Nieuw De beteekenis van de komende Grondwetsherziening Voor Den Helder, Schagen en omgeving Bureaux: „VERLOSSEND ANT- WOORD OP KNEL LENDE VRAGEN" RECHTSOVERTUIGING VAN HET VOLK De beul van Putten INDIE IN HET PARLEMENT MINIMUMPRIJZEN VERHOOGING VAN VLEESCH PRIJZEN Melkprijs voor veehouders FATALE VERGISSING! Doet Koning Leopold afstand? Vijftigdaagsche vreugde Hoofdredacteur: H. N. Smits: rayon-redacteur Fr. Otten: binnenland p.Sigon. Abonnementsprijs 3.40 per kwartaal: f 1.20 per maand, inclusief incasso. Advertentie-prijs: per editie 11 ct. p. m.m.; minimum f 1.50, in alle edities 26 ct. p. m.m.; minimum 4. Fam. ber. 20 ct. p. m.m.; in alle edities 30 ct. Noordhollandscli Dacrblad Buiten God is nergens veilig Vondel ZATERDAG 27 APRIL 1946 42e JAARGANG - NUMMER 10916 ALKMAARLangestraat 42A tel 2046 (adm.); 2047 (redactie) K 2200 HOORN: Draafsingel 59 tel. 4243 (K 2290 2 lijnen DEN HELDER: West straat 80; tel. K 2230 2182 SCHAGEN: Molenstraat 52 tel. 459 (K 2240) Bankrelatie: Noord erbank IN DE VERGADERING van I de Katholieke Volkspartij te Hoorn heeft Prof. Mr. C. P. M. Romme na zijn zin. rijke inleiding antwoord ge. geven op eenige vragen, uit de vergadering gssteld. Het lijkt ons van belang, daar nog even in breeden kring melding van te maken. Waarom, zoo luidde een eerste vraag, heeft de voor. malige Staatspartij bij voor. baat geweigerd, deel te ne. men aan een bespreking over de fusie met andere par. tijen? Dat zit zoo, zei Prof. Romme: In September 1945 constateerde een resolutie van het N.V.B.. congres, dat de tijd nog niet rijp was voor een fusie van de poli tieke partijen. Ook de S.D.A.P. voelde daar niet voor. Toen het besluit van de R.K. Staatspartij bekend werd, om behalve als katholiek vormingsinstituut, ook als electroraal opparaat, dus als politieke partij, terug te keeren, sloeg de S.D.A.P. om. Toen men wist, dat de katholieken niet mee deden, was de S.D A P. wel bereid, een fusie aan 'te' gaan Dat had anders niet gebeurd. De R.K. Staatspartij is toen ui'tge. noodigd, aan de bespreking over de fusie mee te doen Maar zulke kinderen zijn wij niét Een wel. overwogen beslissing van 30 Sep. tember is bij ons op 15 October niet veranderd. Dat wij niet mee. gedaan hebben, bleek zeer ver. standig. Zie het program van de Partij van den Arbeid. Laat men nu niet mét het arm. zalige argument aankomen, dat dit komt, omdat er zoo weinig katholieken in zitten. Moet een partijprogram dan vastgesteld worden door overstèmming van de eene groep door de andere? Voor een dergelijk program zou ik geen lor geven! De kwestie waar het om gaat is, dat men ons geestelijk niet dicht genoeg ge naderd is. Nu is het zoo in ons land, dat geen enkele partij alleen de meerderheid krijgt. Dus moet er samengewerkt worden. Daarom heeft de R.K. Staatspartij (die inmiddels de Katholieke Volks partij was geworden) op 9 Febr. een aanbod van een gezamenlijk urgentieprogram gedaan, ook aan de Partij van den Arbeid. Dit heeft deze Partij, nadat ook andere partijen er geen heil in zagen, geweigerd. Niet, dat men het niet eens kan worden over den inhoud. Maar het is niet eens geprobeerd. Daarom hangt de samenwerking nu heelemaal van de toekomst af. Maar de vraag mag toch ge. steld worden, wat voor verwach tingen of wij nu eigenlijk hadden mogen hebben van het program van de gefusionneerde Partij, als ~'1add wij eens wèl meegedaan hadden. Uit gemeenschappelijk P a r t ij Program mag men toch wel et meerdere noemen van het gemeenschappelijk Urgentie. Program. Maar nu wij dit min. dere, het Urgentieprogram, niet eens konden krijgen, konden we van het meerdere, het Partij program, toch zeker heelemaal niets verwachten. Daarom hangt de toekomstige politieke samen werking in de mist, Dit tevens in antwoord op twee andere vragen, nl welke waarborg te geven is, 'dat de K.V.P. haar program ook na. streeft, en hoe de politieke sa. menwerking zal zijn na de ver. kiezingen. Daar kan men niets van zeggen. Maar verwachtend, dat ook de K.V.P. straks niet alléén de Regeéring zal kunnen vormen, bood de K.V.P. samen, werking aan in den concreten vorm van een gemeenschappe. lijk urgentieprogram. Dan kon men de kiezers eerlijk laten we ten: als deze samenwerkende partijen gezamenlijk de meer derheid hebben, zullen zij een politiek voeren op den grond slag van dit program. Maar ook bij nader overleg met de Partij Vervolg 5e kolom H.n.ri Prinses Juliana heeft de eer ste kraamvrouwenkliniek van het Nederlandsche Roode Kruis aan de Hervellaan te Hilversum officieel geopend. De Prinses onderhield zich geruimen tijd met de verpleegden en bood eenige van haar hloemen aan. Anefo/Raucamp P. In de meeste landen geeft de Grondwet den regeeringsvorm aan, die in het betreffende land bestaat Ook bevat de Grondwet de rechten van het volk, die dik wijls het resultaat zijn van een bloedigen strijd tusschen over. heid en onderdanen, of die het, product zijn van het denken over recht en staat. De Grondwet is dus het fundament waarop het regeeringssysteem is gebouwd. Juist hierom heeft men altijd vastgehouden aan het standpunt, dat wijziging van de bepalingen van de Grondwet aan een bij zondere procedure moet zijn on derworpen, waarbij dus wordt afgeweken van den normalen gang van wetgeving. Volgens de bepalingen van onze Grondwet betreffende „Ver anderingen", wijst elk voorstel tot verandering in de Grondwet de voorgestelde veranderingen uitdrukkelijk aan. De wet ver klaart, dat er grond bestaat om het voorstel, zooals zij het vast stelt, in overweging te nemen. Na afkondiging dezer wet wor den de Kamers ontbonden. De nieuwe Kamers overwegen dat voorstel en kunnen niet dan met twee derden der uitgebrachte stemmen de aan haar overeen komstig voornoemde wet voor gestelde verandering aannemen. Tegen deze huidige bepalin. gen worden nu verschillende be zwaren ingebracht, die betrek king hebben op de voorgeschre ven ontbinding der Kamers en op den eisch van een versterkte meerderheid in tweede lezing. Men is tegen de voorgeschre ven ontbinding der Kamers, om dat deze een onderbreking mee brengt van de functionneering van de Volksvertegenwoordiging en dientengevolge ook van het regelmatig Staatsbestuur. Dat dit bezwaar reeds lang in de practijk werd gevoeld, blijkt uit de omstandigheid, dat men bij de laats drie Grondwetswijzi. fingen de voorgeschreven ont. inding der Kamers steeds heeft doen samenvallen met de ge wone periodieke ontbinding der Tweede Kamer. De bezwaren tegen de voor geschreven ontbinding kunnen zich bijzonder in de naaste toe komst doen gelden, omdat wei- Enkele dagen geleden is in Am sterdam in de gevangenis aan den Amstelveensohen Weg ingesloten de voormalige oberst leutnant Fullriede van het Hermann Goe- ring-regiment, die er van ver dacht wordt de directe leiding te hebben gehad bij de beestachtig heden, die in putten zijn gebeurd. licht binnen betrekkelijk korten tijd na de as. verkiezingen ach tereenvolgens twee Grondwets wijzigingen tot stand zullen moe ten worden gebracht. Eerst een wijziging met het oog op Indië en daarna een herziening van meer algemeenen aard. Hierom werd eind Februari van dit jaar een Staatscommissie ingesteld, aan welke was opge dragen te onderzoeken in hoe verre het wenschelijk is wijzi ging te brengen in de bepalin gen van de Grondwet betreffen de veranderingen. Op 1 April jl. bracht deze Staatscommissie een rapport uit, naar aanleiding waarvan de Regeering bij de Tweede Kamer een wetsontwerp heeft ingediend, waarover de Kamer het voorioopig verslag uitbracht, hetwelk dezer dagen door de Regeering is beantwoord In de Memorie van Toelich ting meent de Regeering terecht, dat een beroep op de kiezers voor het tot stand brengen van een verandering in de Grondwet vooralsnog onder alle omstandig, heden is geboden. Wel is de Regeering van oordeel, dat dit beroep in een eenvoudige en meer sprekender vorm dient te geschieden. Men zal daarbij ont binding en' verkiezing van nieu we Kamers moeten en kunnen vermijden en wel ten eerste om dat uit een uitspraak van het volk in den vorm van verkiezing van nieuwe Kamers weinig of niets kan worden afgeleid t.a.v. het oordeel over de aanhangige Grondwetsherziening en vervol gens is tusschentijdsche ontbin ding uit een oogpunt van conti nuïteit van het staatsbeleid on. gewenscht VERVOLG PAGINA Het probleem betreffende Ne derlandsch-Indië komt einde dei- volgende week in de Tweede Ka mer. Het wordt niet uitgesloten geacht, dat de commissieVan Poll nog vóór de desbetreffende zitting met een voorioopig rap port over haar bevindingen :r Indië zal komen. Ingaande Donderdag 25 April 1946 gelden de volgende mini mumprijzen voor tuinbouwpro ducten: Sla I (glas) boven 15 kg. f 4.— per 100 stuks. Sla I (gelicht) boven 18 kg. f4 per 100 stuks. Sla II (glas 13—15 kg. f3.— per 100 stuks. Sla II (gelicht) 15—18 kg. f 3.— per 100 stuks. Spinazie f 8.per 100 kg. De reeds eerder aangekondig de verhooging van de vleesch- prijzen zal met ingang van Maandag 29 April a.s. ingaan. Zij houdt verband met een ver. hooging van de leveranciersprij- zen van het slachtvee, welke ge lijktijdig zal worden ingevoerd. Deze nieuwe leveranciersprij- zen zijn gebaseerd op de sterk gestegen productiekosten van veehouders, b.v. de prijzen van het veevoeder en de loonen. Daar deze prijsverhooging voor wat betreft het rundvee geheel en voor wat betreft de varkens gedeeltelijk ten laste komen van .den consument, zijn de prijzen van het rundvleesch en varkens- vleesch alsmede van de vleesch- waren (versch en in blik) en af vallen naar evenredigheid ver hoogd. De melkprijs voor de veehou ders wordt voor de a.s. zomer periode ingaande 28 April 1946 vastgesteld op 15 ct. per K.G. melk. In verband hiermede is de zg. melkprijstoeslag, welke via de zuivelfabrieken aan de veehou ders wordt uitgekeerd, met in gang van 28 April 1946 en tot nader order op 1.25 cent per pet. (lees 1 pet.) vet per K.G. melk bepaald. De landbouwer F. Verwey te Deil (Betuwe) verloor bijkans zijn geheelen veestapel. Tijdens een schoonmaak werd in eep kast 'n baal aangetroffen, die op het eerste gezicht kennelijk meel be vatte. Wilde men oorspronkelijk dit „meel'' voor de consumptie gebruiken, later oordeelde men het toch beter het oude meel door het veevoeder te mengen. De ge volgen waren ontzettend. Van de twaalf koeien zijn er reeds zes bezweken, ondanks alle pogin gen die de ijlings ontboden vee arts in het werk stelde om de dieren te behouden. Ook de ove rige zes koeien zullen naar alle waarschijnlijkheid niet behouden kunnen worden. Het „meel" ble-ek loodarsenaat te zijn- Is het verlies der koeien aan den eenen kant groot aan de andere zijde mag het nog een groot geluk genoemd worden, dat het oorspronkelijk voorne men. dit zware vergif voor men- schelijke consumptie te gebruiken niet "ten uitvoer is gebracht! Sommige Belgische en buiten- landsche bladen hebben gewag gemaakt van een bericht volgens hetwelk ten gevolge van stappen door een Belg gedaan, de koning zou besloten hebben afstand van den troon te doen. De persoon in (kwestie zou graaf Carton de Wiart zijn. De berichten zijn nog nie» bevestigd ^4 ie Veertigdaagsche Vas ten zijn we den tijd der Vijftigdaagsche Vreugde inge treden. Witte Misgewaden op de Zondagen, Zondags en door de week: alleluia! alleluia! Maar wij, Christenen, be oefenen geen „voorgeschre ven" gelegenheidsvreugde, on ze vreugde is niet opge schroefd en is van een ander gehalte den „lol" en „gijn". De vreugde om onzen ver rezen Heiland vervult ons. En omdat wij, mèt Hem, nieuwe menschen zijn geworden! Geestelijke, liefdevolle, gods dienstige menschen. Hoe eerlijker we ons best doen, om dit steeds meer te worden, hoe inniger onze vreugde in den Paaschtijd zal zijn. MARCUS in ,3 oi6ens de berichten nog voor drie weken brood. In Nederland', waar een jaar geleden hongersnood heerschte; ligt het brood tusschen schillen op straat. Anefo P. Vandaag verschijnt de krant in acht pagina's, wegens het nïet-verschij- nen op Tweeden Paasch- dag. Vervolg van le kolom van den Arbeid alleen, heeft zij dat niet gewild. Nu heeft minis, ter Schermerh'orn weer ver. klaard, dat na de stembus sa menwerking tusschen de Partij van den Arbeid en de Katholieke Volkspartij voor de hand ligt. Tja, maar dezelfde Schermerhorn behoorde tot de menschen, die een gemeenschappelijk urgentie program aangewezen weg om aan deze samenwerking nu al te gewennen afgeslagen heeft! Men zegt nu, dat men samen werking wil, maar de vastigheid daartoe vooraf heeft men wel bewust verworpen. De vraag, wat er zal gebeuren, moet men dus zoo zien: welke partner geeft straks de beste waarborg voor de grootst.mogelijke vervulling van ons urgentieprogram. In verband met de toelichting van een der vragenstellers, op een der bovengenoemde vragen, of het weer zoo zou gaan, dat de K.V.P. in hetzelfde schuitje zou terecht komen als vroeger onder Colijn, merkte Prof. Romme op, „dat wij, katholieken, ons zoo bliksems gauw wat laten wijs maken door de groote monden van anderen". Hij verdedigde de sociale, speciaal de werkloos, heidspolitiek van het kabinet- Colijn, waar van 19371939 vier katholieke ministers zitting in hadden. Toen de vooruitstreven de sociale politiek niet koe wor den voortgezet door de houding van Colijn, traden de vier katho lieke ministers af! Een belangrijke vraag ten slotte werd nog gesteld over Indië Hier toch mag het niet alleen gaan om economische sa menwerking, maar ook om onze ideëele roeping, de verspreiding van het christendom. Daar zei Prof. Romme dit van: wij weten niet, hoe het met Indië staat. Het program van de K.V.P houdt vast aan de twee peilers van de Koninklijke rede van 6 Decern, ber 1942: liquidatie van de kolo niale verhoudingen en onver, breekbaarheid van de Rijkseen heid. Indien de eenheid van het Koninkrijk niet zou worden be. houden, is te vreezen, dat de zaken er ten aanzien van de Missie slechter Voor komen te staan dan nu het geval is. Dit is een factor, die voor ons zeer zwaar zal hebben te wegen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuw Noordhollandsch Dagblad, editie Schagen | 1946 | | pagina 1