Nieuw Bunkerbouwers slaan terecht SPANJE Fraude, fraude, fraude WILD-WESTIN ROTTERDAM Voor Den HelderSchagen en omgeving nergens «jij Bureaux: Collaborateur of illegaal CHURCHILL NAAR NEDERLAND De spaansche regeering NU WEER TE ROTTERDAM Hoofdadministrateur van Kindertehuizen speelde voor Sinterklaas Om de olie! Na Unilever Unox Enfhousiasme in de Minahasa Canadeesche onthulling Bon voor Zuidvruchten Nieuwe leerstoel Twee minuten stilte Hoofdredacteur: H. N. Smits; rayon-redacteur Fr. Otten; binnenland P. Sigoii Abonnementsprijs 3.40 per kwartaal; 1.20 per maand, inclusief incasso kosten. Prijs der advertenties; 11 ct. per m.m. regel 40 m.m. breed; in tekst 22 et. per m.m. regel 50 m.m. breed. Contract op aanvraag. Buiten God is 't DINSDAG 19 MAART 1946 41e JAARGANG NUMMER 10884 ALKMAAR: Langestraat 42A tel. 4330 (K2200) HOORN: Draafslngel 59 tel. 4712 (K 2290) DEN HELDER: West straat 80:' tel. K 2230 2182 SCHAGEN: Molenstraat 52 tel. 459 (K 2240) Bankrelatie: Noorderbank Voor het Bijzonder Ge rechtshof te Amsterdam is gis teren fle behandeling ingeleid tegen de wellicht grootste col laborateurs van ons land, de Gebrs. de Vilder, directeuren van de N.V. Amsterdamsche Ballast Mij., zoo bekend ge worden om den bouw van bunkers en den aanleg van vliegvelden ten behoeve van den vijand. Meeningsverschil. Bij het hooren van een der voornaamste getuigen, den Secre taris-Generaal van het Departe ment van Handel en Nijverheid, dr. Hirschfeld, ontstond er mee ningsverschil tusschen President en verdediger, of dr. Hirschfeld in 1940 een positief dan wel een vaag advies aan de bouwers heeft ge geven. De pleiter meende van wèl maar de President stopte hem den mond, door te zeggen dat hij daar van in zijn pleidooi kon doen blij ken. Meerdere getuigen, eveneens groote aannemers, vertelden op verzoek van den President, dat zij zich zij het niet financieele schade en veel moeilijkheden hebben kunnen terugtrekkenen de Weermachtswerken. Waai om hebben de beide verd. dit achter wege gelaten? Daarop verklaarde de hoofd- uitvoerder W. J. Hofs, als getuige gehoord, dat een bespreking van hem met de Gebr. de Vilder tot resultaat had; aanneming van de werken om het bedrijf te redden. Weigeren was onmogelijk Belangrijk was de getuigenis van prof. Hellema de beheerder der maatschappij die op een vraag van den ^ertfediger antwoordde, dat hij het uitgesloten achtte voor een maatschappij van een dergelijke Importantie, zich te onttrekken aan de Weermachts werken. Getuige heeft nooit den Indruk gekregen van eenige- vrijwilige aanvaarding van werk- objecten. Prof. Hellema deelde voorts nog mede dat oorspronkelijk afgespro ken was, met den commandant van Amsterdam den heer Lohuizen, na conferenties nret de departementen van Justitie, Handel en Nijverheid, dat geen arrestatiebevel tégen de Gebrs. de -Vilder zou worden uitge vaardigd, vóór eenig onderzoek was geschied. Misverstand daarover ver oorzaakte, dat A. de Vilder tot drie maal toe is gearresteerd geweest. De getuige H. Must uitvoerder der maatschappij verklaart, dat 471 ar beiders van de Mij. een petitionne ment hebben onderteekend. om de vrijlating van de Gebrs. de Vilder te bereiken. "Wij waren in een dwangpositie en deden de opgedra gen werkzaamheden liever niet dan wel. Dit was ook de opvatting van miin directie", aldus get. De heer L. Neher, directeur- generaal der PTT verklaarde dat hij zelf meermalen heeft deelgenomen aan illegale besprekingen ten kan tore van de heeren de Vilder. Daar aan was groot risico verbonden. Moedige weigering? Ook de directeur van een ree- derij, de heer J. Goedkoop, als getuige gehoord, gewaagde van deze geheime besprekingen. Oud-burgemeester F. de Boer vertelde in zijn getuigenis, van de moedige weigering van A.' de Vil der in zake de aan te vragen „Ausweise". „Dat was meer dan rugdekking", aldus get. Als laatste getuige vertelde de accountant der Mij., de heer J P. de Haan. dat het de bedoeling was de winst aan den Staat te schen ken. Op een vraag, of nu geen streep gehaald kan worden door de groote vorderingen van de Mij. op aen staat, knikte verd. nadrukke lijk „ja". Om kwart ever vijf werd de zitting gesloten tot Woensdagmor gen half tien. Naar wij vernemen zal Win ston Churchill waarschijnlijk omstreeks half Mei gedurende korten tijd de gast zijn van H.M. de Koningin. Tijdens zijn verblijf in Ne derland zal Churchill persoon lijk het hem door den senaat der Leidsche universiteit aan geboden eeredoctoraat in de rechtsgeleerdheid aanvaarden. heeft in een nota aan de Amerikaansche regeering haar houding in den oorlog verde digd en toegelicht. Engeland heeft geantwoord op de Fransche nota inzake Spanje. De Engelsche regee ring acht de Spaansche kwes tie een binnenlandsche aan gelegenheid van Spanje. Er zijn ook andere landen die in den oorlog met Duitschland hebben samengewerkt. De toestand in Spanje vormt geen gevaar voor den wereldvrede. De Amerikaansche regee- rïng zal het voorbeeld van Engeland volgen en ook het tweede Fransche voorstel om de Spaansche kwestie voor den Veiligheidsraad te bren gen verwerpen. Men acht het te Washington mogelijk, dat Frankrijk, of zelfs Sovjet-Rus land, ondanks de Britsche en Amerikaansche weigering, de zaak voor den Raad brengen. Naar uit Madrid wordt ver nomen zijn onderhandelingen over een modus vivendi tus schen Spanje en de Vereenig- de Staten gaande. Er zijn ech ter geen bijzonderheden be kend. Opnieuw is den economi- schen recherche te Rotter dam een groote fraude ter oore gekomen, nu bil de Stichting Kindertehuizen 1945 te Rotterdam. De zaak is aan het rollen gegaan toen twee ambtenaren van den C.C.D. tot de ontdekking waren geko men, dat aan den linker- Maasoever duizenden li ters melk zonder bon wer den verkocht. In verband met deze fraude werd de 49-iarige G. W., hoold-ad- mlnistrateur van deze stichting, gearresteerd en Het voorjaar komtl In het Zuiden van ons land werden reeds de eerste bloembedden blootgelegd. Anefo/'t Sticht P. in het huis van bewaring opgesloten. De fraude geschiedde op zeer eenvoudige wijze. Maan delijks werden namelijk bij de distributie eenige honder den kinderen meer opgege ven dan in werkelijkheid in de tehuizen dezer stichting waren opgenomen. Hierdoor kreeg de stichting ruimschoots de beschikking over het over schot van rantsoentoewijzin gen, zoodat de heer W. hier mede met kwistige hand kon omspringen. Hij liet zoowel vooraanstaande leden van het personeel als meer prominente figuren, die bij de Stichting betrokken waren, van deze gelegenheid profiteeren door hen belangrijke hoeveelheden le vensmiddelen te verschaffen, waarvoor de distributiebescheiden werden verrekend tegen de over schotten der toewijzingen. Een vrouwelijk bestuurslid, Mevr. van A., zag op deze wijze kans eenige malen voor f 50 90 boodschappen zonder bon te betrekken. Tegen haar is proces verbaal opgemaakt evenals tegen een ander bestuurslid, de Heer P. Doordat aan de betrokken leve ranciers veel meer toewijzingen werden verstrekt dan voor de kin deren noodig waren, kon het ge beuren, dat de Stichting bij een slager voor ongeveer 1700 Kg. vleesch. gelijkstaande aan vier runderen(i) en bij diverse bakkers ruim 300.000 rantsoenen brood tegoed had, om van kruideniers waren, zooals thee, cacao, suiker, rijst e.d. nog maar niet te spreken. Het tegoed aan melk, dat nog bij de melkleveranciers aanwezig was, liep in de 10.000 liter. Hier van zijn groote hoeveelheden in den handel gebracht en zonder bon verkocht! In totaal is tegen 13 personen procesverbaal opge maakt. De gearresteerde hoofd administrateur voert tot zijn ver dediging aan, dat hij bang was geweest, dat er opnieuw een narde winter voor de deur stond en daar om heeft hij willen hamsteren!! De indruk bij de politie is, dat deze man als het ware voor Sin terklaas heeft willen spelen ten behoeve van de vooraanstaande figuren van de Stichting. Rusland heeft, volgens Ra dio New York geantwoord op de nota van Amerika en En geland inzake het verblijf van de troepen in Iran. Moskou verklaart, dat het hier gaat om bescherming van de olie bronnen, waarvan een deel, in strijd met het verdrag van 1921, aan Amerikaansche en Engelsche maatschappijen zou zijn verpacht. In verband met den bon- nenzwendel bij de Unilever- Verkoopcentrale is nog een onderzoek ingesteld bij de Unox-fabrieken te Oss, een dochteronderneming van de Unilever. Het onderzoek had tot resultaat, dat besloten werd den 45-jarigen procuratiehou der V. A. J. van W. te ar resteeren. Zaterdagmiddag heeft in de Zwartjanstraat te Rotterdam een brutale overval plaats gehad op den juwelierswinkel van P. aldaar. Terwijl de eigenaar zicli achter in zijn werkplaats bevond, kwa men drie jongemannen naar bin nen Een hunner deed vlug een greep in de etalage en ging er met een plateau van 80 gouden ringen ter waarde van 4000.vandoor. Op het gerucht ging de winkelier eens kijken. Vermoedelijk werden de andere twee inbrekers daardoor in hun werk géstoord. Zij vlucht ten eveneens naar buiten, maar de juwelier zag kans om den laatsten nog bij zijn jas te grijpen. Er ont stond een worsteling, die door den indringer ge wonnen' werd. Ook deze derde zag dus kans het op een loopen te zetten, maar de juwelier liep hem achterna onder het roepen van „houdt den dief". Dit werd opgemerkt door een kennis van den juwelier, den machinist op de groote vaart, van W.. die op de fiets was. Er begon een wilde jacht en 'de achter volgde voelde zich op den Noord singel ten slotte zoo in het nauw gedreven, dat hij zijn revolver trok en twee schoten loste in de richting van van W„ echter zon der hem te raken. Op den hoek van den Walen- burgerweg en Schiekade sprong de jongeman op een rijdende tram van lijn drie, die in de richting van Blijdorp ging. Dit werd hem tenslotte noodlottig. Geholpen door een politieagent, die op een rijwiel passeerde, kon de boos doener aan de halte Bergschelaan van de tram worden gehaald. Men bleek te doen te hebben met den 23-jarigen meubelbeeldhouwer C. van D. uit Vlaardingen. hij was Luit-Generaal Spoor, de op- Êerbevelhebber van het K, N. I. en de waarnemend Directeur van het Binnenlandsch Bestuur, Dr H C. Hoven, hebben de Minaha'ssa bezocht Het gezelschap is hartelijk begroet door de juichende bevol king. Staande voor het monu ment, in Menado in 1929 opge richt ter herdenking van het 250 jaar oude verdrag tusschen Ne derland en de Minahasa, richtte Generaal Spoor het woord tot de vroegere muiters en zeide o.a., dat, nu trouw aan de Koningin de overhand heeft gekregen, de misstap van de velen, die uit uit zwakheid zich hebben aange sloten bij de muiterij, vergeven en vergeten zou worden, hoewel de aanstokers gestraft en blijken van goed.soldaat.zijn beloond zouden worden. In Pedjeng op Bali hebben 700 Indonesiërs in tegenwoordigheid van den Nederlandsch-Indischen Legercommandant, Generaal Spoor, en den waarnemenden Directeur van het Departement van Binnenlandsch Bestuur, dr. W. Hoven, trouw aan het Neder- landsche gezag gezworen. Volgens het republikeinsclie Persbureau „Antara" heeft de „T. R. I." een Indonesisch mili tair bestuur ingesteld in het ge bied rondom Medan onder bevel van „Kolonel Achmad Tahir". Het persbureau voegt aan de be kendmaking toe, dat „de sociale revolutie" op Sumatra's Oostkust gestadig voortgang vindt. in het bezit van een revolver met zes scherpe patronen, alsmede nog acht reserve patronen. De andere twee daders konden in Vlaardingen, waar ook zij woonden op straat worden aange houden. Zij bleken nog in het be zit te zijn van de ringen. Het tableau hadden zij nog te Rot terdam onder eèn keet in de Aert van Nesstraat kunnen ver stoppen. De Canadeesche premier, Mackenzie King, heeft aan het huis van afgevaardigden me degedeeld, dat de Sovjet-Rus sische kantoorbediende bij de Sovjet-ambassade te Ottawa Igor Goezenko aan officieele regeeringspersonen heeft ge zegd, dat zijn land Canada als basis voor spionnage-han- delingen tegen Groot-Brittannië en de Vereenigde Staten ge bruikte en dat men bezig was een vijfde colonne in Canada in het leven te roepen. De stand van den voorraad zuidvruchten in ons land maakt het mogelijk in de eer ste helft van April een vijfden bon voor dit artikel aan te wijzen. Voor alle leeftijden zal 100 gram verkrijgbaar zijn. Met de benoeming van dr. P. J. Bouman tot gewoon hoogleeraar in de sociologie aan de Rijksuni versiteit te Groningen, is aldaar een nieuwe leerstoel gevestigd. WIEN DE SCHOEN PAST CARIZEïSME UIT ZICH op verschillende manieren. Een ervan wordt in het Evangelie van vandaag door Christus aan den kaak gesteld. „Zij binden zware en ondra gelijke lasten bijeen en leggen die op de schouders der men- schen; zelf steken zij er echter geen vinger naar uit", aldus Jezus over de heer en farizeeën. Zoo kennen wij nog heden menschen, die van hun kinde ren gehoorzaamheid, zelfbe- heersching, beleefdheid, eer biedig gebed enz. eischen, doch die zelf volgens hun hartstoch ten, luimen en grillen te werk gaan. Er zijn katholieke ouders die hun kinderen de snoep- onthouding in de vastenweken leeren. doch die zelf, buiten het strikt-verplichte niets „aan de Vasten doen". Laten wij niet onzen kennis senkring doch ons eigen gewe ten onderzoeken! Wien de schoen past, die trekke hem aan. MARCUS

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuw Noordhollandsch Dagblad, editie Schagen | 1946 | | pagina 1