Nieuw Zuidelijk deel van Bandoeng M00RD 'N CEN HAAC bezet Iran komt heden voor den Veiligheidsraad De drie-tjes krijgen schoenen Voor Den HelderSchagen en omgeving Bureaux: ONZE CANDIDATEN GEBRUIK VAN TRAAN GAS Om bloedvergieten te voorkomen Onlusten te Calcutta Ongeval? ONDERHANDELING OF NIET? Appèl der Kath. Jeugd Nederlandsche tentoon stelling te Brussel Gromyko permanent vertegenwoordiger Mr. van Kleffens HET VOORBEELD Hoofdredacteur: H. N. Smits: ray on-redacteur Fr. Otten; binnenland P. Sigoii Abonnementsprijs £*,3.40 per kwartaal;, 1.2lr per maand, inclusief incasso, kosten. Prijs der advertenties: 11 ét. per m.m. regel 40 m.m. breed; in tekst 22 ct. per m.iji. regel 50 m.m. breed. Contract op aanvraag. Noordliollandscli Daqblad 1 Buiten God is 't nergens veilig (Vondel) MAANDAG 25 MAART 1946 41e JAARGANG - NUMMER 10889 ALKMAAR: La rigestraat 42A tel. 4330 (K2200) H?OORN: Draafsingel 59 tel. 4712 (K 2290) DEN HELDER: West straat 80; tel. K 2230 2182 SCHAGEN: Molenstraat 52 tel. 459 (K 2240) Bankrelatie: Noorderbank Het Partijbestuur heeft Zater dag jl. aan de hand van de uit. slagen der gehouden groslijst- stemmingen de officieele candi- datenlijsten voor de Katholieke Volkspartij vastgesteld. Naar wij vernemen, ziet de officieele candidatenlijst voor den Kieskring Den Helder er als volgt uit: 1 Prof, mr C. P. M. Romme. 2.' M. P. v. 'd. Weijden. 3. Jac. Groen Azn. 4. W. Steinmètz 5 Mr. dr. A. J. 'J. M. Mes. 6. Th. S 'J Hooij. 7 Dr J' P. Ch. de Boer. 8.' H 'B 'Vink 9. J. W'. A. Lefeber. 10.' Dr. W J Dijsselbloem, 11. B.'P. M 'Alberts. 12.' A.' L.' S "Lockefeer. Zoóals men weet is deze lijst in de kieskringen Haarlem, Lei den, Dordrecht en Middelburg gelijkluidend Volgens het voor af vastgestelde besluit van het Partijbestuur is de candidaat voor Zeeland, de heer Mes, op een verkiesbare plaats gezet. Dit blijkt de vijfde plaats te zijn. De zesde plaats is nu ingenomen door den heer Hooij, de „midden standsman". In verband met de kwestie, of deze zesde zetel vast is of niet, mag er ook nog aan herinnerd worden, dat op de lijst, van de combinatie van vijf kringen in 1937 de laatstbekende Kamer verkiezing! ook zes candida. ten werden gekozen: de Katho lieke Partij had toen bij de eerste zetelverdeeling 28 zetels en de eerste van de drie restzetels werd toegewezen aan de lijst Den Hel derHaarlem enz. Deze overweging geeft zeker steun aan de redelijke verwach. ting van Partijbestuur en Ver. kiezingsraad, dat thans wederom zes zetels op onze gecombineerde lijst mogen worden verwacht. Nu de beslissing gevallen is, mag ook worden verwacht, dat allen in de Katholieke Volks partij schouder aan schouder zullen werken, om voor deze gecombineerde lijst van de „wes telijke kleine mogendheden het hoogste rendement aan stemmen te verkrijgen. Op onze candidatenlijst komen oude en nieuwe namen voor; de nieuwe zijn met zijn zevenen op een totaal van twaalf in de meer derheid. Wij hebben een goede ploeg, vereerd met de lijstaanvoering van een man als prof. mr. Rom me, met ervaren parlementariërs als Groen en Steinmetz, met jongere politici als v. d. Weijden en Mes en tenslotte met den comingman Hooij, dien onze kringen het ten plicht zullen achten als onze zesde man in de Kamer te brengen; het kan, dus het moet. In de reserve ontmoeten we bijna allemaal nieuwe en jonge krachten. Eerste reserve is dr. de Boer, de man van het middelbaar onderwijs en van het groote ge zin. Als wat ons na deze Par. tijstemming wel zeer duidelijk als wenschelijk naar voren schijnt te zijn gekomen in de toekomst weer gekwalificeerde zetels zullen worden ingevoerd, zou zeker een dergelijke kwali teitszetel voor het gezinsbelang op zijn plaats zijn. Tweede reserve is de gedegen arbeiderscandidaat Vink uit Be verwijk; derde werd ook al in afwijking van de geadviseerde volgorde de bloemenbollen. leider Lefeber uit Lisse; vierde de om zijn sociale inzichten ge prezen Arka-leider dr. Dijssel bloem; vijfde de waarnemend burgemeester van Schiedam, Alberts, en zesde de Zeeuwsche middenstander Lockefeer, die al eerder op de lijst paradeerde. Wij hebben al blijven' er altijd wenschen! reden om te vreden te zijn. Moge Noordhol land de tol van zijn dankbaarheid voor het behoud van zijn zetel betalen door in de komende pro paganda het summum van toe wijding te geven, zoodat ook de vraag der twijfelaars, of de zesde werkelijk wel een verkiesbare plaats is, ondubbelzinnig beves tigend wordt beantwoord! GEDURENDE DE LAATSTE DAGEN zijn er weer pijnlijke incidenten, veroorzaakt door groepen gewapende Indone siërs, voorgevallen in het gebied van Bandoeng en Soeka- boemi. Het noordelijk deel van Bandoeng, ook het Rapwi- kamp, is zonder rekening te houden met de bijzondere om standigheden, met mortiervuur bestookt, waardoor vrouwen en kinderen gewond zijn. Een Rapwi-convooi, dat slechts voedsel en medicamenten vervoerde, is met mitrailleurs be schoten en huizen zijn in brand gestoken. In totaal zijn er meer dan 100 personen van de Rapwi en Britsche troepen in de laatste veertien dagen gedood oh gewond. De opperbevelhebber al dus is Zaterdag te Batavia of ficieel medegedeeld heeft besloten, dat deze onverant woordelijke bsschietingen en brandstichtingen moeten op houden. Daarom heeft hij den divisiecommandant bevolen, iederen maatregel te nemen, welke hierin verandering kan brengen. De plaatselijke commandant heeft besloten het zuidelijk deel van Bandoeng, zoo mo gelijk zonder bloedvergieten te bezetten en hij zal om dit doel te bereiken wellicht traangas gebruiken. Traangas is, zooals algemeen be kend, onschadelijk en heeft geen blijvende gevolgen. Met deze publicatie werd aan gewapende personen en de bur gerbevolking in Zuid-Bandoeng een duidelijke waarschuwing ge geven. Pamfletten, radio en luid sprekerauto's waarschuwden hen die gewapend zijn en bevalen Za terdag de ongewapende burgerbe volking aan kalm te blijven en gedurende 48 uur niet op straat te komen. De republikeinen verzochten uitstel van deze maatregelen het geen door het Britsche opperbevel geweigerd werd. De maatregelen zonden tegen middernacht ten uitvoer worden gelegd. Het gealleerde hoofdkwartier te Batavia had twee dagen geleden het plan tot evacuatie van Ban doeng en het doordringen tot 10 Km. ten zuiden van de stad, ten einde geheel Bandoeng in een veilig gebied te brengen, aan Sjahrir bekend gemaakt. Hierop gaf Sjahrir te hoop te kennen dat de bezetting van Zuid-Bandoeng zonder bloedvergieten zou ge- geschieden. Om deze reden neb ben de geallieerden hun plannen van tevoren bekend gemaatct ook al beteekent dit. dat een aan tal Nederlandsche en Indo Euro- peesche gijzelaars, nog in handen van de extremisten misschien nog niet bevrijd kunnen worden en mee naar de bergen gevoerd w"i- i den 't Is ook bekend, dat Sjahrir zich sterk verzet heeft tegen de gevechten welke onlangs in Rsn- doeng plaats hadden en tegen de aanvallen op de convooien op weg naar r Bndoeng. Zondagmorgen is Depok, aan de spoorlijn van Batavia naar Bui tenzorg, door Nederlandsch-lndi- sche troepen van het eerste en tweede regiment infanterie bezet. Luit-Gen. Spoor en de plaatse lijke bevelhebber. Kol. de Waal, brachten eenigen tijd later een bezoek aan Depok, waar nu de Nederlandsche vlag weer waait. Bij verkiezingsonlusten, die gis teren te Calcutta voorvielen, werd een persoon gedood. Hon derdveertig personen werden ge wond, waarvan zestig naar een ziekenhuis moesten worden ver voerd. Te 's-Gravenhage werd door een oom in haar woning dood aangetroffen de 43-jarige S. M. geboren V., wonende Minckeler- straat 64. De vrouw bleek met een scherp voorwerp in de hals te zijni gestpken, waardoor de lin ker halsslagader was doorgesne den. Aan de hajjd van een bloed spoor kon worden nagegaan, dat de daad gepleegd was in een ka mer in het benedenhuis. De vrouw is toen de trap opgeloopen en in een kamer neergevallen, waai zij is doodgebloed. Van dezen moordaanslag wordt verdacht de 59-jarige W. F. C., die regelmatig bij de familie over huis kwam en daar ook Vrijdagmiddag op be zoek is geweest. Even nadat men de daad ontdekte, is hij nog in de buurt gesignaleerd. Bij onder zoek is gebleken, dat C. naar Utrecht zou gaan om geld te ha len, doch dat hij daar niet is ge weest! Ook is hij 's nachts niet thuis gekomen. Omtrent de mo tieven van dezen moordaanslag tast men vooralsnog in 't duisier. De chef van de Chineesche ge. heime politie is met 15 andere personen bij een luchtreis van Peiping naar Nanking om het le ven gekomen. Het vliegtuig, dat neerstortte, vervoerde de Chinee sche nationale commissie voor luchtvaartaangelegenheden. DE PERZISCHE MINISTER PRESIDENT, Sultaneh, heeft tegenover buitenlandsche pers vertegenwoordigers te Tehe ran verklaard, dat de moge lijkheid bestond, dat directe onderhandelingen met de Sov jet-Unie het begin van de te rugtrekking der Sovjet-Russi sche troepen uit Perzië nog vóór het begin van de bijeen komst van den Veiligheidsraad top heden. Maandag) tot re sultaat zouden hebben. De minister-president zeide, dat hij „geen berichten over be wegingen van Sovjet-Russi sche troepen in Noord-Perzië" had ontvangen, en dat hij „dergelijke geruchten ontken de".... Autoriteiten te Washington verklaren, dat zij „volkomen in het duister tasten" met be trekking tot Sultaneh's hoop volle toespelingen. Maar het schijnt wel zoo te zijn. dat deze Amerikaansche autori teiten zich beroepen op uitla tingen van den Perzischen (den Iraanschen) gezant te Washing ton. wiens anti-Russische verkla ringen door de Regeering te Te heran gedesavoueerd worden. De situatie was Zondagavond nog allerminst duidelijk. De Iraan sche premier zei, dat hem van onderhandelingen niets bekend, was, maar Radio-Moskou meldt, dat de onderhandelingen al twee dagen aan den gang zijnRa, ra, wat is dat? Onderhandelingen tusschen Rusland en Iran, waar van de Iraansche ministerpresi dent niets afweet? Intusschen zou volgens nog niet bevestigde geruchten, zoo wij juist vernemen, in den afgeloopen nacht de ontruiming begonnen zijn Men leze overigens, terwille van het internationale aspect rondom de Iraansche kwestie, de „Kroniek" in dit nummer. Zaterdag en Zondag is te Utrecht een groot congres gehouden door de gezamenlijke jeugd- en stands- organisaties in het Aartsbisdom, te weten de Katholieke Arbeiders Jeugd, de Kath. Jonge Midden, standersvereeniging en de Jonge Boeren- en Tuindersbond. Op het congres werd door de verschil lende leiders dieper op de oorzaak van het verval der zedigheid in gegaan In minder dan drie weken tijd3 hebben reeds 50000 bezoekers de tentoonstelling van oude Neder landsche schilderkunst in het Paleis voor schoone kunsten te Brussel bezocht. Enkele dagen was het zoo druk, dat speciale politiemaatregelen noodzakelijk waren om het verkeer te regelen, terwijl telkens de kas voor eeni gen tijd gesloten moest worden, omdat meer bezoekers niet kon den worden toegelaten. Radio Mosikou deelde gisteren avond mede, dat Gromyko, de Sovjetambassadeur in de yereen. Staten, tot permanent vertegen woordiger van de Svojetunie bij den Veiligheidsraad is benoemd. Trygve Lie, de secretaris-gene. raai van de Vereenigde Naties, heeft tijdens een persconferentie medegedeeld, dat mr. van Klef fens tot Nederlandsch vertegen woordiger bij de commissie del' Vereenigde Naties voor de atoom energie is benoemd. „Weest navolgers van God?" heeft Sint Paulus ons in het Epistel van gisteren toegeroe pen. Maar om iemand te kun nen navolgen, moeien wij hem goed kennen, en wat weten wij eigenlijk van God? Onze kennis van God is een „kijken in een wazigen spiegel", het is een gelooven van het onbegrijpe lijke, een stamelen van het on uitsprekelijke Is dan het navolgen van God een onzeker tasten in het duis ter, een jammerlijk pogen om op een schim te gelijken? Dat zou het zijn, indien God niet mensch was geworden, een mensch met ziel en lichaam, met verstand, wil en gemoed, friet spijsvertering en stofwis seling, met vreugde en ver driet en verontwaardiging en angst, met honger, dorst, ver moeidheid en.... bekoringen des duivels, doordat deze God- Mensch 33 jaar op aarde ge leefd heeft en doordat wij vier historische verhalen omtrent Zijn daden en woorden bezit ten, daardoor weten wij precies hoe een mensch God kan navolgen. Daarom hebben Christenen in moeilijkheden, twijfels en bij problemen en beslissingen slechts één richtsnoer: „Hoe zou Jezus in dit geval gedaan hebben?" MARCUS Z. Em. Johannes Kardinaal de Jong heeft het nationaal congres |van de Katholieke Jeugdactie, dat Zondag te Utrecht werd i gehouden, bijgewoond. Een overzicht van het podium. In het •midden de Kardinaal. Anefo/Herschel P. Het Centraat Distributiekan toor maakt bekend, dat zij, wier stamkaartnummer ein digt op het cijfer 3, en die na 1 Januari 1945 geen bon heb ben ontvangen, in April 1946 in aanmerking komen voor een schoenenbon. In den vervolge zal op den 25sten van elke maand het num mer voor de uitreiking in de vol gende maand worden bekend ge maakt. Op nader door de distributie diensten bekend te maken dagen dienen de rechthebbenden zich te vervoegen op het distributiekan toor van hun gemeente van in woning. waarbij zij hun. stam kaart moeten overleggen. Het af halen mag slechts gesohieden door de betrokkenen of door het gezinshoofd of diens echtgenoote. Kinderen van 010 maan den ontvangen in geen geval een bon voor schoenen. Zoo dra zij den leeftijd van tien maanden bereikt hebben, wordt onafhankelijk van het stamkaartnummer een bon uitgereikt. Ook dan is keuze mogelijk. Kinderen geboren op of na .1 Januari 1945, die den leeftijd van tien maanden bereikt hebben, en nog geen bon voor schoenen hebben ontvangen, kunnen eveneens onmiddellijk, onafhankelijk van het stamkaartnummer, een schoenenbon ontvangen. Schippers en andere personen, die ingeschreven zijn in het cen traal bevolkingsregister, moeten zich, wanneer hun nummer aan de beurt is, wenden tot den dis- tributiedienst der gemeente, waar zij verblijven.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuw Noordhollandsch Dagblad, editie Schagen | 1946 | | pagina 1