Nieuut Toestand om Iran critiek MELKERS VOORLOOPIG GEEN SOLDAAT Voor Den HelderSchagen en omgeving Bureaux: TOT IEDEREN PRIJS Een deskundige stem MASSAGRAF OP BORNEO De kleine boeren in Hongarije Er zit' muziek in De besprekingen in Batavia begonnen Het Blonde Spook Von Blomberg dood Moekden is nog geen Mandsjoerije! Vijfjarig meisje verbrand Aardappelen-toeslag Twee minuten stilte Hoofdredacteur: H. N. Smits; rayon-redacteur Fr. Otten: binnenland P. Sigoii Abonnementsprijs t 3.40 per kwartaal; 1.20 per maandinclusief incasso. kosten. Prijs der advertenties 11 ct. per m.m. regel 40 m.m. breed; in -tekst 22 et. per m.m. regel 50 m.m. breed. Contract op aanvraag. Noordhollandsch Dagblad Buiten God, is 't nergens veilig Vondel DONDERDAG 14 MAART 1946 41e JAARGANG - NUMMER 10880 ALKMAAR: Langestraat 42A tel. 4330 (K 2200) HOORN: Draafsingel 59 tel. 4712 (K 2290) DEN HELDER: West straat 80; tel. K 2230 2182 SCHAGEN: Molenstraat 52 tel. 459 (K 2240) Bankrelatie: Noorderbank Belangrijke woorden heeft Zijne Eminentie Kardi naal de Jong gesproken voor -1500 boeren en tuinders van den Aartsdiooesanen Boeren- en Tuin- dersbond. Hij constateerde, dat thans op ons de taak rust van den opbouw op stoffelijk en geestelijk gebied te midden van de ontbindende factoren van onzen tijd. De Kar dinaal rekende op aller mede werking opdat de boeren en tuin ders hun goede tradities, zooals godsdienstzin, goede zeden en eerbied voor de overheid, als kostbaar bezit bewaren. Bii het zich richten op andere verhoudingen toetse men zeer nadrukkelijk: het verleden aan het heden, om daardoor zoo zeide Zijne Eminentie tot iederen prijs te verkrijgen, dat bij den nieuwen opbouw pnze oude cul tureele goederen bewaard wor den. Volgens Kardinaal de Jong moeten dus „onze oude cultureele goederen bewaard worden", en dat wel „tot iederen prijs". Dit is een duidelijk woord, dat onze bijzondere overweging wel waard .is. Waar zoo iets belang rijks en beslissends als het be waren van onze oude cultureele goederen aan de orde is, daar lijdt het geen twijfel, wat Kardi. naai de Jong bedoelt, als Zijne Eminentie spreekt over onzen plicht, om dit te doen „tot iede ren prijs". Dat wil zeggen, dat het hier geen aardigheidje of een spelle tje betreft, of een zaak. waar men een beetje sportief of lichtvaar dig mee kan omspringen. Het gaat hier niet om kleine mee-' ningsverschillen, waarbij men- schen, die bij elkaar hooren, uit elkaar gaan, het betreft hier geen zoeken van persoonlijk inzicht, waarbij geen erkend gezag wordt aanvaard, maar het gaat om iets geweldigs, dat de toekomst voor langen tijd beslist. Het gaat om vernieuwing. In derdaad; om nieujveji opbouw! Maar daarbij moeten „onze oude cultureele goederen bewaard wor den'.' En wel tot iederen prijs! En bovendien moet men, als men zioh richt „op andere verhoudin. gen", het verleden „zeer nadruk kelijk" toetsen aan het heden, om daardoor te verkrijgen, tot iederen prijs, dat bij den nieuwen opbouw onze oude cultureele goe deren bewaard worden. Dit is een actueel en veelzeg gend woord, dat veel twijfel over de gewenschte verhouding tus_ schen oud en nieuw opheft. Vernieuwing? Best. Maar geen vernieuwing zonder meer. Doch alleen nieuwe dingen, die goed zijn Niet het nieuwe is het criterium. Maar het goede. En om te weten, of het nieuwe goed is, moet het „zeer nadrukkelijk" getoetst worden aan de be proefde oude waarden. Alleen zoo kunnen onze oude cultureele goederen bewaard wor den. Hetgeen, naar dit gezagheb bende. oordeel, moet geschieden „tot iederen prijs". Joseph J. Maloney, tot voor kort gezant van Australië te Moskou, heeft op een te zijner eere gege ven receptie het volgende over zijn ervaringen in de Sowjet-Unie verhaald: „Sowjet-Rusland wordt gere geerd door een dictatuur, erger dan die van Hitier. Het ware communisme of de ware democratie bestaan in dat land niet. De censuur is er bijzonder scherp en let er op, dat geen ongunstig nieuws naar het buitenland uitlekt. De rantsoengp der Sowjet- russische arbeiders zijn lager dan die van de Australische arbeiders en tijdens de de pressie bestond er geen werk lozensteun. Het Russische volk echter is sympathiek en gastvrij". DE TOESTAND om Iran is critiek, verklaren diplomatieke kringen te Washington. De onderhandelingen tusschen den Iraanschen premier Sultaneh en Moskou zijn mislukt. Rusland heeft eischen gesteld, 'die niet ingewilligd kunnen worden en.nu rukt het Roode Leger Iran binnen, het staat reeds op korten afstand van de hoofdstad .Teheran en de be kende Russische tankspecialist maarschalk Bagramian be vindt zich in de Perzische stad Tebris.... Wat beteekent dat allemaal? Alleen maar dreigementen tegenover de houding van de andere mogendheden, die murw gemaakt moeten worden, om nog meer toe te geven aan den expansiedrang van de Sovjets? Laten wij den toestand niet al te alarmeerend inzien, hoewel een verklaring als wij thans lezen van Kardinaal Griffin van Engeland, dat de toestand meer gespannen is dan voor Munchen 1938,.... niet erg bemoedigend klinkt. Natuur lijk geeft Rusland anderen de schuld en Stalin heeft dan ook gisteren persoonlijk geantwoord op de rede van Churchill, door te verklaren, dat dergelijke rede voeringen wantrouwen zaaien tus schen de Groote Drieterwijl hij Churchill een oorlogsophitser noemde. Maar met welk doel zet Rusiand zijn expansiedrang in Iran gewelddadig voort? Een sterke legermacht rukt naar de hoofdstad op en begeeft zich in de richting van de grens, waar Iran niet alleen de grens van Irak, maar ook van Turkije raakt In het Engelsche Lagerhuis heeft Minister-President Attlee ver klaard, dat hij bereid is elk mid del te aanvaarden, dat in staat kan zijn, om de betrekkingen tus schen de groote nogendheden te verbeteren, maar op het oogenblik kon hij zich hierover niet verder uitspreken. Engeland heeft nog geen antwoord ontvangen op zijn nota over Perzië d.d. 3 Maart en dringt op antwoord aan; het is er nu eigenlijk al, niet op papier, maar met legermachten en kanon nen rondom Teheran.... En op 25 Maart a.S. zal de Veiligheids raad in New-York bijeenkomen en de kwestie Iran zou hier zeker ter sprake moeten komen, er staat te veel op het spel. Officieel wordt te Batavia be kend gemaakt, dat eind vorige maand langs de rivier Koetei, tus schen Samarinda en Tengarang, een massagraf is ontdekt met de lijken van ongeveer 150 Javanen (mannen, vrouwen en kinderen). Van de meeste slachtoffers was de schedel ingeslagen. Dit is het derde Indonesische massagraf, dat in dit gebied gevonden is. De slachtoffers waren Javanen, die door de Japanneezen van huis wa ren gesleept voor dwangarbeid in de mijnen op Borneo. Er verblij ven nog 2000 Javanen, die voor dezen dwangarbeid zijn gedepor teerd, in Oost-Borneo. De politieke crisis in Hongarije, tien dagen geleden ontstaan door het ultimatum der arbeiderspar tijen aan den premier Nagy Fe- renc, is Woensdag geëindigd, doordat de partij der kleine boe ren heeft besloten twintig leden der rechterzijde uit het narle- ment te verwijderen, en de na tionalisatie der bauxietmijnen oliebronnen en energiebedrijven te aanvaarden! QE LEDEN van het Con- certgebouworkest wer den op hun tournee door Engeland, te Leicester door den Lord, Mayor ontvan gen, die hen in hartelijke bewoordingen toesprak. Deze besloot zijn speech met de woorden: „Met moed, hard werkenen muziek is de toekomst van Nederland zeker." Formeele onderhandelingen tusschen de Nederlandscbe delegatie, gepresideerd door Dr. van Mook, en 'de Indone sische delegatie, gepresideerd door Sjahrir, zijn Woensdag middag onder voorzitterschap van Sir Archibald Clark Kerr begonnen. De besprekingen, die zijn ingeleid door een nuttige uit wisseling van standpunten, zullen in den loop van de eerstvolgende dagen worden voortgezet. Aldus is medegedeeld in een communique te Batavia. De be sprekingen betroffen hooofdzake- lijk de orde en duurden een half uur. De bijeenkomst heeft plaats ge vonden. nadat Sjahrir een tweede protest bij Generaal Stopford, tegen de invoering van het nieuwe Nederlandsch-Indische geld, had ingediend. Volgens het protest zouden er vroeger regelingen zijn getroffen, krachtens welke het Japansche geld zou worden ge handhaafd, tot de politieke toe stand geheel was opgehelderd. Op een convooi, dat levensmid delen en andere goederen voor 't Brïtsche leger en voor de uit Ja pansche kampen bevrijde gealli eerden aanvoert, worden sinds Zaterdag tusschen Bandoeng en Soekaboemi aanvallen gedaan Uit de wijze, waarop deze aanvallen worden uitgevoerd, blijkt duidelijk dat zij vooraf beraamd en zorgvul dig voorbereid zijn. Een aantal Britten en Britsch-Indiërs verloor het leven en de reis van het con vooi is vertraagd. Na een laatste waarschuwing DE REGEERING doet wat zij kan, om tegemoet te komen aan de wenschen, om degenen die onmisbaar zijn voor de samenleving, vrijstelling of uitstel van militairen dienst te verleenen. Zij heeft onlangs die mogelijkheid geopend voor onderwijzers die onmisbaar zijn voor de klas, thans overweegt zij dit voor melkknechts en boerenzoons. Wij vernemen n.l., dat de Regeering, gelet op het tekort aan geoefende arbeids krachten in de veehouderij, welk tekort een ernstige bedrei ging van de melkproductie gaat vormen, overweegt uitstel van vervulling, van dienstplicht te verleenen aan vaste melk knechts en boerenzoons van de lichting 1945, die dagelijks ten minste vijf koeien melken. Verzoeken daartoe dienen met den meesten spoed door tusschenkomst van de plaatselijke bureauhouders te worden ingediend. Onder de geallieerde troepen, die momenteel de orde op Java hand haven, bevinden zich vele Britsch Indische eenheden, die door hun moed en vastberadenheid in vele veldslagen tot de keurtroepen zijn gaan behooren. De bemanning van een Britsche tank tijdens een parade) welke onlangs te Batavia werd gehouden, (Anefo P.) Stella Isaaksohn, het „Blonde Spook", dat 300 joden aan de Gestapo heeft uitgeleverd, is door de Berlijnsche politie gearres teerd. Zij had niet alleen ge poogd een joodsch certificaat te bemachtigen waarop zij recht had, maar ook een certificaat als slachtoffer van het fascisme. Veldmaarschalk Werner von Blomberg, die minister van oor log in het kabinet van Hitler was is in den middag van 13 Maart in het militair hospitaal te Neu renberg na een hartaanval over leden. De plaatsvervangende Chinee sche minister van buitenlandsche zaken heeft Woensdag op een persconferentie verklaard, dat de ontruiming van Moekden door de Sovjetrussischa troepen niet als het begin van een algemeene ont ruiming van Mandsjoerije moet worden beschouwd. Omstreeks 10 uur is in Ouder kerk in het huis van de familie Terpstra aan de Sluisvaart te Am. sterdam brand uitgebroken, door dat een bedje dat dicht bij de kachel was geschoven vlam vatte. Hoewel de brandweer spoedig ter plaatse was kon men het vuur niet tijdig genoeg meester worden om te voorkomen dat het vijfjarig dochtertje van de familie Terp stra, dat ziek in bed lag in de vlammen omkwam. Haar driejarig broertje, dat eveneens ziek was werd zeer ernstig gewond. Men vreest voor het leven van het kindje. Het huisje brandde ge heel uit maar de andere kinde ren van het groote gezin konden door brandweer en buren in vei ligheid worden gebracht. De moeder was even de deur uitgeloopen om een boodschap te doen Personen, geboren in een der jaren van 1925 tot en met 1930 krijgen per twee weken één toe slagbon voor twee kg. aardappe len in plaats van zooals tot dus verre één toeslagbon voor 1 kg. per week. van de R.A.F., die strooibiljetten uitwierp, zijn de aanvallen op de convooien geëindigd, men meent „op last van Sjahrir". Volgens radio Djokjakarta heelt „het revolutio'nnaire leger, zich niet storend aan de regeering", besloten om in West- en Midden- Java een „behoorlijk georganiseer de revolutie" te beginnen. De Sultan van Asahan is ge vangen in Tandjong Balei. De Sultan van Langkat is met zijn gevolg overgebracht naar een on derneming bij Tandjong Poera De Sultan van Serdang staat onder arrest in zijn eigen paleis. DE SNOEPTROMMEL U/AT OUDERWETS, niet- waar? Maar waarom zou den we voor moderne ziek ten goede oude geneesmidde len versmaden? Welke ziekte ik bedoel? Ver neem eenige symptomen: Kin deren zeggen: Moeder, geef me de snoepbon waar ik recht op heb!" En ze krijgen hem ook. Ze gaan naar een winkel en eten drie reepen chocola achter elkaar op. Jochies en kleine meisjes staan voor ijs- salons te lebberen. ..Nog een dubbeldikke, baas!" Dat noem ik een ziekte. Waren wij be ter" in onze jeugd! Misschien waren onze '.aiders verstandi ger. Of ik dien stumpers, die zooveel zijn tekort gekomen geen lekkernijtje qun? O ik gun ze veel meer dan dat. Maar vooral, dat ze kerels en vrouwen en geen willooze slap pelingen zullen morden. Gij wilt ze toch ook leeren om baas over zichzelf te worden, veron derstel ik. Welnu, ook hierin komt de Kerk uw opvoedende taak te hulp. Veertig dagen zijn er in het bijzonder aan ge wijd, ons beteugeling van lus ten te leeren. Opdat we door onthouding van het geoorloof de sterk zullen worden tegen het ongeoorloofde. Wanneer gij dat aan de kinderen leert, ze bovendien met een eenvoudig woordje leert dat hun offertje iets te maken heeft met het groote offer van Jezus, dan leert ge hen iets belangrijkers dan: voeten vegen. En de snoeptrommel, waarin alle door-de-weeksche snoejes tot Zondag worden bewaard, kan daarbij als doeltreffend keer- middel dienen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuw Noordhollandsch Dagblad, editie Schagen | 1946 | | pagina 1