Nieuw LOONEN EN PRIJZEN IN DEN LANDBOUW Groote kans op vergelijk Voor Den HelderSchagen en omgeving Bureaux: Hoe zit dat? Voedselconferentie Stichting van den Landbouw en Stichting van den Arbeid plegen overleg Naar wij vernemen Het spook van den volgenden oorlog Nieuw/e Finsche president (2aalsle nieuws V. S. WEIGEREN De Spaansche kwestie niet voor den Veilig heidsraad MUZIEK EN GEJUICH VOOR ONZE TROEPEN NIEUWE BELGISCHE REGEERING Socialisten en Communis ten in Roemenië De Nationale Omroep Sjahrir's nieuwe kabinet BINNEN 48 UUR" Hoofdredacteur: H. N. Smits; rayon-redacteur Fr. Otten; binnenland P. Sigou. Abonnementsprijs f 3.40 per kwartaal; 1.20 per maand, inclusief incasso kosten. Prijs der advertenties; 11 ct. per m.m. regel 40 m.m. breed; in 'tekst 22 ct. per m.m. regel 50 m.m. breed. Contract op aanvraag. NoonHiollandsch Daqblad Buiten God is 't nergens veilig (Vondel) DINSDAG 12 MAART 1946 41e JAARGANG - NUMMER 10878 ALKMAARLangestraat 42A tel. 4330 (K 2200) HOORN: Draafsingel 59 tel. 4712 (K 2290) DEN HELDER: West straat 80; tel. K 2230 2182 SCHAGEN: Molenstraat 52 tel. 459 (K 2240) Bankrelatie: Noorderbank 3^ De Partij van den Arbeid wor stelt met moeilijkheden. Heel niet erg voor een nieuwe partij, die een samenbinding wil van hetero gene bestanddeelen. Zij hopen elkaar te vinden in het socialisme, wat dadelijk al moeilijkheden geeft, omdat niet allen onder dat begrip hetzelfde verstaan. En er is een overdaad van socialisme, dat menigeen, ook in de nieuwe Partij, niet aanstaat. Bovendien is het gevaar voor een gezonde eensgezindheid in de Partij 'het feit, dat de oude Marxistische Adam nog al eens óm den hoek komt kijken. In verband met de positie van de S.D.A.P. in die Partij is er ook de kwastie van de symbolen. Dat zijn dan de roode vlag en de Internationale. Alleen maar symbolen? Voor menigeen zeker niet. De „Internationale" is een veelzeggend strijdlied, dat weinig van de gedachte van een zachtaardig socialisme overlaat.... De Internationale wijst vurig in de richting van het internationale socialisme, dat weliswaar op het oogenblik een kentering door maakt, maar dat toch over het al gemeen ve"fel socialistischer is, dan vele „groepsbestanddeelen" van de P.v.d.A. voor hun rekening zullen willen nemen. In elk geval is het een feit, dat de Partij van den Arbeid als zoodanig de Inter nationale als symbool en strijdlied niet zou overnemen. Maar nu gis teren hield de af deeling Utrecht van deze Partij haar eerste ver gadering te Utrecht. Dat was geen vergadering van de vroegere S.D.A.P-groep, die natuurlijk het recht houdt, haar symbolen te handhaven, maar het was een ver- igadering van de P.v.d.A. En die vergadering werd bestoten met..,, het zingen van de Internationale... Dat was de afspraak niet. Dat kan ook niet de bedoeling zijn van ver schillende groepen, die het sym bool van de Internationale niet erkennen. Dat kan ook niet aan vaard worden door de Katholieke leden van deze Partij, die blijk baar aan andere „symbolische" gebeurtenissen nog niet genoeg hebben om te begrijpen, dat hun plaats in die Partij niet kan zijn. Wij doelen hier o.a. op het feit, dat Koos- Vorrink, die nu voorzit ter van de P.v.d.A. is, met den parlementairen leider van de S.D.A.P. op hèt congres van de Belgische Socialistische Partij ook symbolisch de Internationale mee zong...... Welk een merkwaardig bewijs van „breedheid" van op vatting, dat contact met de Belgi sche „zusterpartij", die zich zoo principieel en zoo mordicus tegen de Belgische Katholieken richt Van 3 tot en met 10 April zul len de ministers van Voedsel, voorziening en Landbouw van Engeland en verschillende Euro. peesche landen, alsmede verte genwoordigers van de Vereenigde Staten te Londen bijeenkomen voor het voeren van besprekin gen in verband met de 'ernstige voedselsituatie in Europa. Neder land zal op deze bijeenkomsf worden vertegenwoordigd door minister Mansholt. handhaaft de Stichting voor den Landbouw haar be zwaar tegen het standpunt der Regeering, die de prijzen van de akkerbouwproducten wil bekend maken louter met de mededeeling, dat deze ge baseerd zijn op een uurloon van 60 cent. Er zijn n.l. be sprekingen gaande met de Stichting van den Arbeid om evenwicht te verkrijgen tus- schen de landarbeidersloonen en de overige loonen. De Stichting dringt er op aan, met de vaststelling der prij zen te wachten, tot het resul taat van dat overleg bekend is. Dit zal „nog slechts enkele weken" duren. Hoezeer de Stichting ook begrijpt, dat de boer de prij zen voor den oogst 1946 thans zou willen weten, is zij ervan overtuigd, dat, gezien het uitermate groote belang van de arbeidsvoorziening ten plattelande en den invloed, welke dit heeft op de produc tiekosten, het begrijpelijk ge oordeeld wordt, dat de Stich ting, in verband met de door de overheid ingenomen hou ding, geen anderen weg kan bewandelen dan zij gedaan heeft. Naar het oordeel der Stich ting zou vaststelling van de prijzen op dit oogenblik, geba seerd op de huidige omstan- DE Amerikaansche minis ter v. Financiën, Fred. M. Vinson, heeft Zaterdag op de conferentie van Sa vannah de afgevaardigden gewaarschuwd, dat de eco nomische zekerheid over de geheele wereld noodza kelijk is om de wereld te bevrijden van het spook van een volgenden, mis schien wel den laatsten oorlog. De Nederlandsche ambassadeur in Parijs, jhr. Tjarda van Starkenborgh Stachouwer, heeft een krans gelegd op het graf van den Onbekenden Soldaat. Anefo P. digheden, zonder de toezeg ging, dat wijziging in bepaal de productiefactoren later ver rekend zal worden, gezien de reeds eerder genoemde be zwaren, funest voor den land bouw zijn. Juno Paasikivi is vandaag als opvolger van den afgetreden Maarschalk Mannerheim tot pre sident van de Finsche republiek gekozen. Opgericht is een Partij voor de Vrijheid, een liberaal-vrijzinnige middenpartij, met hoofdzakelijk liberale initiatiefnemers. De Finsche Regeering is afgetreden. De Ver. Staten weigeren de Spaansche kwestie voor den Veiligheidsraad te brengen. Deze beslissing werd Maan dag aan de Fransche regee ring medegedeeld in een nota, die door Jefferson Caf- fery, den ambassadeur van de Vereen. Staten te Parijs, werd overhandigd aan Geor ges Bidault, den Franschen minister van buitenlandsche zaken. Volgens Reuters correspondent te -Parijs verklaart de nota, dat de V. S. niet hun goedkeuring aan het Fransche voorstel kun nen hechten, omdat de aanwezig heid van generaal Franco aam het hoofd van de Spaansche regeering naar de meening van dg V. S. geen bedreiging of gevaar voor den wereldvrede vormt. Ervaren politieke waarnemers te Parijs blijven de mogelijkheid niet uitgesloten achten, dat Frankrijk de Spaansche kwestie met alleen den steun van Rus land toch voor den Veiligheids raad zal brengen. Soedarsono, de Indonesische „Minister voor Sociale Zaken" heeft verklaard: „Wanneer de besprekingen tusschen de Nederlanders en Indonesiërs zonder uitstel zou den beginnen, dan geloof ik dat er een bevredigende uit slag verkregen zou kunnen worden." Soedarsono, die door Soetan Sjahrir, den. Indonesischen „mi nister-president", naar Djokja karta, het -hoofdkwartier van de nationale beweging, is gezonden, deelde mede, dat Ir. Soekarno, de „Indonesische president", na egn Britsche verbindingsofficier ont vangen te hebben, zijn toestem ming heeft gegeven om een begin te maken met de besprekingen met de -Nederlanders. Soedarsono voegde er aan foe. dat noch ir. Soekarno, noch Mo hammed Hatta eenig commen taar op de Nederlandsche landing heeft geleverd. Hij verwachtte, dat de besprekingen binnen eenige dagen een aanvang zullen nemen, aldus Soedarsono. Menado is opgelucht Officieel wordt bekend ge maakt, dat gisteren de muiterij in Menado geëindigd is Er werd toen bericht, dat op Zondag 10 Maart de muiters een laatste poging hebben gedaan «m de loyale troepen te ontwapenen, maar zij werden op hun beurt door de loyale troepen ontwa pend en gevangen genomen. Dit was het teeken, aldus de Voor lichtingsdienst van de Marine, voor het uitvoeren van een van te voren voorbereid plan tot tegenrevolutde, terwijl de aan komst van de Piet Hein defini tief de schaal ten gunste van de loyale troepen deed overslaan, die onmiddellijk de leiders der extremisten als hun gevangenen aan boord brachten. Toen lan. dingseenheden van de Piet Hein aan land gingen, werden zij met muziek en door een juichende menigte begroet, die met Neder landsche vlaggen zwaaide. De bevolking gaf blijk van gevoe. lens van opluchting. De New York Times is van meening, dat ofschoon de landing van Nederlandsche troepen onmiddellijk een protest aan Sjahrir ontlokt heeft, het misschien teeke nend is, dat hij niet gewei gerd heeft de besprekingen met de Engelsclien en Ne. derianders yoor een vreed zame regeling te hervatten. De landing van troepen is echter ontegenzeggelijk een hinderpaal voor den voort. gang. van de besprekingen, Wanneer dit overwonnen zou zijn, zou de weg naar vrede voor een van de plaat, sen waar de ernstigste moei lijkheden in het Verre Oos. ten zich hebben voorgedaan, open liggen. De heer Spaak is geslaagd in het vormen van een -kabinet. Hier volgt de samenstelling van de regeering: Eerste minister en mi nister van buitenlandsche zaken: Spaak (soc.); binnenlandsche za_ ken: Chr. M. Joseph Merlot (soc.); arbeid en sociale voorzorg: Leon Elie Troclet (soc.); justitie: Henri Rolin (soc.) oorlogsschade en oor logsgetroffenen: Pierre Vermey- len (soc.); economische zaken: de Smaele: openbare werken: Rong. vaux (soc.); verkeer: Rongvaux (soc.); ravitailleering: Meons de Fernig; financiën: de Voghel; ko_ loniën: Anseele (soc.) indien hij aanvaardt. Drie portefeuilles landsverdediging, volksgezond heid en landbouw, hebben nog geen titularis. De regeering zal op 19 Maart voor de Kamers ko men. Reuter meldt nader uit Brussel, dat minister A. van Acker aftre_ dend premier (soc.), de porte feuille van economische zaken in het kabinet Spaak zal krijgen. Minister van buitenlandschen handel wordt A. de Smaele (par_ tijloos). De portefeuille voor op voeding wordt in handen ge steld van den socialist Leon Col- lard. Minister van Openbare werken wordt H. Vos (soc.) Het congres van de Roemeen- sche Sociaal-Democratische Partij heeft zich uitgesproken voor een samengaan met de communisten in een regeeringsblok bij de ko mende algemeene verkiezingen. Onder auspiciën van het on langs opgeriflite comité nationale is een studiecommissie nationale omroep gevormd onder voorzit terschap van dr. A. A. van> iRijn, welke commissie weldra een vol ledig ontwerp naionale omroep gereed hoopt te hebben. De samenstelling van het nieuwe Republikeinsche Indo nesische „kabinet" is heden bekend gemaakt. Dit is Sjahrir's tweede „ka binet", het derde van de „re publikeinsche regeering"; het bevat met inbegrip van Sjah rir elf ministers van het vorige „kabinet". Voorts is dr. Moe- lia, minister van onderwijs in het vorige kabinet, nu vice- minister geworden. Het vroe gere ministerie van economi sche zaken is in twee mi nisteries gesplitst en wel in T.handel en industrie" en „landbouw en voedselvoorzie ning". Voor de benoeming van Maria Ulfah, de juriste, die in Amsterdam gestudeerd heeft en een functie in Sjah rir's ministerie van buiten landsche zaken bekleedde, waren reeds eenigen tijd ge leden teekenen aanwezig. Twee van de nieuwe „ka binetsleden" behooren tot de groote islamietische partij „Masjoemi". Wat het meest opvalt aan het „kabinet" is het feit, dat noch de communisten, noch een enkele vertegenwoordiger van' het z.q. volksfront er deel van uitmaken. Wikanan, die als de radicaalste minister be schouwd kan worden, is mi nister zonder portefeuille. Voorts is de zeer belangrij ke Masjoemi-partij door geen van haar meest radicale figu- en vertegenwoodigd. Minister Sjafei (lid van de P.N.I.) en vice-minister Saksono zijn bei den experts op het gebied van onderwijs, terwijl de meeste andere, partijlooze, ministers voor den oorlog aan verschei dene Nederlandsch-Indische regeeringsdepartementen wa ren verbonden. Sjafroedin, die tevens voorzitter is van het werkcomité van het Centrale Nationale Comité, is de meest invloedrijke vice-minister. Men verwacht, dat het nieu we „kabinet" zijn verklaring omtrent de te volgens gedrags lijn in voorzichtige bewoor dingen zal stellen en dat deze fundamenteel aanzienlijk ge matigder zal zijn, dan het mi nimum-program, dat in de laatste zittingen van het Cen trale Nationale Comité is aan genomen. Uit zeer betrouwbare bron te Batavia wordt vernomen, dat de bespre kingen tusschen de Neder landers en dë Indonesiërs binnen 48 uur zullen be ginnen. Men verwacht, dat de partijen elkaar te gemoet zullen komen, be reid tot het aangaan van een compromis. Ook wordt gemeld, dat de samen stelling van Sjahrir's ka binet heden Dinsdag be kend gemaakt zal worden. Het vertrek der parlementaire commissie naar Nederl. Indië, dat oorspronkelijk was vastgesteld op Dinsdag a.s., is nader bepaald op Zaterdag 16 Maart.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuw Noordhollandsch Dagblad, editie Schagen | 1946 | | pagina 1