Nieuuu DE MOEILIJKHEDEN IN DEN LANDBOUW Ze hadden me doodgeschoten mijnheer" GROMYKO WIL UITSTEL Voor Den HelderSchagen en omgeving negens v(f^del) Bureaux: Wat zijn de consequenties van loons- ver hooging? Dit was een merkwaardig landbouwcongres. Weer een bouwer veroordeeld van bijeenkomst Veiligheidsraad Koningin bezoekt Stedelijk Museum In „de rijzende zon" Een japansche arts Zorg voor repatrieerende katholieken Twee minuten stilte Hoofdredacteur: H. N. Smits; rayon-redacteur Fr. Otten; binnenland P. SlgOLL Abonnementsprijs 3.40 per kwartaal; 1.20 per maand, inclusief incasso kosten. Prijs der advertenties: 11 ct. per m.m. regel 40 m.m. breed; in tekst 22 ct. per m.m. regel 50 m.m. breed. Contract op aanvraag. Buiten God is 't DONDERDAG 21 MAART 194G 41e JAARGANG - NUMMER 10886 ALKMAARLangestraat 42A tel. 4330 (K 2200) HOORN: Draafsingel 59 tel. 4712 (K 2290) DEN HELDER: West straat 80; tel. K 2230 2182 SCHAGEN: Molenstraat 52 tel. 459 (K2240) Bankrelatie: Noorderbank Niet zooals anderen, van internationaal of nationaal karakter, waar meestal wetenschappelijke, en dikwijls theo retische kwesties worden behandeld, maar een sociaal con gres van de Stichting voor den Landbouw, dat werkelijke brandende kwesties aansneed, die in de naaste toekomst tot een oplossing zullen moeten komen. Het ging over de loonen, de prijzen en het arbeidsvraagstuk in het Landbouwbedrijf, alsmede den invloed, welke hiervan zal uitgaan op de voed selvoorziening van het Nederlandsche volk en den export van Nederland in den eerstkomenden tijd. Er zullen in de naaste toekomst beslissingen genomen moeten worden, ook al betoogde Minister Mansholt op het einde van het Congres, overigens terecht, dat het hier moeilijke vraagstukken betreft, die jaren zullen vergen, alvorens ze opgelost zullen zijn De deelnemers aan dit Land bouwcongres waren rondom 900 in ggtal. E;r waren hooge gasten bi.iwij zagen Minister Mansholt, dr. v'an Rhijn, secretaris-generaal van het departement van Sociale Zaken, mei, Smit, inspectrice van het Landbouwhuishoudonderwijs, prof. mr. Romme, voorzitter vaüi het college van Rijksbemidde laars, vertegenwoordigers van verschillende departementen, le* den van het Parlement, diverse agrarische kopstukken en afge vaardigden van allerlei land- bouwinstanties, van hoog tot laag, zooals eenvoudige boeren en tuin ders als afdeelingsafgevaardig- den. Sprekers op het congres waren de heeren H. D. Louwes. voorzit ter van de Stichting, ir. G. J. Heijmeijer, voorzitter der sociale commissie van de Stichting en M. Ruppert. tweede voorzitter van de Stichting. Over de Stichting en haar voorbereidenden arbeid voor het toekomstig publiekrechtelijk landbouwbedrijfsorgaan sprak de heer Louwes nog een enkele ge dachten uit. Allereerst tot de be. drijfsgenooten: Bedenk dat allen moeten samenwerken en dat wij niet verder kunnen gaan, dan waartoe wij allen bereid zijn. De grootst mogelijke meerderheid der zes organisaties wil, dat het bedrijfsorgaan straks rusten zal op deze organisaties. De anderen moeten dit aanvaarden en er zich van bewust zijn, dat het groote doel een offer waard is. De heer Louwes betoogde ver der uitvoerig, dat de landbouw „een deel van het (nationale) geheel" is. Het belangrijkste vraagstuk, ■dat op dit congres behandeld zal worden, betreft de loonen der landarbeiders en de prijzen der producten van den oogst 1946. Hier wordt een historische strijd gestreden. De geheele agrarische bevol king staat nu schouder aan schouder in den eindstrijd voor het groote doel: gelijk, berechtigdheid van de land bouwbevolking in het natio naal geheel. Inleiding van den heer ir. G. J. Heijmeijer Het woord was vervolgens aan den heer ir. G, J. Heijmeijer, voorzitter van de Sociale Com missie van de Stichting. Hij be toogde, dat de kern van de moeilijkheden thans de beloo ning in den landbouw is. Weliswaar zijn de loonen van de landarbeiders relatief het sterkst gestegen, maar dat neemt niet weg, dat de achterstand nog lang niet ingehaald. Het gaat om het beginsel, waarvoor de geheele bedrijfsgemeenschap vecht, het beginsel van de gelijk berechtigdheid, om de erkenning van de volwaardigheid van den landbouw, om de opname van het deel, dat de landbouw vormt, in het geheel. Wanneer men het offer is het een offer? van de niet- agrarische Nederlanders in de huidige omstandigheden te groot acht, dan staan er overigens an dere wegen open om op minder direct voelbare wijze de gemeen schap de gevolgen van een loon stijging in den landbouw te doen dragen. Dat is op de eerste plaats door het geheele loonniveau te ver. hoogen met een bedrag, dat over. eenkomt met de stijging van de kosten van het levensonderhoud, als gevolg van de loonstijging in den landbouw. Maar dit leidt weer tot prijsstijging van alle andere producten en hulpstoffen en dan geraakt men in de zoo gevaarlijke beweging van loonen en prijzen, die naar inflatie voert. Indien men de thans noodza kelijke loonsverhooging wil op vangen door een verdere subsi die van het levensmiddelenpak ket, dan wil dit zeggen, dat wij er nog wat langer over doen voor wij deze subsidie hebben inge- loopen door de verhoogde pro ductiviteit. Inleiding van den heer M. Ruppert De heer M, Ruppert, tweede voorzitter van de Stichting, sprak vervolgens meer in het bijzon der over de loonen in den land bouw. Spr. wees er onder applaus op, dat een landarbeider wel dege lijk een vakbekwaam man is. Een allround landarbeider is niet slechts een man, die een zekere oefening in een bepaald aantal handgrepen heeft gekregen, doch een man, die allereerst in zicht heeft in de algemeene le vensvoorwaarden van plant en dier De voortschrijdende mecha nisatie in den landbouw doet het peil der vakbekwaamheid niet dalen, doch noopt den landarbei der in nog sterkere mate reke ning te houden met de bijzondere voorwaarden, die de organische productie stelt, (Vervolg' pag. 3 5e kolom) Gromyko, de Russische ver tegenwoordiger in den Veilig heidsraad, heeft verzocht de bijeenkomst van den Raad uit te stellen tot 10 April. Stettinius, de Amerikaansche gedelegeerde in den Veilig heidsraad, heef Lie, den se cretaris-generaal van de Ver- eenigde Naties, medegedeeld, dat de Vereenigde Staten eischen, dat de Veiligheids raad op 25 Maart zal bijeen komen. Amerika geeft niet toe. Trygve Lie. de secretaris gene raal van de Vereenigde Staten, heeft Woensdagavond bekendge maakt, dat Rusland, in een gewo nen brief, gepost te New York en geteekend door .Gromyko, den Russischen ambassadeur te Wash ington, veyzocht heeft, de discus sie over de Perzische kwestie in den Veiligheidsraad uit te stellen van 25 Maart tot 10 April. Pre cies een uur na het bezorgen van den Russischen brief ontving Lie een schrijven van Stettinius, waarin deze verzocht het Perzi sche probleem als eerste punt op de ag_enda van den Veiligheids raad te plaatsen. De brief van Stettinius was gedateerd op gis teren en de brief van Gromyko op Dinstlag. Lie deelde mede. dat de kwestie welke van de twee verzoeken voorrang zou hebben niet door hem maar door den Raad 'beslist zou worden. De Per zische kwestie is 't eenige protest dat voorkomt op de voorloopige agenda." die door den Raad goed gekeurd moet worden. Als reden voor het verzoek om uitstel, gaf Gromyko op, dat hij meer tijd noodig had om zijn verklaringen voor te bereiden en om zoo volledig mogelijke inlich tingen uit Rusland te ontvangen. Bevin komt niet Trygve Lie heeft nog medege deeld. dat Bevin hem op de hoog te heeft gesteld van zijn plan de leiding van de Britsche delegatie bij de komende bijeenkomst van den Veiligheidsraad aan Sir Alexander Cadogan over te laten. H. M. de Koningin heeft gister morgen met klein gevolg een be zoek gebracht aap het Stedelijk Museum te Amsterdam, meer speciaal aan de Engelsche en Fransche tentoonstellingen van schilderwerken en tee koningen, die daar worden gehouden. Na de Gebr. De Vilder stond gisteren de 55-jarige aannemer Ko de Rooij uit Amsterdam terecht wegens collaboratie tijdens de bezettingsjaren met de Duit- schers. Hem werd ten laste gelegd, dat hij in 1940 en 1941 door arbei ders van zijn onderneming „De Cycloop'' Schiphol heeft laten ver sterken, in 1942 aan de kustver dediging heeft gewerkt, een tank gracht tusschen Petten en Cam perduin heeft laten aanleggen voor de organisatie Todt en in 1943 idem te Julianadorp en Kijk duin. De stereotiepe vraag van den President, Mr. J. Ruys luidt: „Wat zegt u nu daarvan, verdachte?" En prompt volgt het antwoord: ,Ik ben in geen enkel opzicht vrijwillig in dienst gegaan op Schiphol. De gemeente Amsterdam heeft „De Cycloop" op Schiphol neergezet, terwijl ik ziek was." De President zet daarna verdachte de pen op de neus, waarbij hij o.a. zeide: „Uw kinderen zijn toch ook lid van den Jeugdstorm geweest?" Verdachte: „Voor de sport." Geprikkeld door de hilariteit verweert verdachte zich steeds agressiever. Hij draait en blijft volhouden dat hij alles onder dwang heeft gedaan. „Het boterde heelemaal niet tusschen „De Cy cloop" en de Duitschers", zegt hij, zich steeds meer opwindend. „Het was vechten op leven en dood voor het behoud van ons mate riaal." „Waarom bent u dan lid van de NSB geworden?, vraagt een der raadsheeren, waarop de Roolj vertelt, dat hij dit deed om zich van iedere verdenking te vrijwa ren. Hij zou nl. een Joodsch ge zin geholpen hebben bij het on derduiken. De President las een aanklacht van de reederij Goedkoop voor tegen de Rooij. die meteen Duitsch officier op de reederij trachtte het afranselen van soldaten en krijgsge vangenen voor het tribu naal te Jokohamct te recht vaardigen met de woorden: „Ik geef mijn vrouw vaak genoeg een opstopper wan neer zij ongehoorzaam is. Klappen zijn ervoor om fouten te bestraffen en ver- hoogen bovendien de lief de en toegenegenheid". Het m.s. „Boissevain" is uit Amsterdam vertrokken met het eerste transport van 800 hier te lande opgeleide mariniers naar Indië. Het moment van het vertrek. Anefo P. was verschenen en onder bedrei gingen in de haven tot tweemaal toe booten heeft gevorderd voor de Duitsche „Wehrmacht". Tenge- gevolge daarvan zijn drie van de grootste sleepbooten van Goed koop in de Oostzee terecht geko men. „Ze hadden me doodgeschoten, meneer, als ik het had gewei gerd te doen", beklaagt ver dachte zich. „Dan had u zich maar moeten laten doodschieten; wat dan nog?" ontschiet de President. Nadat zes getuigen a décharge waren gehoord, luidde de eisch rekening gehouden met verd.'s zwakke gezondheid 15 jaar ge vangenisstraf met ontzetting uit de. rechten voor het leven. De uitspraak werd bepaald op 3 April a.s. Evenals reeds van den kansel is geschied in alle kerken, wordt hiermede het dringend verzoek gedaan aan alle R. K. gerepa- trieerden uit Nederlandsch Indië, om aan den Pastoor der parochie, waartoe zij behooren, schriftelijk opgave te doen van hun naam, adres en samenstelling van even tueel gezin, alsmede te vermelden of de kinderen reeds katholiek onderwijs ontvangen of dat dit voor hen nog wordt gezocht. Op deze wijze wordt een nut tig contact gevormd met de pa- rochiegeestelijkheid. die de ge- repatrieerden bij huisvesting en andere moeilijkheden gaarne ter zijde wil staan. De gegevens worden verder doorgezonden naar het Bureau der Bisschoppelijke Hulpactie, Laan Copes van Cattenburgh 127, Den Haag, van waaruit door het R. K. Centraal Bureau van On derwijs en Opvoeding Verdere voorlichting wordt gegeven, be treffende de regeling van de mo gelijkheden van liet onderwijs in Nederland. VEROORDEELD WAND A AG vertelt Jezus in het Evangelie het verhaal van den rijken man, die iede- ren dag groote feestmalen hield, terwijl een met zweren bedekte bedelaar. Lazarus ge naamd, hongerig op een over schot wachtte, maar de levens genieter liet hem voor de deur liggen en gaf hem niets. Na den dood werd de rijkaard in het vuur gekweld en smeekte hij om een druppel water voor zijn verdroogde tong tot Lazarus, die hemelsche vreugden genoot. Waarom was die rijkaard in de hel? Wegens zijn rijkdom? Neen, want rijkdom is geen zonde. Rijkdom is echter wel bekoxing evenals welstand en zelfs het bescheidenst begin van maatschappelijke vooruit gang kan zijntot levensgenie ting zonder boetvaardigheid. Dat men na een aarde van ge not geen hemel kan verwach ten, leert ons het Evangelie van vandaag, als Vasten-vermaan! De rijkaard was in de beko ring gevallen van genotzcht. En toch als hij goed en barmhartig was geweest voor den arme, wellicht was hem dan „veel vergeven, omdat hij veel had liefgehad". Zijn ge brek aan barmhartigheid gaf den doorslag: „Ik had honger, en gij 'hebt mij niet gespijzigd!" MARCUS

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuw Noordhollandsch Dagblad, editie Schagen | 1946 | | pagina 1