AMERIKAANSCHE DOLLARS Iraansche afgevaardigde zet de puntjes op de i NJ Bureaux: GEEN NATIONAAL KABINET? ons voor behoedden economische inzinking Op een dringend moment1 En de C.V.P. weigert MEEL Misdadig E.V.C.-gewroet Politiek en Wodka! Een R. K. Middelbare Landbouwschool Halfvasten ALKMAAR: Langestraat 42 A tel. 4330 (K 2200) KPOORN: Draafsingel 59 tel. 4712 (K 2290) DEN HELDER: West straat 80; tel. K 2230 2182 SCHAGE'N: Molenstraat 52 tel. 459 (K 2240) Bankrelatie: Noorderbank WEER EENIGSZINS VOOR BARIG zei prof. ir. Scber- merhorn dezer dagen op een ver gadering van de Partij van dan Arbeid, dat er na de verkiezingen geen nationaal kabinet Moet ko men: „daarvoor is het nu te laat en: „er moet een parlementair kabinet komen". Laat ons nu dadelijk zeggen, dat nationaal kabinet en parle mentair kabinet geen tegenstel lingen behoeven te zijn. Een na tionaal kabinet is er een, dat steunt op aüe bona-fide partijen in het parlement en zal dus zeer wel voldoen aan den eisen, een parlementair kabinet tg zijn, om dat die eisch is, dat net steunen moet op een vaste meerderheid in het -parlement Is het. om de dingen goed te be grijpen. op zijn tijd nuttig, de begrippen juist te verstaan, an- derszijds kan worden aangenomen, dat prof. Scherme'rhorn bedoelt, dat na de verkiezingen geen „za ken gedaan" zullen .kunnen wor den met bijv. de anti-revolutio nairen, christelijk historischen en liberalen, om maar eenige partijen te noemen, die theoretisch voor een nationaal kabinet in aanmer king zouden kunnen komen. Is het echter juist, theoretisch van te voren deze partijen uit te sluiten? Waar prof, Schermer- horn zijnerzijds de algemeene opinie in de kringen van de P. v. d. A. bevestigde, dat de re. geeringsmeerderheid gevormd zal moeten worden door zijn partij en de Katholieke Volkspartij, daar is het trouwens ook wel een beetje voorbarig, zonder overleg met die Katholieke Partij nu al te verkondigen, dat het toekom stige kabinet in geen geval een nationaal kabinet zal mogen zijn. Hoe het na de verkiezingen zal gaan, wordt natuurlijk nu niet door de P.v.d.A. alléén uit gemaakt. Wij zouden, wat dit betreft, gaarne de goede gewoonte van vroeger handhaven, om in het algemeen het standpunt in te nemen, dat voor kabinetformatie alle partijen in aanmerking ko men, die zich zelf niet uitslui ten In hoeverre .bepaalde partijen zich uitsluiten, hangt van de beginselen, van het program en van de houding van die pgr tij en af. Wat nu, om maar een partij te noemen, de A.R. betreft, die in het algemeen trouwens nauw met de C.H. samenwerkt, kan gezegd gorden, dat de Katholie ke Partij de diepere geestelijk- zedelijke beginselen van deze Partij het meest nas iaat. Er zijn echter ook andere beginselen. Wij betreuren het, dat de A.R'. en C.H. uit hun diepere geeste. lijk.zedèlijke beginselen niet de kracht putten, om eek in sociaal- econ jmisch opzicht in die nu'e de socU a gerechtigheid en de sociale liefde te dienen, dat ge zegd kap worden, dat ons voor- Vervolg pag. 4. IN ZIJN PRAATJE „Op de I Brug" heeft prof. mr. Lief- tinck gisterenavond een en ander medegedeeld over de wijze, waarop het crediet van 200 mïllioen dollar, dat Ame rika ons heeft verstrekt, tot stand gekomen is. Hij vertel de, hoe wij reeds eenige ma len door Amerika geholpen waren. Ons Amerikaansche bezit was in Amerika geblok keerd, tot een bedrag van on geveer 120 millioen dollar. Dit was echter bij lange na niet voldoende, om onze cre- dietbehoefte voor het loopen- de jaar te kunnen voldoen. Dientengevolge was eenige weken geleden een vrij hache lijke toestand ontstaan. Wegens gebrek aan voldoende dekking moesten onze bestellingen in het dollargebied practisch wor den stopgezet. Indien wij niet spoedig den noodigen armslag kregen, zouden de aanvoeren van levensmiddelen, grondstoffen en fabrikaten uit "het grootste leve- rantiegebied binnen zeer korten tijd tot stilstand komen, hetgeen een hoogst-ernstige terugslag op de Nederlandsche Voedselvoorzie ning, productie en werkgelegen heid tengevolge zou hebben. De onderhandelingen over een verder crediet wilden echter niet vlotten. Onder deze omstandigheden be sloot de Regeering, door een per soonlijke afvaardiging van een der leden van het kabinet. een rechtstreeksch beroep te doen op de Amerikaansche re-' geering. om ons land de helpen de hand te bieden en het te be hoeden voor een economische inzinking op een moment, waar op wij dit wel het allerminst zouden kunnen velen. De credietbehoefte voor 1946 was voor ons land zeker een bedrag van 200 millioen dollar. De Minister vindt het niet 'ge heel onbegrijpelijk, dat van Amerikaansche zijde de wensch' werd geuit, dat Nederland onder de omstandigheden waarin het verkeert, door verkoop van een deel van zijn effectenbezit, de bereidheid zou toonen, zooveel mogelijk zichzelf te helpen welke aan dit denk- Overzicht van de openingszitting UNO in het gebouw van het Hun de toespraak van den Amerikaan Byrnes tot de afgevaardigden. van den Veiligheidsraad van de ter College te New York tijdens schen Staatssecretaris James F. Anefo P. LIEFTINCK OP DE BRUG AMSTERDAM ZONDER VAN ACKER ZET DOOR Het wil maar niet tot rust komen in de binnenlandsche politiek in België. Van Acker doet eenerzijds, met 'n vreemd aandoende vasthoudendheid, zijn uiterste best de touwtjes der vier politieke hoofdpar tijen aan elkaar te knoopen, doch anderzijds is hij te kop pig om het hoofd te buigen voor den wil der Christelijke Volkspartij. „Verachtelijke dorpspolitiek" noemde hij gisteren het spel dei- politieke partijen. Van Acker zou geen beperkende bepaling van geen enkele politieke partij aan vaarden en hu verklaarde zelfs, dat, als hij als formateur geen voldoende meerderheid in het parlement zou kunnen krijgen, hij alle maatregelen zou treffen, die op dat ocvenblik door hem noo- dig worden geacht. Maar noch het beroep op het landsbelang, noch de dreigementen hebben de Christelijke Volkspartij, die te recht gezien het politiek ver leden van Van Acker wan trouwen koesterde, kunnen doen besluiten van Acker steun te ver- leenen in diens poging, de vier groote partijen in een „zakenka binet" onder te brengen. Zelfs niet de rnededeeling, dat de li beralen bereid zouden ïi'n tot een linksche regeering toe te treden, wanneer de katholieken onmoge lijke eischen zouden stellen, heb ben de C.V.P. van koers kunnen doen veranderen. Intusschen zal Van Acker door zetten, ook zonder Christelijke Volkspartij en deze op haar beurt zal zich niet in een politiek avön- utur met Van Ac'ker willen stor ten. Het is duidelijk, dat men in Belg; zelf deze minderheidscon- stellatie argwanend tegemoet zal treden. Maar Van Acker zet door en België wacht af. De moeilijkheden, een realiseering van beeld op korten termijn waten verbonden, werden echter door Amerika als juist aanvaard. Het vertrouwen in ons crediet bleek ongeschokt. Het feit. dat ons staatsbudget nog niet in evenwicht is, hegeen gezien de taak, die hier te lande moet worden verricht, ook niemand redelijkerwijze kan eischen, deed aan een erkenning van onze credietwaardigheid ook niet de minste afbreuk. Het cre diet is ingewilligd, de looptijd van het z.g. overbruggingscrediet werd op twee jaar bepaald, de rente op 2'/i pet. Het meest verblijdende teeken van het feit. dat ons land zijn internationale standing heeft behouden, noemde de minister het ongedekte karakter ven het "cre diet. Onder de maatregelen, welke de regeeririg thans met voortva rendheid zal nemen, om tijdig aan onze verplichtingen te kunnen voldoen, zullen voorzieningen om te komen tot een zooveel mogelijk vrijwillige verkoop van een ge deelte van het Nederlandsche ef fectenbezit in Amerika, niet kun nen worden gemist. GEEN AUDIëNTIE Z. Hf Exc. de Bisschop Haarlem zal a.s. Woensdag audiëntie verleenen. van géén Gistermiddag één uur is het personeel van de twee grootste Amsterdamsche meelfabrieken, nl. van de „Holland" en „Ceres Ne ring Bögel" in staking gegaan. Hierbij zijn ongeveer 2tQ man betrokken. De oorzaak der sta king is. dat door de E.V C. drie eischen waren gesteld, die 'd«or de directies aan den rijksbemidde laar zijn voorgelegd, maar door dazen onaanvaardbaar .worden ge- acnt. Deze drie eischen luiden: le. 15 pet. loonsverhooging boven de reeds verleende 25 oct.; ie in stelling van een 45-urige werk week: 3e. twee weken va cautie met 50 pet, toeslag oo het nor male loon. Daar de arbeiders na de ver werping dezer eischen zonder meer dè fabrieken hebben verlaten, dreigt hef gevaar, dat groote hoeveelheden tar we, die nog in de machines ter voorbewerking zijn (bij de „Holland" plm. 200 ton) voor de consumptie ongeschikt zullen worden, indien het proces niet spoedig wordt hervat. Naar verluidt, zitten reeds of komen ettelijke bakkers zonder meel. De beide fabrieken, welke thaiis door deze staking zijn lam gelegd, verzorgden de hoofdstad voor ongeveer 75 pet. met meel. Hoe de voorziening van de hoofd stad nu zal worden geregeld, is nog niet duidelijk, maar de mo gelijkheid bstaat. dat het meel van buiten af zal worden aange voerd, zoodat de broodvoorzie ning van de hoofdstad op deze wijze verzorgd zal worden. AAR AANLEIDING van den Poolschen afgevaar digde, heeft de vertegen woordiger van Iran in den Veiligheidsraad gisteren de zaak van de Russische troepen en de mystifica tie over de onderhandelin gen en de beweerde be reikte overeenkomst nog eens uit de doekjes ge daan. Er is geen overeen komst.... en er zijn geen onderhandelingen, wat ook niet kam zoolang er nog „vreemde" troepen op Perzischen grond aan wezig zijn.... Wat de beweerde begonnen ont ruiming betreft, heeft de Perzische afgevaardigde, die den naam van Hussein Ala draagt, medegedeeld, dat nog geen troepen de grens in de richting van Rusland hebben overschreden. Het kan wel zijn, dat er troepen uit verschillende steden vertrokken zijn, maar dan naar.... andere Perzische steden! Als men dit alles hoort, valt het niet langer te verwonderen, dat de heer Gromyko de zitting van den Veiligheidsraad, waar de kwestie- Perzië besproken wordt, liever niet' wenschte bij te wonen. Hij zou gladweg als leugenaar te kijk zijn gezet! Een merkwaacLig debat had nog plaats over den achtergrond van internationale besprekingen, zooals wij die .alleen uit de Nazi-methode meenden te kennen: de Egyptische afgevaardigde vroeg, wat de Iraansche min.-president eigenlijk in Moskou had gedaan, was dat alleen maar een Wodka-fuifje?.. De Iraansche vertegenwoordiger antwoordde, dat Sultaneh naar Moskou was gegaan, om ingevol ge het besluit van den Londen- schen Veiligheidsraad met de Rus sische regeering te onderhandelen. Men heeft hem mild onthaald, merkte Hussein Ala ironisch op, hij werd befuifd en „men gaf hem wodka te drinken" dóch hij hield vast aan den eisch van ontruiming van zijn land en gaf geen streep toe. De onderhan delingen liepen op niets uit. Het besluit van de debatten was, dat op voorstel van minister Byr nes besloten werd, aan de Per- sische en Russische regeering of- ficieele inlichtingen over den stand van zaken te vragen, in verband waarmede de bijeenkomst van den. Veiligheidsraad verdaagd werd tot 3 April. Volgens een hedenmorgen acht uur uit Londen ontvangen Reuter- bericht deelt het conservatieve Londensche blad „Daily Mail" in zijn verslag over de vergadering van den Veiligheidsraad van gis- terenavand mede, dat de regeering der V.S. „tijdens de laatste 48 uren een belangrijke inlichting heeft ontvangen, die, naar men meent, van grooten invloed kan zijn op de beraadslagingen van den Vei ligheidsraad." Het is niet mogelijk meer dan zeer vage aanwijzingen te verkrijgen wat deze 'inlichting wel mag beteekenen. want de^ strengste geheimhouding wordt in acht genomen. Men vermoedt, dat het gaat om een bewijs dat de ware toestand in Teheran niet zoo eenvoudig is als Hussein Ala, de Perzische ambassadeur in de V.S. het voorstelt. Het ziet er naar uit, dat ons land eindelijk zal gaan beschikken over een Katholieke Middelbare Landbouwschool. Naast de reeds bestaande neutrale middelbare landbouwscholen te Dordrecht en Groningen zal er thans een Ka tholieke school worden opgericht en wel in Boxtel. In September hoopt men tot opening te kunnen overgaan. »l AETARE!" Verheugt uü" Dat is het motto van de Mis van morgen. De priester draagt een rose kazuifel, het orgel speelt weer. In den ouden tijd gaven de christenen elkan der rozen ten geschenke op de zen dag. Te Rome wijdt de Paus „de Gouden Roos". Wij zijn op de helft van den Vastentijd gekomen en daarom roept de Kerk ons tot blijd schap op. Paschen is immers nabij! Ónze Verrijzenis met Christus, waar het Vasten om begonnen is. Meer dan de an dere Zondagen is deze een adempauze in de spanning van onthouding, zondebelijde nis, berouw en zelfvernedering, waarin de dood van onzen ouden Adam zich moet volti ek- ken. Laat niet de droefheid om het komende Lijden van Jezus overhee'rschen, maar onze vreugde, omdat Zijn en onze glorierijke verrijzenis erdcor worden mogelijk gemaakt! In feestelijke stemming zul len wij morgen de H. Eucha ristie ontvangen, als een voor smaak van onze jubelende Paaschcommunie. Een tweede Vastenavond rok is Zondag Laetare. Hoe hebben we de eerste helft van de Vas ten gevierd? Er ontbrak veel aan Ontspannen en ge sterkt maken wij Maandag als het ware een nieuw begin, met frisschen ijver en nieuwen moed. De tijd gaat snel. Laten we de weken, die ons nog van Paschen scheiden, goed gebrui ken! Beter dan de voorbije we ken. MARCUS

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuw Noordhollandsch Dagblad, editie Schagen | 1946 | | pagina 1