Nieuuu lijst Gouden medaille voor Churchill v Voor Den Helder, Schagen en omgeving Bureaux: Naleving van de zedelijke normen het best gewaarborgd door de Katholieke Volkspartij VERKLARING VAN HET HOOGWAARDIG EPISCOPAAT Rangen gemeentepolitie voorloopig vastgesteld Landbouwproducten naar Oostenrijk Tijd is Vlaggenparade op het IJ M iss Mary zingt en Churchill houdt den moed erin „NOG NIET UIT!" E. V. C. PROTEST Vervoer van invaliden en ouden van dagen Hoofdredacteur: H. N. Smits; rayon-redacteur Fr. Otten; binnenland p. Sigon. Abonnementsprijs 3.40 per kwartaal; 1.20 per maand, inclusief incasso. Advertentie-prijs: per editie 11 ct. p. m.m.; minimum 1.50, ln alle edities 26 ct. p. m.m.; minimum f 4. Fam. ber. 20 ct p. m.m.: in alle edities 30 ct Buiten God is 't nergens veilig (Vondel) MAANDAG 13 MEI 1346 42e JAARGANG - NUMMER 10928 ALKMAAR: Langestraat 42A - tel 2046 (adm.); 2047 (redactie) K2200 HOORN: Dra af singel 59 tel. 4243 (K 2290) 2 lijnen DEN HELDER: West- straat 80; tel. K2230 SCHAGEN: Molenstraat 52 tel. 459 (K2240) Bankrelatie: Noord erb ank OP VRIJDAG 17 MEI zullen de verkiezingen plcjats vinden voor de Tweede Ka mer der Staten-Generaal. In verband met deze en andere komende verkiezingen achten Wij het Onzen plicht de Ka tholieken te wijzen op de groote verantwoordelijkheid, welke voor hen uit het kies recht voortvloeit. Wij volgen hierin na onzen H Vader den Paus, die onlangs tot de Vas- tenpredikers der Romeïnsche Kerken heeft gezegd; „Het uitoefenen van het kies recht is een daad van zware, zedelijke verantwoordelijkheid, tenminste als het gaat over het kiezen van personen, die geroepen worden om aan het vaderland zijn staatsregeling en zijn wetten te geven; voor al als die wetten b.v. tot on derwerp hebben de viering van de feestdagen, het huwe lijk, het huisgezin, de school en de ordening in rechtvaar digheid en liefde van de on derscheidene sociale toestan den. Het behoort tot de be voegdheid van de Kerk, aan de geloovigen de zedelijke verplichtingen uiteen te zet ten, die uit het kiesrecht voort vloeien." Beminde Geloovigen. Ju ons vaderland bestaat niet alleen kiesrecht, maar ook de kies plicht. Niemand mag het recht en dezen plicht onderschat ten. De komende verkiezingen zullen in belangrijke mate be slissen over de groote lijnen van het regeeringsbeleid, dat bij den geestelijken en stoffe- lijken opbouw van ons vader land gevolgd zal worden. In de voorbije jaren van on derdrukking en overheersching hebben wij aan den lijve on dervonden, wat het zeggen wil, als het volk van iederen werkelijken invloed op het staatsbestuur beroofd is. Daarom moeten alle katho lieken niet alleen het hun ge geven kiesrecht als een voor het algemeen welzijn nuttige instelling waardeeren, maar ook metterdaad den hun bij de wet opgelegden kiesplicht vervullen. En daar ook het staatkundig leven op de zede lijke normen van het Christen dom gebaseerd moet zijn. STEMT 17 MEI voor de verster king van de gees telijke en zede lijke grondslagen van ons volksle ven. moeten zij het zich tot plicht rekenen slechts die personen te kiezen, waarvan zij met recht mogen verwachten, dat zij zich op het terrein van wet geving en bestuur zullen la ten leiden door deze normen, welker naleving naar Onze overtuiging in de gegeven om standigheden het best gewaar borgd wordt door de Katholie ke Volkspartij. Op deze wijze zullen zij niet alleen de belangen van den godsdienst en de goede zeden van ons dierbaar vaderland, dienen, maar ook het welzijn Gegeven te Utrecht den 4en Mei 1946. JOH. KARDINAAL DE JONG, Aartsbisschop van Utrecht. Dr. J. H. G. LEMMENS, Bisschop van Roermond. J. P. HUIBERS, Bisschop van Haarlem. W. P. A. M. MUTSAERTS, Bisschop van 's-Hertogen- bosch. J. W. M BAETEN, Bisschop-Coadjutor v. Breda Hierbij zijn de volgende rangen bepaald: hoofdambtenaar le. 2. en 3e klasse, ambtenaar le, 2e en 3e klasse, surnumerair ad judant, brigadier, hoofdagent, agent le en 2e klasse, adspirant. Aan Winston Churchill, mevrouw Churchill en Mary Churchill werd ten paleize Soestdijk een lunch aangeboden. De Prinse lijke familie met haar gasten in den tuin van het paleis na de lunch. Het staat wel vast, dat Neder land nu en voor de toekomst in Oostenrijk weer een afzetgebied voor zijn agrarische producten vindt. Oostenrijk, dat door den oorlog veel heeft geleden, sluit met goedvinden van de geallieer den handelscontracten op basis van compensatie met het buiten land af. Op het oogenblik is de vraag naar groenten, poot- aardappelen, bloemen, zaden, bloembollen en Boskoop - sehe producten e.d. groot. Het Nederlandscbe product geniet nog altijd de volle waardee ring. Tot de artikelen, welke Oostenrijk thans in kleine hoeveelheden kan aanbieden behoren cellulose, magnesit, staal en textiel. CR KOMT een oogenblik, waarop God ons in staat zal stellen niet alleen, doch zelfs noodzaken, om in één oogopslag al de uren van ons leven op aarde te overzien. Dan zal menigeen in den grond willen zinken van schaamte, als die tienduizen den verknoeide en verklungel de en met nietigheden gevulde uren voor hem staan, naast dat armzalig hoopje halfuurtjes, dat aan hoogere dingen was gewijd. De uren die wij verbeuzelen, zullen ons aanklagen! Maar dan valt er niets meer goed te maken! Nu nog wel MARCUS (Van onzen eigen redacteur) IN DE AMSTERDAMSCHE STRATEN deint op den Zater dagmorgen nog steeds de feeststemming, een Churchill- stemming, zou men kunnen zeggen. Het muziekcorps van de' Amsterdamsche politie draait vanuit de Kalverstraat richting Stadhuis en speelt met een heilig vuur „It is a long way to Tipperary!" Het publiek loopt mee, in gelijken pas. Om twaalf uur, als Churchill met zijn echtgenoote en dochter, miss Mary, op de binnenplaats van het stadhuis zijn gearriveerd en het gejuich van de menigte buiten verstorven is, verstomt hier alle geluid. Indrukwekkend klinkt het „God save the king". DAN BEGEEFT het gezelschap zich naar de raadzaal, die nu geen raadzaal meer is, doch één weelderige bloementuin. Wnd. Burgemeester Franke valt de eer te beurt, de hooge gasten ;te verwelkomen. Dan spreekt wethouder mr. Schok king den Britschen ex-premier toe. Hij schilderde in korte trek ken. hoe ons land van den oor log te lijdeni heeft gehad en hoe veel moeilijkheden het herstel werk oplevert. Ook wees spr. er op. dat in dien bezettingstijd el ke radiospeech van Churchill een opbeuring was voor het geslagen Holland. De lampen fitsen Spr. verzocht mr. Churchill de gou. den medaille der stad te willen ac cepteeren als een symbool onzer f-'roote bewondering voor den knap pen ex-premier. En wanneer Churchill de medaille overhandigd wordt flitsen de lampen der fotograven uit alle hoeken van de zaal. Gemoedelijk als alijd heeft Chur chill daarop oen-ge woorden van dank gesproken en eindigde met een waarschuwing aan jong en oud, om de oogen open te houden en samen te werken, opdat hetg"een waarvoor zoo velen gevallen zijn; niet verlo ren zal gaan. "Leve Churchill' Als Churchill daarop knikt als tee. ken dat het laatste woord door hem gezegd is, zet een dame het "leve Churchill" in. En spontaan klinkt het vanuit alle hoeken der zaal driemaal hoera Dan verlaat het gezelschap de raadszaal. Op de binnenplaats speelt de Amsterdamsche politie wederom: It is a long way to Tipperary. Dan is alle plechtigheid weg gevallen. Miss Mary Churchill kan zich niet bedwingen en zingt spontaan mee. Daardoor komt ook Churchill in de stemming. Hij trippelt met de voeten en stamp.' met den wandelstok op den grond. Churchill houdt den moed erin. „Pas op, Winston!" Veel genoodigden scharen zich even later achter Churchill in de „Prinses Irene" voor een rond vaart door de grachten. Het pu bliek helt angstig ver over het water. Het wil me.' alle geweld Churchill zien. F,n Churchill is de kwaadste niet. Hij kruipt door het open dak van de motorboot en steekt een meter boven den koepel uit. Dan wordt he.' pu bliek wild van spontaniteit en roept onafgebroken hoera's. Even verder duikt een brugge tje op. Churchill's hoed dreigt te sneuvelen. Totdat een stem ui.' het publiek roept: „pas op, Win ston!" En alsof de grijzende man in de luttele dagen in ons mid den, Hollandsdh heeft leeren ver staan, bukt ie onmiddellijk en voorkomt daardoor een zekere botsing me;1 den bruggentooog. Een juichende vloot op het IJ. 's Middags heeft Churchill in gezelschap van H. M. de Koningin een boottocht gemaakt door de Amsterdamsche havens. Tiental len boo en volgepropt met een enthousiaste menigte, begeleidden het vaartuig met den koninklij ken standaard. Langszij schieten zee-padvinders en matrozen van de opleiding. De schepen die voor anker liggen hellen angstwekkend over door de honderden menschen die zich voor de reeling verdringen. Snelle bootjes van de rivier politie hebben handen vol werk om een vrijen geul te houden voor het schip met de „hooge" lading. Van schepen en schuitjes wapperen eindelooze vlaggelin- ten. Het is een vlaggenparade. een vlootshow welhaast, zoo indruk wekkend. Op het dek van „Hms. Tromp" staan honderd matrozen stram in de houding, brengen Landsvrou we en ex-premier een eere-sa- luut. Een vliegtuig scheert over het klotsende water en schijnt wel haast de mast te raken van een licht vaartuig dat uitpuilt van den zwaren last. Tientallen gees telijken volgen van hier af het vaartuig met den standdaard. Om vijf uur meert het vaartuig weer aan steiger tien. En even later schieten pijlsnelle auto's weg. Amsterdam heeft weer een dag met Churchill doorgebracht. Churchill met de drie prinsesjes. Zondag heeft Winston Chur chill zich naar het paleis Soest dijk begeven, waar een opgeto gen publiek hem toejuichte. Na de maaltijd begaf het ge zelschap zich naar het park ach ter het paleis, waar de prinsesjes Irene, Beatrix en Margriet met Churchill aan de hand naar den grooten vijver wandelden. Des avonds vertrok hij weer naar het Paleis op den Amster- damschen Dam. Ook Soestdijk kon dus tevreden zijn. [)E ZAAK VORRINK is nog niet uit! De publicatie over het ontslag, dat de heer Vorrink vroeg, bewees het. De heer Vorrink vroeg ont slag. Kréég hii het ook? Dat stond er niet. Maar het zal wel. Want Vorrink verklaarde, dat hii nu weer vrii man was, en meer zou kunnen zeggen dan voorheen! Dit zei hii te Nij megen. De „Gelderlander" meldde intusschen, dat Louis Frequin zoo noodig op een meeting van de K.V.P. den heer Vorrink zou antwoorden. En bovendien wist de .„Gel derlander" te vertellen, dat er een Regeeringscrisis had ge dreigd, indien de publicatie van het ontslag van Vorrink achterwege was gebleven Het „Vrije Volk" juicht, dat het streven naar het herstel van den rechtsstaat evengoed doorgaat. Wii gelooven dat ook. De onzuivere figuur van den mvsterieuzen Regeerings- gemachtigde hoort in 'n rechts staat niet thuis! Is het niet opvallend, dat minister Scher- merhorn in een rede voor de Partii van den Arbeid te Til burg de schandelijke vertoo ning met de razzia aldaar ver oordeelde als een ondemocrati sche uiting van machtsvertoon, terwiil Vorrink in dit geval gezegd had: „doorgaan"! Vor rink heeft in de Apollo-hal de Regeering als het ware getart, toen hij tot vervelens toe her haalde: „Als de Regeering het mii niet verbiedt, dan ga ik er mee door". Welnu, de Regee ring heeft er nu een einde aan gemaakt. Zii heeft vertrouwen uitgesproken in den persoon, van den heer Vorrink, maar over ziin beleid spreekt zij niet. Dit is veelzeggend! Dat beleid deugde niét. Niet alleen sinds de Apollo-hal! De E. V. C. heeft den minister van onderwijs een telegram doen toekomen, waarin werd gepro testeerd tegen tewerkstelling studeerende jeugd' ini Amster damsche en Rotterdamsche ha vens. Jeugdige niet-werknemers mogen niet op deze wijze onvol komen en verkeerd voorgelicht in conflicten van ouderen betrok ken en tot arbeiders vijandige da den gebracht worden. Dit Is op psychologische en paedagogische gronden onverant woordelijk, werkt het ontstaan van onoodige tegenstellingen in de hand' en is derhalve moreel ontoelaatbaar. In een drukbezochte vergade ring der bedrijfsunie van sa menwerkende transportarbei dersbonden met leden haven arbeiders, heeft Zaterdag avond te Rotterdam besloten heden de arbeid in de havens te hervatten. De vergadering deed een beroep op de niet aanwezige havenarbeiders zich daarbij aan te sluiten. Het Algemeen Secretariaat dlr Katholieke Volkspartij deelt ons mede, dat bericht is ontvangen van het directoraat-generaal van het verkeer en het directoraat van het vervoer, dat aan alia rijksinspecteurs vari het vervoer is verzocht maatregelen te tref fen, opdat hei vervoer van ouden van dagen en gebrekkigen op 17 Mei a.s. (de dag der Tweede Ka mer verkiezingen) en op 29 Mei a.s. (cte dag eter verkiezingen voor de Prov. Staten) ongestoord kan geschieden.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuw Noordhollandsch Dagblad, editie Schagen | 1946 | | pagina 1