'ieuuu MILLIOENENNOTA INGEDIEND Veiligheidsraad houdt vast Tekort van ruim 2.2 milliard Voor Den HelderSchagen en omgeving Bureaux: „GEEN PRIJSGEVING VAN HET KONINKRIJK" Bakkerijsaneering ONDANKS TERUGTREKKEN VAN IRAN r\E WOORDVOERDER van de Perzische regeering heeft Maandagmiddag mede gedeeld, dat Hoessein Ala. de Perzische Ambassadeur te Washington, opdracht heeft gekregen de Perzische kwestie onmiddellijk van de agenda der V.V. ie laten afvoeren. Dr. VAN MOOK Mef vacantie naar Engeland H. MIS VOOR GEVALLENEN Nederlanders moeten Australië verlaten! „ALLES BLIJFT ZOO VAAG" Petrus en wij IL 1946 Hoofdredacteur: H. N. emits' rayon-redacteur potten: binnenland ^Abonnementsprijs 3.40 ^ter kwartaal;, ƒ1.20 per üiaand, inclusief incasso. Irasenacr advertenties: 11 ct per m.m. regel I m.m. breed; in tekst S2 ct per m.m. regel 50 m.m.'breed. Contract op ïanvraag. V Noordhollandsch Daqblad Buiten God is 't nergens veilig (Vondel) DINSDAG 16 APRIL 1948 42e JAARGANG - NUMMER 10908 ALKMAAR: Langestraat 42A tel. 4330 (K2200) HOORN: Draafsingel 59 tel. (K 2290) DEN HELDER: West straat 80; tel. K 2230 2182 SCHAGEN; Molenstraat 52 - tel. 459 (K2240) Bankrelatie: Noorderbank aar. rijf ef- of ge- IINISTER BEEL heeft in een verkiezingsrede voor de katholieke Volkspartij te Am- Tjdam ook gezegd, dat meer an eenig ander vraagstuk, op !if oogenblik dat van de ver- onding tusschen Nederland i de overzeesche gebiedsdee- onze aandacht vraagt. Dit robleem zal langs constitu- tóneelen weg zijn oplossing eten vinden. Voor 't katho- ke volksdeel is de moreele nt de verantwoording te- nover de bevolking van de- :e pebiedsdeelen het be- anasrijkst. Gesuggereerd wordt een be- eidheid van de regeering tot ,et prijsgeven van het konink- ijk. De regeering is nimmer '.aartoe bereid. Gezocht wor- en onderlinge verhoudingen iinnen het koninkrijk in de ealiteit, die blijkens uitlatin- ien in een deel van de pers, liet door allen wordt gezien. Ook uitlatingen van andere bisters wekken den indruk, de Regeering bezig is terug komen van den al te radica- weg. dien zi.i dreigde in te ln- Zoo zei Minister Schermerhorn een verkiezingsvergadering In den Partij van den Arbeid: „Zullen wij voor Indonesië den treg vinden en volgen, welke Eioodig is en kunnen wij" in dat and de taak vervullen, waarop ïederland altijd trotsch is ge- Dat is een vraag, die op ei zal beantwoord worden.'' spr. wil dat niet ma len tot een punt van partij- lolitiek! Wat dit laatste betreft, mag ten de vraag stellen, waarom lit punt dan zóó op een propa- janda-vergadering van den P. d. A. ter sprake komt. Overigens zijn de woorden van jen Minister zoo gekozen, dat edereen ze kan nazeggen. Maar le vraag is, welke weg zullen re vinden ende taak ver- ullen waarop Nederland altijd rots geweest is, dat ziet menig- en in ons land en in Indië an- ers dan de Regeering! Spreekt prof. Romme in de Volkskrant" niet over ,,de week er schande", wanneer hij alles eleveert, wat zich in de afge lopen week rondom de Hooge 'eluwe heeft afgespeeld? i En lezen wij niet dat Minister •chermerhom aan een journalist 'an het „Vrije Volk" heeft ver jaard, dat hij thans tot de over- «WIW is gekomen, dat het in ndonesië een ingevvikkelde boel 5. en dat het probleem heel moei- u k is. Zit daarin niet de lat de Regeering te p geweest met haar loncrete voorstellen 'anonvoldoende i u de verwachting, he' een groot landsbelang is ^eest, dat de parlementaire erkenning, voorbarig vérgaande op basis inlichting? QE MINISTER VAN FINANCIëN heeft bij de Tweede Kamer de Millioenennota, behoorend bij de Rijksbegrooting over 1946, ingediend. Bij den gewonen dienst wordt voor 1946 een batig saldo van 163.047.648 gulden geraamd, dat bestemd is tot bijdrage aan den buitengewonen dienst. Deze sluit uiteindelijk met een nadeelig saldo van 2.226.134.267 gulden. Dit tekort blijkt dus belangrijk minder te zijn dan het reeds eerder aan geduide deficit over 1945, dat thans geraamd wordt op ruim 3.5 milliard. De vorm der nota is in zooverre geheel nieuw, dat voor het eerst een nationaal budget is opgenomen. Dit maakt onderscheid tusschen vier groepen van huishoudingen, n.l. de gezinshuishoudingen, de bedrijfshuishoudingen, de over- heidshuishoudingen en het buitenland. Daarnaast wordt nog afzonderlijk de kapitaalmarkt behandeld, die de credietbehoef- ten van het bedrijfsleven en van de overheid tot een totaal van 3milliard zal moeten bevredigen. tot en met 1945, de begrooting van 1946 en het nationale budget wor den behandeld. Cijfers van de oorlogsdienstjaren werden tevo ren reeds opgenomen in de mil lioenennota behoorend bij de be- grooting van het tweede halfjaar 1945. doch deze zijn thans aan gevuld met nieuwe gegevens. den Buitenlandsche leeningen en buitenlandsche activa kunnen 1.8 milliard opbrengen. De resteeren- de 1.2 milliard zullen moeten worden verkregen uit besparin gen. daar een inflationistische geldcreatie anders niet te vermij den zou zijn. Werken en sparen. Geen verhooging der consumptie. Overigens zal het monetair evenwicht alleen gehandhaafd kunnen blijven door een combina tie van zes middelen nl.: 1. Opvoering van de arbeids productiviteit; 2. handhaving der consumptie op het bestaande niveau, met een minimaal noodzakelijke aanvul ling van de voorraden duurzame consumptiegoederen; 3. zoo groot mogelijke bespa ring als uitvloeisel van beide voorgaande middelen; 4. concentratie van den invoer op die goederen, die de arbeids productiviteit kunnen verhoogen; 5. opvoer van den uitvoer van goe'deren en diensten met opoffe ring van een verhooging der bin- nenlandsche consumptie, om een zoo groot mogelijk deel van den invoer-te kunnen betalen; 6. intering van vermogen in 't buitenland om het tekort op de betalingsbalans aan te vullen, dat niet door buitenlandsche leenin gen kan worden gedekt. De Nota is verdeeld m drie hoofdstukken, waarin achtereen volgens de dienstjaren van 1940 commissie van Poll toch maar naar Indië is gegaan! Elk uur kan zij thans worden terugverwacht. Waarom gaat dr. van Mook, die hier kwam, om besprekingen te voeren, thanis eenig,e dagefl met vacantie naar Londen, ter wijl zijn Indonesische adviseurs op den Hooge Veluwe blijven??? Het Bedrijfschap voor granen zaden en peulvruchten heeft een verordening afgekondigd voor de saneerinig der bakkerijbedrij- ven, welke betrekking heeft op het slijterswezen, het cadeaustel sel en het verleenen van crediet. De uitgaven voor gewonen dienst. De uitgaven voor den gewonen dienst voor 1946 worden geraamd op 2394 millioen gulden. Ter ver gelijking geeft de Millioenennota ook de verdubbelde cijfers van de begrooting over het tweede half jaar 1945, nl. 2269.7 millioen gul den. Aan de toelichting op de belang rijkste verschillen tusschen de cijfers van 1945 en 1946 ontleenen wij nog het volgende: De plannen tot samenvoeging van de diplomatieke en consulaire diensten tot één buitenlandschen dienst maakte het mogelijk de ramingen voor het Ministerie van Buitenlandsche Zaken eenigszins lager te stellen. De kosten der politiekorpsen der grootste acht gemeenten zijn we der ten laste van deze gemeenten gekomen. Mede hierdoor is voor politie op de begrooting van Justi tie ongeveer de helft geraamd van hét verdubbelde Bedrag van het tweede halfjaar van 1945. De verwachte stijging der ge meentelijke tekorten alsmede de hulpverleening aan oorlogsslacht offers, verklaren de verhoogde raming van de begrooting over 1946 van Binnenlandsche Zaken. Betere onderwijzerssalarissen. Voorts zijn hoogere bedragen geraamd voor de salarisverbete ringen bij het onderwijs, voor socialen jeugdzorg en voor de be moeiing van het Rijk op het ge bied van muziek, tooneel en let teren. Naast steun aan jeugd organisaties zal ten behoeve van de niet-georganiseerde jeugd een rijksbijdrage warden verleend in de kosten van een centraal appa raat, dat de zedelijke verheffing van de jeugd beoogt. In verband met de uitvoering van de nieuwe fiscale en finan- cieele maatregelen en reorganisa tie der registratie is uitbreiding van den belastingdienst noodza kelijk geworden. Indien de be- noodigde materialen in ruimere mate beschikbaar komen, zal in 1946 worden overgegaan tot uit voering van rijkswerken, welke destijds ter bevordering van de werkverruiming zijn goedgekeurd (werkfonds). Hiermede is rekening gehouden bij den opzet van de be grooting van financiën. Op de begrooting van Openbare Werken en Wederopbouw zijn aanzienlijke bedragen aange vraagd ten behoeve van werk zaamheden aan rivieren en zee weringen, alsmede voor onderhoud en verbetering van wegen. De instelling van het Directo raat-Generaal van het Verkeer, welke wordt verdedigd op grond van de intensiveering van her vervoer langs den weg en over het water, heeft tot een sterke stij ging der uitgaven geleid. De post voor dekking van het bedrijfsverlies van de Nederland- scheSpoorwegen over 1945. is pro memorie uitgetrokken ir. de verwachting, dat dit verlies door het overschot over 1944 zal worden opgevangen. De stijging van de geraamde uit gaven van handel en nijverheid is hoofdzakelijk te wijten aan de kosten verbonden aan de voorge nomen volks-, beroeps- en wo ningtelling per 31 December 1946, alsmede aan de uitgaven voor voorlichting, onderzoekingen enz. in het belang van de economische waarbij vooral het oog is gericht ontwikkeling van Nederland, op de export. Vervolg pag. 3, 'erooïyaotf0 ®olven taterden de kusten van de Hawaii-eUanden en 'ensfc>7„„; geweldige schade en verlies aan menschenlevens. Boven- larh,,,,, toont 't dramatische moment; waarop een vloedgolf Hilo ïbor >,n. e PUI wijst naar een man, die temidden der wrakstukken het water wordt overvallen. (AP P.) Buitenlandsche politieke kringen te Teheran zijn vol gens Reuter's correspondent van oordeel, dat nieuwe en mogelijke verrassende ontwik kelingen op dit Perzisch be sluit kunnen volgen. B.v. een versterking van Azerbeidsjan's kans op onafhankelijkheid. Onmiddellijk na de opening van de openbare vergadering van den Veiligheidsraad der Vereenigde Volkeren deelde de voorzitter mede, dat de Perzische regeefing besloten heeft, haar klacht tegen Rusland in te trekken. De Russische vertegenwoordi ger zeide, dat naar zijn meening de Perzische kwestie derhalve van de agenda afgevoerd behoorde te worden. De Amerikaansch vertegenwoordi ger Stettinius, zeide dat er geen "geldige redenen" bestaan om aldus te handelen. Sir Alexander Cadogan, cte Bjit- sche vertegenwoordiger, was van meening dat de Raad in zijn plicht te kort zou schieten wanneer hij geen verder belang stelde in de zaak De Nederl. gedelegeerde Mr. van Kleffens, verdedigde het besluit van den Raad de kwestie op de agenda te houden en zeide: "Wat Perzië ook zegt of doet, de Veiligheidsraad heeft zijn eigen verantwoordelijk heid. Het gaat hier niet om Veilig heidsraad tegen de Sovjet-Unie, maar om de beginselen van een goede behandeling tegen de begin selen van een niet-zoo-goede be handeling". De Fransche afgevaaardigde Bon net stelde voor den secretaris-gene raal opdracht te 'geven inlichtingen in te winnen voor het rapport van den Raad aan de algem. vergadering van de vereenigde naties over de Perzische kwestie. Gromyko zeide later dat de discussie zijn twijfel of de En- gelsche en Amerikaansche gede legeerden "een echt en werke- verlangen koesteren om een vre delievende oplossing van het ge schil tusschen Rusland en Per zië te zien", bevestigd had. De Amerikaansche gedelegeerde zeide nog, dat hij nogmaals over de Perzische kwestie wilde spreken. De vergadering werd hierop ver daagd. Dr. H. J. van Mook zal na den uitermate vermoeienden tijd, die hij in verbamd met de bespre kingen te Batavia en hier te lande over den toekomstigen status van Nederlandsch-Indië achter den rug heeft, een korte vacantie nemen, welke hij in Engeland zal doorbrengen. Dr .van Moók is heden ver trokken. Op last van Z. H. Exc. Mgr. J. P. Huibers, Bis schop van Haarlem, zal op Zaterdag 4 Mei a.s. in alle kerken en kapel len van het bisdom een H. Mis, worden opgedra gen voor allen, die tij dens den laatsten oor log hun leven hebben gegeven voor het vader land. Door de Nederlandsche leger- autoriteiten te Melbourne is den Nederlandschen staatsburgers in Australië per circulaire aange zegd, dat zij spoedig naar Neder land of Nederlandsch-Indië moe ten vertrekken, aldus bericht de correspondent te Canberra van de ..Sydney Herald". De corres pondent voegt er aan toe, dat de uitkeeringen aan Nederlanders om redenen van financieelen aard worden stopgezet en dat, ofschoon officieel nog geen da tum voor de evacuatie der Ne derlanders is vastgesteld, de 31e Mei als uiterste datum wordt genoemd. IJV EEN VERKIEZINGSREDE '•uoor de Katholieke Volks partij te Amsterdam heeft Mi nister Beel. die candidaat is voor deze partij in den kring Den Bosch, o.a. gezegd, dat een electoraal optreden in eigen verband voor de katho lieke kiezers gewenscht blijft, nu buiten dezen kring alles rondom de ernstigste beginse len zoo vaag blijft. Minister Beel heeft goede verwachtin gen, dat eensgezind samengaan met anderen in de nabije toe komst mogelijk zal zijn. De voorwaarden daartoe zijn een reëele overeenkomst, gericht op doorvoering van een voor uitstrevend program, gewaar borgde versterking van de geestelijke en zedelijke grond slagen van ons volk. erkenning en verzekering van het nako men der zedelijke normen voor een goed geordend gemeen schapsleven. WLOEKEND en dure eeden zwerend herhaalde Petrus tot driemaal toe, dat hij Jesus niet kende! Want het was nu gevaarlijk en een publieke schande geworden, wanneer je ook bij Hem had behoord Hoe vaak verloochenen wij onzen Heer? Zoo niet met woorden, dan door houding en gedrag: uit vrees voor de rij ken en machtigen die we te vriend moeten houden) of uit lafheid jegens de publieke opi nie de weg van den minsten weerstand is zoo gemakke lijk!) Het beschamendste beeld van Petrus' lafheid wordt door den evangelist Marcus gege ven (in het Passieverhaal van vandaag). Marcus was Petrus' gezel, zijn evangelie is dat van PetrusEigenlijk stelt Pe trus zichzelf hier aan de kaak. Maar wij? Wij beschuldigen liever anderen van lafheid MARCUS

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuw Noordhollandsch Dagblad, editie Schagen | 1946 | | pagina 1