Mieuuu Een Engelsche stem in het Nederlandsche parlement Een koning gaat in ballingschap Radar heeft den oorlog beslist Voor Den Helder, Schagen en omgeving Bureaux: "NIET OM WOORDEN MAAR OM BEGIN SELEN HIROHITO TROONSAFSTAND VAN VICTOR EMMANUEL DE PAUS LIJDT AAN KEELONTSTEKING VORRINK EXIT Ontslag als Regeerings- gemachtigde in algemeenen dienst Havenstakingen bedrei gen voedselpositie Vrijdag drie uur Hoofdredacteur: H. N. smits; rayon-redacteur jr. Otten; binnenland p,Sigon. Abonnementsprijs 3.40 „er kwartaal: f 1.20 per maand, inclusief incasso. Advertentie-prijs: per editie 11 ct. p. m.m.; minimum 1.50, in alle edities 26 ct. p. m.m.-. minimum 4.—. Fam. ber. 20 ct. p. m.m.; in alle edities 30 ct Noordhollandsch Daqblad Buiten God is nergens veilig (Vondel) VRIJDAG 10 MEI 1946 42e JAARGANG - NUMMER 10926 ALKMAARLangestraat 42A tel 2046 (adm.); 2047 (redactie) K 2200 HOORN: Draafsingel 59 tel. 4243 (K 2290 2 liinen DEN HELDER: West straat 80; tel. K 2230 SCHAGEN: Molenstraat 52 tel. 459 (K 2240) Bankrelatie Noord erbank Er zijn ER nu nog, die bewe ren, dat de politieke strijd ïn de practijk niet zoozeer om be- sinselen, maar om woorden gaat. Maar dat is niet juist. Mr. Oud mag in een recente brochure schrijven, dat een der moeilijk heden bij de totstandkoming van de Partij van den Arbeid is ge weest, dat men het woord socia lisme niet wilde schrappen, het ging bij degenen, die er voor waren, dat woord te handhaven, niet om het woord alleen, maar om het begrip, dat door dat woord gedekt wordt. En nu mag er verschil van meening zijn over dat begrip in principe gaat het toch om de zaak En die zaak voert ons gemakkelijk in een verkeerde richting, als de leiding niet in vaste principieele hand is. Beginselen. Daar gaat het om. Niet alleen om de moreele be ginselen, maar ook om sociale en economische, om de uitwerking van vaste grondslagen in staat en maatschappij. Het is inder daad een „misverstand" te mee- nen, dat degenen, die in een eigen partijverband op princi- pieelen grondslag bij elkaar ko men, aan isolement doen en min of meer hoovaardig zouden mee- nen, dat alleen zij het bij het rechte eind hebben. De zaak staat zoo: de godsdien stige overtuiging moet ons een richtsnoer geven voor onze maat schappelijke gedragingen. Hoe zou onze politieke overtuiging daarvan los kunnen staan? Let wel, dit zeggen wij niet, maar. dit schrijft burgemeester Oud van Rotterdam in een pas ver schenen brochure en Mr. Oud is hoofdbestuurslid van de Partij van den Arbeid. Hoe moeten hu b.v. katholie ken de juiste richting voor hun maatschappelijke gedragingen leeren en aankweeken? In een organisatie of partij, welke recht en voluit die godsdienstige over tuiging tot grondslag neemt, of in een partij, die dezen grond slag eigenlijk verwaarloost? Let wel, het gaat er niet over, wat bepaalde leden van zulk een partij denken of willen, maar wat de partij-als-zoodanig vast stelt en aanneemt. Natuurlijk komen de juiste beginselen, die een katholiek tot richtsnoer neemt, ook voor zijn maatschap pelijk en politiek denken of han delen, het best tot zijn recht in een Katholieke partij, cHe recht en voluit die katholieke opvat ting tot uitgangspunt neemt én daaruit de maatschappelijke en politieke gedraging bepaalt. Het is zoo klaar als een klontje'. Het is alleen vreemd, dat een man als Mr. Oud dit sommigen van ons nog moet leeren. En het is niet waar, te beweren, dat dit alleen maar een strijd is over woorden; het gaat wel degelijk over zaken en over zaken van het hoogste belang. Welnu, omdat onze godsdienstige over tuiging richtsnoer geeft aan ons maatschappelijk en politiek ge drag, en dit richtsnoer het best leiding gegeven wordt in een Partij, die deze godsdienstige overtuiging tot grondslag neemt, is aansluiting en steun aan de" Katholieke Volkspartij alleen reeds voor katholieken een eisch van gezond verstand. En daar uit volgt vanzelf, dat 'die Katho lieken dan in zoo groot mogelijk getal ook hun stem uitbrengen op de Katholieke lijst, om van die theorie, die zij in de partij vaststellen, zooveel mogelijk te verwezenlijken in de practijk van het staatkundig leven, in het Parlement. Daarom vermanen JviJ alle Katholieken, zich te houden aan de Katholieke Vólks- Partij. De Partij van Romme, lijst 2 .Volgens berichten uit Tokio. uitgezonden door radio New ïork zal keizer Hirohito van Japan waarschijnlijk in de naas- ïoek°mst besluiten om af te Veden. HET WAS ZEKER een bijzondere gebeurtenis, dat in het Nederlandsche Parlement op dezen gedenkwaardigen Donderdag 9 Mei 1946 de stem van een Engelsch politicus werd gehoord. En nog wel van den leider der Engelsche Con servatieven. Het was Winston Churchill die sprak. Maar hij voerde niet het woord als conssrvatief leider, doch als de groote man van den oorlog en de bevrijding. En de Vereenig- de Vergadering van het Nederlandsche Parlement luisterde met gespannen aandacht naar Churchill. Hij dankte vnor het vertrouwen dat Nederland in Engeland ge steld heeft bij het herwinnen der vrijheid tegen den overweldiger. Op zijn beurt feliciteerde spr. ons met de vorderingen, die in ons land sinds de bevrijding gemaakt zijn. Vervolgens gaf Churchill een historisch overzicht en terugblik kend op de generaties, moest hij bespeuren, dat de toestand van 1940-'41 veel gelijkenis vertoonde met het oogenblik toen Willem de Zwijger verklaarde, dat de Hol landers liever dan zich over te geven, on den laatsten dijk wilden sneuvelen. Sinds de verwikkelingen tus- schen Protestanten en Katho lieken in de 16e en 17e eeuw, is er een heilzaam feit, dat elkeen in gedachten dient te houden: de Kerk van Rome schaart zich immer aan de zijde van hen. die recht en vrijheid overal ter wereld ver dedigen. Warme woorden van hulde wijdde spr. aan de verzetsbewe ging en speciaal prof. Gerbrandy werd genoemd als een waakzaam en getrouw kampioen voor de rechten en belangen van Neder land. De rechten van de kleine landen. Churchill was van meening, dat degene, die door daden of woord het beginsel, n.l. dat de Christen heid bestaat uit een vereeniging van naties, die door banden van het recht met elkaar zijn verbon den. aantast, daardoor den vrede in gevaar brengt. Het is derhalvè de plicht van de Vereenigde Na ties die rechten te beschermen. De Vereenigde Staten van Europa. Na uitvoerig gesproken te heb ben over het nationalisme, eindig de spr. aldus; Wij vertrouwen, dat de na tuurlijke eenheid en verbon denheid tusschen Groot-Brit- tfknnië en Frankrijk opnieuw haar bevesiging mogen vinden in een formeel document. Wjj verheugen ons er over. Frank rijk te zien terugkeeren naar zjjn oude plaats, welke, indien zij open bleef, voor Europa een levensgevaarlijke wond zou beteekenen. Wij hopen, dat de Westelijke en Ooste lijke democratieën in Europa in steeds hechter vriendschap zullen optrekken. Ik zie geen reden, waarom niet tenslotte, onder de hoede van een wereldorganisatie, de Vereenigde Staten van Europa zouden verrijzen, zoowel van Oost-Azië als van West-Euro pa. welke Vereenigde Staten het continent zouden kunnen vereenigen op een wijze, welke nooit gekend is sedert den val van het Romeinsche rijk en in welke geheel haar bevolking zou kunnen tezamen wonen in voorspoed, rechtvaardigheid en vrede. Na de beëindiging van zijn rede, verliet Churchill, in gezelschap van den Engelschen ambassadeur, den Nederlandschen ambassadeur te Londen, de ridderzaal. Chur chill had plaats genomen in den open wagen en had inmiddels een versche sigaar opgestoken, waar mee hij zeer joviaal de menigte begroette. Luide toegejuicht door de menigte, verdwenen de autos richting Benoordenhoutschen weg. VICTOR EMMANUEL, de Koning van Italië, heeft afstand gedaan van den troon. Hij zal door zijn zoon, Ura- berto worden opgevolgd. Op 2 Juni zal bij referendum worden uitgemaakt, of Italië een republiek zal worden of een monarchie zal blijven. De Koning en de Koningin zijn met een kruiser naar Port Said vertrokken. De troons afstand en het vertrek worden van socialistische zijde be schouwd als een poging om de ordelijke voorbereidingen voor het referendum en de verkie zingen voor de constitueerende vergadering te verstoren. Koning Victor Emmanuel is met zijn vrouw en vijftig stuks bagage aan boord van de kruiser „Duca Degli Abruzzi" uit Napels naar Port Said vertrokken. Hij teekende de acte van troonafstand in zijn villa Maria Pia te Napels, waarna deze, te zamen met een brief, in een le deren enveloppe werd gesloten. De ceremonie duurde onge veer vijf minuten. Aanwezig waren de koninklijke notaris Anglesani en de adjudanten generaal Puntoni en kolonel Zaccarini. De laatsten contra signeerden de acte. Heden, Vrijdag, 'zal Anglesani de acte laten registreeren en vervolgens aan den Minister- President De Gasperi overhandi gen Om twintig minuten over drie begaf de Koning zich uit zijn studeerkamer naar de salon, waar zijn familieleden hem wachtten. Na zijn zoon Umberto de hand gedrukt te hebben be gaf hij zich naar zijn bibliotheek. Admiraal Stone, het hoofd van de Geallieerde commissie in Italië, bracht den Koning om Uit Vaticaanstad wordt ge meld. dat de gezondheidstoestand van Z.H. den Paus bevredigend is. Pius XII lijdt aan een keel- ontsteking waarvoor hij behan deld wordt. Dit belet hem even wel niet aan zijn dagelijksche wandelingen in den tuin van het Vaticaan te doen. Donderdagochtend verleende Z.H. nog enkele privé-audiënties. Het buitengewoon consistorie waarbij de kardinalen, Saliege en Caro in hun waardigheid zul len worden bevestigd, is vastge steld op Woensdag 15 Mei a.s. half vijf een bezoek. Hij had een onderhoud van tien 'minuten met den afgetreden vorst. Om zeven uur wierp de kruiser de ankers bij Napels uit. Twee torpedoboot jagers kruisten in de omgeving. De Koning, de Ko ningin en Gravin Jaccarino, haar intieme vriendin, alsmede twee dienaren namen om half acht in een sloep plaats, die hen naar de kruiser voer. Bij het vertrek was de geheele Koninklijke fa milie aanwezig. Koningin He lena verloor bij' het afscheid van haar zoon Umberto haar zelfbe- heersching, doch de Koning be hield zijn koelbloedigheid. Kroonprins Umberto zal als Umberto II den troon bestijgen. DE BESCHULDIGINGEN, ge richt tegen den heer J. J. Vorrink. regeeringsgemachtigde in algemeenen dienst bij het minis terie voor algemeene oorlogvoering van het Koninkrijk en tevens voorzitter van de Partij van den Arbeid, in verband met de zaak Arnold Meijer, hebben den heer Vorrink aanleiding gegeven tot een krachtig verweer, waarin het beleid van de bijzondere rechts pleging ter zake in het geding is gekomen, aldus deelt de Regee- ringsvoorlichtingsdienst ons mede. De regeering heeft het volste vertrouwen, zoowel in den heer Vorrink, als in het beleid van het directoraat-generaal voor de bij zondere rechtspleging, maar heeft in de discussie, die is ontstaan, aanleiding gevonden, haar stand punt ter zake van de vereenig- baarheid van de ambtelijke en de politieke functie, die de heer Vor rink tot nog toe heeft bekleed, te herzien. Zij erkent de bezwaren, aan de dubbele functie van den heer Vorrink te hebben onder schat. Laatstgenoemde heeft op grond daarvan besloten zijn ontslag te vragen als regee ringsgemachtigde in algemee nen dienst. Minister Mansholt heeft op een vergadering van de Partij van den Arbeid te Haarlem verklaard dat de stakingen in de havens de aanvoer uit het buitenland in groot gevaar brengen. Indien de havenstaking nog lang duurt, zal het vetransoen op 26 Mei ver laagd moeten worden. In de kazerne te Apeldoorn heeft zich een geval van nekkramp voorgedaan, dè geheele kazerne is onder quarantaine gesteld. IN NEURENBERG heeft de I vroegere opperbevelhebber van de Duitsche Marine, Doenitz, verklaard, dat radar den oorlog heeft beslist. De beruchte verboden aan U-booten om drenkelingen te redden waren volgens Doenitz een gevolg van den uiterst zwaren strijd, die de .duikbooten tegen de vlieg tuigen hadden te voeren. Door „radar" konden de Duitsche duikbooten prac- tisch niet meer aan de opper vlakte verschijnen zonder te worden opgemerkt. Doenitz werd genoodzaakt een geheel nieuwe duikboot te ont wikkelen, die desnoods van Duitschland naar Japan zou kunnen varen zonder boven te komen. Tot Juni 1942 bleven de Duitsche duikbootverliezen bin nen dragelijke grenzen, daarna stegen zij evenwel. Doenitz zeide dat 650 duikbooten gezonken zijn en dat vgn 40 duizend man duik- bootpersoneel er 25 duizend ge sneuveld zijn. Na een zeer zakeljjk opgezette verdediging van de Duitsche Marine heeft Karl Doenitz in een hevig anti-Russisch getinte be schouwing voor het Tribunaal te Neurenberg de bewering geuit, dat de Duitsche legerleiding door in den hopeloozen toestand van den winter 19441945 niet te capituleeren, de levens van mil- lioenen Duitschers heeft gered. Want het doorbreken van het front in het Oosten zou in Doe nitz gedachte de vernietiging van de Duitsche bevolking achter het front" beteekend hebben. De voormalige opperbevelhebber der Duitsche Marine zeide, dat zijn benoeming tot staatshoofd door Hitier volkomen onverwacht voor hem was geweest en uit sluitend het gevolg was van „een betreurenswaardig misverstand I tusschen Hitier en Goering", yERGETEN we nooit, dat het zonder Goeden Vrijdag eeen Paschen had kunnen worden. Bezinnen wij ons iederen Vrijdag op het myste rie van Jesus' lijden en dood. Een kort gebed, 's middags om drie uur, tusschen het werk door vereenige ons met den Goeden Herder, die de wondteekenen nog in Zijn handen en voeten draagt. B.v.: „Wij aanbidden U, Christus, en loven U, omdat Gij door Uw Heilig Kruis de wereld verlost hebt. En om onzen geest voor den komenden Zondag te verster ken, moeten wij Vrijdags het lichaam in iets wat het „lek ker", „prettig" of „gemakke lijk" vindt, zooals in de Vas ten, „den pin op de neus" zet ten. MARCUS

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuw Noordhollandsch Dagblad, editie Schagen | 1946 | | pagina 1