Nieuuu m DE MAN VAN OORLOG EN BEVRIJDING IN ONS MIDDEN Interneering voldoet niet aan redelijke eischen Onze groenten een probleem Voor Den Helder, Schagen en omgeving Bureaux: VLEUGELS Winston Churchill landt op Schiphol V-TEEKENS, EEN WIN TERJAS EN EEN SIGAAR -r' P mmm life Van Mook te Batavia Z.H. de Paus ongesteld Verslag Kamercommissie Uitvoer naar Duitschland te verwachten VRIJWILLIGERS VOOR! Studenten lossen schepen Niet wij alleen Hoofdredacteur: H N. emits: rayon-redacteur Pr, Otten: binnenland p.Sigon. Abonnementsprijs t 3.40 ner kwartaal; ƒ1.20 per maand, inclusief incasso. Advertentie-prijs: per editie 11 et. p. m.m.; minimum 1.50, in alle edities 26 ct. p. m.m.: minimum 4.—. Fam. ber 20 ct. p. m.m.; in alle edities 30 ct Noordhollandscli Daqblad Buiten God is nergens veilig Vondel DONDERDAG 9 MEI 1946 42e JAARGANG - NUMMER 10925 ALKMAARLangestraat 42A - tel 2046 (adm.); 2047 (redactie) K 2200 HOORN: Draafsingel 59 tel. 4243 (K 2290 2 lijnen DEN HELDER: West straat 80: tel. K 2230 SCHAGENMolenstraat 52 tel. 459 (K2240) Bankrelatie: Noord erbank MEN ,'ERWIJT ONS, in het bijzonder van de zijde van de Partij van den Arbeid, dat er bij ons in de Katholieke Volkspartij „vleugels" zijn. Naast de vooruitstrevende b.v. de conservatieve. En in de ge- dachtengang van de heeren is het dan zoo, dat de conser vatieve de democratische over vleugelen. Wat dit laatste be treft, is er reden tot volkomen gerustheid op grond van den gang van zaken in de Partij, die niet door een enkel ci taatje, noch door een enkele redevoering wordt bedorven. Vleugels zijn er in iedere par tij. Die waren er in de vroe gere S.D.A.P. bijv. en in de vroegere V.D., en die zijn er ook in de Partij van den Ar beid. Laten we het nu nog eens precies zeggen: bij ons gaat de kwestie van het on derling verschil over practi- sche politiek in het bijzonder over enkele vraagstukken van sociaal-economisch beleid. Men vindt elkaar echter op den grondslag van een sterk beginsel, een vast uitgangs punt, dat zekere dingen vast legt. In de Partij van den Ar beid denkt men ook nog niet eens gelijk over deze dingen, zonder dat dit vaste uitgangs punt er is en bovendien is daar hemelsbreed verschil over de geestelijke vooruitstre vendheid, die tenslotte nog be langrijker is dan de mate- rieele. Zeker zullen, als straks de partijen van den Arbeid en die van het Katholieke Volk samen zullen gaan wer ken voor een regeeringsmeer- derheid, ook op dit punt de dingen duidelijk moeten ko men te staan, en zullen de verschillende vleugels op bei derlei gebied dus tot een over koepelende gedachte, W een synthese moeten komen. Maar het vaststaande feit, dat op het voornaamste terrein van de diepste levensvragen juist in de Partij van den Arbeid de meeningen vaak uiteen loo- pen, mocht wel een reden zijn voor de propagandisten van die Partij, om een andere Par tij over het bestaan en het gevaar van „vleugels" minder hard te vallen. Men heeft im mers aan zijn eigen zorg ge noeg! Bovendien is het niet (Van onzen eigen redacteur) DE KLEINE MAN der groote daden, de Britsche ex-premier, Winston Spencer Churchill, is gisterenmiddag om twee minuten voor vijf met een tweemotorige Dakota op Schiphol neergestreken. En nooit wellicht in de historie heeft het bezoek van een buitenlandschen diplomaat zoo'n diepen indruk ge maakt, zoo'n enthousiasme losgeslagen als voor den gezetten, blozenden Britschen oud-premier. Op Schiphol was er al uren van tevoren een levendige drukte in den toch reeds internationalen sfeer. Een buitengewoon streng cordon der Rijkspolitie zorgde voor de afzetting. HET WACHTEN op den Brit schen „war-man" werd nogal bekort. Er was veel te doen gister middag op Schiphol. Eerst streek de groote Amerikaansche zilver vogel, het „vlaggeschip Boston" van de Americain Overseas Air transport neer op 't groene veld. Een uur later taxiede het Batavia- toestel naar het platform. Dan weer stegen de vliegtuigen voor Parijs en Londen op en begonnen de motoren van het Skandinavi- sche vliegtuig te snorren. Als om half vier de Amerikaan sche bemanning van de New York Amsterdam-Lijn zich op het platform vertoont, hebben wij gelegenheid even een praatje met hen te maken. Wij treffen het bijzonder. Want als het gesprek komt op de aankomst van Chur chill dan venellen gezagvoerder Rickets en stewardess May Olsen, hoe zij 2 maanden geleden „Win ston" van Londen naar New York vlogen. Winston heeft een hobby. Tijdens de 18-urige vlucht had den zij Churchill practisch niet zonder sigaar gezien en toen May Olsen den ex-premier vroeg, hoe de vlucht beviel zei „Winston": Och vroeger ging ik 's middags _-ft. ^--V.rr .-.ft,r. fel reëel, aan den vasten wil van de Katholieke Volkspartij, om haar vooruitstrevend program op geestelijk, zedelijk en so ciaal-economisch gebied zoo krachtig mogelijk na te stre ven, te twijfelen. Ons verleden staat daar borg voor. En de duidelijk uitgesproken vernieu- wingswil in programma en houding en keuze van perso nen evenzeer. Hoe sterker de Katholieke Partij straks in de Kamer vertegenwoordigd is, hoe meer dit tweeledige voor uitstrevende program volvoerd zal worden. Daarom op 17 Mei gestemd op de Katholieke Volkspartij: Lijst 2, Romme. Winston Churchill begroet de enthousiaste menigte, die hem bij zijn aankomst op den Dam te Amsterdam verwelkomde. een uurtje wandelen, nu vlieg ik een paar uur. Misschien is het mijn hobby geworden. „Hij lijkt wel veertig jaar", zegt May on eerbiedig. Even voor vijf uur gaat de in middels aangetreden eerewecht van het 2e bataljon le regiment infanterie onder commando van Majoor Hensens, stram in de hou ding. Veertig witte valhelmen van de Rijkspolitie per motor glinsteren in den feilen lentezon. Daar komt, onder groote span ning der aanwezigen toegezien, de K.L.M.-vogel uit de strak blauwe lucht vallen. Twee minuten voor vijf uur. En daar stapt de lachende, blo zende Churchill het trapje i óór het vliegtuig af. Zwarte jas, zwarte hoed, maar zonder sigaar. Even staat ie stil op de laatste treden, dan stapt ie resoluut het^ grauw-betonnen platform op. Win ston Churchill is in Holland. Schout bij nacht. N. Rost van Tonningen, die H. M de Koningin vertegenwoordigde drukt den be iaarden ex-premier het eerst de hand. Dan volgt de begroeting der andere aanwezigen. Churchill wis selt eenige woorden met minister president Schermerhorn en minis ter J. H. van Roven. Ook kapitein vlieger R. van Zinnicq Bergmann, adjudant van H. M. de Koningin, dié aan Churchill gedurende diens bezoek aan ons land i= tno!jovnpgd, SchfW e- n» Minister-president Schermer horn begroet Winston Chur chill na aankomst op het vlieg veld Schiphol. Bij zijn terugkeer te Batavia toonde van Mook zich tevreden over het parlementair debat. „Wij weten nu, hoe ver de regeering en het parlement wenschen te gaan". Voorts verklaarde hij, dat hij „ze kere instucties van de regeering" had meegebracht en zeide, dat de ze grootendeels waren gebaseerd op de verklaring, die minister Logemann heeft afgelegd. De be sprekingen met de republikeinen zou hij voortzetten zonder bet re sultaat van de verkiezingen of de samenstelling van de nieuwe re geering, waarmee nog wel eenigen tijd gemoeid zou zijn. af te wach ten. De omroep van het Vaticaan heeft bekend gemaakt. da+ Z. H. de Paus tot nader order alle open bare audiënties heeft afgelas, we gens een lichte ongesteldheid' 21 mijnwerkers zijn omgeko men tijdens een ontploffing in de mijnen van Lodelsinsart bij Char leroi. VERVOLG PAGINA De vaste commissie voor pri vaat- en strafrecht van de Twee de Kamer, bestaande uit de leden Mr P. W. H. Troyen. Mr J. Terp stra. Mr R. A. Donker, Mr J. A. van Maarseveen, Mej. Mr W. S C. Tendeloo, Jkvr. Mr 'C. W. J. Wit- tewaall van Stoetwegen en Mr J. A. W. Burger, heeft een onder zoek ingesteld in een aantal in- terneeringskampen voor politieke delinquenten. In haar verslag, dat dezer dagen is verschenen, legt de commissie er den nadruk op, dat zij de kam pen in de eerste plaats heeft be zien als inrichtingen, bestemd voor de bewaring van nog niet veroor deelde politieke verdachten en voorts ook als inrichtingen voor de TERWIJL het voedselprobleem op allerlei conferenties deel van de besprekingen uitmaakt, elders in Europa het spook van voedseltekorten rondwaart, weet men in ons land geen raad met de groote hoeveelheid groente, die vernietigd wordt. Treft Nederland schuld? Hoe kunnen we verandering brengen in dezen toestand, welk een buitenstaander schan delijk moet voorkomen? Nauwelijks was het wapen geweld verstomd, of de regeering wekte boeren en tuinders op om ondanks de moeilijkheden maxi male prestaties te leveren. Alhoe wel de oogst aan tuinbouwproduc ten dit jaar niet, zoo groot kan zijn als in vooroorlogsche jaren, is deze toch nog voldoende, dat bij een luime binnenlandsche voor ziening er nog aanzienlijke hoe veelheden beschikbaar blijven voor de export. Men ging van de verwachting uit dat Engeland dat in de oorlogsjaren zijn eigen tuinbouw heeft uitgebreid, toch geneigd zou zijn groenten uit Ne derland te imporfeeren en dat de bezettingsautoriteiten in Duitsch land de grens voor invoer zouden kunnen openstellen. Het eerste deel dezer verwach ting ging in vervulling, alhoewel transportmoeilijkheden wel een voornaam struikelblok vormden dat de beschikbare hoeveelheden niet tijdig en in zulke groote hoe veelheden overkomen. Het. huidige overschot aan groenten ontstaat, omdat men in weerwil van pogingen van Ne-der- landsche zijde om groenten naar Duitschland te exporteeren, er nog niet in geslaagd is een desbetref fende overeenkomst tot stand te brengen. Als gevolg daarvan zag de tuin der zijn producten van de hand gaan voor een bedrag, dat nog maar een fractie was van zijn kostprijs, met als gevolg, dat sommige producten doorgedraaid werden. De opmerking wordt wel eens gemaakt, dat het beter zou zijn deze groenten tegen een zeer ge ring bedrag ter beschikking van de Nederlandsche bevolking te stellen. In dat geval echter zou den de consumenten goedkooper groenten buiten den normalen handel om kunnen betrekken. Op de veiling zou nog minder ge kocht worden, zoodat er nog meer groenten tegen garantieprijs over genomen zou moeten worden. Oplossing gevonden? Onderhandelingen in H'amburg met de autoriteiten in de Engelsehe be zettingszone schijnen tot resultaten te zullen leiden; waarbij op basis der minimumprijzen het overschot aan groenten geleverd wordt. De Engel sehe autoriteiten waren aanvankelijk geneigd ten behoeve van de Du.tsche burgerbevolking in het buitenland uitsluitend voedsel te koopen van hooge calorische waarde, hetgeen groente niet is. Van dit standpunt is men ten deele afgestapt; ondanks het feit; dat aan koop van een groote hoeveelheid groente het geallieerde budget voor Duitschland zwaar belast interneering en de heropvoeding van reeds veroordeelden. Met het oog op beide categorieën moeten de kampen voldoen aan zoodanige eischen, dat de gedetineerden daar een bestaan kunnen leiaen dat allerminst aangenaam behoeli te zijn, doch wel menschwaardig De commissie heeft, van dit gezichts punt uit beschouwd, den indruk, dat de toestanden in de interr.ee- ririgskampen nog op tal van pun ten te wenschen overlaten z.j het in het eene kamp in veel sterkere mate dan in het andere. De commissie stelt aan de Ka mer voor, den Minister van Justi tie uit te noodigen met groote krachi naar verbetering te stre ven, zoodat vertrouwt mag wor den. dat binnen afzienbarei, lijd de interneering aan redelijke eischen zal beantwoorden. De oproep van burgemeester Oud is niet zonder resultaat ge- beven, want ruim 400 vrijwilli gers voor het meerendeel studen ten der Econ. Hoogeschool en leerlingen van de M.T.S., hebben begrip getoonc.' voor de nationa le gevaren aan een staking ver bonden en zijn met de lossing van acht schepen begonnen. Naar de E V. C. bericht, zou op twee schepen van Ameri kaansche nationaiteit. het werk weer stilliggen, omdat de beman ning niet wenschte samen te wer ken met de „vrijwillige lossers". STAAN zoo onchriste- lijk-vlot met ons oordeel klaar over hen, die niet zoo braaf en zoo rechtgeloovig zijn als wij onszelf vinden Hoe moeten wij denken en spreken over en ons gedragen jegens: ongeloovigen, dwalen- den, zondaars, misdadigers? Zoals Jesus het deed, vori- gen Zondag in het Evangelie: „Ik heb nog andere schapen, die niet van deze schaapstal zijn; ok deze moet ik terug brengen en ze zullen mijn stem hooren en het zal zijn één schaapstal en één Herder". Als schapen van Christus, die de Goede Herder even zeer liefheeft als de trouwe kudde, zoo moeteji wij hen zien, die zonder Christus leven. Dan leer en we dat onchristelijke oordeelen wel af! MARCUS

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuw Noordhollandsch Dagblad, editie Schagen | 1946 | | pagina 1