Nieuuu i DE ONDERWIJSVRIJHEID en de rechten van den mensch MANNEN STAPPEN VOORT IN DEN NACHT Voor Den HelderSchagen en omgeving nergens v^9ndel) Bureaux Als het er op aankomt! Perzische kwestie RUIM 40.000 STILLE- OMMECANCERS Hoe een katholiek moet stemmen GEÏNTERNEERDEN OP JAVA ONVRIENDELIJKE DAAD Als Iran zijn zaak voor Veiligheidsraad brengt MOET SPAAK VOOR WOENSDAG VALLEN? Twee minuten stilte Hoofdredacteur: H. N. Smits; rayon-redacteur Fr. Otten; binnenland P. Sigou, Aboi.nementspriis I 3.40 per kwartaal: 1.20 per maand, inclusief incasso, kosten. Prijs der advertenties: 11 ct. per m.m. regel 40 m.m. breed; in tekst 22 ct. per m.m. regel 50 m.m. breed. Contract op aanvraag. t Buiten God is 't 'MAANDAG 18 MAART 1946 41e JAARGANG - NUMMER 10883 ALKMAARLangestraat 42A tel, 4330 (K 2200) HOORN: DraafSingel 59 tel. 4712 (K 2290) DEN HELDER: West straat 80; tel. K 2230 2182 SCHAGEN: Molenstraat 52 tel. 459 (K 2240) Bankrelatie: Noorderbank De onderwijsdebatten, welke in de Fransche Kamer wer. den gehouden, hadden geen betrekking op de handhaving van de vrijheid van het on derwijs, die als zijnde de echte republikeinsche tradi tie, niet ter sprake kwam. Het ging daarbij volgens AFP „slechts" om een be ginselkwestie, nl. of behalve de persvrijheid en de vrij heid van vergadering, ook de vrijheid van het onderwijs in de Grondwet zou worden vastgelegd. De leden van de MRP ontleenden daarbij hun argumenten aan de wijsbe geerte van het recht en aan de Fransche traditie, tegen over die van de linkerzijde. In naam van deze traditie, die in Frankrijk steeds het recht van het gezin erkende om zelf te kiezen welke opvoeding het aan een kind wil geven, vroeg de M.K.P.-afgevaardigde Maurice Schumann, het beginsel van vrij heid van het onderwijs in de verklaring van de rechten van den mensch op te nemen. In de grondwetgevende vergadering, die dit voorstel met 321 tegen 222 stemmen verwierp, herin nerde de president van de MRP aan de uitspraak van den ratio nalist Condorcet, die verklaarde, dat de onafhankelijkheid van het onderwijs een deel is van de rechten van het menschelijk ge slacht. Bekende Fransche revo. Iutionnairen, zooals Mirabeau en Danton, zijn eveneens aanhan gers van deze vrijheid geweest. Zij hebben die in de wet neer gelegd. Schumann herinnerde daarbij aan een rede, in 1937 door Tho. rez gehouden, waarin de leider der Fransche communisten de vrijheid van godsdienst en die. van onderwijs de twee eigenlijke elementen van de gewetensvrij heid noemde. Heeft ook Duclos (comm.) zich niet voorstander van deze vrijheid genoemd? En Jean Zay, die in October '37 verklaarde, dat elk monopo lie van het onderwijs van een totalitairen geest ge tuigde? U hebt ons naar ons antwoord gevraagd, riep spr. den communist Cogniot toe. Welnu, hier is het. Vervol gens deed Schumann uitko men, dat de totalitaire sta ten hun systeem van geweld lieten steunen op het ver krachten van de rechten en voornamelijk op die van het onderwijs De pers wijdde beschouwingen aan de rede van Schumann en het katholieke blad „La Croix" beschouwt haar als een nieuw bewijs van tegenstrijdigheid in deze vergadering, welke open lijk een vrijheid betwist, die door iedereen als een onbetwist baar recht wordt erkend. Daarentegen schaart Le Monde zich aan de zijde van Pierre Cot, wanneer deze verklaart, dat de vrijheid van onderwijs een schoone zaak is, doch dat deze niets met de Grondwet uitstaan de heeft en nog minder met de verklaring omtrent de rechten van den menschG) Maar die vrijheid heeft toch alles met de natuurlijke rechten te maken en hoe denken de „moderne" rech ten van den mensch daar dan over? (Red.) Een schrijver in dit blad, de heer Emy Roure, bespreekt de gehouden debatten en wijst daarbij in het bijzonder op de schoolkwestie in den Elzas. Het blad „l'Aube", orgaan van de MRP, uit den wensch, dat de debatten er toe mogen bijdragen om de geschillen uit den weg te ruimen en de verschillende ge zichtspunten nader tot elkander te brengen. Z. Em. Kardinaal Thomas Tien, Bisschop van Tsingtao, arri veerde per .vliegtuig op Schiphol voor een bezoek aan ons land. De hooge gast bij zijn aankomst op het vliegveld. UIT gezaghebbende krin gen te Washington ver luidt, dat de Amerikaan- sche regeering de Perzische kwestie voor den Veiligheids raad zal brengen, indien de Perzische regeering binnen 24 uur geen beslissing dien aangaande zal hebben ge nomen. Het Amerikaansche protest bij den Veiligheids raad is reeds opgesteld. Weer stapten tienduizenden mannen voort in den nacht En al werd nog niet, om met de bekende dichtregels van Von del te spreken, het Geheim, zelf „op zijn gezette dagen en jaar getijden stichtig omgedragen, gelijk van ouds het orakel van Gods Mond, de heilkist van het Verbond", toch zag men het Volk, gewond van helsche slangen weer „vloeien als rivieren uit verlangen naar genen slang van koj^r, die den dood haar koop'reh tanden bood, maar naar het Lam des Talmuds vloek, gehangen aan het heilzaam hout, en nu ont haald met zangen, als artsenij des lijfs' en zielespijs van het Hemelsch Paradijs" Ruim veertigduizend, de hoogste schatting van het Am- sterdamsche Comité is vijftig duizend, zijn er weer geweest, van heel het land en nu ook uit de hoofdstad zelf, om hun geloof in en hun liefde tot Christus in het Heilig Sacra ment te bewijzen. Het was een koude, maar mooie en helaere winternacht. Na het midder nachtelijk uur stroomden de ..ommegangers" toe Om half een waren reeds on afzienbare rijen op de Nieuwe, zijds Voorburgwal opgesteld. Klokslag half een stond op het Spui honderd man van het Rot- i erdamsche garnizoen, met vracht auto's gekomen, aangetreden om den Stillen Omgang te maken, later gevolgd door detachemen ten soldaten van a.o. de garni zoenen Amersfoort en Harskamp. Toen kwamen ook de eerste ex tra trams van de totaal vijftien uit (Haarlem en de Bollenstreek aan. Zij brachten duizenden deel nemers, voorop de z.g. Fransche broeders uit Heemstede in hun karakteristieke kleedij. Weer hadden de Spoorwegen veertien extra treinen ingelegd uit Rotterdam, Utrecht, Delft, Vlaardingen, Nijmegen, Den Bosch en andere plaatsen; uit) West-Friesland een lange trein met bijna 1500 deelnemers. Met het weinige materiaal, dat de Spoorwegen ter beschikking staat, hebben zij toch een voor. treffelijke regeling weten te ma ken. Grqote groepen, zooals dui zend man uit Haarlem, kwamen te voet Ook de Volendammers, die deels te voet, deels per extra tram d>e hoofdstad bereikten, ont. braken niet °P dit appèl van eucharistische geloofsovertuiging Uij Alkmaar arriveerde de R.K Rijwielbond, die ditmaal den tocht niet per fiets, maar met een boot van de Alkmaar Packet maakte. Talrijke deelnemers zijn gekomen zonder van te voren aangemeld te zijn, zooals een honderd man uit Kampen, die nog een extra boot konden char, teren. Vooral tussctren half twee en drie uur en later van vier tot zes uur werd de drukte overstelpend'. Uit vele richtingen tegelijk traden lange rijen aan: zoodat de regelings- 'commissie handen vol werk had om alles ordelijk te doen verloopen. Naar schatting waren er op de beide Zondagen totaal honderd auto bussen in bedrijf. Alleen al op de N.Z. Voorburgwal stonden er 26 uit het Noordelijk deel van Noord-Hol land. De politie zorgde ook nu weer voor een goede verkeersregeling. Het Bagijnhof het middelpunt UBn de vereeriilg van het Mirakel van Amsterdam is de geheele week de magneet geweest; die dui zenden bezoekers tot zich trok. De prachtige kerkschat was traditiege trouw in de met bloemen versierde kerk uitgestald en vooral de unieke illuminatie kreeg een uitermate drukke belangstelling. In de kerk had des' avonds Z. H. Exc. de B.sschop van Haarlem Mgr. J. P. Huibers met assistentie van prof. dr. W. J. Wenners en kapelaan J. van Dijk een pontificaal lof gecelebreerd. Tijdens het lof dat ook werd bijgewoond door den oud- Deken van Amsterdam mgr. dr. G. C. van Noordt; droeg de Bisschop de monstrans in processie de overvolle kerk rond. Pater Joh. v. d. Steegt MSF hield de predicatie De Bis schop heeft Zondag om kwart voor zeven geheel alleen den Stillen Om gang gemaakt en droeg om acht uur een stille H. Mis op: waaronder Mgr. in een predikatie zijn vreugde uit sprak dat de Stille Omgang weer in ouden luister kon worden gehouden. De bisschop herinnerde er aan, dat de Stille Omgang tijdens den oorlog verboden was geweest, zoodat hij al leen in gebed kon worden herdacht. En de Amsterdam mers, aldus Mgr., hebben hierbij een voorbeeld gege. ven. God heeft hun stad ge. zegend, want hun stad is van het oorlogsgeweld vrijwel gespaard gebleven. Mgr. wekte tot blijvende veree. ring van het Mirakel op als dank aan God voor Zijn ge- nade. In de St. Willibrorduskerk is tenslotte des middags een plech. tig Lof met processie gecele breerd door den Deken van Am sterdam, den Hoogeerw. heer G, P. J. van den Burg, waarbij tal rijke' geestelijken en geloovigen aanwezig waren. Pater Gilbertus Lohuis O.F.M. hield de predi- catie. Z.H. DE PAUS heeft richt lijnen voor geestelijken ver strekt ten aanzien van de komende verkiezingen. De Paus verklaarde, dat „ka tholieken hun stem slechts aan die candidaten mogen geven, die de gehoorzaam heid aan de Goddelijke wet en de rechten van re ligie en kerk in 't persoon lijke en het openbare leven zullen eerbiedigen." Hij voegde hieraan toe, dat de priesters den katholieken in politieke kwesties leiding moeten geven binnen bree- de afbakening van de ker kelijke leer. Bij een ontploffing in de politiekazerne te Berlijn vielen verscheidene slachtoffers. Volgens 'n bericht van den onder geallieerde controle staanden radio-zender te Ba tavia heeft de T.R.I. (het leger der Indonesische republiek) sloten 'n groot aantal inter- neeringskampen in de bin nenlanden van Java op te hef fen en alle geïnterneerden in eenige daartoe bestemde ge bieden in Midden-Java samen te brengen. Het zou over 20.000 man gaan. Sjahrir heeft een lang me morandum tot luit.-gen. Stop ford gericht. Hierin worden klachten over het gedrag van de Nederlandsche troepen naar voren gebracht en een aantal gevallen aangehaald, waarin zij tuchteloos zouden hebben gehandeld. Zaterdagmiddag om 15.30 heeft te Batavia ten huize van den Britschen gezant weder om een ontmoeting plaats ge had tusschen de Nederland sche en Indonesische delega tie. Over de te volgen proce dure is overeenstemming be reikt. Er zijn sub-commissies gevormd om de bijzonderhe den te behandelen. Zoodra de subcommissies verslag uitge bracht hebben, zal de confe rentie worden voortgezet, zoo ls officieel medegedeeld. Volgens den diplomatieken correspondent van de New York Times zou de Sowjet- Unie Iran hebben verzocht, geen beroep te doen op den Veiligheidsraad wegens de aanwezigheid en de activiteit van 't roode leger in Noord- Iran. Volgens officieele rap porten, die het Amerikaan, sghe Ministerie' van Buiten, landsche Zaken zouden heb. ben bereikt, zou de Russi. sehe zaakgelastigde den pre. sident van den Perzischen ministerraad hebben doen welen, dat de Russische re. geering een dergelijke stap zou beschouwen als een „on vriendelijke daad". Minister Byrnes heeft tijdens een vergadering te New York verklaard, dat Amerika uitziet naar de Vereenigde Naties ter verkrijging van een duurzamen vrede. „Wij zijn niet voornemens onze veiligheid te zoeken in een bondgenootschap met de Sowj et- Unie tiegen Groot-Brittannië of in een bondgenootschap met Groot-Brittannië tegen de Sow. jet-Unie". De Perzische regeering had bereids ontkend, dat Iran de zaak voor den Veiligheidsraad wilde bréngen! Het Brusselsche blad „Le Peu- ple" schrijft dat er een kentering valt waar te nemen bij de rech terzijde. Het blad schrijft o.a.: „De voor standers van de onthouding bij de Katholieken schijnen het tg, moeten afleggen tegen de leden van ere rechterzijde, die de regee- riwg-Spaak voor Woensdagavond willen zien vallen. Hét argument dat het meeste gewicht in de schaal legt bij de rechterzijde, is het volgende: Het ministerie- Spaak kan zich slechts staande houden, indien de Katholieken zich onthouden. Het beschikt niet over voldoende gezag om de ern stige vraagstukken, waarvoor het land staat, op te lossen. Het is dus wenschelijk geen tijd meer te verspillen. Ook de Communisten zullen zich tegen Spaak uitspreken. NIET ZOO BRAAF? QA IN DE VASTEN veelvul- dig te Communie! „Zoo braaf ben ik niet!" roept iemand...,. Ga in de Vasten vaak te biechten! „Zoo heilig ben ik niet!" roept er een De nederigheid van deze uit roepen is geveinsd. De roeper bedoelt: „Ik ben een veel te fideele, leuke, vlotte, moderne typfi om de vroomheid zoo te overdrijven! Mijn voortreffe lijke eigenschappen worden er te meer om gewaardeerd." Maar van dit tersluiksch fa rizeïsme der „Zoo braaf ben ik niet"-roepers afgezien, is hun opmerking onbeschrijfelijk dom en onzinnig! De Vasten is speciaal voor de niet-braven, voor de zondaars! Om reiniging der onreinen en om boetvaardigheid is het le- gonnen. Reiniging en boetvaar digheid nu zijn de genaden die het Sacrament der Biecht over vloedig geeft en de H. Eucha ristie in ons tot volheid doet groeien. Daarom is veel biech ten en communiceeren in de Vasten voor ieder bedoeld, doch speciaal voor de niet-zoo-bra- venl MARCUS.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuw Noordhollandsch Dagblad, editie Schagen | 1946 | | pagina 1