Nieuw 9 r Eere-schuld jegens vierduizend verzetshelden JODENVERRAAD EN JUWEELENDIEFSTAL J Voor Den Helder, Schagen en omgeving Bureaux: LASTER? INDERDAAD: ONDERSCHEIDEN! GEVAARLIJK GOEDJE EN ROEKELOOZE KINDEREN Stichting 1940-1945 vraagt de aandacht het schoenen nummer voor Mei ONDERWIJZERS SALARISSEN HEBBEN VOORRANG Godsdienst-onderwijs taak der kerken Zij vochten voor de nazi's Vredeskus Hoofdredacteur: H. N. Smits: rayon-redacteur Fr Otten; binnenland P. Sigon. Abonnementsprijs 3.40 per kwartaal; 11.20 per maand, inclusief incasso. Advertentie-prijs: per editie 11 ct. p. m.m.; minimum f 1.S0, in alle edities 26 ct. p. m.m.; minimum 4. Fam. ber. 20 ct. p. m.m.: in alle edities 30 ct. Noordhollandscli Dagblad Buiten God is nergens veilig (Vondel) DONDERDAG 25 APRIL 1946 42e JAARGANG - NUMMER 10914 ALKMAARLangestraat 42A - tel 2046 (adm.); 2047 (redactie) K 2200 HOORN: Draafsingel 59 tel. 4243 (K 2290) 2 lijnen DEN HELDER: West straat 80; tel. K 2230 2182 SCHAGEN: Molenstraat 52 tel. 459 (K 2240) Bankrelatie: Noord erbank Op een vergadering van de Partij van den Arbeid te Am sterdam sprak de voorzitter, wethouder Roos, over de zaak- Vorrink. Hij meende te mogen opmerken, dat „onze tegenstan ders als laatste redmiddel grij pen naar den laster, maan- Koos Vorrink zal zich zelf wel ver dedigen". Wij merken op: van een red middel, laat staan van een laat. ste, is absoluut geen sprake. De K.V.P. is"' allerminst in nood, voelt zich zoo frisch en gezond als een hoentje, en voelt zich in den verkiezingsstrijd minstens volkomen gelijkwaardig met andere. En laster? De Partij van den Arbeid is, met haar voorzitter, Vorrink, en haar orgaan, het Vrije Volk, begonnen met de zaak.Meijer tot een politieke rel te maken. Tegen het departe ment van den Katholieken Mi nister van Jusitie. Daar is, natuurlijk, reactie op gekomen. Men heeft gezocht naar de diepere motieven' van deze rel. En het zal wel wezen, dat daarbij wel eens een jour nalist ontspoord is. De beschul digingen in enkele bladen (de „Telex" en de „Koerier") heb ben wij dan ook slechts terloops vermeld. Wat fout is, moet recht gezet worden en wij hebben absoluut geen behoefte aan een contra- rel voor verkiezingsreclame. Wij hebben steviger grondslag:' een beproefd beginsel en een voor uitstrevend program. Maar de diepere motieven van de socialistische rel rondom Meijer moeten duidelijk komen vast te staan. De verklaring, nu afgelegd, dat Vorrink maar één keer bij Meijer geweest is, en dat dit op Meijer's verzoek zou zijn ge weest, is niet afdoende, nu er andere mededeelingen zijn, die het anders vertellen. Overigens staat wél vast, dat de uitlatingen in de Leidsche „Kroniek" niet juist zijn. Vor. rink heeft bij zijn verhoor niet „doorgeslagen" en is dus niet verantwoordelijk voor bepaalde arrestaties van politieke leiders: hij is indertijd trouwens tegelijk met die leiders gearresteerd.. Maar overigens hebben Vor rink en de Partij van den Arbeid het aan zichzelf te wijten, als er onaangename dingen gepubli ceerd worden: ze zijn zelf be gonnen in deze zaak te roeren! „Wij moeten trachten te on derscheiden, wat van tijdelijk en wat van blijvend belang is", zei minister Logemann Woensdag op een vergadering van de Partij van den Arbeid te Amsterdam, ten aanzien van Indonesië. Dat is inderdaad volkomen juist. Dat is precies het ver schil tusschen het programma van de P. v. d. A. en de K. V. P. Niet alleen ten aanzien van Indië, maar ook bijv. ten aan zien van de bedrijfsorganisa tie, de planeconomie e.d. Wij gaan met veel maatregelen accoord, maar sommige ook bijv. ten aanzien van het Na tionale Welvaartsplan wil len we slechts tijdelijk, om den noodtoestand. Met staats- ingrijpen zijn we voorzichtig, dat leert ons o.a. Quadragesi- wo Anno. Alleen erkennen wij, dat er wel eens verder moet worden gegaan, om een nood sprong. Zoo trachten wij inderdaad te onderscheiden tusschen tij delijk en blijvend. En bij trachten blijft het niet. Wij dóén het! Het Engelsche leger heeft nieuwe kanonnen tegen stratosfeerbommen. Deze 120 m.m. batterij; gericht met radar, is uitgerust met "electrische hersens" en vuurt granaten van 13 kilo tot 16 K.M. hoogte! /%P HET VLIEGVELD te Peest in Drenthe werden drie jongens van 9. 10 en 11 jaar gewond door dat ze een brandende lucifer bij een bus met celluloid hielden! Te Schaijk. in N. Brabant werden twee kinderen van 8 en 9 jaar gedood doordat een granaat ontplofte waar mede zij speelden. Een derde kind is levensgevaarlijk ge wond. In Rotterdam wierp een jongen van 14 jaar een zelfvervaardigde bom in een passeerende kinderwagen! De wagen is vernield, maar de baby kwam er wonder boven wonder goed af. De WEEK VAN 38 APRIL tot 5 Mei zal alom in den lande in het teeken staan van de Stichting 1940—1945, die voor de tweede maal na de bevrijding een beroep zal doen op het Nederlandsche volk, om een eereschuld in te lossen tegenover de 4000 helden van het verzet, die in den strijd tegen den bezetter hun leven voor de vrijheid van ons va derland geofferd hebben. Zij gaven het grootste offer, dat zij konden geven; van ons al len, die de vrucht der bevrij ding mochten plukken, wordt thans ook een offer gevraagd; geen aalmoes of een gave, maar een offer, d.w.z. dat wij iets meer geven dan wij eigen lijk kunnen missen. De Stichting wil tegenover de nabestaanden van de gevallen verzetshelden de belofte inlossen, die hen gegeven was. dat er ge zorgd zal worden voor vrouw en kinderen, wanneer zij zelf in den strijd mochten vallen.' Niet minder dan 4000 weduwen met haar kin deren missen thans hun vader en kostwinner. Billijk is echter, dat deze nabestaanden Li dezelfde om standigheden kunnen blijven als waarin zij zouden verkeeren, als hun man en vader niet het cffer van zijn leven had gegeven. Met de vervulling van dezen eereplicht heeft de Stichting zich belast. Vast staat reeds, dat na de verkiezingen een wetsontwerp in de Staten Generaal in behande ling komt. en men vertrouwt, dat het ook tot wet zal worden verklaard waarin de Staat voor ziet in een buitengewoon pen sioen. dat een uitkeering inhoudt van 80 pet. van het inkomen, dat de gestorven kostwinner voor zijn dood genoot, plus een kindertoe slag van 2025 pet. De Stichting stelt zich echter op het standpunt, dat de gezinnen in hun normale levensmilieu moeten kunnen bestaan en suppleeren daarom op dit staatspensioen, om dit te kunnen bereiken. Het staatspensioen aan de na bestaanden van de mannen van het verzet zal door het Rijk aan de Stichting worden overgedra gen, die via de vrijwillige plaat selijke bestuurders voor de uitbe taling zorgt; zij meent door deze bemiddeling de belangen van de betrokkenen zooveel mogelijk te dienen, die daardoor niet in han den worden gelegd van staats ambtenaren. De Stichting, die in bezettings tijd reeds tot stand kwam, hield ook kort na de bevrijding een lan delijke inzameling; Friesland, dat ook in het. verzet zoo'n groote rol speelde, bracht maar eventjes f5.000.000 bij elkaar; de rest van Nederland f 7.000.000. Met deze tweede actie hoopt, het Stichtings bestuur de benoodigde 20 millioen gulden aan stamkapitaal vol te maken. H. M. de Koningin, die de be schermvrouwe van de Stichting is, ging reeds voor, door een half millioen te schenken en haar paleis 't. Loo voor het herstei van de oud-illegale werkers beschik baar te stellen. Zij gaf daarmee als 't ware te kennen, dat zij met het doel en streven van de Stich ting, den financieelen steun van de nabestaanden zelf in handen te houden, accoord ging. Ook de nabestaanden van dege nen. die in 's lands dienst in Ne derland of overige Rijksdeelen door de oorlogshandelingen sneu velden. zullen een buitengewoon staatspensioen ontvangen, doch in dit geval rechtstreeks via het de partement In de Stichtingsweek zullen overal huis aan huis collectes wor den gehouden met gecontroleerde lijsten door personen, die zich als collectant kunnen legitimeeren. Geblokkeerd geld kan men ook aan de Stichting overmaken, ter wijl tot 15 Mei nog steeds gele genheid bestaat om oud geld, briefjes van honderd en andere, die niet meer in circulatie zijn, aan de Stichting te schenken. Voorts kan men zich opgeven als contribuant voor een jaarlijk- sche vrijwillige bijdrage en het is vooral op deze wijze, dat men het werk van de Stichting ook in de toekomst, mogelijk maakt. Wanneer het resultaat van deze week aan de verwachtingen be antwoordt. zal in de toekomst niet op een dergelijke grootscheepsche wijze een beroep gedaan behoeven te worden op het Nederlandsche volk. Daarom: men stelle offer tegen offer; tegenover het offer van het leven, dat de verzetshelden gaven, ons offer van dankbaarheid. IN ONS NUMMER van 28 Maart publiceerden wij een bericht over de arrestatie van zekeren F. W. uit Eindhoven, die in Februari 1944 vier on derduikers, w.o. drie Joden, aan den S.D. verraden had en tot driemaal toe kans had ge zien uit de gevangenis te ont snappen. Na een zwerftocht door Nederland, waarbij da- sporingen werden verricht te Heemstede, Vugt, Tilburg en Amsterdam, slaagde de Poli tieke Recherche t erin dezen Jodenverradcr in een woning in de Indische buurt te Am sterdam van zijn bed te lich ten. Sindsdien zijn nog ver schillende arrestaties gevolgd. Wij zijn thans in staat een tipje op te lichten van den sluier, welke tot dusver over deze verraadzaak hing. In het najaar van 1943 waren bij Burgemeester D. v. d. Heuvel te Ursem ondergedoken het joden- echtpaar Coster en het joden meisje F. Phüips uit Amsterdam en een zoon van mr. A. M. Baron v. Tuyl van Serooskerken uit Alkmaar. Aanvankelijk was alleen mevr. Coster hier ondergedoken, terwijl haar man en dochter in Ermelo zaten. Daar werden dezen ge arresteerd en naar de jodengevan- genis op het Waterlooplein ge bracht. Terwijl mevr. Coster via tusschenpersonen pogingen deed om haar man en dochter vrij té koopen voor f 62.000zou dit kunnen gebeuren wisten, vader en dochter echter te ontsnappen. Om in het bezit te komen van een schat aan juweelen, ter waarde van anderhall millioen gulden, leverde een huisvriend drie joden over aan den S.D. Zij werden door een KP-er uit Ursem en een vooraanstaand wer ker van de L.O. te Hoorn uit Am sterdam gehaald, waarbij de be vrijders zich voordeden als poli- tie-functionarissen. die hen kwa men arresteeren. De vader dook onder ten huize van den burgemeester van Ursem, de dochter bij den wachtmeester Kolenbrander; deze slaagde er in haar te doen aanstellen als onder wijzeres aan de R.K. Fröbelschool zoodat zij, voorzien van een nieuw P.B. enz., zich vrij bewegen kon. 'N JUWEELENSCIIAT. Mevr. Coster was dc dochter van een Amerikaanschen Joodschen diamant-magnaat en zoodoende was het echt paar in het bezit van een groote schat aan juweelen, waarvan de waarde op ander half millioen gulden geschat kan worden. Aanvankelijk was deze schat ergens in Bra bant verborgen, doch later wist men die over te brengen naar Ursem, waar het kostbare bezit werd verstopt onder de vloer van een kast. Toen het echtpaar na eenigen tijd niet meer over contanten be schikte, werd besloten iets uit de juweelenschat te gelde te maken. Een vertrouwensman zou een bril- lanten hanger op de Amsterdam- sche Beurs laten taxeeren, doch in Alkmaar werd hem geadviseerd dit niet te doen, omdat de S.D. daar steeds loerde. Zoo werd het kostbaar kleinood door een juwe- (Vervolg pag. 3, 4e kolom) Personen, die na 1 Ja nuari 1945 geen bom voor beroeps- of gewone schoe nen hebben ontvangen, en wier stamkaartnummer op het cijfer 9 eindigt, komen in Mei in aanmerking voor een schoenenbon. V. Op het Congres voor Vernieu wing van Onderwijs heeft minis ter v. d. Leeuw gezegd, dat ver nieuwing niet mogelijk is wan neer er geen verbetering ontstaat voor onderwijzers en onderwijze ressen in den materieelen zin van het woord. „Ik kan u dan ook me- dedeelen," aldus de minister, „dat de herziening van het salaris van het onderwijzend personeel vóór de herziening van het algemeen bezoldigingsbesluit zal gaan. Te vens zal deze categorie alsnog in aanmerking komen voor het z.g. invasiegeld." Sprekende over den geestelij ken grondslag voor het onderwijs behandelde spr. de hem voorge stelde plannen van godsdienst onderwijs op de openSare scho len. Hij verklaarde zich een te genstander van zulk een gods dienstonderwijs en zag hier een taak voor de kerken. Godsdienst onderwijs kan niet anders tot zijn recht komen dan in de sfeer van het geloof. „Een wetsont werp, dat deze materie regelt, ligt thans bij den Raad van Sta te" aldus besloot de minister zijn rede. Nederlanders in Duitschen mi litairen dienst, die door de geal lieerden zijn krijgsgevangen ge maakt, zullen naar Nederland worden getransporteerd, waar zij aan de Nederlandsche autoritei ten zullen worden overgedragen. pAX VOBIS! De vrede zij met u! Met dezen groet verscheen de verrezen Heiland aan Zijn leerlingen. Dit was de Oostersche groet, niet veel an ders gebruikt dan ons „goeden dag!", maar Christus legde er een geheel nieuwen inhoud in, het werd de oprechte heil- wensch der Christelijke broe derliefde. Het is de liturgische groet geworden, gepaard gaande met den vredeskus, zooals gij in een plechtige Hoogmis kunt zien. Doch „geef geen valschen vredeskus!" zegt de H. Bene- dictus in zijn monnikenregel. Hetzelfde nu geldt voor onze dagelijksche groetwoorden. Wie „daaag!", „het allerbes te!", „blij dat je gekomen bent" of iets dergelijks zegt, zonder dat te meenen, is niet alleen een huichelaar en bedrieger, doch zondigt tegen de liefde. Zijn „kus" is een Judaskus. Het „goeden dag" van een Christen moet zuiver zijn. MARCUS

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuw Noordhollandsch Dagblad, editie Schagen | 1946 | | pagina 1