Nieuw DUIDELIJKE TAAL VAN MINISTER BEEL KATHOLIEK HAARLEM HULDIGT MGR. HUIBERS SCHOEN SCHOEN 1945 itenburg T 3. V e r d i Voor Den HelderSchagen en omgeving Bureaux: Kath. Nederland moet den principiëelen inzet der verkiezingen begrijpen L-lL MATERIEEL* ZORGEN Postwisselverkeer met België Aanslag op MacArthur beraamd TRIPOLI EN CYRENAICA ONAFHANKELIJK? WAAR BLIJFT HET TRIBUNAAL? Geen overeenstemming in Mantsjoerije? Groote gift voor de kapel van Maria ter Nood DE VEILIGHEIDSRAAD PRINSESSE- VERJAARDAG A LOM. in den lande wordt vandaag weer gevlagd, nu Prinses Juliana verjaart, de eerste verjaardag in een vol ledig bevrijd vaderland. GEEN ZOMERTIJD EEN EXTRA VLEESCHBON Water en Bloed APRIL 1946 ede dat onze er 1 Mei aan welke de zaak voortzetten, en de cliënten frijn opvolgers vfaar IVER-FISCHER wij H.H. Vee- Jijna 100 jaren an de fa. Wed. ciëntèle in de voort te zetten. VfAAR N N O O R T 'alle jistplichtig te willen een onge- rop begin p vertoon -erwijl de Ministerie staat ver- ei, 1 Juni ?sgevallen en 15 Juli Bakker Co. leedenfabriek ar - Tel. 2505 ouw, scheep- industrie te-instellingen ■makkelijk e schaar- te ver- Iereen te- 4aar de r probeert Salomo te geven. VO-kruide- raard ugowaard waard Waarland d waard ALKMAAR s. des middags Iroote Kerk te schepping) JENDEN f4.— en f2.50 ir bij: Bureau ngestraat 42A, dagelijks de Secretariaat: 3380). alwaar an geschieden; ert. Mient 22, nden, Com. de Onder- rborg-Maat- te Am- Jirectie der Sc Co., heb- n aan alle benden te len aan ons ng en Ver- de gehou- e over het vonden zijn- ehtigd. digheid van denten en erzicht van iten ons bij stand over- >t Sevenaer Hoofdredacteur: H. N. Smits: rayon-redacteur Fr. Otten: binnenland p.Sigon. Abonnementsprijs 3.40 per kwartaal; ƒ1.20 per maand, inclusief incasso. Advertentie-prijs: per editie 11 ct. p. m.m.; minimum 1.50; in alle edities 26 ct. p. m.m.; minimum 4.—. Fam. ber. 20 ct. p. m.m.; in alle edities 30 ct. Noordliollandscli Daqblad Buiten God is nergens veilig (Vondel) DINSDAG 30 APRIL 1946 42e JAARGANG - NUMMER 10918 ALKMAARLangestraat 42A tel 2046 (adm.); 2047 (redactie) K 2200 HOORN: Draafsingel 59 tel. 4243 (K 2290) 2 lijnen DEN HELDER: West straat 80; tel. K 2230 2182 SCHAGEN: Molenstraat 52 tel. 459 (K 2240) Bankrelatie: Noord erbank Minister beel heeft een groote verkiezingsrede ge houden voor de Kath. Volkspartij in 's-Hertogenbosch en daarbij belangrijke dingen gezegd over den principieelen inzet van den verkiezingsstrijd. Hij wees op de historische be. teekenis van het keerpunt der geschiedenis, waarin wij leven: daarin zullen alleen zij stand houden, die gedragen wprden door en leven uit de overtuiging, welke hare fundeering vindt in onveranderlijke beginselen. Al leen zij, die dit wereldgebeuren zich zien afspelen onder eeuwig heidsbelichting, zullen kunnen volharden Wanneer wij, katholieken, bij onze staatkundige activiteit de op de wet van het Svangelie ge baseerde christelijke zedeleer tot richtsnoer nemen, dan is dit, om dat wij de overtuiging in ons dragen, dat op deze wijze alleen het beste kan worden behartigd het algemeen welzijn, waarop èn staatsman èn staatsburger krach tens gewetensplicht hun activi teit uiteindelijk moeten richten,, aldus minister Beel Sprekende over Indië zei de minister, dat de moreele zijde van dit probleem, d.w.z. onze verantwoordelijkheid tegenover de bevolking der overzeesche gebiedsdeelen, wel zeer sterk spreekt Woordelijk zei de mi nister: „Uit dien hoofde alleen reeds zou een loslaten van den Rijks. band mijn en uw instemming nimmer kunnen hebben. Slechts langs constitutioneelen weg zal de uiteindelijke oplos sing van dit vraagstuk gevonden kunnen worden. Dit vraagstuk komt in feite neer op het zoeken van den juisten vorm der onder linge verhoudingen binnen het Koninkrijk. Aan de Staten-Ge- neraal zal eerdaags opening van zaken worden gedaan en der halve tusschen volksvertegen woordiging en regeering hierover uitvoerig van gedachten worden gewisseld. Ik verheel mij niet, dat nog een lange weg wellicht ons scheidt vooraleer via voorge nomen Rijksconferentie de uit eindelijke regeling in onze Grondwet zal zijn verankerd Over het voorontwerp-Vos verklaarde minister Beel: „Bedrijfsorganisaties mogen zeker niet ontaarden in staats lichamen, al zal de overheid haar invloed voor zoover door het algemeen belang geëischt daarin moeten kunnen uitoefe nen. Staatssocialistische maatrege len zijn van katholieke zijde uiteraard niet te verwachten. Ik ga zelfs verder: aan een kabinet, dat staatssocialisme zou voor staan, zal door ons katholieken nimmer worden deelgenomen." BEVRUD VAN i In de komende periode zal naar te verwachten is alge- heele herziening onzer Grond wet dienen te worden voor bereid. Voor ons katholieken houdt dit in, dat wij met kracht ernaar moeten streven, dat in onze hoogste staatkun dige regeling duidelijk uit drukking vinde. dat ons volk een christelijk volk is, dat daarin onze opvatting omtrent gezin, omtrent gezag, kortom onze katholieke opvatting van staat en maatschappij worde verankerd, zoo verzekerde Mi nister Beel, die besloot: Moge de uitslag der verkiezin gen uitwijzen, dat het volk van Nederland en dat met name ka tholiek Nederland den princi pieelen inzet dezer verkiezing heeft begrepen en zich zijn ver antwoordelijkheid ten volle bewust is geweest. Het hoofdbestuur der Belgische Posterijen deelt mede dat, van 1 Mei af een postwisseldienst met Nederland hervat zal worden. Officieel is medegedeeld, dal heden-. Dinsdagmor gen, te Tokio een complot tot het vermoorden van generaal Douglas Mac Arthur, den geallieerden opperbevelhebber in Ja pan, ontdekt is, dat tot be doeling had, hem als bij toeval om het leven te la ten komen tijdens de com munistische parade, die morgen in Tokio gehou den zou worden. Bevin, de Engelsche minister van Buiten'jindsche Zaken* heeft op de conferentie der vier ministers van Buiten- landsche Zaken te Parjjs voorgesteld, Tripoli en Cy- renaica onmiddellijk onaf hankelijkheid te verleenen en in één staat te vereenigen. Ofschoon de leden van het Alkmaarsche Tribunaal reeds zes weken geleden benoemd zijn, ziet het er niet naar uit, dat het binnenkort zijn werk zaamheden gaat beginnen. De President, Mr. A. Schenkeveld, is nog steeds zoekend naar een secretaris. Ook de President van de Derde Kamer van het Tribunaal (Den Helder) moet nog benoemd worden. Intusschen hebben na de hee- ren J. Wagenaar en J. T. Broers ook de volgende heeren bedankt als lid van het Tribu naal: P. Schotman, Egmond a. Zee, E. P. van Heuvel (Den Helder), D. Radecker (Medem- blik), K. Zondergeld (Enkhui zen-. Volgens te New York ontvan gen berichten uit Tsjoengking wordt in welingelichte Chinee- sche kringen medegedeeld, dat Generalissimo Tsjang Kai Sjek, de communistische generaal Tsjoe en Lai en de Amerikaansche ge neraal George Marshall er niet in geslaagd zijn om tot een over eenstemming te komen, die lei den kan tot het stopzetten van de gevechten in Mantsjoerije. Ter GELEGENHEID van het 10-jarig Episcopaat van Z. H. Exc. Mgr. J, P, Huibers, Bisschop van Haar lem, had gisteravond in het schitterend versierde gemeente lijk Concertgebouw te Haar lem een huldigingsbijeenkomst plaats in tegenwoordigheid van den Commissaris der Ko ningin in de provincie Noord- Holland, den heer dr. J. E. Baron de Vos v. Steenwijk, den burgemeester van Haarlem, den heer M. A. Reinalda, den vicaris-generaal van het bis dom. Mgr. N. L, A, Ammer- laan, de hoogeerwaarde heeren Dekens van Haarlem, Den Haag en Amsterdam en tal rijke andere geestelijke en wereldlijke autoriteiten. Door een eerehaag van ruim 200 Verkenners en Meisjespadvind- sters trad de Bisschop de zaal bin nen. Muzikale medewerking werd dezen avond verleend door het koor „Katholiek Haarlem", de Haarlemsche Orkestvereeniging en de solisten Annie Hermes, Han Lefèbre, Laurens Bogtman. Dora van Doorn-Lindeman en Jan Mul, het geheel was onder leiding van Albert de Klerk. Toespraak van Deken v. d. Wiel. Na 't „sub Stuum presidium" en de suite in d-dur van Joh. Seb. Bach, hield de hoogeerwaarde heer J. C. W. v. d. Wiel, deken van Haarlem, een toespraak, waarin hij memoreerde, dat deze herden king plaats vond op ongeveer de zelfde plaats, waar de eerste Ka tholieke Kerk in Haarlem gesticht was Onder de bescherming van de H. Maagd Maria heeft het ka tholieke leven in Haarlem zich steeds gunstiger ontplooid, culmi- neerend in den bouw van een nieuwe kathedraal. „Is het won der", aldus Deken v. d. Wiel. ,,dat de Haarlemmers zich in tijden van nood, vooral in den laatsten oorlogswinter, zich wendden tot haar, tot wie ook Z. H. de Paus in 1942 zijn toevlucht had ge zocht?" Spr. bracht vervolgens den Bisschop dank voor de wijze, waarop deze altijd het katholieke volk was voorgegaan. Hij herinnerde aan de belofte, in den hoogsten nood afgelegd door den Bissohop, n.l. om de Kapel en de terreinen van het bedevaartsoord van Maria in Heiloo te zullen verfraaien, als Holland voor nog ernstiger oorlogsgevaar gespaard zou blijven. Dit is geschied en thans stelde spr. den bisschop als eerste bijdrage een gift van f 20.000,in handen, waarna hij de hoop uitsprak, dat Z. Exc. nog lang onder Maria's bescherming zou mo gen leven. Na de „lithania lauretanae" van W. A. Mozart sprak mr. F. P, Th, Rohling den Bisschop toe, waarbij hij diens verzet in oorlogstijd be sprak Hij herinnerde aan den moed, waarvan de bisschoppen steeds hadden getuigd, door hun stem te verheffen tegen het Een vliegtuig van de R.A.F lieeft op den eersten verjaardag van het uit werpen der voedselpakelten bloemen uitgeworpen boven Soestdijk. Tot grooten schrik van de toeschouwers werkte de parachute niet en viel de doos te pletter. De Engelsche gezant Sir Neville Bland kijkt met ontzetting naar de geheel vernielde bloemen, hulde. Anefo/Hersche schreeuwende onrecht, ons volk aangedaan, immer met een vast vertrouwen op God en zijn ge rechtigheid. Thans mogen wij daar nog openlijk en luide onzen aank voor brengen, aldus spr. Evenzeer was het verzet altijd waardig, en steeds was het krachtig. Hij ein digde met de hoop uit te spreken, dat God den Bisschop ten alle tijde mocht behoeden. Dankwoord. Het koor en orkest voerden ver volgens het „Magnificat" van Joh. Seb. Bach uit waarna de Bis schop het podium besteeg. Hij bracht allen hartelijk dank voor de treffende hulde. Hij zeide voorts, dat de Bischoppen slechts hun plicht gedaan hadden en dat hun werk nimmer iets zou hebben vermoogd, indien het uitgestrooi de zaad niet in een goeden bodem gevallen was. Z. Exc. bracht op zijn beurt hulde aan het geslagen volk. dat zich elke opoffering met een groot Godsvertrouwen had getroost en nimmer had nagelaten te vertrouwen op de bescherming van de Maagd Maria. Tenslotte zegde de bisschop dank voor de geschonken bijdrage voor de Kapel te Heiloo en voor het vele schoone dat hem op dezen avond te beurt gevallen was. De Veiligheidsraad heeft zijn besprekingen over de Spaansche kwestie hervat. De voorzitter stelde onmiddel lijke stemming over het Australi sche voorstel voor. maar de Pool- sche afgevaardigde kwam tus- schenbeide met het voorstellen van twee amendementen: 1. 31 Mei als limiet voor het verslag van de commissie, welke een onderzoek zal instellen naar de Spaansche kwestie en 2. een toevoegen aan het voor stel van de woorden „eenstemmige veroordeeling" van 't regiem van Franco. De Australische afgevaar digde zeide de twee amendemen ten te aanvaarden. Gromyko kondigde toen aan, dat hij zich van stemming over de Spaansche kwestie zou onthouden. Hij voegde hieraan toe. dat de be sprekingen van den Raad ten volle hadden bevestigd, dat het regiem van Franco een ernstige bedrei ging is voor den internationalen vrede. De Raad nam vervolgens het Australische voorstel aan met tien stemmen voor en een onthou ding van Gromyko, De Raad werd daarna verdaagd, zonder dat een datum voor de volgende bijeenkomst werd vast gesteld. Jarenlang heeft zij en de prinsesjes meegeleden als een ballinge in het verre Canada. En de weinige malen, dat haar warme, sympathieke stem door den aether trilde, om vanuit Ottawa haar volk een hart on der den riem te steken, woor den waarnaar duizenden land- genooten onder vaak heel moeilijke en gevaarlijke om standigheden luisterden, bon den haar steeds weer met haar volk en het volk met zijn Prin ses. Nu kunnen wij weer in volle vrijheid de driekleur la ten wapperen van huis en hof als een oprecht gebaar van dankbaarheid. Voik en Vor stenhuis voelen zich nauwer met elkaar verbonden dan ooit. De Ministerraad heeft besloten dit jaar niet over te gaan tot den gebruikelijken zomertijd. Bij deze beslissing hebben de belangen van den landbouw gepraevaleerd. Deze spraken zóó sterk, dat de bespa ringen aan brandstof geacbt wer den daartegen niet op te wegen. Deze weck zal een extra bon voor 100 gram vleesch wor den aangewezen voor perso nen van 5 jaar en ouder. Op deze bon mag reeds Donder dag a.s, gekocht worden. JEZUS CHRISTUS is gekomen „niet in water alleen, maar in water en bloed", heeft St. Jan ons Zondag in het Epistel voorgehouden. Éénmaal is Jezus tot ons ge komen „in water", n.l. toen wij gedoopt werden, lederen dag wil Hij tot ons komen „in bloed", d.w.z. in de H. Eucha ristie. De kracht van ons Doopsel wordt door de H. Communie in stand gehouden. Zonder het Bloed van Jezus wordt ons Doopsel een stil staand water, troebel en drab big Arme broeders-in-Christus die de H. Hostie missen Ellendig-lauwe katholieken, die 1 i2 maal per jaar ge noeg" vindenl

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuw Noordhollandsch Dagblad, editie Schagen | 1946 | | pagina 1