Nieuw Het terugtrekken van de Britsch-lndische troepen Srsdië eindelijk als Nederlandsche zaak erkend Voor Alkmaar en omgeving Bureaux: SOEKARNO KEURT ONDERHANDELINGEN GOED! Eeredoctoraat voor minister Schermerhorn Het protest van Sjahrir Ir. A. Holtrop president van de Nederl. Bank Poter H. J. Verbeeten O.E.S.A. t NOC TWEE KOLEN- BONNEN? GEEN VERTROUWEN IN DE T.K.R. 38 DGODEN Bij een voetbalwedstrijd in Engeland HET POLITIEK ADVIES Benoeming Bisdom Passagierslijst m.s. „Oranje* 194G Hoofdredacteur: H. N. Smits; rayon-redacteur Fr. Otten; binnenland P. SigOLL Abonnementsprijs 3.40 per kwartaal; 1.20 per maand; inclusief incasso kosten. Prijs der advertenties 13 ct. per m.m. regel 40 m.m. breed; in tekst 26 ct. per m.m. regel 50 m.m. breed. Contract op aanvraag. Buiten God is 't nergens veilig (Vondel) MAANDAG 11 MAART 1946 41e JAARGANG - NUMMER 10877 ALKMAARLangestraat 42A tel. 4330 (K 2200) HOORN: Draafsingel 59 tel. 4712 (K 2290) DEN HELDER: West straat 80; tel. K 2230 2182 SCHAGE'NMolenstraat 52 tel. 459 (K2240) Bankrelatie: Noorderbank EEN CORRESPONDENT van Aneta verneemt, dat de eerste 800 Britsch-lndische soldaten Zondag van Batavia naar Soerabaja vertrokken, vanwaar zij met nog meer Britsch- Indiërs rechtstreeks naar Britsch-Indië vervoerd zullen worden. De terugtrekking van alle Britsche strijdkrachten uit Java zal tegen eind April haar beslag hebben. Soekarno heeft het nieuwe kabinet van Sjahrir goedgekeurd en heeft er in toe gestemd, dat een begin gemaakt zal worden met de bespre kingen met de Nederlanders. In verband hiermede schrijft de correspondent te Batavia van de „Daily Telegraph" het volgende: „De meeningen om trent den uitslag van de be sprekingen zijn verdeeld. Sir Archibald Clark Kerr, de Brit sche speciale afgevaardigde, heeft, ondanks zijn groeiend ongeduld over het talmen der Indonesiërs, verklaard, dat hij optimistisch gestemd is en dat Sjahrir een regeling tot stand zal brengen. Aan den anderen kant meent men te Londen, dat dr. van Mook pessimistisch is gewor den. Ofschoon Sjahrir terecht het wederinvoeren van het Ne- derlandsche geld - een Austra lisch schip heeft deze week 460.000.000 gulden in munt en bankpapier uit Australië ge bracht - als de ernstigste slag met betrekking tot de hoop op volledige onafhankelijkheid beschouwde, is er onder de oppervlakte door de komst der Nederlandsche troepen belang rijk meer opschudding gewekt, aldus dit Londensche bericht De 9925 ton metende Britsche kruiser „Norfolk" en de kortgele den aangekomen kruiser „Jamai ca" liggen thans op de reede van Batavia. Volgens een bericht in de „Mer_ deka" heeft Soekarno bij decreet de thans geldende strafwet ge wijzigd. De wijzigingen houden ook in een verhooging van gevan genisstraf tot 15 jaar als straf voor het in circulatie brengen van geld, dat niet door de republikein, sche „regeering" als wettig wordt erkend. Britsche officieele kringen te Batavia hebben groote belangstel-, ling voor de politieke ontwikke ling in het binnenland, waar vol gens onbevestigde berichten uit naar men meent betrouwbare bron, de extremistische jeugdbe weging aan Soekarno nieuwe eischen heeft gesteld. Men meent dat Soekarno's verzoek aan Sjah rir om naar Djokjakarta fe ko men, inderdaad in verband staat met nieuwe wrijvingen binnen de politieke partijen, die in het cen traal nationaal werkcomité zijn vertegenwoordigd. De Minister van Sociale Zaken uit het nieuwe Kabinet van Sjahrir, Soedarsono, verklaarde Zondag dat het Soekarno nog niet bekend was dat Nederlandsche troepen te Batavia aan land wa ren gezet. Soekarno had ten min ste heelemaal niet met hem over deze aangelegenheid gesproken. Naar het A.N.P. uit Brussel verneemt heeft de universiteit te Gent aan minister-president prof. ir. W. Schermerhorn het eeredoctoraat dier universiteit verleend. BATAVIA, 11 Maart (A.N.P.- Aneta). Het door Sjahrir oH. derteekend protest tegen de lan ding van Nederlandsche troepen werd hedenochtend aan Generaal Stopford overhandigd. ANP-Aneta verneemt nader, dat het protest als volgt luidt: „Wederom zijn Nederlandsche troepen in Batavia ontscheept. Ik herhaal met nadruk het standpunt van mijn regeering, dat de Nederlandsche militaire inval in Indonesië een schending van de souvereiniteit van de Indonesische republiek betee- kent. i De tegenwoordigheid van Ne derlandsche troepen kan in dezen tijd van spanning geen enkele goede uitwerking hebben en zal niet nalaten de sfeer der onderhandelingen nadeelig te beïnvloeden. Tenzij de Nederlandsche re geering inderdaad zekere vijan delijke voornemens koestert, gaat het boven ons begrip, waar om deze versterkingen nu nood zakelijk zijn. Ik protesteer met kracht tegen de nieuwe ver sterkingen en tegen dergelijke gebeurtenissen in de toekomst." AMSTERDAM, 11 Maart. Naar van de zijde van de Neder landsche Bank wordt medege. deeld staat het thans vrijwel vast dat mr. L. J. A. Trip, president der Nederlandsche Bank weldra in deze functie zal worden opge volgd door ir. A. Holtrop, direc teur der N. V. Nederlandsche Hoogovens te IJmuiden. Bij de gevechtshandelingen op Banka, waarvan dezer dagen ge. wag gemaakt werd. is op 13 Fe bruari gesneuveld de Aalmoeze nier der Stoottroepen pater H. J. Verbeeten O.E.S.A Ooggetuigen melden, dat hij neergeknield om een zwaargewonde bijstand te verleenen, zelf door een kogel m den rug getroffen werd. De heldhaftige dood yan dezen jongen Eindhovensche© priester zal diepen indruk maken bij allen die hem kennen. Pater Verbeeten werd in 1941 priester gewijd. Hij studeerde aan de Universiteit te Nijmegen. In 1943 werd hij tijdelijk verbonden aam 't Aug.ustinianum te Eindho ven In 1945 volgde zijn aanstel, ling tot Aalmoezenier en eemge maanden geleden begeleidde hij ons eerste troepentransport per s.s. Alcantara naar Indië. Terwijl het vast schijnt te staan, dat spoedig een bon voor brandstoffen, de ze vende dus zal worden aan gewezen, weet „de Tijd" te melden, dat ook nog een aan wijzing voor een achtsten ko- lenbon verwacht wordt. Voorts meldt het blad, dat voor den volgenden winter gerekend kan worden op 12 eenheden, misschien zelfs op 15, maar we zullen ons voorloopig nog maar niet te veel aan droo- merijen over kolenvoorziening in den vólgenden winter over geven, zoolang we dézen winter nogin de kou zit ten! UIT EEN ONBETWIST BARE BRON verneemt de correspondent van ANP- Aneta te Batavia, dat kort geleden in regeeringskrin. gen het besluit is genomen, om alle Britsche en Britsch- lndische troepen terug te trekken en deze door Neder landsche troepen te vervan gen. De aankomst Zaterdag morgen van ongeveer 3800 Nederlandsche oorlogsvrij willigers is de eerste stap in deze richting. Voor het besluit was genomen, had men van alle kanten over wogen, of deze maatregel een on gunstige uitwerking op de ko mende onderhandelingen tus. schen de republikeinen en dr. v. Mook zou kunnen hebben Men was echter van meening, dat de onderlinge moeilijkheden van de Indonesiërs nog steeds een wer- kelijken voortgang naar het be. reiken van een vergelijk met de Nederlanders in den weg stonden De invoering van het nieuwe Nederlandsch.Indische geld was reeds een ingrijpende maatregel en de gebeurtenissen van Zater dag zijn verdere aanwijzingen, dat het geallieerde opperbevel Ter gelegenheid van het zesde eeuwfeest van het H. Sacra ment van Mirakel, welks viering door den oorlog een jaar moest worden uitgesteld, is voor het eerst in de historie het Bagijnhof te Amsterdam feestelijk geïllumineerd. Deelnemers aan den Stillen Omgang trekken langs het Bagijnhof. Anefo P. zijn verplichtingen wil liquidee ren op een terrein dat in de oogen van de wereld meer en meer als een zuiver Neder landsch.Indische aangelegenheid wordt beschouwd. Het terugtrekken van alle Britsche en Britsch-lndische troepen zal verscheiden, maanden duren; de voorzicli. tigste schatting is G maanden. Zoo lang de laatste Britsche troepen Java nog niet' heb ben verlaten, zuilen de Brit ten het militaire commando in Nederïandsch.Indië in handen houden. Een andere factor, welke het geallieerde opperbevel aanzien lijk heeft beïnvloed, is, dat de Britsche militairen op Java het vertrouwen in de capaciteit van de T.R.I. (het Republikeinsche leger) ten aanzien van het eva- cueeren van de geïnterneerden en hel ontwapenen van de Ja. panneezen hebben verloren. Uit onlangs uit de binnenlan den van Java binnengekomen berichten blijkt, dat de forma ties van de T.K.l. zich hoe lan. ger hoe meer onafhankelijk be ginnen te beschouwen en dat de republikeinsche regeering zeer dikwijls aanzienlijke moeilijk, heden ondervindt bij het doen opvolgen van haar bevelen uit Djokjakarta door deze formatie. Bij den voetbalwedstrijd in Bolton, tusschen dc BÓlton- wanderers en de Stoke-City was de belangstelling Zater dagmiddag zoo enorm, dat toen er 65.000 mensehen aan wezig waren, die reeds tot bij de grenslijnen stonden opge hoopt, er nog meer toeschou wers binnen de hekken wil den. Het gevolg van 't gedrang was, dat twee hekken bezwe ken, zoodat een golf van men- schen op de menigte stortte. Velen kwamen zoodanig in de knel, dat er talrijke slachtoffers vielen. Volgens een Reuter-bericht zouden er niet minder dan 38 doo. den te betreuren zijn geweest. De politie liet nog eenige hekken om halen, om in het verschrikkelijke gedrang „lucht" te maken. De scheidsrechter liet na 20 minuten, terwijl vele ambulances nog bezig waren de slachtoffers te bergen en de gewonden te verzorgen, den wedstrijd voortgaanDit leek inderdaad een beetje hardvochtig, maar desgevraagd verklaarde de referee na afloop, dat hij dit ge daan had, om de spanning te bre ken en de aandacht van het pu bliek af te leiden van de zorg der Roode-Kruishelpers en anderen. Overigens wordt zoowel vanwege de politie als vanwege den voet balbond een onderzoek ingesteld naar de oorzaak van het gebeurde. Op twee manieren is het Poli tiek Advies in de igecombineerde kringen Helder. HaarlemLeiden Dordrecht, (waarbij na 17 Maart Middelburg komt) de laatste week in het openbaar debat betrokken. In de eerste plaats op den Ka derdag van de Katholieke Volles, partij te Allernaar op Zaterdag 2 Maart, ini de tweede plaats op de propagandavergadering van de afdeeling Warmenhuizen op Vrij dag 8 Maart j.l„ ca de rede van prof. Romme. Beide keeren ging het om de positie van den Noordholland, schen zetel, nog beter gezegd van den èènigen katholieken zetel, die aan den kring den Helder rest. En beide keeren kwam beducht, heid tot uiting, dat -deze zetel niet veilig zou zijn. Wat is het geval? Het Politiek Advies van den Verkiezingsraad vermeldt voor deze groep: 1. Romme, algemeen. 2. v. d. Weijden, boerenstand. 3. Steinmetz, arbeiderskring. 4. Hooij, middenstand. 5. Groen, tuinders. Nu mogen voor deze groep ze ker vijf zetels worden verwacht. Maarhet Partijbestuur heeft bepaald, dat. na de Partijstem ming de candidaat van Zeeland moet worden toegevoegd aan de lijst van deze groep en wel „op een verkiesbare plaats". Nu brengt Zeeland natuurlijk niet alleen den „last" van dien toegevoesden candidaat mee. maar ook den lust van omtrent, naar verwachting, 28.000 stem. men, bij een te schatten kiesdee- ler van 45.000. Wij zullen ons in verdere speculatieve cijfers niet begeven, maar nemen aan, dat de toevoeging van deze Zeeuw, sche stemmen aan de „Westelijke groep" de kans op een zesden) zetel aanmerkelijk versterkt. De vraag is nu maar, of het dit wer. kelijk in zoo voldoende mate doet, dat tengevolge daarvan) van zes verkiesbare plaatsen kan wor den gesproken. Alleen in dat geval is de Hel- dersche zetel „safe", omdat het, naar wij vernamen, toch inder daad de bedoeling van het Par tijbestuur is. den Zeeuwschen candidaat „in te schuiven". Daaruit zou mogen worden afge. leid, dat het P. B. van die 6 ver kiesbare plaatsen niet zeker is. Anders zou immers kunnen wor den volstaan met den Zeeuw schen candidaat als zesde aan de lijst toe te voegen en zou er geen reden zijn geweest, om onrust in vele Noordhollandsche kringen vooral in den tuinbouw te doen oerjtstaan. De onrust is een feit. Is ze door de verklaring van prof. Römme. te Warmenhuizen, „dat de heer Groen een verkiesbare plaats heeft" voldoende weggenomen? Waarop is de verklaring van prof. Romme gebaseerd? Het zou wenschelijk zijn, hierop deze week een nader officieel bericht, te kunnen verkrijgen. Voor den kring den Helder, die straks een kleine 70.000 stemmen kan uit brengen, zou het hard zijn, geen zetel meer in de Katholieke Ka merfractie te hébben! En niet al leen voor den Helder, maar ook voor dat deel van Katholiek Ne derland, dat in den heer Groen nog den tuinbouwspecialist ziet, dien wij niet kunnen missen. Te. meer niet waar de meening van, prof. Romme, dat de land- en tuinbouw alle reden tot tevre denheid over het Politiek Advies heeft, kennelijk in vele „kringen" n.l. ook in verschillende andere Kieskringen niet gedeeld wordt. Z.H.Exc. de Bisschop van Haar lem heeft benoemd tot kapelaan te Beverwijk (O.L.Vr. van Goeden Raad) den Weleerw. Heer M. M. Out. De passagierslijst van het m.s. „Oranje'', dat, 16 Maart in Sout hampton wordt verwacht, ligt op onze bureaux voor een ieder ter inzage.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuw Noordhollandsch Dagblad, editie Schagen | 1946 | | pagina 1