Nieuw Vandaag spreekt van Mook met Sjahrir De beul van Rotterdam getuigt HERDENKING VAN DE PAUSKRONING Voor Den HelderSchagen en omgeving Bureaux: GEBIEDENDE PLICHT Tegenvoorstellen van Sjahrir? DE STRI)» BI) SOEKABOEMI Sabotage der onderhandelingen? OPROEPING IN WERKELIJKEN DIENST HARK-SCHANDE Ernstige fraude in Amsterdam FATALE „VERGISSING" (2aalsie nieuws De zevende kolenbon Het graafje voor zijn rechters DE PLECHTIGHEDEN IN DE SIXTIjNSCHE KAPEL Hoofdredacteur: H. N. Smits; rayon-redacteur Fr. Otten; binnenland P. Sigon. Aboivnementsprijs 3.40 per kwartaal; 1.20 per maand, inclusief incasso kosten. Prijs der advertenties: 11 ct. per m.m. regel 40 m.m. breed; in tekst 22 ct. per m.m. regel 50 m.m. breed. Contract op aanvraag. Buiten God is 't nergens veilig Vondel WOENSDAG 13 MAART 1946 41e JAARGANG NUMMER 10879 ALKMAAR: Langestraat 42A tel. 4330 (K2200) HOORN: Draafsingel 59 tel. 4712 (K 2290) DEN HELDER: West straat 80; tel. K 2230 2182 SCHAGEN: Molenstraat 52 - tel. 459 (K 2240) Bankrelatie: Noorderbank QEN VASTENBRIEF van het Hoogwaardig Episcopaat be sprekend, betocfgt ..de Tijd" dat die brief zijn afwijzing van neu trale of zuiver humanistische or_ ganisaties beperkt tot sociaal en cultureel terrein. Maar, vervolgt het blad, dit wil niet zeggen, dat er tus- schen het politiek en het sociaal en cultureel terrein zulk een afstand bestaat, dat de dringende verma ning tot eenheid van organisatie, door de bisschoppen uitgesproken, niet ook voor het politiek terrein beteekenis heeft en dat de deugd der voorzichtigheid' niet ook hier als leidster in het licht staat. Als de bisschoppen de eenheid van de katholieken als veiligste garantie voor het fundament van den opbouw, maar niet als hin dernis van de nationale eendrach tigheid van dien opbouw stellen, strekt hun wensch zich ongetwij feld ook tot het terrein der politiek In deze onzekere jaren uit. Het blad schrijft verder, dat „deze wensch van het Episcopaat over het geheele terrein van het maatschappelijk leven zal worden gevolgd met een toewijding die evenredig is aan de verhevenheid èni de beproefdheid van Zijn lei ding". Dit geldt voor de breede lagen der katholieke bevolking, en voor de leiders der organisaties: „de geestelijke voorzichtigheid (kan) geen schild zijn voor maat schappelijk conservatisme en het geestelijk gezag van het Episco paat (vervangt) de hoogste maat schappelijke activiteit'niet, maar (maakt ze) integendeel een ge biedende plicht." Dat onderstreepen wij-graag. Een gebiedende plicht, voor de breede lagen der katholieke be volking, ook en juist in deze da gen. op politiek terrein. Voor alle katholieken, en" voor de lei ders, die zich gedragen moeten weten door de daadwerkelijke belangstellende medewerking van de leden, vooral ook van de jongeren. Het wordt meer dan tijd. dat deze zich den gebiedenden plicht bewust worden, om actief mede te werken, ook op het terrein van de katholieke politieke organi satie! BATAVIA, 13 Mrt. (ANP- Aneta). - Volgens een xe- publikeinsch woordvoer der zal Sjahrir op de bij eenkomst, welke heden om 17 uur 30 plaatselijken tijd moet beginnen, tegen voorstellen doen, „daar de Nederlandsche voorstellen omtrent een gemeenebesi onaanvaardbaar zijn" Uit zeer betrouwbare bron te Batavia verneemt A.N.P./ Aneta, dat de officieele be sprekingen tusschen dr. van Mook en Sjahrir heden, Woensdag, in den laten na middag in de ambassade van Sir Archibald Clark Kerr zul len beginnen. Sir Archibald zal bij de discussies tegen woordig zijn. Volgens de laatste onofficieele berichten zijn er tot nog toe bij de gevechten te Soekaboemi, waar twee'Britsche convooien door ex_ tremisten zijn aangevallen, aan Britsche zijde negen dooden en vijfentwintig gewonden te be treuren. De meeste slachtoffers zijn Britsch-Indiërs. Van Merauke (Zuidelijk Nieuw. Guinea) wordt uit betrouwbare bron gemeld, dat de toestand ge spannen is, als gevolg van de ac tiviteit van aanhangers van de Indonesische onafhankelijkheids beweging (hoofdzakelijk heiho's en leden van vroegere door de Japaneezen in het leven geroepen organisaties. De voorstelling van zaken, neef- gelegd fn het protest tegen de aankomst van Nederlandsche troepen, dat Sjahrir bij den Brit- schen opperbevelhebber op Java heeft ingediend, als zouden aan het zenden van deze versterkin gen „vijandige bedoelingen" ten grondslag liggen, is in Neder landsche kringen te Londen met beslistheid van de hand gewezen. Men verwijst daarbij naar de ver klaringen van Minister van Klef- fens in den Veiligheidsraad van 18 Februari. In Londen koestert men alge meen de hoop, dat de aankomst van Nederlandsche versterkingen ten einde de Britsche troepen af te lossen op dit oogenblik geen averechtsche uitwerking zal heb ben op de onderhandelingen tus schen de Nederlanders en de In donesiërs. De strijd, welke met den aan- De minister van oorlog, mr. J. Meynen, zal a.s. Vrijdag avond 9 uur voor de radio spreken over: „Een woord tot onze reserve-officieren en -onderofficieren over hun verplichte opkomst in wer- kelijken dienst." val door Indonesische nationalis ten op een Britsch convooi in de buurt van Soekaboemi is begon nen en waarvan het zich heden liet aanzien, dat daaruit een der zwaarste gevechten, waarin de Britsche troepen op West Java ge wikkeld zijn, zal ontstaan, is naar de meening van vele waarnemers te Batavia bedoeld om het begin der Nederlandsch-Indonesische besprekingen tegen te houden. Hoewel goed ingelichte kringen reeds eerder op den dag hebben voorspeld, dat de besprekingen heden zouden beginnen, hebben zoowel Britsche als Indonesische kringen te kennen gegeven, dat zij bezorgdheid koesteren ten aanzien van de mogelijke gevolgen van den strijd bij Soekaboemi. Er is geen officieele verklaring gegeven welke strijdkrachten de Britsche troepen hebben aangevallen. Bij de HARK te Amsterdam is een ergerlijk geval van fraude ontdekt. De politie heeft een aantal menschen gearresteerd, onder wie den chef van een bij kantoor. Alle arrestanten legden een volledige bekentenis af en zijn daarna op vrije voeten ge steld, behalve de chef van het bijkantoor, bij wien, evenals bij de andere betrokkenen, bij huis zoeking een hoeveelheid goede ren is gevonden, die verworven was door frauduleuze handelin gen. Het betreft hier onder meer schoenen en kleeren, goeddeels alle goederen uit de Vereenigde Staten, bestemd door de bevol king der geteisterde gebieden. Het onderzoek in deze affaire wordt nog voortgezet; klaarblij kelijk wordt de veronderstelling niet ongegrond geacht, dat deze fraude zich ook neeft uitgestrekt tot gebieden builen Amsterdam. TOEN weer een Duitsche maarschalk, namelijk Kesselring, hedenmiddag achter de katheder voor de getuigen stond, hoorde het gerecht, dat Coventry een zorgvuldig voorbereide aanval op een oorlogsdoel was, Warschau 'n militaire nood zakelijkheid en Rotterdam „een buitengewoon geval", dat de maarschalk rekende tot onvermijdelijke toevalligheden van de oorlogvoering. KESSELRING, die verscheen in de luftwaffe-uniform en zijn antwoorden.pp, epn verbeten ma. 'fTzëïdeaatTïeF onmogelijk Het eerste officieele bezoek van Z. Em. Joh. Kardinaal de Jong aan Deventer, waar de Kardinaal een vergadering van den Aartsdiocesanen Boeren- en Tuindersbond bijwoonde. Anefo P. nier ga! geweest was om het Duitsche es kader dat de misdadige raid op de Maasstad uitvoerde tegen te houden toen de onderhandelin gen waren begonnen. Weliswaar waren er goede radioverbindingen met het eskader van de basis uit, doch door een oorzaak die getui ge niet kqn verklaren, kon de be velvoerende generagj Student, geen contact krijgen met de vlieg basis. Kesselring beweerde voorts dat het onvoldoende optreden van de Rotterdamsche brandweer gezien moet worden als de oor zaak van de geweldige uitbreiding die de brand genomen heeft. Het w-as bijna aandoenlijk uit den mond van den maarschalk te hooren, Koeveel veiligheidsmaat regelen genomen waren, voor tot het bombardement van Coventry werd overgegaan. Inde heele getuigenis van maarschalk was opval- ®d hoezeer hij zich beijver de zijn eigen houding te ver heerlijken. Hij beweerde alles gedaan te hebben om kerken en steden te sparen en om zijn soldaten een waardige houding tegenover burgers te doen aannamen. Aan de tafel van de Russische prosecutie ging een schamper gelach op toen Kesselring betoogde dat de verhouding tusschen de Duitsche troepen in Rusland en de Russische bevolking zoo goed was als men zich maar denken kon. Het klonk allemaal anders dan wat we in vorige maanden van het proces in dezelfde zaal ge hoord en-gezien hebben. De Rus sische film gaf een ander beeld van de vredigheid van het land dan Kesselring schilderde. Twee andere getuigen hadden in den voormiddag gesproken. De eerste was de Luftwaffe co lonel Bernd von Brauchitsch, de zoon van den maarschalk. Hij was een dergenen die niets gewe ten hadden van de jodenvervol ging. Van concentratiekampen en Vernietiging had hij évenwei pas na de bezetting gehoord. Koerner beweerde dat Goering zijn concentratiekampen met de beste bedoeling had opgericht. Op verreweg de meeste vragen antwoordde de kennelijk niet op zijn gemak zijnde nazi niet. Hij verwekte met zijn vergeetachtig heid zelfs groote hilariteit toen hij zeide nooit een SS-groep te hebben geleid, want Jackson cor rigeerde hem door op te merken dat hij obergruppenfuehrer was geweest. In het gisteren voortgezette getuigenverhoor voor het Tribu naal heeft de vroegere veldmaar" schalk Kesselring, Hitler's op perbevelhebber in Italië, die uit de gevangenis werd gehaald om in de rechtszaal te getuigen, ver klaard, dat het bombardement van Rotterdam in Mei 1940, dat werd uitgevoerd na onderhande lingen over een wapenstilstand, een vergissing was, wegens het ontbreken van radioverbinding met de vliegtuigen. Sprekend over het bombarde ment op Coventry in Engeland zeide Kesselring, dat dit volgens het internationale recht toelaat baar was. Coventry aldus Kes selring, was een belangrijk mili tair doelwit. Een nieuwe nota van Frank rijk betoogt, dat de Spaansche kwestie wél voor den Veilig heidsraad behoort. - Amerika voelt wel voor een vroeger denkbeeld van Uruguy, om inzake Spanje „collectief tus- schenbeide ie komen". - Spaak heeft een onderhoud gehad met de Schrijver, leider der oppositie; er zijn nog drie mi nisters in het Belgische min derheidskabinet benoemd. - De bijeenkomst van den Vei ligheidsraad te New York is van 21 naar 25 Maart ver schoven, „in verband met het slechte (vlieg)-weer boven Europa". In het tijdvak van 13 i/m 23 Maart a.s. dienen de be zitters van de bonkaart „T 509" en „T 505" den daarop voorkomenden bon 50 in te leveren bij den brandstoffen- handelaar, bij wien zij als klant staan ingeschreven. Op dezen bon, welke als laatste voor het stookseizoen 1945- 1946 is aangewezen-, zal'-zoo spoedig mogelijk, d.w.z. zoo dra de handel hierop is be voorraad, een eenheid vaste brandstof worden afgeleverd. De aandacht wordt er op ge vestigd, dat de handel aan de uitvoering van bestellingen op de vroeger aangewezen bon nen 47 en 48 voorrang dient te verleenen. Naar wij vernemen, zal het bij zondere gerechtshof van Limburg op Maandag 29 April de zaak be handelen tegen graaf de Mar- chant et d' Ansembourg, voorma lig commissaris van de provincie Limburg en gevolmachigde van Mussert. Z.H. Paus Pius XII heeft Dinsdag de plechtigheden, welke ter gelegenheid van de herdenking Zijner Paus. kroning in de Sixtijnsche Kapel werden gehouden, bij gewoond. Naar het door hem ingestelde gebruik moest de eerste door hem gecreëerde kardinaal, mgr. Agagiani, hierbij officieeren. Dit was de eerste maal, dat deze plechtigheid volgens den Ar- meenschen ritus geschiedde. Voor zoover hun gezondheids- 'oestand zulks toeliet, waren alle kardinalen hierbij tegenwoordig, evenals de leden van het corps diplomatique en de leden van de hofhouding. Kardinaal Agagiani werd geassisteerd door twee bisschoppen en acht diakens, die de bij de Armeensche geestelijk, heid gebruikelijke paramenten droegen. Tijdens de plechtigheid alsmede aan het einde daarvan sprak de Paus de fonnule „Pax Vobiscum" in de Armeensche taal uit De f. J ifpagina van de „Osser- vatore Romano" is geheel gewijd aan de plechtigheden, welke ter gelegenheid van den zevenden gedenkdag van de Pauskroning van den H. Vader zijn gehouden. Het blad schrijft over den per., soonlijken arbeid van den Opper herder: De Plaatsbekleeder van Christus zet het werk Zijner voorgangers voort, door zich van Zijn Goddelijke zending te kwijten. Daarbij dient Hij de waarheid en niet de harts tochten, den vrede en niet den oorlog, de gerechtigheid en niet de wraak. Hij dient het christendom, opdat het een evangelie van broeder schap en niet van haat worde. Daarom ock heeft Hij gedu rende der militairen en politie, ken strüj, die thans voorbij is, en de,, daarop gevolgden eco. nomischen en socialen strijd aan aller, den steun van de kerke lijke en maatschappelijke tradi. ties van het Pausdom geboden, die Hij als een fakkel op den beri hooghoudt. Het blad besluit dan met er op te wijzen, dat de K<V- van Rome levendiger en steviger is dan ooit.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuw Noordhollandsch Dagblad, editie Schagen | 1946 | | pagina 1