Nieuw Weer een .motie van Poll HAVENSTAKINGEN ZIJN 'N NATIONAAL GEVAAR BRITSCHE TROEPEN VERLATEN EGYPTE Voor Den Helder, Schagen en omgeving Bureaux: in de Tweede Kamer aanvaard DE GE ÏNTERNEERDEN MOETEN WORDEN VRIJGELATEN! H.M. de Koningin ontvangt Churchill BISSCHOPSWIJDING MGR. KLIYPERS Perzië ontruimd Opzienbarende arrestatie in Frankrijk Op 17 Mei de dag van de K. V. P. Stemt Romme van lijst 2 Schepen verdwijnen naai andere havens Churchill en Eden trekken fel van leer HET AFTREDEN VAN VICTOR EMANUEL EXTRA VLEESCH De arbeid heilig Hoofdredacteur: H. N. Smits; rayon-redacteur Fr Otten: binnenland p. Sigon. Abonnementsprijs 3.40 per kwartaal; 1.20 per maand, inclusief incasso. Advertentie-prijs: per editie 11 ct. p. m.m.; minimum t 1.50, in alle edities 26 ct. p. m.m.; minimum I 4. Fam. ber 20 ct. p. m.m.; in alle edities 30 ct Noordhollandscli Dagblad Buiten God is nergens veilig Vondel WOENSDAG 8 MEI 1946 42e JAARGANG - NUMMER 10924 ALKMAARLangestraat 42A tel 2046 (adm.); 2047 (redactie) K 2200 HOORN: Draafsingel 59 tel. 4243 (K 2290) 2 liinen DEN HELDER: West straat 80; tel. K 2230 SCHAGEN: Molenstraat 52 tel. 459 (K2240) Bankrelatie: Noord erbank DEGEERING EN KAMER zijn voorloopig inzake de Indische kwestie tot elkaar gekomen. De Regeering heeft zich achter de motie-van Poll geschaard. Wel had minister Logemann in een lange en uitstekende redevoering veel critiek op den inhoud van het rapport-van Poll, maar de hoofdt zaken er van heeft hij toch eigen lijk bevestigd. Het is in elk geval opnieuw duidelijk geworden, dat het een wüs besluit van de Kamer geweest is. de commissie naar Indië te zenden. Het waardevolle materiaal, dat zij heeft medege bracht, heeft de Regeering niet bestreden, al was zij het met ver schillende conclusies niet eens De Kamer heeft na de rede van den minister nog verschillende belang rijke opmerkingen gemaakt. Ten slotte is de motie van den heer van Poll aangenomen met 45 tegen 26 stemmen. Tegen stemden de anti-revolutionairen, de christelijk historischen en de liberalen. Met de Katholieken trokken de leden van de Partij van den Arbeid één lijn. Onder Katholieke leiding is de gederailleerde locomotief, zoo- ais de heer van Poll zich uitdruk te, weer in het goede spoor ge bracht. De Minister van Overzeesche Gebiedsdeelen, de heer Loge. m a n n, had o.a betoogd, dat de heer van Mook niet alleen gestaan 'heeft; er is geen kwes tie van dat hij alleen geregeerd heeft. De taak van den luitenant, gouverneur-generaal was zoo zwaar, dat hij zich niet geheel aan het burgerlijke bestuur kon wijden. Voor het politieke beleid is overigens de geheele Neder, landsche regeering verantwoor. delijk. De heer van Mook voerde tenslotte het beleid, dat de Ned. regeering wenschte. Het was niet eenvoudig voor de Indische regeering om een betrouwbaar beeld te krijgen van de ondergrondsche beweging in Indië en wat daaraan vast zit. De tegenstelling tusschen de ex. geïnterneerden en de regeering Bestaat Het is een Onwaarheid, dat het bevel van Mountbatten, dat de geïnterneerden in de kampen moesten blijven, de in. stemming van de Brisbane.regee. ring had Wel heeft zij zich on. middellijk achter het bevel ge. schaardDe minister betoog. de voorts bij herhaling, dat de regeering- bitter weinig keus heeft gehad welken weg zij zou taan. Er is geen sprake van, dat e règeering gepoogd heeft een bepaalde politiek te volgen. Men had anders kunnen spreken, maar niet anders kunnen han delen. Wat de voorlichting betreft, verdedigde de minister de hou ding van de regeering. De nieuws voorziening is een zaak van par ticulieren, zei hij, men mag er de regeering dus niet leelijk op aan kijken, als men niet alles hoort. (Maar de minister zei ook, dat de censuur had bestaan en dat ze.... 11 Februari 1946 was opgeheven; tot zoolang was de nieuwsvoorziening practisch dus wel in handen van de regeering.) Ook was er de Regeeringsvoor- lichtingsdienst. Maar een deel der wereld wilde niet zien wat er gebeurde. Het nationalisme is ook in de buitengewesten een overheerschende factor en de commissie stelt deze zaak mooier voor dan ze is. Nationalisme is een wereldtendenz en verreweg de geheele intelligentia staat achter de republiek. De allesbe- heerschende factor is de realiteit van het Indische nationalisme. De heer van Poll wijzigde zijn motie overeenkomstig 'n wensch van den minister in dien zin, dat er in de betrokken alinea nu komt te staan: „dat evenv/l bij de voortzettihg der besprekingen allereerst dient vast te staan, dat de thans in gang zijnde invrij heidstelling van de nog in kam pen vastgehouden Nederlandsche onderdanen snel en regelmatig zal worden afgewikkeld, en dat het uitblijven van deze invrij- heidsstelling een beletsel zou vormen voor den verderen voort gang der besprekingen." Bij de replieken heeft men van verschillende zijden gepoogd een ander effect aan de motie te ge ven, dan de heer Van Poll be doelde. Hij wilde haar uitdrukke lijk niet zien als een motie van vertrouwen in het beleid van de regeering, maar slechts als een uitspraak om den „status quo" te handhaven, om zoo de nieuwe regeering vrijheid van handelen te geven De minister ging daar in het algemeen mede accoord. Zoo is de motie ten slotte met 45 tegen 26 stemmen aangeno men Nederlandsche mariniers tijdens hun Ladang Geddes. In afwachting van verlaten rubberplantage hun als ka op de foto de zgn. "Litterbag' ofwel zak dient een uur gewacht te wor kan worden. verblijf op Malakka in het kamp hun vertrek naar Ipdonesië is deze nip toegewezen. Ziekenboeg. Links drinkwaterzak. Na vulling van den den alvorens drinkwater afgetapt M. H. M. de Koningin zal Win ston Churchill vandaag te Amsterdam in het Paleis op den Dam ontvangen. Z.H. Exc. Mgr. St. J. M. Kuy- pers. de nieuwbenoemde aposto lisch vicaris van Suriname zal op den Tweeden Pinksterdag 10 Juni in de Kathedraal St. Jan te Den Bosch door Mgr. W. P. A. M Mutsaerts, Bisschop van Den Bosch, tot bisschop worden ge wijd. Deze plechtigheid begint om tien uur. In Mei worden nieuwe bon nen voor rijwielbanden in gebruik genomen. De oude bonnen blijven geldig t.m. 15 Mei a.s. De woordvoerder van de Per zische regeerinig prins Firoes Mandag heeft de navolgende verklaring afgelegd; „Door ons ontvangen rapporten bevatten aanwijzingen, dat de ontruiming van Perzië voltooid is." Officieel wordt gemeld, dat ko lonel Raoul c.'e Wavring, hoofd van den Franschen geheimen dienst, samen met vijftig andere leden dezer organisatie, is gear resteerd. De Wavrin was de rechterhand van generaal De Gaulle en genoot in de Fransche verzetsbeweging bekendheid als „kolonel Passy". Volgens AFP draagt de arres tatie geen politiek karakter en is zij geschied na een onderzoek van de administratie. VIJF Engelsche schepen, die reeds In de Rotterdamsche haven liggen, zul'len wegens de staking met hun lading naar Duitschland vertrekken. Drie gaan er met aardappelen naar Emden, twee met graan naar Hamburg. Het Zweedsche s.s. „Normande" dat hier stuk goederen moest laden en los sen is naar Antwerpen ver trokken. Het liet tien ton stuk- goederen staan. In Rotterdam kwamen tusschen de haven arbeiders hevige vechtpartijen voor. Naar aanleiding van de staking der havenarbeiders in Rotter dam en Amsterdam wordt ge wezen op eenige ernstige natio nale gevaren, die deze staking met zich brengt. Het moet den stakers toch iets zeggen, wanneer de Minister van Landbouw moet mededeelen, dat bij een voortzetting van de staking na 20 Mei, het vetrant- soen niet zou kunnen worden gehandhaafd. Al schijnt het den stakers koud te laten, dat er kolenschepen op lossen liggen te wachten, het Nederlandsche volk zal beserfen, dat hiermede onze industrie en daarmede onze ge heele materieele voorziening (textiel, schoenen, bakkerijen, electriciteit) wederom ernstig vertraagd wordt Er wacht in beide Nederlandsche havens een groote reeks van schepen, en hoeveel zullen êr zijn die onze havens voorbijgaan? Het is voor de geallieerden niet zoo bezwaarlijk, deze goede, ren dan maar te gaan lossen in een der Noordduitsche havens en Antwerpen, waar men zelf wel zoo verstandig is om in een eventueele staking toch zeker geen transitogoederen te betrek, ken, ligt angstig dicht bij Rotter dam. Eén sehip, dat eenmaal een onzer havens moest voorbijloo. pen, omdat er staking was of dreigde, blijft nu weg, om liever de lading naar elders te vervoe. ren, dan in een stakende haven te gaan liggen wachten. Wie de nadeelen overweegt en desondanks meedoet aan d'e staking, handelt recht, streeks tegen het gemeen, schapsbelang en dus tegen zichzelf. Oproep burgemeester De burgemeester van Rotterdam mr. P. J. Oud; heeft zich in een be roep tot de burgerij gericlït. Er kan niet in worden berust aldus de burgemeester dat ten gevolge van een staking; voor Rot terdam bestemde schepen naar een andere haven worden gedirigeerd. Het landsbelang eischt dat de sche pen met goederen voor voedselvoor ziening en wederopbouw worden ge lost. Vrijwilligers moeten zich mel den bij de bavenarbeidsreserve aan den Jobsweg 3a en aan de Maas haven. Reeds heeft een aantal vrij willigers gehoor gegeven aan dezen oproep. DE BRITSCHE eerste minister. Clement Attlee, heeft in het Lagerhuis medegedeeld, dat de Britsche troepen Egypte zullen verlaten. Hij werd toegejuicht door Labour, maar de leider van de oppositie, Winston Churchill, achtte deze ver klaring voor de oppositie absoluut onaanvaardbaar. Hij ver zocht om onmiddellijke opschorting van de behandeling van verdere kwesties, opdat er terstond gedebatteerd zou kunnen worden. CHURCHILL begon er op te wijzen, dat men de strijd, krachten begon terug te trekken bij het begin van de onderhande lingen. Heeft de regeering iemand geraadpleegd? Deze is volkomen haar eigen weg gegaan en dus al leen verantwoordelijk voor deze beslissing. Zestig jaar heb ik met regeering en diplomatie te maken gehad, maar dingen, die met zorg en moeite waren verworven, wor den thans op schandelijke wijze weggeworpen. Groot-Brittanmë en Egypte hebben een verdrag ge sloten, waarin was vastgelegd, dat de beide landen de verdediging van de kanaalzone op zich nemen. Op een vraag van den ouden grij zen staatsman of dit niet meer zoo is moest Atlee antwoorden, dat hierover juist onderhandeld zal worden. Ook Anthony Eden toonde zich ongerust over het terugtrekken van de Britsche troepen. Hij refereerde aan het Britsch- Egyptische verdrag van 1936, waarbij de Egyptische regeering den Britschen kroon toestond op Egyptisch gebied in de nabijheid van het Suezkanaal troepen te le geren tot op het tijdstip, waarop het Egyptische leger, in staat zou zijn, zelf de veiligheid van het Ka naal te verzekeren. Heeft de regeering zich er van overtuigd, aldus vroeg Eden, dat de verdediging van het Kanaal effectief kan worden uitgevoerd, zonder legering van Britsche troeJ pen en zonder de beschikking over lucht- en zeestrijdkrachten in Egypte in de nabijhed van het Kanaal? Eden vreesde, dat Attlee's ver klaring slechts den schijn kan wekken van op de kwestie vooruit te loopen, voordat er onderhande lingen zijn gevoerd. Bij terugtrekking ral de Britsche Koning Victor Emanuel van Italië zal de acte van aftreding niet onderteekenen, voordat de Gasperi te Rome is teruggekeerd. De Gasperi bekleedt volgens de Italiaansche grondwet als minis ter-president de functie van ad viseur van den Kroon. Ter erkenning van bijzonde ren moed en beleid bij het verzet, is een onderscheiding ingesteld, genaamd het Verzetskruis. vloot de groote marinehaven van Alexandrië verlaten en dit houdt m, dat het verdedigingssysteem van de Britsche verbindingslijn door Middellandsche Zee en Suez kanaal geheel gereorganiseerd zal moeten worden. Er zal beschikt moeten worden over oorlogsvoor- raden ter waarde van 120 miilioen pond sterling. Een geheel leger van deskundigen zal moeten ver trekken en havens, spoorweg-in stallaties, vliegvelden, waaraan in de afgeloopen jaren groote som men gelds zijn besteed, zullen ge ruimd moeten worden. Inmiddels zijn de eerste scheeps ladingen zware militaire uitrus tingsstukken uit Egypte in Haifa aangekomen, hetgeen dus klaar blijkelijk het begin vormt van de terugtrekking der Britsche troe pen. Op 9 Mei zal voor de leeftijds groepen boven 4 jaar een extra bon voor 100 gram vleesch per persoon worden aangewezen. IJ ET feest van vandaag heet: „Plechtigheid van den H. Joseph". Op 19 Maart hebben wij zijn heilige persoonlijkheid reeds geëerdvandaag vieren wij hem als beschermer: als... goeden herder. Vooral voor de velen onder ons, die in onopvallende alle- daagsche handenarbeid de kost van hun gezin verdienen, is Sint Joseph een beschermer, die er alles van begrijpt Iedere spijker die hij sloeg iedere krul die hij schaafde, was een daad voor Jesus en Maria. Zijn dagelijksche Acte van Liefde was: omwille van Jezus en Maria goede werk stukken aan de klanten afle veren! Zoo kunnen ook wij van iedere spade in den grond, van iederen hamerslag, van iedere kilometer achter het stuur van ieder „transport" in het grootboek, een Acte van Lief de maken. MARCUS

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuw Noordhollandsch Dagblad, editie Schagen | 1946 | | pagina 1