Nieuuu FRANKRIJK ZEGT „NEEN Bezoek van Winston Churchill aan Nederland Voor Den Helder, Schagen en omgeving Bureaux Ondemocratische grondwet bij volksreferendum afgestemd ANDERHALF MILLIOEN MEERDERHEID TEGEN MAÏÏRHUt Z0R6ZN Ir. A. A. MUSSERT Gratieverzoek afgewezen Is Victor Emanuel afgetreden? „GROOTKRUIS VAN DEN LEEUW" Voor oudminister Gerbrandy Een uitgebreid programma van 8-13 Mei DE NATIONALE FEESTDAG Prinses Juliana roept de jongeren op ZWARE jONGENS ONTSNAPT Uit* hef kamp Schoorl Hoofdredacteur: H. N. Smits; rayon-redacteur Fr. Otten; binnenland p. Sigon. Abonnementsprijs 3.40 per kwartaal; 11.20 per maand, inclusief incasso. Advertentie-prijs: per editie 11 ct. p. m.m.; minimum 1.50, in alle edities 26 ct. p. m m., minimum 4.—. Fam. ber. 20 ct. p. m.m.; in alle edities 30 ct NoonUiollandsch Dagblad E Buiten God is Al 111 nergens veilig (Vondel) MAANDAG 6 MEI 1946 42e JAARGANG - NUMMER 10922 ALKMAAR: Langestraat 42A tel 2046 (adm.); 2047 (redactie) K 2200 HOORN: Draafsingel 59 tel. 4243 (K 2290) 2 lijnen DEN HELDER: West straat 80; tel. K 2230 2182 SCHAGEN: Molenstraat 52 tel. 459 (K 2240) Bankrelatie: Noorderbank a LIET FRANSCHE VOLK is gisteren ter stembus ge weest, om deel te nemen aan het referendum over de grond wet. Het ging om „ja" of „neen". Naar radio Parijs he denmorgen om half zes meld de. is de 'uitslag, dat 9.130.784 stemm envóór zijn uitgebracht en 10.670.993 'tegen, zoodat de grondwet met een meerderheid van anderhalf millioen stem men verworven is! De uitslag van Corsica, die nog niet bekend was, kan daar geen verrassing meer in bren gen. De beslissing van het Fransche volk is uiterst belangrijk Voor de binnenland- sche situatie in de republiek zijn de gevolgen ervan nauwelijks te overzien. Maar ook buiten de grenzen heeft dit votum groote beteeke- nis Het is een les ook voor ons land De opzet van de Fransche Constitutie ging uit van een ver keerd begrepen democratie. Dit was te wijten aan den overwe genden invloed van de Commu nisten, tegen wier anti-democra tische gedachten de socialisten (die m de„ minderheid waren) niet konden optornen. De Grondwet schéén heel de mocratisch, maar was dit in we zen niet. Zij ging niet uit van den gezonden volksinvloed en mederegeering van het volk, maar van het voor ons verwerpe lijke beginsel van de volkssouve. reiniteit. Dit was ook belichaamd in het ó.a. door de Katholieke Partij bestreden denkbeeld van het één-Kamerstelsel, waardoor een te groote macht aan de Volksvertegenwoordiging werd fegeven met negatie van het ooge gezag der Regeering. Bovendien leek de Constitutie alle eer te geven aan de vrij heden van het volk, maar ook dit was maar schijn. Naast de M.R.P. en andere, meer uitge sproken rechtsche, partijen, heb. ben immers ook de meeste Fran sche Bisschoppen zich tegen de Grondwet uitgesproken, hetgeen, de Aartsbisschop van Limoges, Mgr. Rastouil, o a aldus moti veerde: „Wanneer wij beweren goede Franschen te zijn, kunnen wij geen Grondwet aanvaarden, wel. ke Frankrijk naar een soort die. tatuur voert, die een gevaar in houdt van verschillende vrij heden van het natuurrecht en die den invloed van het gezin kun nen verminderen. Niet alleen als Katholieken, maar ook als Fran schen, die met verstand en een wil zijn toegerust, kunnen wij geen Grondwet aanvaarden, welke geen waarborgen biedt voor de onvervreembare rechten van het gezin. EEN GEZOND GEZIN In „L'Aube", het orgaan van de M.R.P., schreef Maurice Sohu. man o.m.: „In naam van de rech ten van het gezin, van de sociale democratie en van de sociale en economische rechten der arbei ders. zetten wij ons met alle kracht tegen de voorgestelde con stitutie. Óp de vraag waarom? antwoordt de woordvoerder van het strijdend Frankrijk, omdat die thans voor de arbeiderswereld bedriegerij beteekent en straks als ze wordt aangenomen, een valstrik. Er worden vele beloften gegeven, maar zij worden door niets gegarandeerd Voorts merk te Schuman op, dat de arbeiders een t^gime verwerpen dat alle controle uitsluit en elk tegen wicht opheft en dat zelfs het recht ondergeschikt maakt aan de politieke macht en waartegen ten slotte maar een één middel openstaat, nl. de opstand! De ontwikkeling in Frankrijk verdient ons aller aandacht. Zij is van groot gewicht voor de sociale en staatkundige evolutie in de wereld, bij. zonder in de westelijke lan den. Dat een halt toegeroepen wordt aan de communistische infiltratie, welke door so. cialistische medewerking haar kans krijgt, terwijl o.a. van Katholieke zijde door eendrachtig optreden die links-radicale invloed in de staatsregeling wordt tegen, gegaan, dat is ook voor ons met het oog op de komende verkiezingen belangrijk!! De minister van justitie maakt bekend dat door H.M. de Koningin het gratiever zoek, ingediend ten behoeve van ir. A. A. Mussert, is af gewezen. Naar het Fransche persbureau AFP meldt zou koning Victor Emanuel van Italië besloten hebben afstand te doen van den troon en zich naar Portugal be geven. De acte van aftreding zou gisteravond worden onder teekend. PROF. MR. P. S. GERBRANDY de oud-minister-president van het Nederlandsche kabinet in Londen, is door H.M. de Konint- ging begiftigd met het Grootkruis van de Orde van den Nederland se!) en Leeuw. Deze onderschei ding is hem uitgereikt in een bij zondere vergadering van den Ministerraad. Het Grootkruis van den Ne- derlandschen Leeuw is de hoog ste Nederlandsche civiele onder scheiding. Zij kan echter ook aan militairen gegeven worden. Ge neraal Snijders was er mede be giftigd. Prins Bernhard bezit het Grootkruis en voorts zijn er, buiten Prof. Gerbrandy, nog twee dragers, n.l. oud-gouverneur-gen. Tjarda van Starkenborg Sta- chouwer en de voorzitter der Eerte Kamer mr. W. L. Barora Vos van Steenwijk. Hr. Ms. flottieljeleider ..Trom, is na een afwezigheid van zeven jaren in het vaderland teruggekeerd. Bij de aankomst in IJmuiden waren talloozen ter begroeting aanwezig. De Haas P. De right honourable Win ston Spencer Churchill zal van 8 tot 13 Mei a.s. in Neder, land vertoeven op uitnoodi- ging van H.M. de Koningin en de Nederlandsche regee ring. De heer Churchill zal ver gezeld zijn van mevrouw Churchill en miss Churchill. De gasten zullen verblijf hou den in het Paleis op den Dam. Het vliegtuig waarmede de heer Churchill den overtocht j maakt, zal laag over Walcheren cirkelen, alvorens het omstreeks 4.30 uur op Schiphol landt. Op het vliegveld wordt de heer Churchill verwelkomd door ver tegenwoordigers van H.M. de Ko ningin en van de regeering. Aan de grens van de gemeente Am sterdam zal de waarnemend bur gemeester hem opwachten en naar het Paleis op den Dam ver gezellen. Donderdag 9 Mei wordt den heer Churchill door de regeering in de Treveszaal een dejeuner aangeboden. Des middags om 3.30 uur zal de Britsche staatsman in de ver- eenigde zitting der Staten-Gene- raal worden toegesproken door den voorzitter en de rede van den heer De Vos van Steenwijk be antwoorden. Vrijdag 10 Mei zal te Amster dam een persconferentie worden gehouden. Vrijdagmiddag vindt de eerepromotie plaats in de St. Pieterskerk te Leiden. Een bezoek aan de Sociëteit Minerva staat op het program. Voorts staat voor dezen dag een diner in de Brit sche ambassade op het program ma. Zaterdag 11 Mei zal de stad Amsterdam den heer Churchill een gouden medaille aanbieden in de raadszaal van het stadhuis. Vervolgens vaart het officieele ge zelschap naar het huis van de stad Amsterdam alwaar een de jeuner wordt aangeboden. Des middag zal de heer Churchill op het IJ een zeildemonstratie gade slaan Zondag 12 Mei zullen de beer en mevrouw Churchill en hunne dochter dejeuneeren op hel Pa leis te Soestdijk. Tenslotte zaJ op 13 Mei een be zoek aan Rotterdam worden ge bracht. Na een officieele ont vangst door den burgemeester, een dejeuner in het raadhuis en indien daarvoor tijd is een rond vaart door de havens verlaat de hoer Churchill ons land in den namiddag. SOBER EN WAARDIG heeft Nederland Zaterdag de be vrijding herdacht. In alle plaatsen, de groote steden, de stadjes en de dorpen, hebben allen hun aandeel in de her denking en in sobere feeste lijkheden geleverd. In Amster dam werd in het Stadion een grootsch bevrijdingsspel opge voerd. Aan het slot van de herden kingsplechtigheden van de bevrijding heeft H.K.H. Prinses Juliana zich per radio over beide zenders tot het Neder landsche volk en in het bij zonder tot de jongeren daar onder, gericht. H.K.H. herinnerde aan het werk, dat talrijke jongeren in de illegaliteit verricht hebben. De jeugd van omstreeks twin tig jaar heeft zich doen ken nen als een jeugd, waarvan de geest niet bedorven kon worden door de Duitsche over weldigers, iets wat van het hoogste belang is voor ons volk. Thans zijn velen van hen teleurgesteld door den gang van zaken na de bevrij ding. In den bezettingstijd heb ben zij geleerd snel te hande len en te beslissen en thans gaat alles, volgens hun ge voel, zoo langzaam. Daardoor is een drang naar het buiten land ontstaan. Het land, waar voor zij vijf jaar lang illegaal gestreden hebben, is hun thans te klein geworden. Veel beter deden de jonge men- schen echter, indien zij in Ne derland bleven, omdat Neder land hen zoo dringend noodig heeft. Ons land heeft zwaar geleden tijdens den oorlog, zwaarder dan velen wel den- De Opper-germaan- sche ijdeltuit r*OERING maakte zich boos, toen dr. Schacht tijdens zijn verhoor een beschrijving van hem gaf. Schacht beschreef Goering namelijk als 'n „misdadiger, wiens ken nis ov elk gebied nihil ■was". Ook beschreef dr. Schacht een vartij bij Frau Goering, waarop Goering zelf in romein- sche toga verscheen, ov sandalen, met juweelen bezette ringen en met verf en livvenrood opge maakt gezicht. ken. Er moet echter opge bouwd worden en daarvoor zijn menschen noodig. Ook richtte H.K.H. zich tot de meis jes, bij wien eveneens dezen drang naar het buitenland be staat. Zij spoorde deze aan, op haar terrein mede te wer ken aan den opbouw van Ne derland. In verband met de verkie zingen mogen de kranten eenige malen in dubbelen omvang verschijnen. Daar om heeft dit blad heden acht pagina's. „Waar anders zal ons volk de geestelijke kracht halen om zich andermaal te verzetten tegen een zich opdringend communisme, tenzij in een rotsvaste, christelijke geloofs overtuiging?" (Mag. Dr. Stokman) In den loop van Donderdag avond wisten drie Amsterdam mers, als zware gevallen geïn terneerd in het kamp Schoorl te ontsnappen. Overdag waren zij bezig geweest met 't leggen van een lichtkabel tusschen de beide draadversperringen van 't kamp, dat nog onlangs 350 nieuwe be woners kreeg. Met de gereed schappen, die zij bij dit werk ge bruikten. hebben zij de versper ring doorgeknipt en het prikkel draad vervolgens weer zoodanig samengevoegd, dat van een ope- nihg niets was te zien. 's Avonds was het toen voor de heeren een koud kunstje om door deze ge- caumoufleerde opening de vrij heid te bereiken. Naar wij nader vernemen, is het gerucht, als zou „de beul vara Ommen" zich onder de ontsnap ten bevinden, onjuist. Dit indivi du bevindt zich nog „veilig" en wel achter de afrastering van. i r> fann.QarxM-gclg.nvvi.*> trx Cnlaoo»!

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuw Noordhollandsch Dagblad, editie Schagen | 1946 | | pagina 1