lijstaanvoerder zal zijn bij de a.s. Tweede Kamerverkiezingen als spreker te mogen begroeten. PROF. ROMME sprak over de vooroorlogsche politiek; over wat wij moeten nastreven aan maatregelen van wetgeving en bestuur in de komende parlemen taire periode. Elke sociale politiek, die zich dien naam waardig wil wezen, moet zich zóó richten aldus spr. dat zij ons maakt tot ge lukkiger menschen. Niet door net najagen van schijngeluk, dat leidt tot onrust en ontevredenheid, maar tot dat geluk, dat bestaat in de harmonische voldoening aan de verlangens van onze gecompli ceerde menschelijke persoonlijk heid; n.l. behoefte aan arbeid en bezit; aan stilling van de stoffe lijke nooden van allen dag; aan de behoefte ook om door eigen in spanning ons een veilig bestaan te verschaffen, zoodanig, dat wij een gezin kunnen opbouwen en ons gezinsleven naar de natuurlijke eischen van redelijk en zedelijk mensch-zijn kunnen ontplooien. Onze naoorlogsche politiek zal, als elke politiek, reëel moeten zijn, maar ook radi caal; zij moet gevoerd worden met het besef, dat deze vree- seljjke oorlog de geesten ook toegankelijk heeft gemaakt voor nieuwe idealen; dwalin gen zoowei als waarheden. Alleen realisme waarborgt duurzaamheid; alleen radicalisme geeft kans op welslagen. De onderneming. Klassentegenstellingen moeten wij opheffen; van de onderneming tot het bedrijfsleven in zijn vol len omvang. Om te voldoen aan den eisch van rechtvaardigheid en naastenliefde zullen wij dieper moeten ingrijpen in de onder neming, die niet langer zal zijn een economische organisatie met winst als doel, maar een orgaan, waarin het winst-doel wordt ver ruimd tot een belang voor alle betrokkenen bij 't bedrijfsleven, wier belangen in onderling even wicht moeten worden behartigd. De onderneming moet de ver bindingsschakel worden tusschen kapitaal en arbeid en de medezeg- gingsschap worden uitgebreid tot den arbeider, die als gelijkwaar dige en volwaardige onderne. mingsgenoot beschouwd moet wor den. Al is dit niet direct bereik baar, dan is dat nog geen reden om dit niet aan de orde te stellen. Publiekrechtelijke Bedrijfsor ganisatie is een andere eisch voor de opruiming der klassetegenstel- lingen. De leiding van de bedrijfs tak wordt gelegd in handen van alle bertokkenen, die het econo misch gebied van die bedrijfstak bewerken. Vervolg pag. 7, 3e kolom) INGAANDE 1 APRIL zal het C.D.K. volgens loting gere geld cijfers (van 09) publi- ceeren, correspondeerende op het laatste cijfer van de twee de stamkaart. Personen, die houders zijn van de uitgeloter. nummers kunnen dan een schoenenbon aanvragen, die ook inderdaad zal worden toegewezen. De ontvangen bon is niet per soonlijk en mag door elk lid van het gezin gebruikt wor den. De regeling in de distributie van werkschoenen blijft ge handhaafd als voorheen. RUSSISCHE AGRESSIE IN DE INTERNATIONALE VERHOUDINGEN (Zie Kroniek pag. 5) Bogomolof, de ambassadeur van de Sovjet-Unie te Parijs, heeft aan den Franschen mi nister van buitenlandsche za ken, Georges Bidault, een no ta overhandigd, waarin de Sovjetregeering mededeelt het Fransche voorstel, om de Spaansche kwestie aan den Veiligheidsraad van de UNO voor te leggen, te aanvaar den. (De brutalen hebben de halve wereld! Red.) Anderhalf millioen kinderen in de Britsch-Indische provincie Bombay hebben vacantie, doordat 45.000 onderwijzers, die meer sa-_ laris en duurtetoeslag eischten. in staking zijn gegaan. DE VIJAND ItiJORGEN, den lsten Zondag van den Vasten, stelt het Evangelie ons den Mensch voor oogen, die zonder zonde en zonder schuld was, doch die niettemin veertig dagen in vas ten en gebed in den woestijn doorbracht: den Godmensch. Onder welk voorwendsel kun nen wij, die vol zonde en vol schuld zijn, ons eraan onttrek ken dit voorbeeld te volgen Op Aschwoensdag zijn wij den woestijn ingetrokken. Niet om ons gewone leventje vdort te zetten Het zal ons niet gemakkelijk zijn, deze veertig dagen. Het wordt een felle strijd. De Vij and zal ons honen en uitvluch ten influisteren; zooals Hij Christus alle wereldrijken en hun glorie liet zien, zoo zal hij onzen blik vestigen op hen die om vasten en gebed en geloof en zeden lachen: „Kijk eens, hoe heerlijk vrij en gelukkig die menschen leven!" zal hij zeggen. Ofwel: „Je kunt toch wel katholiek zijn zonder al die extra-dingen". Ofwel: Denk je soms dat Onze Lieve Heer dat van je vraagt?" Ofwel: ,-In vergelijking met Jan en Piet en Klaas die aan God noch gebod doen, is toch wel een vroom mensch! Gij doet verstervingen, gaat naar de Mis enz!" Ofwel: Ze ker! Gij zijt ook zondig! Maar toch niet zoo erg als Jansen, Meier en Smit!" Ofwel: „Je moet niet overdrijven; een mensch moet wat hebben voor zijn genoegen!" Ofwel: Gods dienst is goed, maar: zaken zijn zaken!" Zoo valt de Vijand ons aan: niet met tanks en bom men, maar met vriendelijk ge fluisterde woorden, juist zoo als hij Christus in den woestijn aanviel. Hij, de Vijand, is de groote Leugenaar, maar hij liegt handig: met halve waar heden en schijnwaarheden. En als al het andere mislukt is, zal hij zijn sterkste troef op spelen: „Bid en vast! Bemin uw naasten! Maar weldoen aan die u haten? Uw vijanden bemin nen? Dat gaat te ver!" Het zal alleen dan echt Paschen voor voor ons worden, als we met Gods genade al die aanval len pareeren met een: „Vade, Satana!" d.i. ((Scheer je weg, Vijand!" („Satan" is He- breeuwsch en beteekent -vij and"; hij is de vijand de eenige die wij mogen en moeten haten!). MARCUS

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuw Noordhollandsch Dagblad, editie Schagen | 1946 | | pagina 1