Nieuw Geheimzinnige duikbooten aan de Javaansche kust? EEN FRAAIE BOEL HOE RED IK MJN FIGUUR? aan de Levantkade Voor Den HelderSchagen en omgeving nervens vffindel) Bureaux: RussischeDuitsche of Japansche? Met Indonesiërs bemand? DE ZWEEP ER OVER! meent het Gerechtshof Prinses Juliana naar Zwitserland De Schrijver gaat weer informeeren OP DE BRUG Na de sinaasappelen de tomaten! Nieuwe ambassadeur VEILIGHEIDSRAAD Komt Maandag bijeen Nieuwe Unrra-directeur Unilever onder Regeeringsfoezicht DE POLITIEKE TOE STAND OP JAVA Communistenleider gearresteerd Hoofdredacteur: H. N. Smits; rayon-redacteur Fr. Otten; binnenland P. Sigorj. Abonnementsprijs 3.40 per kwartaal; 1.20 per maand, inclusief incasso kosten. Prijs der advertenties; 11 ct. per m.m. regel 40 m.m. breed; in tekst 22 ct. per m.m. regel 50 m.m. breed. Contract op aanvraag. No ordhollands ch DacrMad Buiten God is 't VRIJDAG 22 MAART 1946 41e JAARGANG - NUMMER 10887 ALKMAAR: Langestraat 42A tel. 4330 (K 2200) HOORN; Draafsingel 59 tel. 4712 (K 2290) DEN HELDER: West straat 80; tel. K 2230 2182 SCHAGEN: Molenstraat 52 tel. 459 (K 2240) Bankrelatie: Noorderbank Het verwoeste nieuwe land herleeft weer. Een landbouwer in den Wieringermeerpolder bezig met het machinaal uitzaaien van erwten voor den nieuwen oogst. (Anefo/Friezer) In Londen kwamen be richten binnen uit Batavia, als zou een aantal Rus sische onderzeebooten on der de Zuidkust van Java liggen. Het oorspronkelijke be richt was afkomstig uit een bron, welke tot dus ver nog niet kan worden genoemd, doch bekend staat als zeer betrouw baar. Met het oog op het volkomen gebrek aan na dere bijzonderheden (b.v. het aantal onderzeeboo ten, waar zij zouden zijn waargenomen en door wie) is het geheel en al onmogelijk dit bericht op zijn juiste waarde te schatten. Officieele bronnen heb ben de berichten tegenge sproken. 'n Nederlandsch stafofficier heeft medege deeld, dat het bericht uit Indonesische bronnen af komstig is en dat bij na der onderzoek geen be vestiging kon worden ver kregen. Het bericht heeft, de meest gezaghebbende militaire en politieke kringen in Batavia volkomen verrast. Op het geallieerde hoofdkwartier heeft een woordvoerder, een officier van hoogen rang, evenals de woordvoerders van de hoofdkwartieren van de Britsche en van de Neder, landsche marine en in het paleis van dr. v. Mook, ver. klaard volkomen onkundig van dit bericht te zijn. Een woordvoerder van de Royal Air Force gaf er de voorkeur aan zijn meening nog niet te uiten. Het hoofd, kwartier van het K.N.I.L. had wel een oppervlakkige inlichting over de waar. schijnlijke aanwezigheid van Russische duikbooten ont. vangen, doch was nog niet in staat dit bericht op eeni. gerlei wijze te bevestigen, tegen te spreken of aan te vullen. Sjahrir heeft aan een corres. pondent van ANP/Aneta in een telefoongesprekverklaard: „Dit is het eerste, dat ik over deze aangelegenheid verneem". Ver. der vroeg hij of de feiten reeds bevestigd waren. Op de vraag van den. correspondent of de aan wezigheid van de Russische duik. booten in verband kon worden gebracht met den politieken toe. stand in de binnenlanden van Java, antwoordde Sjahrir: ,,Vol. gens mij in geen enkel opzicht", Ondertusschen is het aan geen twijfel onderhevig, dat door de bekendmaking van zulke onvol doende en vage berichten waarbij nog komt dat de corres pondenten zedelijk verplicht zijn de bron van inlichtingen niet be. kend te maken een delicate situatie is ontstaan, die zoo snel mogelijk door de volledige weer- §ave van de feiten dient te wor. en opgehelderd. De geheimzinnige duikbooten kunnen vroegere Duitsche duikbooten zijn geweest, aldus luidt een verklaring, die later werd gegeven, nadat de hoog ste regeeringskringen te Ba tavia Britsche, Nederland- sche en Indonesische me degedeeld hadden niets om trent deze aangelegenheid te hebben vernomen. De geallieerden hadden Duit sche duikbooten in de havens, van Noord-Java aangetroffen en het is mogelijk, dat er en kele in de havens aan de Zuidkust waren achtergeble ven. Men denkt aan de moge lijkheid, dat een of meer van deze schepen met Japansche of Indonesische bemanning zee hebben gekozen. De nieuwste veronderstelling, is naar voren gebracht door een republikeinsche zegsman te Ba tavia, die als zijn meening te kennen gaf, dat het Japansche bo dems geweest kunnen zijn. Hij deelde hierbij nadrukkelijk mede. niet over positieve berichten te beschikken, doch hij geloofde, dat bij de capitulatie een klein aan tal Japansche onderzeebooten in de haven van Tjilatjap aan de Zuidkust van Java is achtergela ten. Hij veronderstelde, dat déze door de Indonesische marine kun nen zijn overgenomen en dat er dan misschien .een proefvaart mee gemaakt is Het Bijzonder Gerechtshof te Amsterdam behandelde nog een collaboratiezaak „bij verstek" tegen den 31-jarigen koopman Hendrik Visee. Een pracht.zaak! Hoor maar: Na de bevrijding dook deze Visee onderbij het M.G., werd later, 8 October 1945, toch gearresteerd, doch wist 23 Jan. uit het kamp aan de Levantkade te ontsnappen. Prof. mr. A. van Hamel, die het Hóf presideerde, vroeg den kamppolitieman K., een toelich. ting op de ontsnappingskans uit het kamp Levantkade. Visee had een baantje gekregen bij de „zuiveringsploeg" (tegen ratten etc.). Dit gaf hem bevoegdheid somtijds buiten den Slagboom, die het kamp afsluit, te komen, bij de keuken van "de Gezags. troepen. Volgens getuige .kreeg Visee daarmede een kans, dïe hij gegrepen heeft. Met Visee ont snapte zijn vriend Lodewijk. Pres.: „Het zijn ongehoorde toestanden, die daar heersch- ten. Verregaande nonchalan. ce. Zet u uw onderzoek voort?" Get.: „Inderdaad, maar we zijn zeer geremd. Hebben geen vervoermiddelen." Adv.-fiscaal, mr. Bakhoven: „Fraaie beweging". Pres.: „Wordt u oók op an. dere wijze in uw onderzoek gehinderd?" let.: „Aanvankelijk wel". Donderdagmorgen vroeg is in alle stilte, geheel onofficieel, H. K. H. Prinses Juliana met het passagiers-vliegtuig van de KLM, waarin zich allerlei andere rei zigers bevonden, naar Zwit serland vertrokken. Z. K. H. Prins Bernhard bevindt zich reeds eenigen tijd in de bergen voor herstel van krachten. In den loop van Donderdag middag is Prinses Juliana aange komen te Dubendorf. Kort daar na is zij naar het Berner Ober land vertrokken. De Prins Regent heeft de Schrijver. Voorzitter der CVP, in audiëntie ontvangen en heeft hem belast met een in formatieopdracht. Hedenavond spreekt Minis ter Mansholt „op de Brug" over de voedselvoorziening. Pres.: „Als u zoudt wenschen dat de zweep er eens over. heen gaat, is het Hof gaarne bereid dien zweep te han. teeren." De advocaat-fiscaal eischte een gevangenisstraf van 10 jaar met levenslange ontzetting uit de kiesrechten en bevel tot onmid dellijke gevangenneming. Met gesloten deuren zette het Hof het onderzoek naar de onsnapping van Visee voort. In Noorwegen kwam een schip met Spaansche tomaten aan. Weg met Franco, zeiden de havenarbeiders, we lossen ze niet. Daar protesteerden de huisvrouwen te Oslo tegen, die een optocht hielden waar in ze banieren meevoerden met de woorden „wij wen schen geen dictatuur van ha venarbeiders". Zij doorbraken het politiecordon om de ha ven, verschaften zich toegang tot het Spaansche schip en losten de tomaten. Natuurlijk niet uit sympathie jegens Franco, maar om geen voed sel verloren te laten gaan! Generaal Walter Bedell Smith is benoemd tot ambassadeur in de Sovjet-Unie. Smith wordt de opvolger van W. Averill Harri- man. De generaal was chef van den generalen staf onder generaal Eisenhower bij de bevrijding van Europa. De Veiligheidsraad van de Vereenigde Naties zal Maan dagavond half negen (Ned. tijd) in New York bijeenkomen. Perzië wil geen uitstel Volgens den correspondent in Teheran van de Daily Ex press zou Iwan Sadsjikof, de nieuwe Sovjet-ambassadeur in Perzië, nieuwe voorstellen heb ben meegebracht om het Rus- sisch-Perzische geschil door rechtstreeksche besprekingen te regelen. Berichten, dat Frankrijk het Russische standpunt inzake uitstel zou steunen, vinden nog geen bevestiging. Hoessein Ala, de Perzische ambassadeur te Washington, schreef aan Trygve Lie, den secr.-generaal van de V.N., dat de toestand zeer ernstig is en dat uitstel van de ver gadering van den Veiligheids raad onvermijdelijk er toe zou leiden, dat de belangen van Perzië nog meer geschaad worden. De brief constateert, dat de onderhandelingen tusschen Iran en Rusland mislukt zijn, terwijl Moskou zich er bij zijn streven naar uitstel op be roept dat de „onderhandelin gen" met Perzië zoo vriend schappelijk worden voortge zet! De voormalige burgemeester van New York, Fiorello Laguar- dia, is benoemd tot directeur van de Uurra als opvolger van Her- bert Lehman. De Regeeringsvoorlichtings- dienst deelt mede: In verband met de onregel matigheden bij de Unilever Verkoop Centrale beraamt de regeering maatregelen om een meer direct toezicht te kunnen uitoefenen op die bedrijven, die in het kader van de distri butieregeling voor de voedsel voorziening van ons land van vitaal belang zijn. Zij heeft met instemming van den raad van bestuur van Lever Brothers en Unile ver NV. besloten, in afwach ting van een meer algemeene regeling van deze materie, reeds thans bij de Nederland- sche bedrijven van Lever Brothers en Unilever N.V. een regeeringsvertegenwoordiger aan te stellen. Deze regee ringsvertegenwoordiger krijgt tot taak de regeering in staat te stellen zich een volledig in zicht in de goederenbeweging in die bedrijven te verschaf fen. In hoeverre overheidsorga nen in de uitvoering van hun taak tekort zijn geschoten, wordt op het oogenblik gron dig onderzocht. De regeering zal niet aarzelen ook daar zoo noodig krachtig in te grijpen. Hoewel in Batavia de poli. tieke ontwikkeling sinds Zaterdag heeft stilgestaan en de militaire situatie op W. Java nog onstabiel is, be. staat er geen reden om som. bere verwachtingen te koes. teren of uit het uitblijven van formeele samenkomsten tusschen Nederlanders en Indonesiërs de gevolgtrek, king te maken, dat men in een crisis is geraakt. De in de afgeloopen week ge vormde subcomité's zijn blijven vergaderen en bovendien heb. ben er informeele besprekingen plaats gehad tusschen de verte. fenwoordigers. Ondanks een ze- ere pessimistische stemming in onofficieele kringen, toe te schrij ven aan de aankomst van Neder. landsche versterkingen, gewa. pende botsingen bij Bandoeng en economische moeilijkheden voort vloeiende uit de recente invoe. ring van het nieuwe geld, voelen de verstandige menschen, dat men niet zoo plotseling een op lossing van de ernstige consti. tutioneele problemen moet ver wachten. Óver vele belangrijke principiëele punten moet nog worden beslist en men mag zich van de taak om een constitutie op te stellen, niet haastig afma ken. De Londensche „Times", over. den politieken toestand op Java schrijvend, zegt o.a., dat beidel partijen hebben te kampen met het probleem „hoe red ik mijn figuur" en het vinden van een formuleering, welke hieraan voldoet, is geen geringe taak. Al zij dit toegegeven, dan is er 'nog geen sprake van dat men in een impasse is geraakt en de bespre kingen, die „buiten het program ma om" gevoerd worden, geven gegronde aanleiding voor de hoop, dat de conferentie spoedig zal beginnen en eenigen voort gang zal kunnen meiden, aldus de „Times". De Medische Hoogeschool te Batavia is door de geallieerden gevorderd. De republikeinsche minister van volksgezondheid heeft geprotesteerd. De communistenleider Tan Malaka, de organisator van het invloedrijke „Volksfront" wiens gevangenneming ver. leden week werd gemeld en weer tegengesproken, is door de TRI (het Republikeinsche leger) gearresteerd; het be richt is nog niet bevestigd. Tan Malaka, die in het natio nalistische hoofdkwartier in Djokjakarta gevangen zou zit. ten heeft een aanzienlijken aan. hang onder de extremistische jeugd, onder wie officieren van de TRI. Zijn invloed was in het bijzon, der groot in West-Java, waar de TRI onlangs slaags is geraakt met de Britsche troepen, die de con. vooien van Batavia naar Ban. doeng hadden beschermd. De bevelhebber van de TRI in West.Java is teruggeroepen naar Djokjakarta.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuw Noordhollandsch Dagblad, editie Schagen | 1946 | | pagina 1