Nieuut Arnold Meijer en Koos Vorrink SITUATIE WEER ERNSTIG? EIND IN HET ZICHT? Voor Den HelderSchagen en omgeving Bureaux EEN POLITIEKE REL? KATHOLIEKE HULP Voor hongerende landen Immigratie-kansen De conferentie te Parijs k Amerikaansch- Russisch incident Bormann leider van Nazi-ondergrondsche? Perzische mysteries Sneeuwstormen! Walcheren Gevangenis-oproer Hoogere dingen DE BESPREKINGEN OVER HET INDISCHE PROBLEEM „Sjahrir staaf op com munistisch standpunt" Mariniers krijgen verlengd verlof Hoofdredacteur: H. N. Smits; rayon-redacteur Fr. Otten; binnenland p. Sigon. Abonnementsprijs I 3.40 per kwartaal; f 1.20 per maand, inclusief Incasso. Advertentie-prijs: per editie 11 ct. p. m.m.; minimum 1.50, in alle edities 26 ct. p. m.m.; minimum f 4. Fam. ber 20 ct. p. m.m.; in alle edities 30 ct. Noordhollandsch Dagblad. E Buiten God is nergens veilig (Vondel) luAG P?, APRIL 1948 42e JAARGANG NUMMER 10912 ALKMAARLangestraat 42A tel 2046 (adm.); 2047 (redactie) K 2200 HOORN: Draafsingel 59 tel. 4243 (K 2290 2 lijnen DEN HELDER: West straat 80; tel. K 2230 2182 SCHAGEN: Molenstraat 52 tel. 459 (K'2240) Bankrelatie: Noord erbank GROOT MISBAAR wordt van socialistische zijde gemaakt rond om de zaak van Arnold Meyer. Zijn arrestatie zou gelast »ijn van wege het,.... Departement yan Algemeene Oorlogsvoering. Daar zetelt naast Minister Schermer- horn de heer Koos Vorrink, ond- voorzitter van de S.D.A.P. en thans voorzitter van de Partij van den Arbeid. Die zouden dit zaakje wel eens even opknappen. Want het was een schandaal, dat een man als Meyer nog vrij liep en zoo zachtzinnig behandeld werd. Dus maakte „Het Vrije Volk" een speciale reportage en de Socialis tische partij-leider v. d. Goes van Naters stelde vragen..... Maar nu de andere kant van de zaak. Die leeren ons verschillende publicaties in eenige bladen, o.a. „De Gelderlander" te Nijmegen, en „De Kroniek" van Leiden. Uit deze mededeelingen blijkt, dat het een politieke rel moet worden, blijkbaar om bepaalde politieke figuren, die nu een rol willen spe len. te dekken. Voorop Koos Vorrink, voorzit ter van de Partij van den Arbeid en politiek adviseur van de hui dige regeering. De mededeelingen met name van „De Gelderlander" zijn zóó positief, dat opheldering' en eentueel zuivering! niet kan uitblijven. „De Gelderlander" verklaart, dat Koos Vorrink omtrent de jaar wisseling 1940'41 contant met Arnold Meyer heeft gezocht. Na dat tot tweemaal een verzoek om eep onderhoud dat Vorrink vol komen uit eigener beweging tot Arnold Meyer richtte op de lange baan was geschoven, ontving de leider van Nationaal Front tenslotte den heer Vorrink tot tweemaal toe op Bezuidenhoui no. 76 te Den H ,ag, in de middag uren. Beide keeren was hier de secretaris van den heer Meyer bij tegenwoordig, de heer Pétillon. Een derde bijeenkomst had plaats, waarbij behalve Vorrink en Meyer ook de secretaris van den Poiitieken Raad van Na tionaal Front aanwezig was. de heer Doek. Evenals op vorige bijeenkomsten heeft Vorrink ook hier kenbaar gemaakt, dat hij als lid van Na tionaal Front wilde toetreden. Hij verklaarde echter eenige eischen te moeten stellen. Op de vraag van den heer Meyer op grond waarvan, ant woordde Vorrink, dat zijn figuur een zeer belangrijke en invloed rijke was. Wanneer hij toetrad, was het zeker, dat het overgroote deel van de SDAP hem zou vol gen. De drie eischen. welke hij stelde waren de navolgende: 1. Het program van Nationaal Front achtte hij onvoldoende t.a.v. de staatssocialisatie. (Hier in moest N.F. dus veel verder gaan, welke eisch begrijpelijk wordt in het licht van de maat regelen. die het tegenwoordige kabinet Schermerhorn voorstelt, welks (kwade?) genius onge twijfeld de heer Vorrink is.) 2. De heer Vorrink kon het pro gram van Nationaal Front t.a.v. de handhaving en uitbreiding der Bijzondere School niet on derschrijven. Hij wenschte. dat de heer Meyer een nationale school zou propageeren(l) 2. De heer Vorrink eischte, dat hij bij zijn toetreding tot Nationaal Front plaatsvervangend leider zou worden. De heer Meyer heeft hierop ge antwoord, dat het hem niet in teresseerde in welke kwaliteiten iemand tot Nationaal Front toetrad maar wel of de man een goed vaderlander was en wat zijn in nerlijke gesteltenis zou blijken te z{jn. Iemands daden zouden ten slotte uitmaken of hij geschikt ge acht kon worden voor een leiden de functie. T.a.v. de programma-punten wenschte de heer Meyer niet te transigeeren. Staatssocialisme achtte hij onjuist en de beteekenis van het bijzonder onderwijs zóó hoog voor ons volk. dat hij daar aan niet wenschte te tornen. Vorrink is daarop verdwenen, maar niet dan na een opmerking, die de deur voor mogelijke verdere onderhandelingen nog open.moest houden. Deze zouden niet meer hebben plaats gevonden. Het. vroegere illegale blad „De Kroniek" doet nog fraaier onthul lingen, die we niet geheel zullen volgen, ook omdat ze nogal inge wikkeld zijn. Daarin wordt niet minder ver teld. dan dat Vorrink de positie als leider van het Nederlandsche volk van Mussert zou overnemen. Vorrink had relaties met S.D.- spionnen en, heeft bij een der ver- hooren zooveel gepraat, dat daar van de arrestatie van verschillen de politieke leiders het gevolg zou zijn geweest. In dit verband wordt ook Goedhart. Pieter 't Hoen van „Parool", een minder-fraaie rol toebedeeld. Ook De Kroniek" eischt opheldering over de rol. die Vorrink en Goedhart, tijdens de bezetting hebben gespeeld. Een opheldering, die niet ach terwege mag blijven. De aartsbisschop van Westmin ster, mrg. Griffin, heeft in aan sluiting op de'rede van Z.H. den Paus een beroep gedaan op de Engelschen om zich te beperken ten behoeve van de landen, waar gebrek aan voedsel heerscht. In Argentinië heeft de Katho lieke Actie een beweging op touw gezet, om ingevolge de Pauselijke aansporing hulp te bieden in den voedselnood. Ook in Amerika is van Katho lieke zijde een groote voedsel- actie voor hongerende landen op touw gezet. Oud-president Hoo ver heeft zijn reis door de wereld om een onderzoek iin te stellen naar den voedseltoestand in ver schillende landen, voortgezet. Australië zou 20 millioen men- schen voor» immigratie kunnen opnemen. Het plan bestaat in 1 jaar 70.000 immigranten uit En geland te laten komen. Volgens radio New York heeft de Argentijnsche consul-generaal te New York. Carlos Cooke, ver klaard. dat Argentinië in het bij zonder de immigratie van land arbeiders en technici voorstond en wel uit Spanje. Italië. Ierland en Nederland. Donderdag 25 april a.s. begint in Parijs de conferen tie van de ministers van buiten- landsche zaken, ter voorberei ding van de Vredesverdragen. Er zijn weer allerlei moeilijkheden en de tegenstelling Amerika Rusland doemt weer op. Hoeveel belang Rusland aan de bespre kingen hecht blijkt wel hieruit, dat behalve Molotof ook Wisinsky voor de Sowjet-Unie aanwezig zal zijn. De Britsche pers wijdt vrij veel aandacht aan de komende con ferentie te Parijs. Volgens de „Observer" is men in Britsche kringen gereserveerd. Volgens de besluiten van Moskou zal Frankrijk slechts een stem heb ben. voor zoover het landen be treft, waarmee het officieel in oorlog is geweest. Deze verdeeling der conferen tie zal het moeilijk maken de di verse aangelegenheden als dee- len van een geheel te bezien. Strubbelingen kunnen o.a. ont staan door de kwestie Triest, de 1 -ventueele Sowjetcontrole over c.'e Donau en de regelingen met betrekking tot de Grieksch-Bul- gaarsche grens. De Washingtonsche correspon dent van de „Sunday, Times" veronderstel; 1, dat Byrne's zal op treden tegen zekere verlangens der Sowjet-Unie. De ernst van de situatie blijkt ook hieruit, dat Byr nes de senatoren Conally en Van den Berg (resp, leiders van de meerderheid en de minderheid) naar de confe rentie meeneemt. Vooral Ita lië zal het twistpunt zijn en de correspondent acht het mogelijk, dal Byriies een wij ziging der wapenstilstands voorwaarden zal voorstellen, .opdat Engeland, Frankrijk en de V.S. onafhankelijk van de USSR een regeling met Italië zouden kunnen treffen. Men acht zoowel in vele En- gelsche als in Amerikaansche kringen de verhouding met Ruslan'd slecht. De eischen van Rusland gaan veel te ver. Ame rika en Engeland willen evenwel doen wat mogelijk is, om de betrekkingen met Rusland te ver beteren, doch zij zouden daarbij het wezenlijke van hun eigen standpunt niet prijs geven. Verschillende latere berichten uit Amerikaansche bron wijzen er eveneens op. dat de kans groot is, dat Amerika en Engeland zou den streven naar een afzonder lijke vrede met Italië, dat nog steeds zucht onder de harde wa penstilstandsvoorwaarden. IN JAPAN is de regeering Hare- zahada afgetreden. De premier zal een nieuw kabinet vormen op de basis van de onlangs ge houden verkiezingen. I ti Bij Weenen hebben vier Russi sche gevechtsvliegtuigen een Amerikaar.Bch transportvliegtuig beschoten. Washington heeft ge protesteerd. Moskou stelt een on derzoek in. Het is de tweede keer, dat zulk een incident plaats heeft. In de Amerikaansche Se naat is daarover nogal veront waardiging tot uiting gekomen. Temeer, omdat de betrokken Russische vliegtuigen door Ame rika aan de Sowjet-Unie geleverd zijn! De eerste minister van Beie ren, dr. Wilhelm Hoegner, heeft in een interview, toegestaan aan den correspondent van de Brit sche „Observer", bijzonderheden verstrekt over dë Duitsche onder- grondsche Nazi-beweging. De or ganisatie noemt zich „Edelweis" en tot haar strijdmiddelen behoort de politieke moord. Dr. Hoegner vond zichzelf als eerste op een lijst van personen, die uit den weg geruimd dienden te worden. Vermoedelijk hebben deze nazi's de voorbereidingen tot hun acti viteit in Zwitserland getroffen. Volgens de B.B.C. zou Martin Bormann nog in leven en de lei der van deze organisatie zijn. Vogens een Engelsche journa list, die de censuur verschalkte, woedt in Iran op twee plaatsen burgeroorlog. De regeeri&g heeft bekend gemaakt, dat ze Azerbeid- szan beperkte autonomie wil ver- leenen, binnen de grondwet. En geland is reeds aan het infor- meeren wat de bedoeling daar van is. In Canada woedden met de Paaschdagen hevige sneeuw stormen. Vele verbindingen van spoor, telefoon en telegraaf zijin verbroken. Op sommige plaatsen is de sneeuw bijna an derhalve meter dik. Op Walcheren zijn thans van de ongeveer 7500 woningen we derom ruim 3000 woningen ge schikt gemaakt. 3000 gezinnen kregen weer een dank boven het hoofd. De "Bond Zonder Naam" bestaat acht jaar. De ZeerEerw. Heer Henri de Greeve droeg uit dankbaarheid een plechtige H. Mis op in de St. Nicolaas. kerk te Amsterdam en hield de feest, predikatie. Een overzicht in de kerk tijdens deze preek. In Milaan hebben 2500 gede tineerden de gevangenis bezet, de bewakers in gijzeling geno men en een gevecht geleverd met politie en militairen. Er zijn reeds 20 slachtoffers geteld. EEN JONGEN, die een aardig meisje zoekt, een meisje, dat een gezellige vriendin zoekt, een huisvrouw, die de beste waar voor haar bonnen zoekt en een man, die den weg naar maatschappelijken voor uitgang zoekt, dat zijn allemaal mensehen, die menschelijke din gen doen, waar als zoodanig niets op valt aan te merken. Maar meer dan menschelijk is het ook niet! Ook de heidenen doen dat alles. Van ons, Chris tenen, die Pasehen hebben ge vierd, wordt meer gevraagd, zooals in de Mis van heden ver luidt: „Als gij met Christus ver rezen zijt. zoek dan de dingen, die boven zijn, waai Christus zit aan de rechterhand des Vaders". Als wij geen hoogere dingen zoeken dan natje, droogje, baan tje en pleziertje, behooren we tot de lauwe brei der naam christenen marcus Tenniswedstrijd HollandBelgië. Te Amsterdam vond de belangrijke ont moeting plaats tusschen de Belgische en Nederl. kampioenen Washer en Rinkel. Een overzicht van de match; welke door den Belg met 3—1 gewon, nen werd. Anefo/Haren Noman P. De INDONESISCHE dele gatie zal waarschijnlijk uiterlijk Donderdag a.s., dus 25 April, uit Nederland ver trekken. De loopende zaken in Indonesië vereischen de aanwezigheid aldaar van de leden der delegatie. Naai- ver luidt, is in verband met een en ander de terugkeer van Dr. Van Mook uit Engeland vervroegd. Hij zou reeds he den op het jachtslot St. Hu. bertus verwacht worden. Dr. P. G. Knibbe te Leiden heeft zich in een open brief tot den Ministerraad gericht in zake Sjahrir en de verantwoordelijk heid der Nederlanders in Indië. Hij betoogt, dat Sjahrir een zuiver communistisch standpunt inneemt en in alles het Sowjet- Russisch voorbeeld copieert. Dr. Knibbe besluit met een be roep te doen op den Raad om in geen geval toe te laten „dat Ne- derlandsch-Indië op deze wijze aan het communistisch experiment wordt uitgeleverd". De republikeinsche regeering spreekt haar leedwezen uit over den dood van "den Australischen officier, die deel uitmaakte van een commissie van onderzoek, ter wijl twee Australiërs gewond wer den. Er hebben zich weer botsingen voorgedaan, o.a. bij Batavia, Soe- rabaja en op Bah. tusschen Ge allieerde troepen en extremisten, waarbij slachtoffers vielen. Indonesische troepen zijn opge rukt tegen een bende bandieten, die onder aanvoering van twee Japansche deserteurs zou staan. Deze Japanners zouden ook schul dig zijn aan den overval op de Australiërs. Zestien Liberty-schepen zijn uit Japan naar Nederlandsch-Indië vertrokken, om Japansche krijgs gevangenen op te halen. Het hoofdkwartier van het corps mariniers deelt mede, dat voor de mariniers, ingedeeld bij het derde echelon, die op 24 April in Amsterdam zouden ver zamelen, het verlof is verlengd tot Maandag 29 April, eerste ge legenheid in Amsterdam.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuw Noordhollandsch Dagblad, editie Schagen | 1946 | | pagina 1