Nieuuu INDONESIË IN DE TWEEDE KAMER FRANKRIJK BEZWEERT HET COMMUNISTISCH GEVAAR 23S3 Voor Den Helder, Schagen en omgeving Bureaux: Bevrijd ons van de E.V.C.! STEMT LIJST 2 ROMME Katholieke Volkspartij. De regeering krijgt harde noten te kraken Zal minister Logemann de vuurproef doorstaan? „Unilever' voor den rechter ARNOLD MEYER VERHUIST! Mussert terechtgesteld EEN MERKWAARDIGE VONDST Ons telefoon nummer Kuddedieren Hoofdredacteur: H N. Smits; rayon-redacteur Jr otten: binnenland p Sigon. Abonnementsprijs 3.40 ner kwartaal; 1.20 per maand, inclusief incasso. Advertentie-prijs: per editie 11 ct. p. m.m.; minimum t 1.50, in alle edities 26 ct. p. m.m.; imnlmum I 4.—. Pain, ber. 20 ct.p. in alle edities 30 ct. Noordhollandsch Datrfclad J Buiten God is nergens veilig (Vondel) DINSDAG 7 MEI 1946 42e JAARGANG - NUMMER 10923 ALKMAAR: Langestraat 42A tel 2046 fadm.), 2047 (redactie) K 2200 HOORN: Draafsingel 59 tel. 4243 (K 2290) 2 liinen DEN HELDER: West straat 80; tel. K2230 SCHAGENMolenstraat 52 tel 459 (K 2240) Bankrelatie: Noorderbank Gelijk iedere politieke partij heeft ook de C.P.N. haar politiek programma vervat in een aantal poltiieke leuzen, wel^e onder het Nederlandsche volk verspreid wor den. Opbouw en welvarend Neder land zijn daarbij geliefde ontwer pen voor hun verkiezingsaffiches. Maar wij vragen ons toch mm of meer verbaasd af, hoe dit welva rend Nederland en die opbouw kunnen samengaan, indien de E. V. C. steeds weer stakingen pro clameert en daarbij over het hoofd begint te zien, dat verschillende buitenlandsche vrienden niet gaar ne het risico willen loopen dat door conflicten hun schepen l&n- geren tijd worden opgehouden. Andere havens, zooais Biemen, Hamburg enz. kunnen door de ge allieerden reeds gebruikt worden zoodat het voor de nand ligt. de goederenstroom over deze havens te leiden. Wat is er nu in Amsterdam aan de hand? Er is een nieuw contract geslo ten, zóó. dat een matroos thans f245 per maand verdient. De loo- nen zijn aanmerkelijk verhoogd, temeer daar ook het mijnengeld, een vergoeding voor het mijnen gevaar, is afgeschaft. Alle zeelieden krijgen van het door den rijksbemiddelaar goed gekeurde verdrag een afschrift, indien belanghebbende er niet mee accoord wilde gaan, kon hij op de oude voorwaarden, lager loon. maar mèt mijnengeld. thuis varen. Deze onderhandelingen werden nu gevoerd met de erkende vak organisaties, echter niet met de E.V.C. In verbolgenheid over de zen gang van zaken tracht nu de E.V.C. niet alleen zeelieden te doen staken, maar ook die staking over te brengen op de nevenbe- drijven. Dat de goede naam van den havenarbeider alom in den lande aangetast wordt, laat zich gemak kelijk denken. De publieke opinie is zeer zeker niet op de hand van den arbeiders, integendeel, de naam van havenarbeider weit on aangename vergelijkingen op met oproerlingen. Daar het aan de stakende ha venarbeiders gestelde ultimatum, dat inhield ontslag bij niet hervat ten van het werk op Maandag 6 Mei. door de stakenden in den wind is geslagen, hebben de sa menwerkende havenbedrijven te Amsterdam aan 7')0 arbeiders ont slag aangezegd. Een drama tiscne ontwikkeling in den opbouw van ons land, waarbij wij slechts de verzuchting kunnen slaken: Bevrijd ons van de E.V.C,, o regeering! TOT DIEP IN DEN NACHT is er gisteren felle critiek gele verd en zijn scherpe dingen gezegd in de Tweede Kamer naar aanleiding van de regeeringsv erklaring inzake Ned.- Indië en het verslag van de Commissie van Poll. Geaccentueerd werd vooral het feit, dat de volksvertegen woordiging zich gepasseerd voelt in deze uiterst belangrijke kwestie. En men kon zich dezen eersten dag nauwelijks ont trekken aan den indruk, dat de regeering gedrongen werd naar de richting van een motie van wantrouwen. De heer B a j e 11 o (R K.) merkt op, dat het verslag der commissie in groote lijnen de meening bevestigt, die velen over de zaak hebben. De regeering wenscht den weg tot onderhandelen te volgen en dat is z.i. juist. Doch een accoord sluit men met een wederpartij, die de overeenkomst zal kunnen nako men. Spr. stelt zich de vraag' de regeering-Sahrir dat kan. Wie zijn op het oogenblik de vertegen woordigers der republiek Indone sië? zoo vraagt spr. De zooge naamde minister-president Sabrir zal op den duur geen gezag over het Javaansche volk kunnen hebben. En met dezen mijnheer Sahrir zal men moeten onderhan delen. Heeft deze regeering gezag? vraagt spr. De macht wordt uit geoefend door gewapende benden. Zijn er geen andere menschen met wie onderhandeld kan women? Waarom onderhandelt de regee ring uitsluitend met afgevaardig den van Sahrir? Dr. van Mook niet op den goeden weg? Vele Nederlanders en ook Indi sche Nederlanders zijn van mee ning, dat dr. van Mook niet op den goeden weg is. Het beleid der In dische regeering heeft niet het vertrouwen der Nederlanders in Indië, betoogt spr. Spr. acht de onderhandelingen niet verantwoord, zeker niet nu er nog zoovelen in kampen opgeslo ten worden gehouden. Er moet een grens zijn welke een souvereine staat niét laat overschrijden en die grens ligt daar waar de souve reine rechten in het gedrang ko men. De heer Schouten (A.R.) wijst er op, dat het de regeering ernstig aangerekend moet wor den. dat zij niet heeft tegengespro ken het bericht in ,Het Dagblad" te Batavia, dat de beide kamers haar goedkeuring zouden hebben gehecht aan de voorstellen, welke dr. van Mook aan Sjahrir had overhandigd. De regeering had de Staten-Generaal bovendien over de voorstellen moeten Inlichten; dat is het minste, dat verlangd kan worden. Geen zwakte tegenover revolutie De regeering had moeten vast leugdige Londensche meisjes bewon deren de in bloei staande tulpen in Regents Park als symbool van de dankbaarheid van de Nederlandsche bevolking. Amsterdam P. houden aan het standpunt dat het onwaardie en onvruchtbaar is te onderhandelen met den president der zoogenaamde republiek. Waar dat wel geschiedt is haar optreden onwaardig en zelfs ongrondwettig. Wij zijn ten volle bereid mede te werken aan een beleid dat ge richt is op bespoediging van het verlgenen van zelfstandighei i met uiteindelijk doel volledige autono mie in inwendige aangelegenheden binnen het Koninkrijk, verklaart spr. Spr. wijst erop, dat het over leg tusschen Regeering en Stal en- Generaal heeft ontbroken; de Re geering is vooruitgeloopen op wat het resultaat van gemeen overleg had behooren te zijn. Hij merii op dat het Kabinet zijn beleid beeft laten voorschrijven door de revo lutie. Dat betreurt spr. Er mag geen sprake zijn van eenige zwak te tegenover de revolutie. Hoe staat het met den Nica-gulden? De heer Goedhart (P.v.d.A.) betoogt, dat het rapport-der com missie niet objectief is. Het ver langen naar zelfstandigheid zou z.i. toch gekomen zijn al was er geen bezetting geweest. Wij si aan in Indonesië voor een kwestie van politièken groei en politieke rijp wording. Hij merkte o.m. pp. dat de ontwikkelde Javaan zich er over ergert, dat de oude figuren en niet alleen die van de Brisbane groep weer op de stoelen kwa men, en een luxieus leven ten toonspreidden. Er moet een einde komen aan de ontvoeringen en aan het ver blijf in kampen in Indonesië Van hieruit moge dit tot Sjahrir ?n de zijnen gezegd worden. Spr. vraagt hoe het met den Nica-gulden staat. Volgens ge ruchten zou hij al even laag staan als de Jappen-gulden. De Lt. Gouverneur-Generaal regeert alleen. De heer Meyerink (A.R.) merkt o.m op. dat alle tegenwicht tegen een autocratisch bewind is weggevallen en daarvan heeft de Luitenant - Gouverneur-Generaal gebruik gemaakt om alleen te overleggen met representanten van de republiek De Lt. Gouverneur-Generaal re geert alleen. Dit is ondemocratisch en spr. wenscht democratie ook voor de Javaansche bevolking be schermd te zien. Zoo er ooit een fascistische staat geweest is met totaiitairen inslag, dan.is dit aldus spr. de republiek. Ondanks het feit. dat de regee ring van dit alles kennis draagt, onderhandelt zij met Sjahrir en maakt gemeene zaak met de repu bliek. Dat Sjahrir en de zijnen voorloopig met een klein territoir genoegen willen nemen, is slechts een kwestie van tactiek. Er i.- bij de regeering een afschuwelijk mis verstand te constateeren, als zij meent, dat hiermede het Konink rijk gehandhaafd kan worden. Spr. vraagt zich af, welk ver trouwen kunnen wij nog in deze regeering stellen? Hij wenscht haar op haar heilloozen weg geen stap te volgen. Laat de regeering komen met daden; het is daarvoor nog niet te laat. zegt spr. De re geering zal goed doen er naar te streven, baas in eigen huis te worden Het is ook gewenscht, dat er in militair opzicht evenwicht zij. De heer Korthals (Lib.)- geeft te kennen dat bij de vele contacten, welke de parlemen taire commissie gemaakt heeft, niets gebleken is van onrust. VERVOLG PAGINA De Econ. Politierechter te Rot terdam heeft gisteren de zaak behandeld tegen zes functionaris, sen van de „Unilever". De eischen varieerden van 4 tot 16 maanden De Parijsehe perscommen taren, zoowel van rechts als van links, op de resultaten van het Fransche referendum, dragen het karakter van ver bazing daar niemand ver wacht had, dat de resultaten zoo zeer ten gunste van de „neens" zouden zijn. Maurice Schumann, voorzitter van de MRP (voorstander van de „neens"-stemming, schrijft in de „Aube", c'at de zeer nadrukke lijke verwerping van de leiding van de linksche partijen door Pa rijs „de stoutste verwachtingen overtreft." De commentaren van de zijde van de linksche Fransche partij en zijn tegenstriic'ing. Terwijl het onafhankelijke blad ..Combat" en het radicale „Aur-ore" de hoop uit spreken, dat de socialistische lei ders hun partij nu zullen losma ken „uit den communistischen greep" wil het communistische blad „Humaniet" het doen voor komen alsof de overwinning van de „neens" voorkomen had kun nen worden, indien c'e socialisten het communistische aanbod tot een vereenigde actie aanvaard hadden. De vice-voorzitter der communistische partij. Florimond Bonte, schrijft: „Laten alle verte genwoordigers van de arbeiders klasse zich voortaan voorname lijk de eenheid ten doel stellen." De geheele rechtsche pers is uitgelaten en stelt de verwer ping van de grondwet gelijk met een nederlaag van de communis ten van de eerste orde. Het con servatieve blad „Figaro" schrijft: „De uitspraak van het volk in het rfeerendum laat de verwer ping van het plebisciet, dat door de communistische partij is op gelegd, door het volk tot uiting komen." Het uiterst rechtsche blad „Epoque" drukt een spot prent af. voorstellende de Fran sche republiek, die aan een wurg greep van d encommunistischen leider Marice Thorez ontsnapt, waarbij het onderschrift luidt: „Net op tijd". Het socialistische blad „Populaire", dat eenerzijds zijn groote bezorgdheid uitspreekt t. a. v. het gevolg van de ver werping van de grondwet, troost zich anderzijds met de gedachte, dat „de helft van het volk aan den oproep van de democratie geho.or heeft gegeven. Geen macht, hoe reactionnair ook kan in de toekomst aan den wil van de massa weerstand bieden. Op last van den directeur-gene raal voor bijzondere rechtspleging is Arnold Meyer van het bewa- ringskamp „Ave Maria" te Tilburg overgebracht naar het huis van bewaring te 's-Hertogenbosch. De behandeling van zijn zaak voor 't bijzonder gerechtshof te 's-Her togenbosch kan binnenkort wor den tegemoetgezien. Kan het nog voor de a.s. verkiezingen? Namens den Minister van Justitie wordt medegedeeld, dat het doodvonnis tegen 'r. A. A. Mussert, wiens gratie verzoek door H.M. de Konin gin werd afgewezen, heden in den vroegen ochtend is vol trokken. De eischen waarop de confe rentie te Parijs dreigt vast te loopen, in beeld gebracht. Een nieuwe schakel op hei ge bied van de evolutie van den mensch is ontdekt door een En- geische archeologische expeditie in Palestina, welke op den beig Karmel het skelet van een man heeft uitgegraven, die voor :ueer dan 50.000 jaren geleefd heefl DEN HELDER Wij hebben weer een nieuw telefoonnummer: waarvan men goede nota ge lieve fe nemen. JulElVSCHElV, die zich „ver- licht" achten, drijven graag de spot met de christe nen als met een kudde ge dweeë schaven. Diezelfde lieden dragen de costumes die de laatste mode voorschi ij ft, ook al spotten die met smaak en goede zeden; ze vinden mooi wat iedereen mooi vindt, schreeuwen „hoe ra!" of „moord!" wanneer een groote v menigte hetzelfde schreeuwt; worden hysterisch van geestdrift om een film wicht of een voetballer, omdat hun lijfblad hun dat voor schrijft. Kijk! Dat zijn kuddedieren! Menschen zonder persoonlijk heid of zelfbewustzijn! En als wij daaraan meedoen, zijn we geen haar beter! Deze kudde geest is den Christen onwaar dig. De leerlingen van Christus vormen ook een kudde, zeker! Maar „Ik ken Mijn schapen en Mijn schapen kennen Mij!" zegt de Goede Herder. Wij weten Wien wij volgen! En waarom! Tenminste, dat moeten we en kunnen we weten MARCUS

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuw Noordhollandsch Dagblad, editie Schagen | 1946 | | pagina 1