Nieuw BETREKKINGEN MET FRANCO VERBREKEN Roosevelt en Churchill waren het niet eens BERICHT Voor Den HelderSchagen en omgeving Bureaux: ACTUEELE HERDENKING Nog steeds oorlog in China Een Poolsche resolutie: Nederland nog geen voorstander „ZOO ELLENDIG WAS HET NOOIT" CRISIS IN FRANKRIJK? 12aalsle nieuws DE TWEEHONDERD DUIZEND GEPASSEERD Twee liter petroleum! Pension- en logiesprijzen Goede Vrijdag Hoofdredacteur: H, N. Smits; -rayon-redacteur Fr. Otten: binnenland p. Sigoii Abonnementsprijs 3.40 per kwartaal; 1.20 per maand, inclusief Incasso, kosten. Prijs der advertenties: 11 et. per m.tn. regel 40 m.m. breed; In tekst 22 ct. per m.m. regel 50 m.m. breed. Contract op aanvraag. NoonManM Danblad Buiten God is 't nergens veilig (Vondel) DONDERDAG 18 APRIL 1946 42e JAARGANG - NUMMER 10910 ALKMAAR: Langestraat 42A tel. 4330 (K 2200) HOORN: Draafsingel 59 tel. (K 2290) DEN HELDER: West straat 80; tel. K 2230 2182 SCHAGEN: Molenstraat 52 tel. 459 (K2240) Bankrelatie: Noorderbank mJ TIEN JAAR GELEDEN leed Nederland een groot verlies door den dood van Jhr. Charles Ruys de Beerenbrouck. Een edel man en groot regent, êen staats man van formaat, een leider, in den waren zin van het woord, een groot vaderlander en een groot katholiek. De omstandigheden brachten hem na 1918 in het volle licht van de politieke belangstelling en te midden van groot en zwaar staatkundig werk. Maar hij ging in de politiek niet onder. Deze sociale edelman, die met zijn vooruitstrevende denkbeel den het aan menigen jongere van thans mogelijk gemaakt heeft, als vrije katholiek te denken en te handelen, heeft ook buiten het politieke terrein sterke funda menten gelegd, in letterlijken en figuurlijken zin. Hij drong met de katholieke sociale gedachte door tot de kringen der betere standen en vrije beroepen door de. stichting van de St Adelber. tusvereeniging en hielp' geestelijk en stoffelijk mee, den beslissen- den stoot te geven aan den her bouw van de abdij van Egmond. Er zou over zijn persoon en zijn werk, dat het stempel der sociale vooruitstrevendheid in sterke mate droeg, veel te zeg gen zijn. Wij achten het actueel, een enkel woord te zeggen over zijn werk als leider van de Kath. Partij op Staatkundig terrein. Wat zou hij opkijken, als hij in deze dagen nog eens in ons na.oorlogsche Nederland rond zou kunnen zien! Ruys met zijn scherpen blik en zijn helder ver stand kende het gevaar en zag het bijtijds. De voorzienigheid bracht hem aan het roer van staat, toen zoovelen de kluts kwijt waren in de roerige dagen van' 1918' Reeds en liet hij aan den lijve ondervinden, wat hij later, kort voor zijn dood, onder woor den bracht: Onze eendracht, 's lands kracht. De practijk had het bewezen. En dan is er dat andere woord, in Februari 1936 gespro ken in een anderen, nog zwaar der bewogen tijd, toen nieuwe stroomingen ook tegen de Neder- landsche dijken klotsten: „De tijd is er niet naar, om de beteekenis en de waarde van ons staatkun dig beginsel weg te drukken in den hoek van confessioneele be krompenheid en verouderdheid. In dezen tijd heeft Nederland het Katholieke volksdeel en de staatkundige beginselen naar Katholieke opvatting hard en broodnoodig!" Deze klare taal van een be voegd man, die recht van spre ken had, geldt nu nog. Tien jaar na zijn dood herdenken wij Kuys dankbaar. Maar wij zullen moe ten begrijpen, dat die herdenking met een hartelijk gebed en ove rigens met een zucht van wee moed om een verloren kracht, niet kan volstaan. Niemand beter dan Ruys zou ons zeggen, dat er ook gewerkt moet worden, door gewerkt, en dat ook nu niet al leen onze eendracht de kracht van het land is. maar dat ook nu Nederland het Katholieke Volks deel en de staatkundige beginse len haar Katholieke opvatting hard en broodnoodig heeft! In dien geest doorwerkend en naar een andere geliefde uitdruk king van Ruys in die actie, op katholiek sociaal, economisch, cultureel en politiek terrein b e. talen met'zijn persoon, dat is een daad en tevens een plicht van dankbaarheid! Chineesche communistische troepen zijn Maandagavond de Mandsjoerijsche hoofdst. Tsjangt- sjoen binnengedrongen. De ge vechten duurden den geheelen nacht door, aldus meldt Central News. Onder voorzitterschap van den Egyptischen gedelegeer. de Hafez Affifi Pasja begon de Veiligheidsraad Woens dagavond aan de Spaansche 'kwestie. Dr Oscar Lange, de Poolsche gedelegeerde, die een berg documenten ten behoeve van zijn klacht te gen Generaal Franco's regi me in Spanje in het geding bracht, hield een uitvoerig betoog. „De Franco.regee. ring werd tegen den wil van het Spaansche volk aan de macht gebracht door de ge wapende strijdkrachten van de asmogendheden, die den oorlog tegen de Vereenigde Naties hebben gewaagd. Het Franco-regime is de schep, ping van de vijanden der Vereenigde Volken", aldus dr. Lange 't Fascistische regime ih Spanje deed z.i. alles, wat in haar ver mogen lag om bij te dragen tot een overwinning van de asmo gendheden. Onder het Franco regime diende Spanje en het dient nog zoo als centrum van nazi-propaganda en activiteit in Latijnsch Amerika. Dr, Lange zeidè. dat er zes uraniummijnen in Spanje zijn en dat projecten op het gebied van de atoom-energie op net oogen- blik worden uitgevoerd. Er wor den wapenen gemaakt naar blauwdruTkken, die uit Duitsch- land gesmokkeld werden. Fran. co.Spanje blijft bestaan als cen trum van fascistische infectie en als springplank voor oorlog. De wapenindustrie bloeit er en dee. len van de grens zijn versterkt, aldus dr Lange. Dit is interna tionale wrijving. Dit is een ge vaar voor den internationalen vrede en veiligheid. Dr. Lange legde vervolgens een resolutie voor, die alle leden der Vereenigde Naties oproept om onmiddellijk de betrekkingen met Spanje te verbreken Deze resolutie luidt: „De Veiligheidsraad verklaart, dat het bestaan en de werk zaamheden van het Franco-regi me in Spanje heeft geleid tot internationale wrijvingen en dat dit regime den vrede en de vei ligheid in gevaar brengt. In overeenkomst met de be voegdheid neergelegd in de artL kelen 39 en 41 van het Handvest roept de Veiligheidsraad alle leden van de Vereenigde Naties, die diplomatieke relaties met de Franco-regeering onderhouden, op om dregelijke relaties on middellijk te verbreken. De Veiligheidsraad drukt zijn groote sympathie met het Spaan sche volk uit. Hij hoopt en ver wacht, dat het volk van Spanje de vrijheid zal herkrijgen, waar van het beroofd werd met de hulp en de kunstgrepen van fascistisch Italië en nazi-Duitsch. land. De Veiligheidsraad is er van overtuigd, dat de dag spoe dig zal komen, waarop hij in staat zal zijn Spanje in de ge meenschap van de Vereenigde Volken te kunnen begroeten." In den loop van zijn toespraak zeide dr. Lange nog, dat Spanje het voornaamste centrum was van de Duitsche economische contröle, welke nog steeds wordt uitgeoefend. Er zijn fabrieken in Spanje, die kanonnen in massa productie maken, zoowel als een soort Brenn.wapens, 30-tons tanks, 16-inch kanonnen en pant sermateriaal. Een fabriek te Bar celona heeft' de geheele optische installatie voor drie slagschepen gemaakt. (Vervolg pag 5) Als gevolg van een bin dend voorschrift der Or ganisatie van Dagbladen zal het „Nieuw Noordhol- landsch Dagblad" morgen. Goeden Vrijdag, niet ver schijnen. In de warenhuizen in Westfriesland staan de perzikboomen in vollen bloei (Bedijs P.) Op het Nederlandsche congres voor openbare gezondheidsrege ling zei dr. L. C. Kersbergen, voorzitter van den gezondheids raad. dat het algemeen sterfte cijfer in de eerste helft van 1945 vergeleken bij de eerste helft van 1944 welhaast is verdubbeld, ter wijl het aantal sterfgevalen van ondervoeding in Amsterdam en Den Haag toen resp. 2298 en 2122 bedroeg. Tengevolge van het ge brék aan zeep en kleeding namen de luizenplaag en de schurft zeer sterk toe. Het meest sombere ge luid liet hij hooren over de tu berculose. Was te verwachten dat de oorlog fataal zou werken, zoo ellendig als het hier de laatste iaren is geweest, was het toch vroeger nooit, ook niet in den vorigen oorlog toen een influen- za-epidemie order de t. b. c.-lij ders talrijke slachtoffers maakte. Met vette letters houden de Engelsche bladen zich bezig met uittreksels uit een zoo juist in Amerika gepubliceerd boek, geti teld: ,,Top secret", geschreven door Ralph Ingersoll, verbindingsoffi cier tusschen de staven van de generaals Bradley Montgomery en Eisenhower. In dit boek wordt beweerd, dat er tusschen wijlen President Roo sevelt en Churchill een scherpe tegenstelling bestond over stategie t.a.v. den aanval op Duitschland. In een telegram aan Roosevelt zei Churchill, aldus Ingersoll, dat hij meer dan een snelle nederlaag van Duitschland wenschte. dat de Britsche troepen in Berlijn zouden zijn. voordat de Russen daar wa ren, en de eersten Hamburg en De Belgische ministers, die ih ons dagavond een bijeenkomst met hun minister-president Schermerhom in achtergrond minister Spaak in gesprek iand zijn aangekomen, hadden Woens- Nederlandsche collega's. Rechts gesprek met minister Bech, op den met minister van Royen. (Anefo P.) Bremen zouden bezetten, daar men vreesde, dat de Russen dit zouden doen en aan den conferen tietafel zouden trachten deze ste den te behouden. Roosevelt zei „neen". Volgens Ingersoll zou Roosevelt Churchill deze laatste boodschap nooit hebben vergeven en omge keerd zou Churchill Roosevelt nooit hebben vergeven dat deze zijn voorstel verwierp. [\E POGINGEN, die in de bijeenkomst van de grond wetscommissie der Franscbe assemblee ziin ondernomen om een compromis te vinden tusscben de Katholieken en de andere partijen over de nie.we grondwet, blijken ge faald te hebben. „De voorstel len ziin voor ons onaanvaard baar'1 verklaarde de Men- thon, de vroegere minister van justitie, namens de Ka tholieke 'M.R.P.. Daar de MRP dus een uit twee Kamers bestaand parlement blijft verlangen, zijn politieke waarnemers van meening, dat het voorstel van een enkele wetge vende Kamer met een kleine meerderheid der socialisten en communisten zal worden aange nomen en dat de andere partijen waaronder MRP, den kiezers zul len aanraden .neen" te stemmen, wanneer de grondwet 5 Mei aan een referendum wordt onder worpen. Waarschijnlijk zal Gouin de MRP-ministers verzoeken af te treden en zelf de portefeuille van buitenlandsche zaken van Bidault overnemen! Amerika heeft een nieuwen Ambassadeur benoemd in Perzië. Truman spreekt morgen tot het Amerikaansche voik over „het aanhalen van den riem". Het handhaven der Perzische kwestie op de V.-agenda wordt wettig ge. acht. In het Engeische Lager huis leverde Churchill scherpe cri- tlek op de nationalisatie-voorstel len. Dinsdag jl, hield de Nederland sche Katholieke Arbeidersbewe ging te Utrecht een belangrijke huishoudelijke vergadering. Het openingswoord van den voorzitter was vooral gericht op de versteviging van de geestelijk- moreele en cultureele taak der be weging eenerzij ds en de stoffelijke taak anderzijds en als gevolg daar van. hej- goed functionneeren van de op grond van de nieuwe statu ten ingestelde raden en de taak der vakbonden t.a.v. de loonpoli tiek. Met betrekking tot het uit spreken van het onvereenig- baar zijn van het lidmaatschap van de Partij van den Arbeid en dat van de Katholieke Ar beidersbeweging was de ver- i gadering unaniem van oordeel, dat de nieuwe statuten en reglementen voldoende moge lijkheden bieden om die maat regelen te nemen, die in het belang der beweging noocüg blijken. Ter vergadering werd voorts nog medegedeeld, dat het verheu gende bericht was, dat het leden- -tal der Nederlandsche Katholieke Arbeidersbeweging de 200.000 was gepasseerd. .Hiermede werd het kroonjaar 1932 der Katholieke vakbeweging overschreden. Voor het tijdvak van 21 April t/m 18 Mei a.s. wordt op de bon nen 191 en 691 der bonkaarten K 604, 2 L. petroleum beschikbaar gesteld. In de Staatscourant van 16 dezer zijn de prijzenbeschikkin- gen pension en logies 1946 aan gekondigd. Belanghebbenden kunnen zich ter inzage tot onze bureaux wen den. CTILTE, ernst en ingetogen- heid past ons morgen. De werkzaamheden en beslomme ringen, die niet beslist noodig zijn, laten wij achterwege, om zoo volledig mogelijk aan de liturgische plechtigheden en des middags aan de Kruisweg oefening deel te nemen. Waarom zijn wij morgen zoo stil en ernstig? Wegens de droevige gedachte die ons ver vult, wegens het vreeselijke mysterie dat zich voltrekt: de mensch vermoordt Gods Zoon nog steeds Cai- phas. Judas, Pilatus. zij leven nog steeds ik-zelf Maar toch is de stilte op de zen dag geen somber zwijgen in troostelooze bitterheid. Veeleer is het de huiverende eerbied waarmee wij het My sterie omaeven; dat dit de Dag van onze Bevrijding uit de sla vernij des duivels is. Daarom is die stilte reeds doortrïld van een ingehouden vreugde, die Zaterdag zal uitjubelen! MARCUS

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuw Noordhollandsch Dagblad, editie Schagen | 1946 | | pagina 1