P Nieuw DE BROODVOORZIENING Overeenstemming te Londen Roosevelt herdacht RONDOM ARNOLD MEIJER Voor Den HelderSchagen en omgeving Bureaux DE MELKPRIJS VOOR DEN VEEHOUDER ONZE TELEFOON NUMMERS NEDERL. TROEPEN VERVANGEN DE BRITSCHE De evacuatie der Japanneezen IMPORT VAN PERSONENAUTO'S (2aatsle nieuws ONZE VETPOSITIE Redelijke toekomstver wachtingen en onzekere vooruitzichten AUGUST BORMS GEFUSILLEERD 1946 Hoofdredacteur: H. N. Smits; rayon-redacteur Fr, Otten: binnenland P. 'Sigon Abonnementsprijs 3.40 per kwartaal; 1.20 per maand, inclusief Incasso, kosten. Prijs der advertenties; 11 ct. per m.m. regel 40 m.m. breed; in tekst 22 ct. per m.m. regel 50 m.m. breed. Contract op aanvraag. Noordhollandsch Dagblad Buiten God is 't nergens veilig (Vondel) ZATERDAG 13 APRIL 1946 42e JAARGANG - NUMMER 10906 ALKMAAR: Langestraat 42A tel. 4330 (K2200) HOORN: Draafsingel 59 tel. (K 2290) DEN HELDER: West straat 80; tel. K 2230 2182 SCHAGEN: Molenstraat 52 tel. 459 (K 2240) Bankrelatie: Noorderbank HOE STAAN WIJ er in Nederland met de voedselvoorzie ning voor? Over de broodvoorziening behoeft men zich niet ongerust te maken. Ons broodrantsoen, van 2800 op 2400 gram per week gebracht, rechtvaardigt geen verdere verla ging. Redelijkerwijze mag worden verwacht, dat deze veria-* ging afdoende mag worden geacht, alhoewel hieromtrent geen volledige zekerheid bestaat. Dit en nog veel meer deelde Minister Mansholt gisteren mede op een persconferen tie naar aanleiding van de Graanconferentie in Londen. Of Nederland de 300.000 ton tarwe, benoodigd om het brood rantsoen tot October te handha ven. zal krijgen, kon de minister niet met zekerheid zeggen. Wij mogen echter vrij gerust zijn wat de tarwevoorziemng betreft, want de oogstvooruitzichten in de Ver. Staten alsmede van Noord-Afrika zijn zeer gunstig. De krapte van de scheepsruimte zal geen enkel be zwaar opleveren. Intusschen zal het, aldus deelde Minister Mansholt mede. van be lang zijn, dat de Nederlandsche oogst, die nog bij de boeren aan wezig is, zoo goed mogelijk wordt afgeleverd. .Het zal noodzakelijk zijn op dit gebied wederom controle maatregelen te nemen, die ook ten aanzien van den nieuwen oogst zullen moeten gelden. De verplichte inlevering van granen zal weer noodzakelijk zijn. Dit is vooral noodig, aan gezien de pluimvee- en var kensstapel binnen de perken moet worden gehouden. Over de mogelijkheid om graan uit Rusland te importeeren werd uiteengezet, dat alle landen die een exportoverschot hebben, ver plicht zijn mede te werken aan de opheffing van het voedseltekort in de wereld. Er bestaat voor ons land geen aanleiding om in dit verband een beroep op Rusland te doen. Ten opzichte van de Amerikaan- sche binnenlandsche afleveringen is de minister van meening, dat aldaar bij de boeren een neiging bestaat granen achter te houden, gezien de oploopende graanprijzen. Eenzelfde verschijnsel kan men in Zuid-Amerika waarnemen. De Amerikaansche regeering zal evenwel alle medewerking ver- leenen voor het verkrijgen van zoo hoog mogelijke tarwehoeveel- heden. De toekomst zal leeren wat hiervan de resultaten zijn. De invoer van Deensch vleesch is voor ons een moeilijk probleem, aangezien dit voor Nederland te duur is. Een geringe hoeveelheid zal desondanks worden ingevoerd. De Nederlandsche pluimvee stapel zal beperkt moeten worden. Het lag in de bedoeling de grootte op 10 millioen stuks te brengen, tegen 30 millioen voor den oorlog. 't Weekrantsoen van 2 ltr. melk per week zal voor volwassenen voorloopig niet worden verhoogd. De melkprijzen zullen moeten worden verlaagd, zei de minister. Ook dit weten wij. Maar wérden ze ook verlaagd? Daa - gaat het om! Voor groentenexport zijn inder daad kansen aanwezig. Met den uitvoer van sla naar Engeland is dezer dagen een begin gemaakt. Behoudens onvoorziene omstan digheden zal ook naar Duitschland worden uitgevoerd en wel speciaal wat de goedkoopere soorten be treft. De schaarschte aan embal lage-artikelen vormt evenwel een belemmering. De regeering' streeft naar 'n betere vooziening in de be hoeften der landarbeiders. Het verstrekken van kleeding, schoeisel en fietsbanden zal bij de landarbeiders prioriteit ge nieten. Subsidieering van het levens middelenpakket zal de regeering zoo gering mogelijk houden. Met deze subsidieering zal dit jaar 'n bedrag van 450 millioen gulden zijn gemoeid! Met ingang van 14 April zal de nieuwe melkprijs voor den veehouder voor het jaar '46- '47 ingaan. Deze melkprijs is echter, naar het ministerie van landbouw, visscherjj en voedselvoorziening, mede deelt, nog niet vastgesteld. Over 'de hoogte van den melkprijs zijn n.l. besprekin gen gaande; enkele instan ties zullen de overheid nog van advies dienen. De veehouders zullen zoo spoedig mogelijk over den nieuwen melkprijs na 14 April worden ingelicht. Met ingang van heden is ons bureau te ALKMAAR te berei. ken op de volgende nummers; 2046 (administratie) 2047 (redactie) K 2200, Onze bureaux te HOORN zijn uitsluitend te bereiken onder no 4243 (K 2290) 2 lijnen, De besprekingen van de Ne derlandsche met de Engelsche Ministers zijn gisteren in Dow- ningstreet te Londen begonnen en werden heden, Zaterdag morgen, voortgezet. Reuters diplomatieke cor respondent seint, dat tusschen de Britsche en Nederlandsche staatslieden algeheele overeen stemming over het programma voor hei terugtrekken van de Britsche en Britsch-lndische troepen uit Java is bereikt. Nederlandsche troepen zullen de Britsche vervangen. Blijkbaar is door de van Ne derlandsche zijde afgelegde verklaring aan Attlee en Be- vin volledig en duidelijk re kenschap gegeven van de hou ding der Nederlandsche regee ring tegenover de voorstellen tot regeling van de Indonesi sche kwestie, welige door den luit-gouverneur-generaal, dr. van Mook, uit Batavia zijn meegebracht. De spoed, waarmede het ac- coord over de Britsche troepen tot stand is gekomen, wordt door politieke waarnemers te Londen voor een groot deel De Delftsche Studenten Carousel Ver. organiseerde voor het eerst weer haar bekenden jaarl(jkschen rit naar Mey endaal; waarvoor zeer veel belang stelling bestond. De ruiterstoet ln de fraaie omgeving van Den Haag. v. d. Reyken p toegeschreven aan de uitste kende persoonlijke betrekkin gen tusschen de Britsche en Nederlandsche ministers, wel ke dateeren van de vroeger in dit jaar op Chequers gevoerde besprekingen. Zaterdagochtend zouden nog nadere besprekin gen plaats vinden, doch men neemt aan, dat deze van se cundair belang zullen zijn en betrekking zullen hebben op verschillende kwesties in ver band met de bezetting van Duitschland. De besprekingen hadden plaats tusschen den min-pres., den min. van buitenl. zaken en den min. van overzeesche gebiedsdeelen, vergezeld door den luit. gouver neur-gen. van Nederl.-Indië en harer majesteits ambassadeur te Londen met den Britschen min.- president, vergezeld door de ministers van buitenl. zaken, sir Orme Sargent, lord Inverscha- pel, den Britschen ambassadeur te Den Haag, sir Neville Bland en den chef van den imperialen generalen staf, veldmaarschalk lord Alanbrook. De Regeeringsvoorliohtings- dienst meldt verder, dat „een ge- dachtenwisseling plaats vond en overeenstemming werd bereikt nopens de nog noodzakelijke maatregelen tot liquidatie van den oorlog tegen Japan en de ge leidelijke terugtrekking van Brit sche troepen en haar vervanging door Nederlandsche strijdkrach ten". Volgens Reuters diplomatieken correspondent zouden de Neder landsche ministers tijdens de be sprekingen heden ook de kwes tie van den terugkeer der uit Ne. derland door de Duitschers ge roofde machines willen te berde brengen. Voorts zouden tot de on derwerpen van bespreking behoo- ren de Nederlandsche deelneming aan de bezetting van Duitschland en de Nederlandsche medewer king in de geallieerde bestuurs commissie te Berlijn. De Nederandsche ministers worden heden terug verwacht. Evacuatie van Japanneezen Een Britsche legerwaamemer deelt mede, dat in Mei de eerste groep van 120.000 Japansche krijgsgevangen en burgerge-in- terneerden afkomstig van Celebes Borneo, Nieuw-Guinea, Timor en Flores, van Soembawa (een der kleine Soenda-eilanden) zal ver trekken en dat twee Japansche vrachtschepen op 15 April de haven van Kure (Japan) zullen verlaten om de 6000 man, die zich nog op het laatste eiland bevin den, op te halen. President Harry S. Truman heeeft de nagedachtenis ge-eerd van zijn voorganger, wijlen president Franklin Delano Roo sevelt, tijdens een indrukwek kende plechtigheid voor een uit gelezen gezelschap van nationa le en internationale leidende fi guren. President Truman zeide o.a.: Wij staan vol eerbied op deze ge wijde plaats ter eere van de na gedachtenis van een groot Ame rikaan, die een groot wereldbur ger is geworden. Over de gehee, ie aarde stemmen de gewone menschen met de leiders en staatslieden in ,dat het grooten- deels aan hem te danken is, dat de beschaving gered is. De ge schiedenis alleen kan hem ten volle recht doen wedervaren. Voor zijn beginselen van in ternationale samenwerking zijn wij vastbesloten te strijden met al onze kracht. Wij zijn vast besloten alles te doen, dat in ons vermogen ligt om de Vereenig- de Volkeren tot een sterke le vende organisatie te maken; om doeltreffende middelen te vin den tot verlichting van lijden en nood; om eerlijk jegens alle na ties te handelen. Deze principes vormden de basis van de buiten, landsche politiek onder Franklin D. Roosevelt. Zij zijn nog steeds de basis van onze buitenlandsche politiek. Moge de almachtige God, die over deze republiek ge waakt heeft, toen zij zich ont wikkelde van zwakheid tot sterk, te, ons de wijsheid geven om voort te gaani naar den trant van Franklin Delano Roosevelt. Binnenkort worden in Neder land 600 nieuwe personenauto's verwacht. Deze zijn uitsluitend gereserveerd voor de artsen en vee-artsen. Eerst na binnenkomst en verdeeling van dit kwantum zullen de meerdere in te voeren nieuwe wagens ter beschikking komen van het zakenleven. In Duitschland zijn 350 jonge, lui van 1526 jaar gearresteerd, die een ondergrondsche nazi. beweging vormde! Er komen binnenkort weer buitenlandsche vischconserven. Bij een auto. botsing bij Apeldoorn zijn gister, avond drie dames uit Duitsch. land om het leven gekomen. De petroleumprijs wordt met in. gang van 15 April van 18 cent op 12 cent per liter gebracht. Er komen geen extra versnape. ringen on de bevrijdingsfeesten. Met prijzenswaardigen IJVER heeft Minister Mans holt, nauwelijks terug uit Londen, Vrijdagmorgen op een persconfe rentie een en ander medegedeeld over onze voedselvoorziening. De graanpositie eischt weer! be perking van den nauwelijks eenigszins op gang gekomen var kensstapel. Dit beteekent een ge ringer vleeschrantsoen. De minis ter stamelde een „mea culpa" voor de in December jl. gekoesterde optimistische verwachting, dat het vleeschrantsoen dit voorjaar zou stijgen. Dat waren toen „redelijke verwachtingen", die niet verwe zenlijkt konden worden door de bekende ontwikkeling van den wereldvoedseltoestand. Deze gang van zaken is natuur lijk mede van beteekenis voor de vetproductie. Desondanks en ondanks zijn slechte ervaringen op het gebied der redelijke verwach tingen koestert de minister, ge zien den huidigen stand en de ontwikkeling van den veestapel, „redelijke toekomstverwachtin gen". Het vetrantsoen is in ons land betrekkelijk laag. Een verlaging' ervan zal niet plaats hebben. Andere landen komen hiervoor eerder in aanmerking. Dit is heel begrijpelijk. Maar later nog weer sprekend over het vet, in verband met de melkproductie, zei Minister Mansholt, dat. de vooruitzichten voor de Nederlandsche vetpositie „onzeker" zijn. Hoe dit klopt met de eerder uitgesproken „redelijke verwachtingen", is eigenlijk niet heelemaal duidelijk. De totale vetbehoefte van ons land bedraagt 210.000 ton. Wij kunnen op een boterproductie van 50.000 ton rekenen overeenkomen de met 40.000 ton vet. Het restant moet uit het buitenland worden ingevoerd. In Indië zijn flinke hoeveelheden copra aangetroffen. De verscheping hiervan naar ons land is reeds ter hand genomen. Dit laatste is dan wel een po- sitief-gunstig element in de mi- nisteriéele speculaties van redelijk en onzeker. Meer dan de verkla ring. daj het restant van het be- noodigde vet uit he buitenland „moet" worden aangevoerd. De vraag is maar. of het aangevoerd zèl worden De beruchte Vlamingant en col laborateur uit twee oorlogen, dr. August Borms, werd hedenmorgen te Brussel gefusilleerd Het ANP verspreidde gisteren een sensationeel verhaal over 'n vroegeren jacht op Arn. Meyer, den leider van Nat. Front, die, zooals wij gisteren releveerden, vroeger uiï het kamp Vught is ontsnapt en sindsdien voorvluch. tig zou zijn. Twee hulprecher. cheurs van de PRA te Amster dam hebben samen met een jour. nalist op eigen houtje een onder zoek ingesteld en verschillende menschen aangehouden, bedreigd en weer losgelaten. Het „Vrije Volk'' onthult nu, dat die jour nalist een leerling-journalist van het „Vrije Volk" was, die er in een paar dagen tijds in geslaagd was, het spoor van Arnold Meijer te ontdekken, waarin het Direc toraat-Generaal in geen half jaar kon slagenIntusschen wordt ons nu uit Amsterdam bericht, dat de twee hulp-rechercheurs die hand en spandiensten hadden verricht bij deze reportage, ont slagen zijn. Zij hebben zich na melijk zonder verlof van hun chef buiten hun rayon begeven en hebben geweigerd, te voldoen aan een lastgeving om hun be vindingen neer te leggen in een officieel procesverbaal. Zij be riepen zich op geheimhouding en op een opdracht van de Regee- ring! Dat dit onmiddellijk ont slag bevorderlijk zou zijn voor de geloofwaardigheid van het ge rucht, dat de Regeering Meyer opzettelijk op vfije voeten zou laten, betreurde deze chef van de Amsterdamsche PRA, mr. Engels, ten zeerste, maar daar was niets aan te doen. Het dagblad „Parool" betoogt in een kantteekening op het offi- cieele bericht van gisteren, dat er nog vele vragen zijn, die een duidelijk antwoord vereischen. De indruk in vele kringen is, dat Meyer van hooger hand gespaard wordt. En in een vergadering van oud-illegalen te Amsterdam heeft de heer v. d. Kieft ver klaard, dat Meyer in het bezit zou zijn van een archief met 300 namen van personen, die in onze departementen een belangrijke rol hebben gespeeld en van wie een deel in den bezettingstijd gecompromitteerd zou zijn Het is alles een weinig-fraaie geschiedenis, die in ieder geval meer opheldering behoeft, dan tot nog toe gegeven is!

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuw Noordhollandsch Dagblad, editie Schagen | 1946 | | pagina 1